Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Mandag 19. juni 2017

Ældrerådet - 19-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 19. juni 2017 kl. 13:00
i Mødelokale 5, Fredriksgade 9, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg

14. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Godkendt.

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.15. Revideret tilsynspolitik på ældreområdet 2017

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-17 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har, ifølge Lov om social service §§ 151 og 151 c samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale og sundhedsmæssige område §§ 15 og 16, pligt til at føre tilsyn med hjemmehjælps- og plejeboligområdet.

Faxe Kommune fører tilsyn på alle plejecentre, i ældreplejen og hos fritvalgsleverandører i hele kommunen.

 

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning i forhold til de ydelser borgerne modtager. Kommunen vil, gennem tilsyn, medvirke til at sikre, at alle leverandører, kommunale som private, leverer den hjælp borgeren er visiteret til, samt at det visiterede er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov. Dertil er der fokus på kvaliteten i den hjælp, der leveres.

 

Tilsynspolitikken indeholder fokusområder for, hvordan tilsynene hos borgerne foregår på plejecentrene og hos borgerne i hjemmene. Fokusområderne for begge tilsyn er:

 • Kontrol af plejecentrets/plejepersonalets faglige dokumentation.
 • Observation af plejecentrets fællesarealer (borgerens hjem) og udvalgte boliger.
 • Interview med beboere, pårørende, værger, medarbejdere og ledelse.
 • At der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang og at medarbejderne har den fornødne viden og kompetencer indenfor området.
 • Observation af initiativer, der har til formål at fremme borgernes ernæringstilstand.  

 

Ligeledes indeholder tilsynspolitikken mål med tilsynene, som lyder:

 • At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet.
 • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig (og økonomisk) forsvarlig måde.
 • At forebygge, ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.
 • At tilsynet skal medvirke til at undgå omsorgssvigt, samt sikre tryghed for beboere og pårørende.

 

Tilsynsopgaven med de enkelte leverandører er til dagligt forankret i Visitationen, samt en gang årligt hos en ekstern konsulent, som udfører uanmeldte tilsyn via stikprøver.

 

Revideret tilsynspolitik er vedlagt.

 

Social- og Sundhedsudvalget har den 3. maj 2017 anbefalet tilsynspolitikken.

 

Lovgrundlag

Lov om retsikkerhed og administration §§ 15 og 16.

Servicelocen § 139.

Serviceloven §§ 151 og 151 c.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede tilsynspolitik tages til efterretning, da sagen er godkendt i Byrådet.

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Taget til efterretning.

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.

 16. Indførelse af fritvalgsbevisordning

Sagsnr: 27.39.16-A00-1-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommune indgik den 1. marts 2017, efter udbud indenfor en godkendelsesordning, kontrakt med Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere.

Det Danske Madhus var en af to tilbudsgivere, og det var kun tilbuddet fra Det Danske Madhus, som opfyldte kriterierne i udbuddet, og derved den eneste leverandør, der kunne indgås en kontrakt med. Den anden leverandør er sidenhen opkøbt af det Danske Madhus, på den del der vedrører madservice til borgere i eget hjem.

Det Danske Madhus er i dag den eneste større leverandør af madservice i Danmark, og det har således ikke været muligt at indgå aftale med andre leverandører.

Faxe Kommune skal i henhold til Servicelovens § 91 skabe grundlag for, at borgere, der er visiteret til madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører.

For at gøre det, skal kommunen, som minimum indgå kontrakt med to leverandører, eller tilbyde et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til madservice, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Da kontrakten med Det Danske Madhus er indgået efter udbud indenfor en godkendelsesordning, kan andre leverandører godkendes til at levere ydelsen på de samme vilkår. Alternativt kan kommunen vælge at tilbyde et fritvalgsbevis til de visiterede borgere.

