Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriHjælp og PlejePlejevederlag til pasning af døende i eget hjem

Plejevederlag til pasning af døende i eget hjem

Pasning af døende
Faxe Kommune giver økonomisk støtte i form af plejevederlag, så døende borgere kan blive passet i eget hjem af pårørende eller andre nærtstående.

Hvem kan få plejevederlag?

Personer, der passer en nærtstående, som ønsker at dø hjemme, kan få bevilget plejevederlag af kommunen.

Plejevederlaget bevilges i den kommune, hvor pasningen af den døende skal foregå. Der udbetales plejevederlag til den person, der passer den døende i hjemmet.

Alle har ret til plejevederlag uanset om de er lønmodtagere, hjemmegående, studerende, folke- og førtidspensionister, selvstændige og kontanthjælpsmodtagere.

Betingelser

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er, at: 

  • den døendes prognose er kort levetid, og der foreligger en udtalelse fra læge om dette
  • den døende har et plejebehov
  • den døende og orlovstageren er enige om at etablere orloven
  • den døende ikke har eller får ophold på sygehus, i plejebolig, på aflastningsplads eller på hospice, hvor plejen varetages af tilknyttet personale

Varighed

Der er ikke fastsat nogen tidsgrænse for, hvor længe der kan ydes hjælp. Hjælp kan ydes, så længe lovens betingelser er opfyldt.

Beregning og beskatning af plejevederlag

Plejevederlagets størrelse afhænger af, om ansøgeren er berettiget til sygedagpenge ved sygdom.

Plejevederlaget kan ikke overstige hidtidig indtægt. Plejevederlaget svarer til 1½ gang det sygedagpengebeløb, som orlovstager ville have ret til ved sygdom. Personer, der ikke har ret til sygedagpenge ved sygdom, får udbetalt et beløb på 14.467 kr. (2014 niveau) om måneden i plejevederlag. Plejevederlaget er skattepligtigt. Kommunen tilbageholder A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Der optjenes ikke feriepenge i plejeperioden, da der ikke er tale om et ansættelsesforhold.

Plejevederlaget kan også udbetales som refusion til en arbejdsgiver, der udbetaler fuld løn under fraværet ved pasning af døende.

Oplysningspligt

Orlovstager har pligt til at oplyse kommunen om alle forhold, der kan have betydning for hjælpens størrelse.

Ved ophør af plejeorloven

Kommunen udbetaler plejevederlaget til orlovstager/arbejdsgiver i indtil 14 dage efter dødsfaldet. Ved ophør af andre grunde, ophører plejevederlaget, når plejeforholdet afsluttes.

Henvendelse

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Visitationen.