Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserPlaner for Dalby bymidte endeligt vedtaget

Planer for Dalby bymidte endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 16. november 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 1100-53 for Dalby Bymidte endeligt. Planerne er offentliggjort onsdag d. 6. december 2017.

Med vedtagelsen af planerne overføres de arealer som ligger indenfor lokalplanens område fra landzone til byzone. Derudover åbner planerne blandt andet mulighed for en ny idrætshal ved Bavneskolen og for et regnvandsbassin vest for Sønder Dalby Kirke.

Planerne blev vedtaget med en med følgende tilføjelse til redegørelsen (side 11): "Ved projektering og anlæg af bassinet skal det sikres, at bassinet ikke medfører skade på kirkens eller kirkegårdsmurens fundamenter."
Læs mere om byrådets behandling af planerne her: http://www.faxekommune.dk/sag/byraadet-16-11-2017-referat (punkt 242 og 243).

Du kan se kommuneplantillæg nr. 15 her
Du kan se lokalplan 1100-53 her

Retsvirkninger
Lokalplanen gælder nu for området og det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser, med mindre kommunen giver tilladelse til det.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelse kan klage over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planloven § 58, stk. 1, nr. 3.
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen som du finder på http://www.nmkn.dk, ved at logge på med dit NEM-ID på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer udenom Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62 indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser som forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.