Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturBlåbæk Mølle, etablering af omløb

Blåbæk Mølle, etablering af omløb

Faxe Kommune er i gang med et stort vandløbsprojekt ved Blåbæk Mølle - etablering af et omløb. Projektet har til formål at skabe faunapassage samtidig med at kulturmiljøet og de landskabelige værdier bevares.

Omløbet fører Faxe Å forbi møllesøen, under Blåbækvej og videre i et slynget forløb ned til udløbet af den nuværende - dårligt fungerende - fisketrappe. Omløbet bliver 797 m langt. På ca. halvdelen af strækningen bliver faldet på 3 promille, hvilket er egnet til at etablere gydestryg – strækninger i vandløbet hvor ørreden ynder at gyde. På den anden halvdel af strækningen bliver faldet ca. 10 promille.

Vandforsyningen til møllen vil fremover ske gennem et indtagsbygværk, der er udformet således, at det kun tager lidt vand ind, når vandføringen i åen er lav. Desuden sker der kun indtag, når vandspejlet i møllesøen er lavere end flodemålet.

For at sikre møllens fortsatte drift udvides møllesøen ved at bortgrave det meste af den nuværende ø. Møllesøen bliver fremover på ca. 10.000 m2, hvilket er langt mere end i dag. De to forbassiner før møllesøen bliver overflødige og fyldes op med jord. Projektet indebærer desuden omfattende rydning af bevoksning og terrænregulering over for møllesøen og ved omløbet neden for Blåbækvej. Ved terrænreguleringen tilstræbes det at genskabe en ”naturlig” og lysåben ådal. Det hævede terræn mellem den sidste del af stryget og åen tilplantes med løvfældende træer.

Projektet er udformet på grundlag af en grundig dialog med lodsejerne, myndigheder og interesseorganisationer.

EU, Den Europæiske Fiskerifond, og Miljøministeriet deltager i finansieringen af projektet.

Projektet er et led i Faxe Kommunes opfyldelse af statens indsatskrav i Vandplan 2009 – 2015 for Østersøen.

Projektbeskrivelse:

Detailprojekt (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Status:

Anlægsarbejdet blev opstartet ultimo februar 2015.

Før igangsætning, video

Bevoksning omkring møllesøen fjernes, video

Den første udgravning, video