Omlægning af sti i Dalby

Offentlig høring om forslag til omlægning af offentlig sti mellem Karisevej og Sneholmgårdsvej.

Faxe Kommune har modtaget ansøgning fra Faxe Forsyning om omlægning af sti over matr.nr. 3a Dalby By, Sdr. Dalby, i forbindelse med etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 3a.

Imellem Karisevej og Sneholmgårdsvej forlægges stien fra hhv. 4 meter til 9 meter mod øst i et kurvet forløb, som angivet på kortbilag 1. Stiens tilslutning til Karisevej ændres ikke. På Sneholmgårdsvej forlægges stitilslutningen ca. 2,5 meter mod øst.

Stien udlægges i en bredde på 4,0 meter. Stien anlægges i en bredde på 3,0 meter med asfalt og på hver side af stien etableres 0,5 meter græsrabat.

Afvanding af stien sker med 25 promilles hældning mod regnvandsbassinet i hele stiens længde.

Langs stien etableres gadebelysning jf. kommunens belysningspolitik.

Stien på matr.nr. 3a er en privat sti over en kommunal matrikel. I forbindelse med omlægningen af stien optages stien som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.

Omlægningen af stien sker jf. Lov om offentlige veje § 15 stk. 1.

Kortbilag 1 - omlægning af sti i Dalby (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Offentlig høring

Projektforslaget sendes hermed i en 4 ugers offentlig høring.

Høringsperioden løber fra den 21. juli 2018 og frem til den 19. august 2018.

Indsigelse

Inden Faxe Kommune træffer afgørelse i sagen er der mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag til projektet.

Indsigelse mv. til projektet skal sendes til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, afd. Trafik på e-mail trafik@faxekommune.dk.

Fristen er søndag den 19. august 2018.

Efter høringsperiodens afslutning behandler Faxe Kommune eventuelle indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, hvorefter kommunen træffer afgørelse i sagen.

Er der spørgsmål til sagen kan der rettes henvendelse til Maria Elisabeth Storm på tlf. 56 20 30 40 eller e-mail trafik@faxekommune.dk.