Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriHjælp og PlejePasning af nærtstående

Pasning af nærtstående

Ønsker du at passe en nærtstående med betydeligt handicap eller alvorlig sygdom, kan du blive ansat og aflønnet af kommunen til dette.
Pasning af nærtstående Pasning af nærtstående

Formålet

Formålet med denne ydelse er at give ansøgeren (en erhvervsaktiv person) mulighed for at få orlov til at varetage pasnings- og omsorgsopgaver for en nærtstående person, samtidig med at ansøgeren bevarer tilknytningen til arbejdsmarkedet.

.

.

Hvem er berettiget til at få hjælp?

Følgende betingelser skal være opfyldt for, at ansøgeren kan blive ansat til at passe en nærtstående:

  1. at alternativet til pasning i egen bolig er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde. Ved begrebet fuldtidsarbejde forstås her, at kommunen alternativt skulle have ydet hjælp med mere end 20 timers hjemmehjælp pr. uge.
  2. at der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet.
  3. at visitatoren vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er ansøgeren, der passer den nærtstående.
  4. at ansøgeren har tilknytning til arbejdsmarkedet.
  5. at den nærtstående person har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Visitatoren skal godkende pasningsforholdet.

Hvem kan få orlov?

Ægtefælle, samlever, børn, forældre og andre med så tæt tilknytning, at det er nærliggende, at pasningen kan varetages af ansøgeren.

Hvad er orlovsydelsen?

Lønnen udgør pr. 1. januar 2014 20.935 kr. pr. måned med tillæg af bidrag til ATP, arbejdsmarkedsbidrag, SP-bidrag og bidrag til arbejdsmarkedspensionsordninger. Bidrag til arbejdsmarkedspension udbetales af kommunen til personens egen pensionskasse, forsikringsselskab e.l. Under orloven optjenes ret til ferie.

Ansættelsesperioden

Den samlede ansættelsesperiode kan vare i indtil 6 måneder. Pasningsperioden kan forlænges med indtil 3 måneder, hvis særlige forhold taler herfor. Pasningen kan opdeles i perioder af hele måneder. Efter aftale med den arbejdsgiver, som har givet orlov til pasning af en nærtstående, kan pasningen opdeles i kortere perioder. Pasningen kan deles af flere personer, hvis de alle opfylder betingelserne for ansættelse.

Hvis ansættelsesforholdet afbrydes, fx på grund af nærtståendes død, egen sygdom eller personlige forhold, der gør det umuligt at udføre pasnings- og omsorgsopgaverne, afbrydes ansættelsesperioden. Kommunen udbetaler løn til den ansatte i en måned efter udgangen af måneden, hvor ophøret finder sted. Såfremt den ansatte får et andet forsørgelsesgrundlag indenfor denne periode, bortfalder kommunens forpligtigelse.

Henvendelse

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Visitationen.