Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 8. december 2016

Ældrerådet - 08-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 8. december 2016 kl. 11:00
i Haslev Bowlingcenter, Lysholm Allé 2, 4690 Haslev


40. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Godkendt.41. Mødeplan for 2017

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Sagsfremstilling

Endelig godkendelse af mødeplan for 2017, samt information om deadlines for indsendelse af dagsordenspunkter.

 

 

Økonomi

 Intet.

 

Sagen afgøres

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at punktet drøftes.

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Valgmøder og datoer kommer når Ældrerådsvalget er godkendt.

 

Godkendt.42. Høring om ny politik for mad, måltider og bevægelse

Sagsnr: 29.09.00-P22-2-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende politik for mad, måltider og bevægelse er fra 2009, og Faxe Kommune har derfor besluttet at få revideret denne, så politikken bliver mere tidssvarende.

Den nye politik skal være en overordnet politik, der skal gælde for såvel dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende. Ligeledes skal den reviderede politik have sammenhæng med og understøtte den sundhedspolitiske strategi og handleplan, som byrådet vedtog i maj 2016.

Center for Sundhed & Pleje har været tovholder på at få revideret politikken, og har undervejs afholdt en workshop for medarbejdere og borgere, hvor deltagerne repræsenterede den brede målgruppe for politikken. Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet et udkast til ny politik, og dette udkast er foreløbig godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.   

I udkastet er visionen for politikken, at ”God og sund mad, hyggelige måltider og lystbetonet bevægelse udgør en daglig glæde for vores borgere”. Det skal opnås ved, at vi skaber sunde rammer og miljøer og at vi understøtter borgernes handlekompetencer.
Vores indsatser skal bygge på 4 principper, som går igen fra Sundhedsstrategien: Lighed i sundhed, Borgerinddragelse, Natur og Kultur og Sundhedstiltag der fremmer uddannelse og erhverv.
Politikken har 4 fokusområder: 1) Mad, 2) Måltider, 3) Bevægelse og 4) Personalets kompetencer og rolle. For hvert fokusområde beskrives en række oplevelser, som borgerne skal have, fx at maden er indbydende, der er tid nok til at spise, der er varierede bevægelsesaktiviteter og at personalet har grundlæggende sundhedsfaglig og pædagogisk viden.
I udkastet beskrives afslutningsvist hvorledes vi vil implementere politikken og evaluere.

Politikken skal nu i høring blandt de dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende, som bliver berørt af politikken. Ligeledes kommer den i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget.

Efter høring fremlægges sagen atter for Social- og Sundhedsudvalget for til slut at sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Økonomi

 Intet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Ældrerådet godkender udkastet til "Politik for mad, måltider og bevægelse".

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Centerchef for Sundhed & Pleje informere om baggrunden for den nye Politik for Mad, Måltid og Bevægelse.

 

En repræsentant fra Ældrerådet deltog i workshoppen og fortalte om forløbet. Holdningen var at det er et gennembearbejdet stykke arbejde, der ligger bag.

 

Ældrerådet anbefaler poltikken.43. Høring om udbud af ortopædisk fodtøj jf. § 112

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Sagsfremstilling

Kommunerne yder støtte til hjælpemidler, herunder ortopædisk fodtøj, i henhold til servicelovens §112. Faxe Kommune deltager i udbud af leverandør af ortopædisk fodtøj. I den forbindelse har Fællesudbud Sjælland( FUS) sendt udbudsmaterialet 'udkast til kravspecifikation 18-11-2016' til høring i kommunerne.

 

En væsentlig del af kravspecifikationen omhandler betjeningssteder. Leverandøren skal som minimum have ét betjeningssted i en kommuner eller en nabokommune. 11 kommuner i regionen stiller lokale til rådighed for leverandøren, som har åbent for borgere én arbejdsdag om ugen. Den enkelte kommune har ansvaret for, at lokalet lever op til kravene, som er anført i udbudsmaterialet. Regionens øvrige kommuner, herunder Faxe Kommune, har valgt ikke at stille lokale til rådighed, idet borgere fra Faxe Kommune har mulighed for at booke tid i en af de omkring liggende kommuner, alt efter hvordan den enkeltes leverandørs åbningstid passer borgeren. Dette giver den enkelte borger større fleksibilitet i egen planlægning, hvilket er/har været en tilfredsstillende ordning.

 

Efter kommunen har sendt en bevilling til en borger, og borgeren har henvendt sig til leverandøren, skal leverandøren tilbyde en tid for en konsultation inden 10 arbejdsdage. Den tilbudte tid skal være på en hverdag, og inden for tidsrummet fra kl. 08.00 til kl. 16.00 og på betjeningsstedet.

 

Center for Sundhed & Pleje udarbejder, på baggrund af Ældrerådet samt Handicaprådets kommentarer, et samlet høringsvar.

 

Vedhæftet er Kravspecifikation.

Lovgrundlag

Serviceloven § 112.

Økonomi

 Intet.

 

Sagen afgøres af

Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller at punktet drøftes og eventuelle høringskommentar tilføjes.

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Der orienteres om udkastet og punktet blev drøftet

 

Ældrerådet anbefaler udkastet.

