Visitation til plejebolig

Det er Faxe kommunes mål at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. Plejeboliger er en del af det samlede tilbud til ældre/pensionister i Faxe kommune.

Hvem kan søge?

Boligerne er beregnet til ældre og/eller personer med handicap, der på grund af nedsat funktionsevne har behov for en bolig, indrettet efter fysiske/psykiske behov, og som har behov for at der er personale i umiddelbar nærhed.

Fraflytning til anden kommune

Det er et krav, at du er visiteret til en plejebolig af Visitation Pleje i Faxe kommune. Desuden kræves der godkendelse fra den kommune, som du ønsker at flytte til.

Tilflytning til kommunen.

Hvis du bor i en anden kommune, men ønsker en plejebolig i Faxe kommune, skal du søge gennem din bopælskommune.
Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Faxe kommun. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Hvordan søger man og til hvem?

Ansøgning om en plejebolig kan ske ved at rette henvendelse til visitatorerne i:

Center for Sundhed & Pleje
Visitation Pleje
Frederiksgade 9
4690  Haslev
Telefon 56 20 34 30

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00

Hvordan foregår det, må jeg have nogen med?

Der vil herefter blive aftalt et hjemmebesøg, hvor visitatoren udfærdiger et ansøgningsskema, som giver en samlet vurdering af dit funktionsniveau og ressourcer, netværk og boligsituation. Ansøgningen indeholder både din egen oplevelse af situationen og visitators faglige vurdering.
Du har ret til at have en bisidder med ved besøget.
Der er mulighed for at ønske en bolig i et bestemt område.
Du skal selv underskrive ansøgningen.

Hvilke boliger er der i kommunen

Faxe kommune råder over plejeboliger i:

Karise                   Solhavecentret, Græsvej.
Dalby                   Dalby Ældrecenter, Sneholmgårdsvej.
Faxe Ladeplads    Hylleholtcentret, Teglhaven.
Faxe                     Lindevejscentret, Lindevej.
Rønnede              Kongsted Ældrecenter, Møllevej.
Haslev:               Grøndalshusene, Grøndalsvej
                           Frederiksgadecentret, Frederiksgade
                           Plejecentret Tycho Brahes Vej, Tycho Brahes Vej

Hvilke kriterier skal du opfylde?

Der skal på grundlag af den samlede situation være et aktuelt behov for en plejebolig.

Du har en i væsentlig grad fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
Det skal i væsentlig grad forbedre din samlede situation
Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler
Det skal give mulighed for, at plejebehovet kan tilgodeses
Det skal bedre din mulighed for socialt samvær
Du skal have brug for, at være i umiddelbar nærhed af plejepersonale
Du skal have et omfatttende behov for fysisk og/eller psykisk pleje
Du skal have et omfattende behov for tilsyn/observation

Hussalg eller blot ønske om mindre bolig og/eller have, eller ønske om særlig beliggenhed er ikke tilstrækkelig grundlag for at blive godkendt til en bolig.

Hvem behandler din ansøgning?

Din ansøgning behandles i Visitation Pleje.
Når din ansøgning er behandlet, vil du få et skriftligt svar tilsendt.
Det er Visitation Pleje, der ved ledighed anviser den ledige bolig. Dette gøres ud fra en faglig vurdering af, hvem der på det givne tidspunkt har det største behov for boligen.

Hvis du siger nej til en tilbudt bolig?

Når du er godkendt til en bolig og siger nej tak, vil du forblive på ventelisten.
Din situation vil blive genvurderet med henblik på afklaring af din aktuelle situation.

Hvilke muligheder har jeg for at klage og til hvem?

Hvis du får afslag på din ansøgning om en bolig og ikke er enig i afgørelsen, kan der klages til Statsforvaltningen Sjælland, Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.
Den skriftlige klage skal fremsendes til Faxe kommune, Visitation Pleje, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, som herefter genbehandler din ansøgning. Såfremt afgørelsen fastholdes videresendes din klage til Ankestyrelsen.