Olie- og benzinudskiller

Billede af olie på vand
Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie-benzinudskiller.

Hvornår skal der etableres olie- og benzinudskillere?

Der skal etableres sandfang og olie-benzinudskiller på afløb fra:

  • Værkstedslokaler
  • Vaskehaller og vaskepladser
  • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser
  • Garageanlæg og større parkeringspladser
  • Generelt steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand

Hvad skal jeg være opmærksom på når jeg etablerer en olie- og benzinudskiller?

Når olie- og benzinudskilleren etableres i forbindelse med én eller flere af ovenstående aktiviteter, vil det samtidig kræve en spildevandstilladelse for tilslutning af spildevandet til kloaknettet.

Læs mere om spildevandstilladelser fra virksomheder her

Grundejere, der har en olie- og benzinudskiller, skal anmelde denne til Faxe Kommune. Anmeldelsen bevirker, at du dermed har tilmeldt din olie- og benzinudskiller med tilhørende sandfang til den kommunale tømningsordning.

Anmeldelsen skal indsendes til Faxe kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på naturogmiljoe@faxekommune.dk

Anmeldelse af olie- og benzinudskiller (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvordan foregår tømning af olie- og benzinudskilleren?

Tømning af olie- og benzinudskillere med tilhørende sandfang varetages af Alfa Specialaffald og foretages i henhold til kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Olie- og benzinudskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst én gang årligt, eller i henhold til vilkår i en spildevandstilladelse.

Læs mere om tømningsordningen i Regulativ for Erhvervsaffald her

Ved bestilling af ekstra tømninger kontaktes Alfa Specialaffald. Betaling for tilsyn og tømning sker ved direkte fakturering mellem grundejeren og Alfa Specialaffald.

Link til Alfa Specialaffalds hjemmeside

Hvordan søger jeg om fritagelse fra tømningsordningen?

Der kan ansøges om fritagelse for tømningsordningen, hvis det kan godtgøres, at det farlige affald fra tømning af olie- og benzinudskilleren kan håndteres miljømæssigt forsvarligt ved grundejerens foranstaltning.

Vær opmærksom på, at vi opstiller en række miljøvilkår i din fritagelse, som relaterer sig til drift og vedligehold af din olie- og benzinudskiller.

Du kan også søge om fritagelse elektronisk via virk.dk  eller ved indsendelse af fritagelsesansøgningen til Faxe kommune, Natur & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Fritagelsesansøgning olie- og benzinudskiller (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Elektronisk fritagelsesansøgning