Du er her: ForsidePlanerPlaner i høringPlaner for boliger ved Nordskovvej i Haslev, i høring

Planer for boliger ved Nordskovvej i Haslev, i høring

Planer for boliger ved Nordskovvej i Haslev er nu i 4. ugers offentlig høring frem til den 15. november 2017.

Faxe Byråd har 12. oktober 2017 godkendt forslag til lokalplan nr. 500-84 boliger ved Nordskovvej i Haslev, med tilhørende kommuneplantillæg. Planforslagene er nu i 4 ugers offentlig høring fra den 18. oktober til den 15. november 2017 og kan i hele perioden ses i borgerservicecentrene, på bibliotekerne og på Faxe Kommunes hjemmeside.

Bemærkninger eller indsigelser skal sendes til f_plan@faxekommune.dk eller med post til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, og skal være os i hænde senest den 15. november 2017. Efter den offentlige høringsfase vil byrådet tage endelig stilling til planforslagene.

Forslag til lokalplan nr. 500-84
Formålet med lokalplan 500-84 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse og dobbelthuse med tilhørende veje, parkering og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for at området kan bebygges med 6-8 nye boliger.

Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med tegl eller matsorte betontagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filtsede. Dobbelthuse på matrikel 13g skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.

Hele lokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjen om Nordskoven, hvorfor det er en forudsætning for lokalplanens realisering, at Miljøstyrelsen ophæver skovbyggelinjen for området.
Du kan læse forslag til lokalplan 500-84 her

Forslag til kommuneplantillæg nr. 17
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 500-84 har det vist sig vanskeligt, og urentabelt, at sikre en hensigtsmæssig vejadgang til arealet øst for boligen Nordskovvej 32, der er udlagt til byudvikling i kommuneplanen.

På den baggrund er der udarbejdet et tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013, der ændrer den fremtidige anvendelse, for en del af dette areal, til landzone.
Du kan læse forslag til kommuneplantillæg nr. 17 her

Miljøvurdering og klagevejledning
Faxe Kommune har på baggrund af en screening af planernes indvirkning på miljøet, truffet beslutning om, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering. Beslutningen kan påklages inden 4 uger fra planernes offentliggørelse til Planklagenævnet. Klagen skal i denne sag være indgivet inden den 15. oktober 2017.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme indenfor lokalplanens område, må ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der foregriber indholdet i lokalplanen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Denne foreløbige retsvirkning gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højest ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.