Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Mandag 6. februar 2017

Ældrerådet - 06-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 6. februar 2017 kl. 13:00
i Mødelokale 2, Søndergade 12, 4690 Haslev


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 6. februar 2017

Godkendt.

Ib Munk og Inge Dam Nielsen deltog ikke i punktet.2. Valg til Ældrerådet 2018 - 2022

Sagsnr: 84.12.00-A30-1-16 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år.

Byrådet beslutter endeligt hvor ofte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges.

Danske Ældreråd har set på valgdeltagelse ved henholdsvis fremmødevalg og brevvalg. Tal for 2013 viser, at den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 ældreråd der afholdte fremmødevalg, samtidig med kommunalvalget, var 71,4 %, mens det tilsvarende gennemsnitlige tal for de 30 ældreråd der benyttede brevvalg, var 47,8%.

 

I de følgende afsnit beskrives forskellen på de to slags valg.

 

Fremmødevalg:

Ønsker man fremmødevalg, kan valget til Ældrerådet for perioden 2018 - 2022 gennemføres sammen med kommune- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017. 

Fremmødevalg gennemføres ved, at valgberettigede vælgere møder frem på de valgsteder, hvor der samtidig gennemføres kommune- og regionsrådsvalg.

Valghandlingen skal kunne gennemføres, så den ikke er til gene for gennemførsel af kommunal- og regionsrådsvalg

Der kan efter gældende regler brevstemmes på Borgerservice enten i Faxe eller Haslev.

Desuden kan borgere af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet.

På plejecentrene afgives brevstemmer samme dag, som der modtages brevstemmer til kommunal -og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i valghandlingen og Center for Sundhed & Pleje stiller med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

For at gennemføre et fremmødevalg, skal der bruges ca. 42 valgtilforordnede til at dække valgstederne. De tilforordnede aflønnes på samme vilkår, som personer der er udpeget til at være tilordnede vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalget.  Administrativt personale aflønnes i henhold til lokalaftale fra d. 1. april 2015.

Ældrerådet stiller med 28 personer og Center for Sundhed & Pleje med 14. Når Center for Sundhed & Pleje skal bemande valgstederne med to personer pr. valgsted, formodes det, at der kun i mindre omfang kan stilles med yderligere tilforordnede til kommunal - og regionsvalget.

 

Skriftligt valg:

Der sendes stemmeseddel til vælgeren, som udfylder den og returnerer den til kommunen.

Desuden kan borgere, som af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet. Hjælpen gives af den SOSU-hjælper eller assistent, der primært kommer i hjemmet.

På plejecentrene kan der afgives stemmer samme dag, som der stemmes til kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i det praktiske arbejde vedr. valget, primært optælling af stemmer. Desuden stiller Center for Sundhed & Pleje med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

 

Forslag til proces for afvikling af Ældrerådsvalg

Sagen har været på i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017, som har truffet afgørelse om, at de anbefaler et fremmødevalg, samt at Ældrerådet indgår i et samarbejde med administrationen omkring selve forberedelsen, afholdelsen og opgørelsen af ældrerådsvalget.

 

Endelig beslutning omkring valgform m.v. kan dog først træffes når sagen har været forelagt Byrådet.

Lovgrundlag

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.

Økonomi

Brevvalg 185.500 kr.

Fremmødevalg 159.000 kr.

Udgifterne dækkes indenfor afsatte budgetmidler, under Økonomiudvalgets kontoområde, vedrørende udgifter til valg.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Ældrerådet godkender at indgå i et tæt samarbejde med Center for Sundhed & Pleje omkring planlægning af valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse.

Beslutning i Ældrerådet den 6. februar 2017

Ældrerådet beslutter at seks medlemmer af rådet deltager i en arbejdsgruppe omkring valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse.

De seks medlemmer er:

Kaj Christensen

Flemming Wangy

Merete Toylsbjerg

Kurt Sangild

Jens Jacobsen

Erik Nielsen

 

Ib Munk og Inge Dam Nielsen deltog ikke i punktet.3. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmehjælp

Sagsnr: 27.36.00-P05-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2011 er regeringen og KL enige om at anbefale, at kommunerne hvert andet år offentliggører sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet indenfor dagtilbud, skole og hjemmepleje.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det yderligere, at regeringen og KL ønsker, at flere kommuner tilslutter sig at udføre tilfredshedsundersøgelser for bedre at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 30. april 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsesværktøjet lanceret af KL. Undersøgelsen viste en overvejende positiv vurdering af hjemmeplejen i Faxe Kommune. 76 % af respondenterne svarede, at de ved den samlede vurdering var tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen. Kun 2 % af respondenterne svarede, at de samlet set var utilfredse. Daværende undersøgelse gav ingen anledning til ændringer inderfor de forespurgte områder.