Før kommunen kan tilbyde et fritvalgsbevis, er det imidlertid et krav, at der i udbudsmaterialet er oplysning om, at der i kraft af fritvalgsbeviset kan være andre leverandører om opgaven, som bliver afregnet til samme pris. Dette har ikke været oplyst i materialet, men Det Danske Madhus har efterfølgende accepteret, at Faxe Kommune kan tilbyde fritvalgsbevis for at kunne etablere et fritvalg.

Fritvalgsbevisets værdi fastsættes på baggrund af den kontrakthavende private leverandørs tilbudsafgivelse.

Såfremt Faxe Kommune vælger at indføre mulighed for at udstede fritvalgsbevis til borgere, der er visiteret til madservice, er det kommunen der skal afregne med den cvr-registrerede leverandør, som borgeren med et fritvalgsbevis har valgt, og til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi. Borgeren modtager ikke kontante midler i forbindelse med et fritvalgsbevis, og hæfter heller ikke over for leverandøren i forhold til betaling eller manglende betaling.

Borgere der vælger at gøre brug af tilbud om fritvalgsbevis vil, af kommunen, blive opkrævet betaling på samme måde og med samme takst, som borgere der har valgt Det Danske Madhus.

Fritvalgsbeviset for en hovedret skal lyde på 48,50 kr. ekskl. moms (prisniveau 2017). Prisen på 48,50 er den markedspris, som Det Danske Madhus har afgivet i deres tilbudsgivning og den pris, som indgår i kontrakten.

Såfremt Faxe Kommune kan producere og levere til samme pris, og på samme vilkår, som Det Danske Madhus, og uden et kommunalt tilskud, er det også en mulighed, at kommunen kan tilbyde sig som leverandør. Da Kommunalbestyrelsen i 2012 traf beslutning om udlicitering af madservice til hjemmeboende, lå Faxe Kommunes produktionspris over den markedspris der blev opnået. Center for Sundhed & Pleje antager, at dette faktum ikke har ændret sig, men der er ikke foretaget nærmere beregninger, som kan bekræfte, at Faxe Kommunes produktionspris også i 2017 ligger over den markedspris på 48,50 kr., som der fra 1. marts 2017 er indgået kontrakt med Det Danske Madhus på.

Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet at omdanne alle køkkener til produktionskøkkener; derved er centralkøkkenet på Frederiksgadecenterets kapacitet omplaceret til flere plejecenterkøkkener. Det vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være muligt at løse opgaven med udbringning, inden for nuværende ressourcemæssige rammer.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, på baggrund af ovenstående med de manglende personaleressourcer, samt den antagelige højere produktionspris dette kan medføre i Faxe Kommune, at der indføres mulighed for udstedelse af fritvalgsbeviser på madservice, for at overholde reglerne omkring borgernes ret til et fritvalg. 

 

Social- og Sundhedsudvalget har den 3. maj 2017, godkendt tilbuddet om fritvalgsbevis.

 

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bek. 344 af 26-03-2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune, idet værdien af fritvalgsbeviset, og dermed afregningen til leverandøren, svarer til taksten der kan opkræves borgeren.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at tilbuddet om fritvalgsbevis til madservice, som alternativ til levering fra Det Danske Madhus, tages til efterretning.

 

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Taget til efterretning.

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.

 17. Kvalitetsstandard forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr: 29.09.04-A00-1-16 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Lovændringen vedrørende forebyggende hjemmebesøg, som trådte i kraft den 1. januar 2016, medførte blandt andet udvidelse af målgruppen til også at omfatte ældre fra 65 år i særlig risikogruppe, samt åbnede op for, at de forebyggende hjemmebesøg kan foregå både som kollektive arrangementer og individuelle besøg. For de +75 årige blev det ændret til, at denne gruppe som udgangspunkt kun skal tilbydes et besøg, når de fylder 75 år og at de +80 årige skal tilbydes et årligt besøg.

