Planstrategi 2016

Planstrategien er Faxe Kommunes overordnede, strategiske grundlag. Den udtrykker byrådets vision for alle, der bor og arbejder i Faxe Kommune.

Faxe Byråd har den 19. maj 2016 endeligt vedtaget Planstrategi 2016. I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2016, blev Kommuneplan 2013 genvedtaget. 

Du kan læse Planstrategi 2016 her

Forslag til Planstrategi 2016 har været i offentlig høring i perioden fra den 20. januar 2016 til den 16. marts 2016. Du kan læse de høringssvar, der er indkommet i perioden, samt byrådets behandling af høringssvar i referatet fra byrådsmødet den 19/5-2016.

Klagevejledning
I henhold til Planlovens § 58 stk. 1, nr. 4 kan der klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planstrategiens lovlighed, herunder om dens lovlige tilvejebringelse.

En eventuel klage skal indgives på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal som tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Hvis ikke det er muligt at sende klagen elektronisk, skal den sendes til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, der efterfølgende indtaster klagen i klageportalen. Klagen skal være indgivet inden den 30. juni 2016. Det er en betingelse for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Vejledning om gebyrordningen kan findes på klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis du vil indbringe søgsmål om kommunens afgørelser truffet i henhold til lov om planlægning for domstolene, skal det ske inden seks måneder fra datoen for denne annonces offentliggørelse, jf. planlovens § 62, stk. 1. Det vil sige, at sagen skal indbringes for domstolene inden den 1. december 2016. 

Man kan læse mere om klagemuligheder på http://nmkn.dk/klage/