Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserPlaner for boliger ved Nordskovvej i Haslev endeligt vedtaget

Planer for boliger ved Nordskovvej i Haslev endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 15. marts 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplan 500-84 for boliger ved Nordskovvej i Haslev endeligt. Planerne er offentliggjort tirsdag den 3. april 2018.

Du kan læse de nye planer her:
Link til lokalplan 500-84
Link til kommuneplantillæg nr. 17

Med vedtagelsen af planerne vil det fremover være muligt at opføre op til 7 nye boliger ved Nordskovvej og en enkelt ny bolig ved Enghavevej. Derudover vil de arealer som ligger indenfor lokalplanens område blive overført fra landzone til byzone.

Lokalplan 500-84 blev vedtaget med følgende ændringer:

  • § 9.3 ændres til: ”Der kan etableres faste hegn med afskærmende effekt for trafikstøj fra Nordskovvej. Hegnet skal være af en type, der absorberer trafikstøj. Et fast hegn skal være ensartet for hele strækningen og skal begrønnes/ fremstå med beplantning set fra Nordsskovvej.”
  • Temaet ”optaget vej” vises på lokalplanens kortbilag 1 og 2.
  • § 8.4 ændres som følger: ”Tage må ikke etableres med blanke og reflekterende materialer. Glansværdien for tagmaterialer må max. være 20. Solenergipaneler skal være antirefleksbehandlede og refleksfri. Bestemmelsen gælder ikke for ovenlysvinduer og drivhuse.”

Læs mere om byrådets behandling af planerne her: http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-15-03-2018-referat (punkt 30 og 31)

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje
Miljøstyrelsen har den 8. maj 2018 truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen omkring Nordskoven inden for området af lokalplan 500-84. Link til afgørelse om reduktion af skovbyggelinje

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelse kan klage over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen som du finder på http://www.nmkn.dk, ved at logge på med dit NEM-ID på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser som forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.