Da det i 2017 er to år siden den sidste tilfredshedsundersøgelse blev gennemført, anbefaler Center for Sundhed & Pleje, at der i 2017 foretages endnu en kortlægning af borgernes tilfredshed med Faxe Kommunes hjemmepleje.

Gevinsterne ved at udføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje kan være:

  • Brugerne bliver hørt.
  • Plejegrupperne får et indblik i brugernes oplevelser, hvilket kan bruges i udviklingen af kvaliteten.
  • Centret får indblik i forskelle i oplevet service mellem plejegrupperne, hvilket kan bruges til en konstruktiv dialog i ledergruppen og i plejegrupperne.
  • Centret og politikerne får et indblik i borgernes oplevelse af servicen.
  • En brugerundersøgelse kan danne grundlag for en politisk diskussion omkring prioritering; heriblandt en dialog omkring hvilke områder, der ønskes særligt fokus på og hvilke der eventuelt bør omprioriteres.
  • Faxe Kommune lever op til KL's og regeringens anbefaling om brugertilfredshedsundersøgelser på plejeområdet.

 

Undersøgelsens rammer

Regeringen og KL har i fællesskab udviklet værktøjet ”Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser”. Spørgsmålene i KL's skema er obligatoriske med henblik på at kunne sammenligne brugertilfredsheden på tværs af kommuner. Det har også været muligt at tilføje lokale spørgsmål for den enkelte kommune.

De 16 faste spørgsmål i brugertilfredshedsundersøgelsen omhandler tilfredsheden med praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, organisering af hjælpen, medarbejderne og baggrundsspørgsmål. Faxe Kommune kan vælge at supplere med lokale spørgsmål. Ved undersøgelsen for 2014 - 2015 valgte Faxe Kommune at supplere med spørgsmål vedrørende maden og hjemmerehabilitering, hvilket det anbefales at gentage, således at undersøgelserne bliver sammenlignelige.

KL's koncept er gratis, mens tryk og pakning koster ca. 6700 kr. samt administrationstid.

 

Materialet forlægges Ældrerådet med henblik på at præsentere spørgerammen og skabe mulighed for input til undersøgelsen.

Undersøgelsens overordnede tidsplan ser ud som følgende:

Fase 1: Opstart/planlægning

Fase 2: Forberedelse af dataindsamling - ca.10 uger

Fase 3: Dataindsamling – ca. 6 uger

Fase 5: Rapportering - ca. 4 uger

Fase 6: Opfølgning - ca. 1 - 2 uger

I vedlagte bilag ses den udarbejdede spørgeramme fra KL, sidst opdateret i august 2016.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning og at Ældrerådet kommer med eventuelle input til selve undersøgelsen.

Beslutning i Ældrerådet den 6. februar 2017

Ældrerådet har taget sagen til efterretning og har ikke tilføjelser til undersøgelsen.

Ib Munk og Inge Dam Nielsen deltog ikke i punktet.4. Orientering fra byråd og fagudvalg

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 6. februar 2017

Der blev orienteret fra udvalgsmøder.

Ib Munk og Inge Dam Nielsen deltog ikke i punktet.5. Meddelelser fra formand og næstformand

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 6. februar 2017

Der blev orienteret om Repræsentantskabsmødet den 24. april. Kaj Christensen, Erik Nielsen, Merete Toylsbjerg, Flemming Wangy og Bente Knudsen deltager.

På konfenrencen den 25. april deltager Kaj Christensen, Erik Nielsen, Merete Toylsbjerg, Flemming Wangy, Jens Jacobsen og Bente Knudsen.

Til Danske Ældreråds konference den 3. marts i Næstved deltager Flemming Wangy, Jens Jacobsen, Bente Knudsen og Erik Nielsen.

Ældrerådsmødet den 3. april ændres til den 10. april.

Ib Munk og Inge Dam Nielsen deltog ikke i punktet.6. Evt.

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal HoukjærUnderskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg