Du er her: ForsideFamilie og børnDagtilbudRetningslinjer for dagtilbud

Retningslinjer for dagtilbud

Retningslinjerne omfatter opskrivning og anvisning af pladser til Faxe Kommunes dagpleje, aldersintegrerede daginstitutioner, børnehaver og SFO samt fritidsklubber ifølge lov om Dagtilbud og Folkeskoleloven.

Den Centrale Pladsanvisning

Pladsanvisningen sørger for opskrivning af børn, der ønskes optaget i dagpleje, daginstitutioner, fritidshjem, SFO og fritidsklubber.

Dagtilbudschefen er over for Børne- og Familieudvalget ansvarlig for, at opgaven i pladsanvisningen sker i overensstemmelse med de givne retningslinier for optagelse.

Pasningsgaranti

Der er pasningsgaranti for børn i alderen fra 26 uger og til afslutning af 3. klasse. Garantien sikrer ikke en plads i vuggestue, en bestemt institution/dagpleje, en bestemt åbningstid eller en plads i et bestemt område.

Hvis der søges om optagelse i direkte forlængelse af barselsorloven - minimum 26 uger - skal ansøgningen været afleveret senest 1 måned efter fødslen. Forældre, der søger optagelse senere end efter endt barselsorlov, tilbydes plads senest 3 måneder efter ansøgningsdatoen.

Pasningsgarantien betyder, at et barn med behov for plads, tilbydes plads senest 3 måneder efter barnets ansøgning om optagelse, idet pladsen tilbydes i aldersrelevant pasning.

Pasningsgarantien og hermed garantidatoen bortfalder, såfremt forældre siger nej tak til en tilbudt plads.

Bliver barnet ikke tilbudt plads i den ønskede institution/dagpleje, kan forældrene ved accepten anmode om, at barnet bliver stående på ventelisten til den ønskede institution.

Der er ikke pasningsgaranti for børn og unge i fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub.

Ansøgning

Forældre kan søge om optagelse af deres barn, hvis der ønskes en plads i Faxe Kommune. Som forældre regnes i denne sammenhæng også forældre fra andre kommuner, plejeforældre og adoptionsforældre, når forældrene har fået barnet i forslag.

Ansøgning om optagelse kan ske enten før eller efter, at barnet er født.

Lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser giver forældre ret til at blive skrevet på venteliste, til en plads i et dagtilbud, i en anden kommune end opholdskommunen [1].

Ansøgning om optagelse sker ved aflevering af ét ansøgningsskema, der udleveres fra Pladsanvisningen eller hentes på Internettet under www.faxekommune.dk, eller ved brug af digital pladsanvisning – Link:www.faxekommune.dk/Topmenu/Borgerservice_Selvbetjening/Selvbetjening.aspx

Barnets anciennitet vil altid være barnets fødselsdato.

I ansøgningen kan forældre anføre en bestemt dagpleje/daginstitution og eventuelt alternative ønsker.

Pladsanvisningen sender skriftlig bekræftelse for modtagelse af ansøgningsskemaet.

Lov om frit valg af dagtilbud over kommunegrænser giver forældre ret til at blive skrevet på venteliste, til en plads i et dagtilbud, i en anden kommune end opholdskommunen

Visitering

Børn optages efter alder. Det ældste barn får første ledige plads. Pladsen tilbydes så vidt muligt til den dato forældrene ønsker det, og senest til garantidatoen.

I integrerede institutioner fortsætter barnet automatisk i samme institution, når barnet skal flyttes fra f. eks. vuggestue til børnehave eller børnehave til fritidshjem, når der er plads.

Søskende og sammenbragte børn med samme adresse, har fortrinsret til plads i samme dagpleje/institution som ældre søskende er optaget i, såfremt der er en ledig plads.

Dispensation for anvisning efter anciennitetsprincippet

Børn med særlige behov, som er henvist fra sagsbehandler, sundhedsplejerske eller anden myndighed, kan få anvist plads før andre børn. Ansøgningen kan indgives af forældre eller efter godkendelse af forældrene, af fagpersoner der kender barnet.

Hvis ansøgningen begrundes i udviklingsmæssige/sociale forhold skal der foreligge udtalelse fra nuværende eller tidligere dagpleje/institution/sagsbehandler, der angiver hvilke forhold, der gør, at det tildelte dagtilbud ikke gavner barnets udvikling.

Hvis ansøgningen begrundes i helbredsmæssige forhold, skal der foreligge en speciallægeerklæring uanset hvor forældrene bor, og om barnet har et institutionstilbud eller ej i forvejen.

Disse oplysninger skal indgå fra sagsbehandlingens start, da Faxe Kommune ønsker at sikre at vurderingen af hvilket dagtilbud, der bedst understøtter barnets behov, sker på så fuldstændigt et grundlag som muligt. Som udgangspunkt vil der derfor ikke blive indledt en sagsbehandling, hvis de ovenstående erklæringer og udtalelser ikke foreligger ved indlevering af ansøgning om dispensation.

Afgørelsen på ansøgningen sendes til forældrene med kopi til involverede parter. Hvis der ikke foreligger særlige sociale (fx stof- og alkoholmisbrug i hjemmet, psykisk sygdom hos forældre/værge eller lignende forhold), udviklingsmæssige (fx diagnoser, handicaps o.lign.) og/eller helbredsmæssige forhold (speciallægeudtalelse skal foreligge), kan der som udgangspunkt ikke gives dispensation.

Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse i Pladsanvisningen eller hentes påwww.faxekommune.dk.

Kommunens tilbud

0-2 år
Ved opfyldelse af pasningsgarantien, tilbydes plads i dagpleje eller vuggestue.

3 år til skolestart
Ved opfyldelse af pasningsgarantien og fra den 1. i den måned hvor barnet bliver 3 år, tilbydes der børnehaveplads.

SFO I/Fitidshjem - 0. - 3. klasse
Senest fra den 1. juni i det år, hvor børnehaveklasse påbegyndes, tilbydes der plads i fritidshjem eller SFO.

SFO II/Fritidsklub -  4.-5. klasse
Senest fra den 1. juni i det år, hvor 4. klasse påbegyndes, tilbydes der plads uden kontrolleret fremmøde. Fritidsklub tilbuddet ophører for de ældste den 31. juli.

SFO III - 6.-7. klasse
Senest fra den 1. juni i det år, hvor 6. klasse påbegyndes, kan opstarten i juniorklubben finde sted og ophører automatisk den 31. juli.

Ungdomsklub
Ungdomsklubberne er et tilbud uden betaling for børn/unge fra 8. kl

Indmeldelsen

Pladsanvisningen tilbyder en ledig plads til det barn, der står øverst på ventelisten. Tilbuddet gives skriftligt eller pr. telefon.

Når et barn tilbydes en plads i en alderssvarende institution, meldes barnet automatisk ud af sin hidtidige institution.

Såfremt der ikke er plads i den ønskede institution, tilbydes der en aldersrelevant plads i én af kom¬munens øvrige institutioner inden for det skoledistrikt, hvor familien bor. Såfremt dette ikke kan tilbydes, tilstræbes det, at der i stedet tilbydes en aldersrelevant plads i én af kommunens øvrige institutioner beliggende max 10 km. fra hjemmet.

Når et barn indmeldes i anden institution end den ønskede, kan plads på ventelisten til den ønskede institution bibeholdes. Ellers slettes barnet automatisk af ventelisten til andre aldersrelevante institutioner.

Udmeldelse/overflytning

Udmeldelse foretages skriftligt eller telefonisk til Pladsanvisningen med mindst 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Overflytning internt mellem 2 institutioner, kan ske efter aftale.

Pladsanvisningen sender skriftlig bekræftelse på udmeldelsen.

Udmeldelse foretages kun i forbindelse med at opkrævningen skal ophøre, og ikke i forbindelse med overflytning fra én institution til en anden

Lukkedage i dagplejen og institutionerne

Lukkedage
• 3 dage før påske
• Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
• Den 24. december til den 31. december (begge dage inkl.)
• En uges sammenhængende ferielukning.

På lukkedage tilbydes nødpasning til børn omfattet af pasningsgarantien

Deltidspladser

Alle børnehaver har heltidspladser og 5 % deltidspladser, som kan benyttes af alle.

En deltidsplads er på 25 timer ugl. + mulighed for deltagelse i heldagsarrangementer, udflugter, koloni og lignende på lige fod med heldagsbørnene.

Åbningstiden for en deltidsplads fastlægges af den enkelte institution i samarbejde med bestyrelsen.

Tilskud til privat børnepasning

Forældre, der er blevet tilbudt en institutionsplads til børn i alderen fra 24 uger og indtil barnet bliver 3 år, kan vælge privat pasning. Det vil sige, at forældre kan finde en anden person til at passe deres barn og få tilskud til lønnen.

Der kan gives et tilskud på 75 % af udgiften til børnepasning, dog max et beløb, som fremgår af kom¬munens takstblad (findes på kommunens hjemmeside). Der kan højst udbetales 3 tilskud samtidig pr. husstand.

Der kan først udbetales tilskud fra det tidspunkt, hvor barnet er skrevet på venteliste og er berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud, dvs. fra garantidatoen.

Ansøgningsskema udleveres i Borgerservice.

Tilskud til pasning af egne børn (ordning ophørt pr. 12. sept. 2008)

Fra den 12. september 2008 er det ikke længere muligt, at få bevilget økonomisk tilskud til pasning af egne børn.

Byrådet besluttede på sit møde den 11. september 2008, at der ikke længere kan ydes tilskud til pasning af egne børn, i henhold til dagtilbudsloven.

Forældrebetaling

Faxe Kommune opkræver forældrebetaling efter den type institutionstilbud man benytter/får tilbudt. Betalingen opkræves månedsvis forud i 12 måneder, dog opkræves der for de integrerede institutioner børnehavetakst fra den 1. i den måned de bliver 3 år.

Såfremt betalingen udebliver, udsendes der en rykker, og der tilskrives et rykkergebyr. Hvis opkræv­­ningen stadig ikke betales, overgår kravet uden yderligere varsel til SKAT, som herefter sørger for inddrivelsen.

Byrådet fastsætter betalingen pr. måned for ét år ad gangen, og meddeler den inden udgangen af no­vember måned. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar i det følgende år.

Faxe Kommune er tilmeldt betalingsservice

Søskendetilskud

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.
Søskendetilskud gælder også ved sammenbragte børn med samme adresse.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i Fritidsklub, SFOII og SFOIII.
Søskendetilskud beregnes automatisk.

Fripladstilskud

Indtægtsgrænsen for at kunne få hel eller delvis økonomisk friplads for det kommende år, oplyses hvert år inden udgangen af november måned i forbindelse med meddelelsen om nye institutionstakster. Kan ses på Kommunes hjemmeside www.faxekommune.dk .

Ansøgningsskema udleveres hos Pladsanvisningen.

Hel eller delvis friplads af socialpædagogiske og behandlingsmæssige årsager kan søges for bl.a. børn med fysiske og psykiske handicap. Der henvises til pædagogisk konsulent på Dagtilbudsområdet, Center for Børn og Familie, Tingvej 7, 4690 Haslev. Fripladstilskud ophører ved fraflytning fra kommune.

Brug af pladser i andre kommuner

Generelt kan forældre frit vælge dagtilbud i andre kommuner, hvilket vil sige, at forældrene har ret til at tage et tilskud med til brug for dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet ydes først fra det tidspunkt, hvor man ifølge vedstående retningslinier er berettiget til en plads i et dagtilbud i Faxe Kommune.

Forældre retter henvendelse til den nye opholdskommune.

Flytning til anden kommune:
Fritvalgsordningen bevirker, at man har ret til at bevare sin nuværende institutionsplads efter flytning til anden kommune.

Inden flytningen, skal der indgås aftale med den nye kommune, idet forældre skal være opmærksom¬me på, at der kan være en betydelig forskel i betalingen.

Prisen er afhængig af den nye opholdskommunes tilskud.

Ønske om plads i anden kommune:
Som hovedregel har alle børn ret til at blive optaget på venteliste i en anden kommune, men en kommune kan vælge at lukke for ventelisten for udefra kommende børn.

Når et barn er optaget på venteliste, har det ret til at blive optaget efter den pågældende kommunes retningslinier.

SFO:
Ifølge folkeskoleloven er det således, at det altid er den dyreste af udførerkommunens og opholdskommunens takster, der anvendes.

Hvem opkræver:
Forældrebetalingen opkræves altid af opholdskommunen.

Friplads- og søskendetilskud ydes ligeledes af opholdskommunen og kun af opholdskommunens driftsudgift og ikke af en eventuel mer-udgift.

Udlevering af pjecer

Samtidig med, at der søges om plads i dagpleje, daginstitution eller SFO, udleveres der en liste over daginstitutioner i Faxe Kommune, institutionstakster og denne pjece med retningslinier for anvisning af pladser.

Klageinstans

Eventuelle forældreklager indgives skriftligt til Dagtilbudschefen, som behandler klagen. Principielle sager forelægges Børne- og Familieudvalget til udtalelse.

Ikrafttrædelse

Ovenstående reviderede retningslinier for optagelse i dagtilbud træder i kraft den 1. januar 2008

(1)Faxe Kommune kan lukke for optagelse af børn fra andre kommuner efter de regler, der fremgår af dagtilbudsloven og tilhørende vejledninger og bekendtgørelser