Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserPlaner for blandet bolig og erhverv ved Roholte endeligt vedtaget

Planer for blandet bolig og erhverv ved Roholte endeligt vedtaget

Faxe byråd har den 11. april 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan 400-26 for blandet bolig og erhverv ved Roholte. Planerne er offentliggjort tirsdag d. 24. april 2018.

Du kan læse de nye planer her:
Link til lokalplan 400-26
Link til komuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillægget og lokalplanen udvider anvendelsesmulighederne af den tidligere Roholte Efterskole, fra skoleformål til også at omfatte forskellige typer erhverv. Med de nye planer for
området planlægges der i øvrigt for en 1.300 m² tilbygning til det eksisterende erhverv.

Samtidig fastsætter lokalplanen en række bestemmelser for blandt andet bebyggelse, støj, lugt, adgangsforhold og tekniske anlæg. Bestemmelserne har til formål at sikre hensynet til naboerne.
Lokalplan 400-26 blev vedtaget med følgende ændringer:

  • Et afsnit i lokalplanens redegørelsesdel under "trafikforhold" om den nye indkørsel.
  • Et afsnit i lokalplanens redegørelse under "støj" om støjhegn mellem den nye indkørsel og naboen.
  • En bemærkning i redegørelsesdelens afsnit om overkørselstilladelse om, at en ny indkørsel vil forudsætte overkørselstilladelse fra Faxe Kommune.
  • En ny §2.5: "Lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, jf. planlovens § 35, stk. 1 (bonusvirkning) til anlæg af et støjhegn mellem matrikel 8g og den på kortbilag 2 viste nye indkørsel."
  • § 2.5 i lokalplansforslaget ændres til § 2.6.
  • En ny §5.4: "Der kan etableres en ny indkørsel øst for matrikel 8g, som vist på kortbilag 2."
  • En ny § 9.4: "Langs det østlige skel af matrikel nr. 8g kan der etableres et støjhegn, som i princippet vist på kortbilag 4, hvis indkørslen i § 5.4 realiseres. Støjhegnet skal fremstå i ikke-reflekterende materiale og kan beplantes."
  • Kortbilagene er konsekvensrettes som følge af ovenstående.

Læs mere om byrådets behandling af planerne her: http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-11-04-2018-referat (punkt 59).

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelse kan klage over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen som du finder på http://www.nmkn.dk, ved at logge på med dit NEM-ID på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser som forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.