 44. Høringssvar på Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Sagsfremstilling

Som en del af Finansloven 2016, indgik regeringen og partierne aftale om at styrke indsatsen for den ældre medicinske patient i form af en national handlingsplan med otte indsatsområder. Det ene indsatsområde omhandler de kommunale akutfunktioner. På den baggrund har Sundhedsstyrelsen udarbejdet vedlagte høringsudkast ”Kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen”.

Kvalitetsstandarderne beskriver krav til indholdet og tilrettelæggelsen af kommunerens akutfunktioner, ligesom en række af anbefalingerne omhandler samarbejdet med praktiserende læger og sygehuse.  

I dag er varetagelsen af akutfunktionerne i kommunerne organiseret forskelligt, oftest som akutpladser og/eller akutteams med varieret indhold. Høringsudkastet har til hensigt at ensrette akutfunktionerne på tværs af landet, og styrke kvaliteten. Samtidigt stilles der større krav til kommunerne både i forhold til instrumentel og funktionsmæssig udvidelse, da akutfunktionerne skal kunne udføre flere og mere komplekse opgaver end tidligere. Endvidere medfører kvalitetsstandarderne et behov for rammebeskrivelser, herunder økonomisk fordeling, i samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. De specifikke rammer og underliggende aftaler skal fastlægges i regi af sundhedsaftaler og praksisplaner for almen praksis. Disse dele er der med kvalitetsstandarden ikke taget stilling til.  

Det overordnede formål med de kommunale akutfunktioner er at medvirke til at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser og/eller hjemtage patienter, der ikke længere har behov for sygehusindlæggelse, men fortsat har behov for en særlig sygeplejefaglig indsats, der kan varetages i nærmiljøet.

Det kan ske gennem to delformål:

1. Forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats.

2. Følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten efter udskrivelse har komplekse pleje- og behandlingsbehov.

Målgrupperne for de kommunale akutfunktioner er borgere, der har behov for observation, pleje og/eller behandling, som bedst varetages i nærområdet. Det kan fx være ældre medicinske patienter, patienter med kronisk sygdom, patienter i den terminale fase eller patienter med akut nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandarderne beskriver således de to overordnede målgrupper, som opstillet nedenfor:

 

1. Patienter med behov for en tidlig indsats med henblik på afklaring.

Patienter med akut opstået eller forværring af kendt sygdom, hvor det efter en konkret vurdering ved praktiserende læge, vagtlæge eller hjemmesygepleje vurderes, at pleje og behandling kan varetages i den kommunale akutfunktion. Det drejer sig både om patienter der i forvejen er i hjemmesygeplejesystemet og patienter der ikke er. Behandlingen varetages i samarbejde mellem akutfunktionen og almen praksis.

2. Patienter med behov for en opfølgende plan.

Patienter, der efter udskrivning fra sygehus fortsat har komplekse pleje- og/eller behandlingsbehov. Indsatsen i akutfunktionen vil i disse tilfælde varetages i henhold til en behandlingsplan fra sygehuset og i samarbejde mellem akutfunktionen, sygehuset og almen praksis. Opgaverne vil her bl.a. bestå i iv-behandling , kateteranlæggelse, sondeernæring, inhalationsbehandling, blodprøvetagning m.m.

Der lægges op til, at der fremtidigt kan ske en yderligere udvidelse og ændring af akutfunktionernes opgavevaretagelse, da de konkrete målgrupper vil forandre og udvikle sig over tid. Blandt andet vil nye behandlingsmetoder medføre, at andre indsatser og målgrupper vil kunne varetages i de kommunale akutfunktioner. Det kan være cancerpatienter og kemoterapibehandling. De konkrete målgrupper for akutfunktionen skal aftales lokalt i regi af sundhedsaftalen og praksisplanudvalg. Der må dermed forventes en kapacitetsudvidelse over tid.

Personalet i akutfunktionerne skal være sygeplejersker med løbende kompetenceudvikling indenfor akutområdet. Grundlæggende sygeplejeopgaver kan under nogle omstændigheder varetages af social- og sundhedsassistenter. Det er endvidere et krav, at personalet i akutfunktionerne overvejende er beskæftiget med de særlige opgaver af akut karakter.

Kommunerne og Kommunernes Ældreråd er blandt høringsparterne og høringsfristen er d. 22. december 2016 kl. 12.00.

Center for Sundhed og Pleje udarbejder et samlet høringssvar.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138 og 139

Økonomi

På Finansloven 2016 er der afsat 445 mio. kr. i perioden 2016-2019 og herefter årligt 170 mio. kr. til, at kommunerne kan styrke de kommunale akutfunktioner.

 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og pleje indstiller at ældrerådet drøfter udkastet, således at eventuelle bemærkninger kan inddrages i det samlede høringssvar.

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Der orienteres om udkastet til handlingsplanen og denne blev på mødet drøftet

 

Det udarbejdet høringsvar fra administrationen bliver tilsendt ældrerådet til eventuelt kommentering inden det forelægges Social og Sundhedsudvalget.45. Orientering fra byråd og fagudvalg

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Der blev orienteret fra Social- og Sundhedssudvalgsmødet.

 46. Meddelser fra formand og næstformand

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Der oplyses at formanden for Danske Ældreråd ikke genopstiller.47. Evt.

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal

Beslutning i Ældrerådet den 8. december 2016

Der blev refereret fra Reions Ældrerådets mødet.

 

Centerchef for Sundhed & Pleje informere om at hun skal holde oplæg hos Danske Ældreråd den 02-03-2017.

 Underskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg