Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserPlaner for bryggeriet i Faxe endeligt vedtaget

Planer for bryggeriet i Faxe endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 13. juni 2018 vedtaget planer for bryggeriet i Faxe og miljøvurderingen endeligt. Planerne er offentliggjort tirsdag den 26. juni 2018.

Du kan læse de nye planer her:
Link til lokalplan 100-64 og sammenfattende redegørelse af Miljøvurderingen
Link til kommuneplantillæg nr. 19

Miljøvurdering LP 100-64_endelig (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Offentlig høring og politisk behandling
Planerne for Bryggeriet i Faxe har været i høring i 13 uger og Kommunen har modtaget i alt 6 høringsvar i denne forbindelse. Alle høringssvar er samlet og kommenteret i en hvidbog, der er vedlagt som bilag til referatet af byrådsmødet den 13. juni 2018
Den 30. januar 2018 afholdt Faxe Kommune et borgermøde om planerne på Faxe Vandrehjem. På mødet deltog ca. 10 borgere, samt politikere, repræsentanter fra Center for Plan & Miljø og repræsentanter fra Royal Unibrew. 

De væsentligste emner på borgermødet og i de fremsendte høringssvar er:
- den valgte placering af højlageret tæt på boligerne på Frederiksmindvej og Nygade, samt genér fra højlageret fx skyggevirkning.
- ophævelsen af 50 m byggelinjen mellem bryggeriet og boligområdet syd for dette.

På mødet den 13. juni vedtog byådet lokalplan 100-64 med følgende ændringer:
- at den maksimale bygningshøjde, indenfor delområde 2, reduceres fra 40 m til 35 m
- at der fastlægges en byggelinje på 25 m fra skellet mod Frederiksmindevej, hvor der ikke må bebygges. Fra byggelinjen må der bygges i en højde på 8,5 m og med et skråt højdegrænseplan stigende til de 35 m ved højlageret

Læs mere om byrådets behandlinger af planerne  og høringssvar her: http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-13-06-2018-referat (punkt 97)

Ændringer med lokalplan 100-64
Med vedtagelsen af lokalplan 100-64 er der åbnet mulighed for:
- at bryghusanlægget ved Nørregade/Nygade nu kan udvides i samme højde, som de nuværende højeste bygninger på knap 26,5 m
​- at der kan opføres et højlager på op til 35 m, i forlængelse af det eksisterende højlager på 17,5 m
- at den i lokalplan 100-57 fastlagte 50 m byggelinje mod boligerne langs Frederiksmindevej ophæves og erstattes af en byggelinje på 25 m. Fra byggelinjen må der bygges i 8,5 m og med et skråt højdegrænseplan på 0,7 stigende til max 35 m højde. 
- at bebyggelsen ikke må overstige 50 % for lokalplanområdet under ét
- at bebyggelsens rumfang ikke må overstige 3,5 m³ pr. m² grundareal

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelse kan klage over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om henholdsvis lokalplanens, kommuneplantillæggets og  miljøvurderingens lovlighed, herunder om deres lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over det hensigtsmæssige i planerne eller miljøvurderingen.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen som du finder på http://www.nmkn.dk, ved at logge på med dit NEM-ID på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser som forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.