PCB

PCB blev i 1977 totalt forbudt i åbne anvendelser på grund af alarmerende oplysninger om PCB’s miljømæssige egenskaber. Det har vist sig, at PCB over tid spredes til det omgivende miljø og optages let af levende organismer. PCB kan påvirke menneskers immunforsvar og kan med tiden føre til udvikling af cancer. PCB har pga. gode tekniske egenskaber været vidt udbredt i industrien.

Hvor findes PCB

I byggeriet er PCB især blevet anvendt i fugemasse, termoruder, lim og maling samt visse elektriske komponenter.

Håndtering af PCB

Bygherre er ansvarlig for, at PCB-holdigt affald fjernes og håndteres særskilt inden en nedrivning eller renovering. Det skal som udgangspunkt destrueres eller deponeres.

PCB som farligt affald

PCB er på listen over farligt affald, hvilket indebærer, at affald med et indhold af PCB (total) på over 50 mg/kg er at betragte som farligt affald. For farligt affald gælder der særlige bestemmelser, herunder særlige regler for klassificering, kildesortering, emballage, opbevaring, anmeldelse, deklaration og bortskaffelse. Indholdet af PCB i byggematerialer er meget varierende, men findes der PCB, er det ofte i koncentrationer, der overstiger 50 mg/kg.

Kravet om at farligt affald skal anmeldes til Center for Teknik & Miljø gælder uanset, om der er tale om anmeldepligtige byggeaktiviteter eller blot mindre renoveringsopgaver.

Grænseværdier for PCB-holdigt byggeaffald

Affaldstype

PCB (total)

Håndtering af PCB

Rent affald

< 0,1 mg/kg

Kan genanvendes efter nærmere regler og ved anmeldelse til kommunen

Forbrænding eller deponering

0,1 - 50 mg/kg

Kontakt Center for Teknik & Miljø

Farligt affald / anmeldelsespligt

>50 mg/kg

Anvises til Kommunekemi/NORD af Center for Teknik & Miljø

De angivne værdier er maksimale værdier (faststofindhold) målt ved kilden, på det intakte materiale inden dette nedknuses og forureningen fortyndes/opblandes.

I hvilket omfang rensning er påkrævet og hvordan materialer kan bortskaffes vil i det aktuelle tilfælde blive vurderet og anvist af Center for Teknik & Miljø.

EAK-kode og affaldstype

Bygge- og anlægsaffald har EAK kode 170902 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB:

  • Fugemasser 
  • Maling 
  • Termoruder 
  • Gulvbelægninger

Elektrisk affald med PCB har EAK kode 160209 og 160210 Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr

  • Kondensatorer
  • Transformatorer

Råd om arbejdsmiljø

Det anbefales at tage kontakt til Arbejdstilsynet, eller en anden professionel rådgiver for at få råd om, hvilke forholdsregler der bør iagttages i forbindelse med det konkrete PCB-saneringsarbejde.

Andre informationer om PCB

PCB-guiden.dk