Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Mandag 21. august 2017

Ældrerådet - 21-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 21. august 2017 kl. 13:00
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg

22. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Godkendt.23. Meddelelser fra formand og næstformand

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Formand og næstformand orienterede.

 24. Høring om stomihjælpemidler jf. serviceloven § 112

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær25. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicapområdet

Sagsnr: 00.14.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Det Centrale Handicapråd har ved en Gap-analyse i 2015 undersøgt, hvorledes kontakten mellem borgere med handicap og kommunen opfattes af henholdvis borgere med handicap, borgernes pårørende, sagsbehandlere og ledere. Svarerne på denne underrsøgelse blev brugt til at styrke brugerindflydelse og tillid mellem borgere og kommune.

Med inspiration i Det Centrale Handicapråds Gap-analyse fra 2015, skal der foretages en kort brugertilfredshedsundersøgelse i myndighedsafdelingen på Handicapområdet.

Leder på henholdsvis Socialcentret og Visitation Pleje er blevet bedt om, sammen med deres medarbejdere, at komme med bud på spørgsmål til en sådan undersøgelse.

Da der i undersøgelsen blandt andet er spørgsmål omkring hjælpemidler som ligger indenfor Center for Sundhed & Pleje forevises Ældrerådet denne undersøgelse.

 

Spørgeskemaet er vedlagt som bilag.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Sagen blev taget til efterretning.26. Høring om SKI bleudbud

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Kommunens indkøb af bleer efter Servicelovens § 112  sendes i udbud, og udbuddet gennemføres på vegne af en række kommuner. Formålet med udbuddet er at sikre, at kommunerne opnår en rammeaftale, som de kan anvende ved indkøb af bleer, i stedet for at kommunerne enkeltvis skal sætte indkøb af bleer i udbud.

Den kommende aftale vedr. indkøb af bleer er opdelt i to områder:

 1. Bleer med bevilling
 2. Bleer til børneinstitutioner og dagplejer

 

Det er kun aftalen vedr. "bleer med bevilling", der indgår i høringen i Ældre- og Handicaprådene.

 

Aftalen "Bleer med bevilling": 

 • Omfatter et bredt og dybt sortiment af forskellige typer af bleer, underlag og fikseringstrusser
 • Indeholder tre forskellige modeller for kommunens tildeling af aftale til en leverandør:

- Model A - Direkte tildeling. Direkte tildeling indebærer, at kommunen skal tildele til den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud med "det bedste forhold mellem pris og kvalitet" (uden test/afprøvning)

- Model B - Tildeling på baggrund af kvalitetstest (kvalitetstest indebærer, at kommunens fagpersonale skal kvalitetsteste et repræsentativt  udsnit af aftalens produkter)

- Model C - Tildeling på baggrund af kvalitetsafprøvning (kvalitetsafprøvning indebære, at et repræsentativt udsnit af aftalens produkter skal kvalitetsafprøves på borgere med bevilling i kommunen)

 

Faxe Kommune har tilkendegivet, at vi ønsker at benytte Model B. Valget har stået mellem Model B og Model C. Tidligere erfaringer med det opnåede resultat, set ud fra påførte gener for involverede borgere, tidsforbrug mm, i forhold til opnået kvalitet i testresultat, har gjort, at vi som administration har valgt model B.

 

Udover de fysiske produkter, bestilling samt levering af produkter, omfatter udbuddet endvidere en række ydelser rettet både mod kommunen og borgere med bevilling, og som tilbudsgivere skal opfylde og indregne i produktpriserne, herunder er der krav til:

 • Bistand til konvertering i fobindelse med implementering
 • Sparring i forbindelse med udredning (metoder) på brugerniveau
 • Opfølgning på forbrug og statistik
 • Økonomisk opfølgning
 • Kvalitetsstyring
 • Løbende uddannelse og efteruddannelse af plejepersonale
 • Afholdelse af temadage

 

Alle relevante oplysninger er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Serviceloven § 112.

Økonomi

 Ingen. 

Sagen afgøres af

Ældre- og Handicaprådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller at punktet drøftes og eventuelle høringskommentar tilføjes.

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Ældrerådet godkendte indstillingen og anbefaler som Center for Sundhed & Pleje ligeledes Model B, med tilføjelse af at det er positivit at det vil være fagfolk der kvalitetstester produkterne.27. Ældrerådsvalg 2017

Sagsnr: 84.12.00-A30-1-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Sagen blev drøftet.28. Orientering fra byråd og fagudvalg

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Intet.29. Evt.

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

[skriv udvalg]

Beslutning i Ældrerådet den 21. august 2017

Intet.Underskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Flemming Wangy
Ib Munk
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg