Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Mandag 2. oktober 2017

Ældrerådet - 02-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 2. oktober 2017 kl. 13:00
i Mødelokale 1, Tingvej 7, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg

30. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Godkendt.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.31. Status på ældrerådsvalget

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-13 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Formand Kaj Christensen orienterer om status på ældrerådsvalget.

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Der er 11 personer der stiller op til ældrerådetsvalget. Der bliver bragt information i lokalavisen.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 32. Meddelelser fra formand og næstformand

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Drøftelse om transporten til konferencen i Vingsted. Medlemmerne er tilmeldt.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 33. Orientering fra byråd og fagudvalg

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Intet.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 34. Orientering om budget 2018

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Tina Norking orienterer om budget 2018.

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 35. Værdighedsmidler 2018

Sagsnr: 29.00.00-A00-53-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På baggrund af Finansloven 2016-2019 blev der afsat 1 milliard kr. til styrkelse af kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje, gennem udarbejdelse af en værdighedspolitik og implementering af tilhørende indsatser.

 

I juni 2016 godkendte Faxe Kommunes Byråd værdighedspolitikken samt indsatser for 2016. Ligeledes godkendte Byrådet i oktober 2016 værdighedsindsatserne for 2017. Administrationen har nu udarbejdet forslag til værdighedsindsatser for 2018. Forslaget skal danne baggrund for ansøgning af værdighedsmidlerne for 2018 hos Ministeriet. Ansøgningsfristen er den 15. november 2017.

 

I tilsagnet fra Sundheds- og Ældreministeriet gøres der opmærksom på, at kommunen skal bekræfte, at midlerne anvendes til initiativer, der ligger udover kommunens budget for 2018.

 

Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser. Ministeriet tillader en vis fleksibilitet i anvendelsen af midlerne, således, at der er mulighed for at overføre uforbrugte midler til andre indsatser.

 

 

Hensigten er, at forslaget skal sendes til høring i Ældrerådet og til endelig vedtagelse i Byrådet i oktober 2017.

 

Faxe Kommune har endnu ikke modtaget fastsættelse af beløbet for 2018, men forventer, at det kommer til ligge på ca. 7.000.000 kr.

 

Indsatsforslagene for 2018, som ses nedenfor, udgør primært fortsættelse af tidligere godkendte indsatsforslag. Dertil foreslår administrationen to nye indsatser, som er henholdsvis ansættelse af et årsværk til inkontinensklinikken (indsats 1.4) og ansættelse af et årsværk til et palliativt team (indsats 5.1).

 

Indsatsforslaget 2018 beløber sig til i alt 6.984.000 kr. Antal årsværk kan justeres i forhold til 2018 beløbet, når det modtages.

 

 

1. Livskvalitet

 

1.1  Netværksmedarbejdere (indsats godkendt 2016 og iværksat): Netværksmedarbejdernes funktion udvides og ændres til at omfatte indsats for aflastning af pårørende til demente. Samtidig bevares funktionen med at hjælpe ensomme ældre i eget hjem i aktivitet. (800.000 kr. årligt)

 

1.2 Aftenåbning i demensdagcenteret (indsats godkendt 2017): Der ansættes to årsværk (800.000 kr.) mere i det nye dagcenter, så de udvidede åbningstider bliver mulige. Derudover udvides kørslen med Ørslev Turistfart til at køre de to pågældende aftener (350.000 kr.). (I alt 1.150.000 kr. årligt)

 

1.3 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene (indsats godkendt 2017 og iværksat): Beboernes individuelle ønsker og behov for aktivitet skal imødekommes via indsatser og tiltag, der har fokus på den enkeltes livskvalitet. Det kan være hverdagsaktiviteter, udflugter, sammenkomster og understøttelse af interesser og fællesskaber m.m. (2.800.000 kr. årligt).

 

1.4 Kontinensklinik (ny indsats 2018): Der ansættes en sygeplejerske (i alt 0,8 årsværk) til fast bemanding i kontinensklinikken. Kontinensklinikkens tilbud indeholder dels undersøgelse og rådgivning på klinikken, udkørende funktion samt administrativ behandling af bevillinger. (I alt 400.000 kr. årligt)

 

 

2. Selvbestemmelse

Ingen indsatser i 2018, da temaet har været prioriteret de foregående år.

 

 

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

3.1 Demenskoordinator (indsats godkendt 2016 og iværksat): Demensområdet udvides med ansættelse af en koordinerende demenssygeplejerske, der i samarbejde med de to demenskonsulenter blandt andet skal igangsætte og drive nye indsatser på demensområdet. (550.000 kr. årligt)

 

3.2 Forløbskoordinator (indsats godkendt 2016 og iværksat): Ansættelse af forløbskoordinator under Rehabiliteringsteamet. Funktionen skal fungere som tovholder og hjælp til borgere med komplekse forløb og sikre gode sektorovergange. (450.000 kr. årligt)

 

3.3 Demenstræningsteam (indsats godkendt 2017): Der ansættes en fysioterapuet og en ergoterapeut i Træningsenheden i forbindelse med de nye træningspakker for demente borgere. Træningspakkerne træder i kraft ved årsskiftet. De to årsværk skal udgøre et demenstræningsteam med fokus på implementering af pakkerne. (800.000 kr. årligt)

 

 

4. Mad og ernæring

 

4.1 Kostfaglig medarbejder (indsats godkendt 2016 og iværksat): Fortsættelse af ansættelsen af den kostfaglige medarbejder, der yder individuel, kostfaglig vejledning til borgere med særlige behov, samt igangsætter og følger op på ernæringsindsatser på plejecentre og hjemmeplejen. (434.000 kr. årligt)

 

 

5. En værdig død 

 

5.1 Palliativt team (ny indsats 2018): Der ansættes en sygeplejerske (i alt 0,8 årsværk) til et palliativt team. Teamets opgaver bliver at koordinere og varetage borgeres ønske om at dø i eget hjem. Funktionen bliver tværsektoriel og koordinerende mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. (400.000 kr. årligt)

 

 

I alt er der indsatsforslag for 6.984.000 kr. Opgørelse af forbruget af 2017-midlerne er under udarbejdelse. Viser det sig, at der er overskydende midler fra 2017, vil vi justere årsværkerne derefter, på de to nye indsatser, som er henholdsvis kontinensrådgivningen og palliativt team.

  

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen. Indsatserne finansieres fuldt ud af værdighedsmidlerne. 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Ældrerådet tager sagen til efterretning.

 

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Sagen drøftet.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 36. Takster og brugerbetaling 2018

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-11-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.  

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden den 1. december 2017 for at have virkning fra den 1. januar 2018. 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.  

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.  

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet. 

Taksterne for 2018 er behandlet ud fra henholdsvis lov- og cirkulærebestemmelser eller fremskrevet i henhold til Kl's pris- og lønskøn.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde den 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Ældrerådet tager taksterne til efterretning.

 

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Taksterne er taget til efterretning.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 37. Tjeklisten vedr. mad og måltider til ældre borgere på Faxe Kommunes plejecentre.

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Tina Norking orienterer om tjeklisten vedrørende mad og måltider til ældre borgere.

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Sagen er taget til efterretning.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 38. Meddelelse -bliv vaccineret

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Tina Norking orienterer.

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 39. Meddelelse - ernæringsindsatsen

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Tina Noriking orienterer.

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Sagen er taget til efterretning.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 40. Status på handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitiske strategi for årene 2016 - 2019 blev godkendt af Byrådet den 18. maj 2016. Strategiens vision er: ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår."

På tværs af centrene blev der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder i strategien:

 

1) Flere borgere er fysisk aktive

2) Flere børn og unge spiser sundt

3) Flere borgere skal have en god mental sundhed

4) Færre unge bruger euforiserende stoffer

5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

 

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål beskrev de relevante centre, hvilke tiltag de ville iværksætte. Der blev beskrevet mere end 50 konkrete tiltag.

Handlingsplanen til sundhedsstrategien blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. maj 2016, af Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget den 31. maj 2016 og af Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.

 

Status på handlingsplanen

Center for Sundhed & Pleje skal årligt gøre status på implementeringen af handlingsplanen.

Der er gjort status på de 50 beskrevne tiltag, jf. bilaget. Er baggrunden grøn, er indsatsen i gang som planlagt. Er baggrunden gul, er indsatsen delvist i gang eller forsinket. Er baggrunden rød, bliver indsatsen alligevel ikke igangsat.

Status viser, at langt de fleste indsatser er markeret med grøn, og dermed er i gang som planlagt. Kun 6 indsatser er gule, dvs. forsinkede. Ingen indsatser er markeret med rød.

I forbindelse med status har centrene også tilføjet nye tiltag, som bidrager til at opnå vores delmål.

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommune på tværs af centre arbejder målrettet med indsatser, som understøtter den sundhedspolitiske strategi til glæde og gavn for vores borgeres levetid og livskvalitet.

 

Denne sagsfremstilling behandles også i følgende fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Ældrerådet tager status på indsatser i handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019 til efterretning.

 

Sagen er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Sagen er taget til efterretning.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 41. Evt.

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Der er afsendt høringsvar fra Center for Sundhed & Pleje, fagudvalg og ældrerådet vedr. FUS stomi.

Beslutning i Ældrerådet den 2. oktober 2017

Demensdagcentret blev drøftet.

Arrangmenter på Faxe Sundhedscenter blev drøftet.

 

Erik Nielsen deltog ikke under punktet.

 Underskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg