Du er her: ForsideSelvbetjeningPasning af nærtstående

Pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nærtstående med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, kan du blive ansat og aflønnet af kommunen til dette.

Formålet med denne ydelse er at give ansøgeren (en erhvervsaktiv person) mulighed for at få orlov til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående person, samtidig med at ansøgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet. Den nærtstående person skal have betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Hvem er berettiget til at få hjælp?
Der er fire betingelser, som alle skal være opfyldt, for at ansøgeren kan blive ansat til at passe en nærtstående:

  1. at alternativet til pasning i egen bolig er døgnophold uden for hjemmet eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Ved begrebet fuldtidsarbejde forstås her, at kommunen alternativt skulle have ydet hjælp med 37 timers hjemmehjælp pr. uge. Dette vurderes af visitatoren efter §§ 83 og 84.
  2. at der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  3. at visitatoren vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er ansøgeren, der passer den nærtstående.
  4. at ansøgeren har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Visitatoren skal godkende pasningsforholdet.

Du kan søge via internettet (kræver Nem-Id eller digital signatur).

Du kan også vælge, at udskrive ansøgningsskemaet og sende det til: 

Visitation Pleje
Frederiksgade 9
4690 Haslev