 

På den baggrund justerede Center for Sundhed & Pleje Faxe Kommunes tilbud om forebyggende hjemmebesøg, og udarbejdede tilsvarende en kvalitetsstandard på området. Den nye kvalitetsstandard om forebyggende hjemmebesøg blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet den 1. juni 2016.

 

Det fremgår af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen mindst en gang årligt skal udarbejde kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Derfor forelægges udvalget kvalitetsstandarden, da denne er revideret i forhold til afsnittet om, hvem der leverer ydelsen.

 

I udgaven fra 2016 stod anført, at ydelsen overvejende blev leveret af Faxe Kommunes rehabiliteringsteam. Dette er ændret til, at det overvejende er Kommunens forebyggelseskonsulenter samt rehabiliteringsteam, der leverer ydelsen.

 

Det lovmæssige krav om kvalitetsstandard på forebyggende hjemmebesøg er nyt og kom med den nye lovgivning pr. 1. januar 2016. Derfor har Faxe Kommune ikke tidligere haft kvalitetsstandard på dette område.

 

Den reviderede kvalitetsstandard er vedlagt som bilag.

 

Social- og Sundhedsudvalget har den 29. marts 2017 godkendt sagen.

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 79A.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede kvalitetsstandard tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Taget til efterretning.

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.

 18. Procedure for afholdelse af Ældrerådsvalg

Sagsnr: 84.12.00-A30-1-16 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. februar 2017, at Ældrerådsvalget skal afholdes som fremmødevalg den 21. november 2017.

Det blev samtidigt besluttet, at Ældrerådet, i samarbejde med Center for Sundhed & Pleje, skal udarbejde forslag til procedure for gennemførelse af ældrerådsvalget.

 

I forlængelse af beslutningen, har Ældrerådet, sammen med Center for Sundhed & Pleje, udarbejdet forslag til procedure, der fastlægger, hvilke retningslinjer der skal arbejdes efter op til valget. Proceduren, som er vedhæftet som bilag, indeholder bl.a. beskrivelse af opstillingsregler og informations- og opstillingsmøder, samt hvordan valget afholdes og afsluttes.

 

De vigtigste hovedpunkter i proceduren er:

 • Valgperioden er fra 2018 - 2021.
 • Valget forberedes og ledes af en valgbestyrelse på 6 personer, hvoraf den ene er Ældrerådets formand.
 • Personer, der er 60 år eller derover og har fast bopæl i Faxe Kommune er valgbare og stemmeberrettiget.
 • Kandidater til Ældrerådsvalget indkaldes gennem relevante medier, herunder hjemmeside og ugeaviser.
 • Der arrangeres to opstillingsmøder i henholdsvis Faxe og Haslev.
 • Ældrerådet stiller med 28 tilforordnede og Center for Sundhed & Pleje med 14 til at gennemføre valghandlingen.
 • Optælling af stemmer sker på Nordskovskolen den 22. november.
 • Valgresultatet bekendtgøres af valgbestyrelsen, der også underretter de valgte medlemmer af Ældrerådet. Dette skal ske, så snart det er muligt, efter valgets opgørelse.

 

Social- og Sundhedsudvalget har den 31. maj 2017 godkendt sagen.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område 30 – 33. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.

Økonomi

Intet.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at proceduren tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Sagen blev taget til efterretning og Ældrerådet præciserede, at opstillingsmøderne foregår ved et i Haslev og et i Faxe, som beskrevet i proceduren.

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.

 19. Orientering fra byråd og fagudvalg

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]20. Meddelelser fra formand og næstformand

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Formanden orienteret om mødet med Ældresagen.

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.

 21. Medddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

1)      Tidsplan for demenslandby

2)      Status på BPSD projektet

3)      SKI udbud bleer

4)      Kommunale tilsyn

5)      Status klippekortordningen

6)      Orientering omkring netværksmedarbejdere

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Ældrerådet den 19. juni 2017

Flemming Wangy og Ib Munk deltog ikke i mødet.

 Underskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg