Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Ældrerådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 30. november 2017

Ældrerådet - 30-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Ældrerådet
den 30. november 2017 kl. 13:00
i Haslev Bowlingcenter, Lysholm Allé 2, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg
Ib Munk
Flemming Wangy

42. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.40-A00-1-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Godkendt.43. Meddelelser fra formand og næstformand

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Erik Nielsen orienterer om mødet i Regionsældrerådet.44. Høring vedrørende prisindhentning på kateter

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

xx (antal endnu ukendte) kommuner gennemfører i fællesskab en prisindhentning på kateterhjælpemidler. Formålet er at danne grundlag for kommunernes bevilling af tilskud til kateterhjælpemidler i henhold til serviceloven, samt at sikre borgere med bevilling en mulighed for at indkøbe hjælpemidlerne til en pris, der ligger inden for den tildelte bevilling.

 

Priser kan reguleres en gang årligt i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Det vil ikke være muligt at prisregulere de tilbudte priser i tilbudsperiodens første år.

 

Borgere visiteres ud fra en individuel konkret vurdering til kateterhjælpemidler og er derfor som udgangspunkt gratis for borgeren. Såfremt borgeren ønsker et dyre produkt end det der er visiteret til, skal borgeren selv betale den merudgift.

 

Borgerne skal kunne bestille kateterhjælpemidlerne via vindende tilbudsgivers online bestillingssystem, pr. e-mail, telefon, pr. genbestillingsseddel eller i form af andre teknologiske løsninger. Betjening skal varetages af dansktalende personale. Det vil sige, at det danske sprog skal beherskes således, at der ikke vil kunne opstå sproglige vanskeligheder i dialogen omkring hjælpemidlet. I forbindelse med bestillinger skal vindende tilbudsgiver gøre opmærksom på, hvis dele af bestillingen falder udenfor kommunens bevilling af tilskud, og derved er borgers egen udgift.

 

Levering skal ske frit til borgerens bopæl. Hver leverance må maksimalt dække op til 3 måneders forbrug. Permanente katetre til borgerne skal kunne leveres anbrudt og svarende til et forbrug i maksimalt 3 til 6 måneder.

 

Høringsmaterialet inklusiv høringssvar fra Rygmarvsskade i Danmark (RYK) vedrørende prisindhentning på kateter, skal til høring i Ældre- og Handicapråd – frist for høringssvar er den 15. januar 2018.

 

Administrationen udarbejder et samlet høringsvar med inddragelse fra relevante parter

Lovgrundlag

Serviceloven § 112 stk. 3. sidste pkt.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller at punktet drøftes og eventuelle høringskommentar tilføjes til det samlet høringsvar.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ingen yderligere kommentar.45. Orientering fra byråd og fagudvalg

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Kaj Christensen og Erik Nielsen orienterer om det nye byråd og fagudvalg.46. Værdighedsmidler 2018 - revideret

Sagsnr: 29.00.00-A00-53-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På Social- & Sundhedsudvalgsmødet d. 27. september godkendte Social- & Sundhedsudvalget administrationens forslag til værdighedsindsatser 2018. Imidlertid er der desværre fundet en fejl på 800.000 kr. i beregningerne, der betyder, at indsats 3.2 (Forløbskoordinator) må udgå og indsats 3.3 (Demenstræningsteam) reduceres fra 2 årsværk til ca. 1,4 årsværk. Beskrivelse af ændringer fremgår nedenfor.

 

Værdighedsmidlerne for 2018, er nu endeligt udmeldt og vi modtager 7.092.000 kr.  

 

Ældrerådet orienteres om fejlen og det reviderede indsatsforslag for 2018 på kommende Ældrerådsmøde 2017.

 

Nedenfor er indsatserne for 2018 beskrevet, inklusiv tilpasningerne til budgettet:

 

1. Livskvalitet

 

1.1  Netværksmedarbejdere: Netværksmedarbejdernes funktion udvides og ændres til at omfatte indsats for aflastning af pårørende til demente. Samtidigt bevares funktionen med at hjælpe ensomme ældre i eget hjem i aktivitet. (800.000 kr. årligt)

 

1.2 Aftenåbning i demensdagcenteret: Der ansættes to årsværk (800.000 kr.) mere i det nye dagcenter, så de udvidede åbningstider bliver mulige. Derudover udvides kørslen med Ørslev Turistfart til at køre de to pågældende aftener (350.000 kr.). (I alt 1.150.000 kr. årligt)

 

1.3 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene: Beboernes individuelle ønsker og behov for aktivitet skal imødekommes via indsatser og tiltag, der har fokus på den enkeltes livskvalitet. Det kan være hverdagsaktiviteter, udflugter, sammenkomster og understøttelse af interesser og fællesskaber m.m. (2.800.000 kr. årligt).

 

1.4 Ny indsats: Kontinensklinik: Der ansættes en sygeplejerske (i alt 1 årsværk) til fast bemanding i kontinensklinikken. Kontinensklinikkens tilbud indeholder dels undersøgelse og rådgivning på klinikken, udekørende funktion samt administrativ behandling af bevillinger. (I alt 400.000 kr. årligt)

 

2. Selvbestemmelse

Ingen indsatser i 2018, da temaet har været prioriteret de foregående år

  

3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

 

3.1 Demenskoordinator: Demensområdet udvides med ansættelse af en koordinerende demenssygeplejerske, der i samarbejde med de to demenskonsulenter blandt andet skal igangsætte og drive nye indsatser på demensområdet: (550.000 kr. årligt)

 

3.2 Indsatsen udgår

Tidligere tekst: Forløbskoordinator: Ansættelse af forløbskoordinator under Rehabiliteringsteamet. Funktionen skal fungerer som tovholder og hjælp til borgere med komplekse og sikre gode sektorovergange. (450.000 kr. årligt)

 

3.3 Indsatsen reduceres fra 2 årsværk til ca. 1,4 årsværk

Tidligere tekst: Demenstræningsteam: Der ansættes en fysioterapeut og en ergoterapeut under Træningsenheden i forbindelse med de nye træningspakker for demente borgere, der kommer ved årsskiftet. De 1,4 årsværk skal udgøre et demenstræningsteam med fokus på implementering af pakkerne. (800.000 kr. årligt)

 

Revideret tekst: Demenstræningsteam: Der ansættes en fysioterapeut og en ergoterapeut under Træningsenheden i forbindelse med de nye træningspakker, der kommer ved årsskiftet. I alt drejer det sig om ca. 1,4 årsværk, der skal udgøre et demenstræningsteam med fokus på implementering af pakkerne (558.000 kr. årligt)

 

4. Mad og ernæring
 

4.1 Kostfaglig medarbejder: Fortsættelse af ansættelsen af den kostfaglige medarbejder, der yder individuel kostfaglig vejledning til borgere med særlige behov og igangsætter, samt følger op på ernæringsindsatser på plejecentre og hjemmeplejen. (434.000 kr. årligt)

 

5. En værdig død 

 

5.1 Ny indsats: Palliativt team: Der ansættes en tværgående palliationssygeplejerske til et palliativt team. Teamets opgaver bliver at koordinere og varetage borgeres ønske om at dø i eget hjem. Funktionen bliver tværsektoriel og koordinerende mellem kommune, praktiserende læger og sygehuse. (400.000 kr. årligt).

 

Social-og Sundhedsudvalget har godkendt revideringen på mødet den 1. november 2017.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen. Indsatserne finansieres fuldt ud af værdighedsmidlerne.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet tager sagen til efterretning.47. Opfølgning på køkkenerne på plejecentrene

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en kort redegørelse omkring opstart af køkkendriften og status på hvordan det går herunder om køkkenerne i demenshusene er taget i brug?

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet tager Centerchefens redegørelse til efterretning.48. Forplejning dagcenterbrugerne på grøndalsvej

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker at drøftes forplejningen til dagscenterbrugerne på dagcentret grøndalsvej.

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet tager Centerchefens redegørelse til efterretning.49. Anvendelse af minibusser

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Ældrerådet ønsker en kort opsummering af brugen af minibusser.

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet blev orienteret om brug af busserne samt at der har været god brug af busserne og sagen tages til efterretning.50. Lægerne i Haslev tager ikke flere patienter ind

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Tenna Teegen

Sagsfremstilling

Formanden ønsker at drøfte hvad der kan gøres ved, at Haslev lægehus ikke tager flere patienter ind.

Indstilling

Fremsættes uden administrativ indstilling.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Sagen blev drøftet og tages til efterretning.51. Orientering vedrørende vedtægter for Bruger- og pårørenderåd

Sagsnr: 27.15.04-A00-1-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra formanden for Bruger- og pårørenderådet på Solhavecentret om, at rådet oplever store problemer med at rekruttere det antal medlemmer blandt beboere og pårørende som vedtægterne fra 2007 foreskriver. Problematikken  er dog ikke ukendt på andre centre. Vedtægterne for 2007 foreslåes derfor revideret.

 

Ifølge lov om social service skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen. Loven stiller ikke krav om, hvad retningslinjerne skal indeholde og hvordan indflydelsen skal foregå.

 

Administrationen anbefaler, at Bruger- og pårørenderådene består, da rådene sikrer demokrati, brugerinddragelse og indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene på plejecentrene.

 

I henhold til de gældende vedtægter fra 2007, skal beboere og pårørende inddrages ved fastlæggelse af retningslinjer for:

 

 • aktiviteter
 • kostplaner
 • centrenes daglige liv

 

Endvidere fremgår det af de gældende vedtægter, at Beboer- og pårørenderåd bør sammensættes på følgende måde:

 

 • 4 - 5 repræsentanter for beboerne (skal bo på selve centret)
 • 3 - 4 pårørende (børn, anden familie eller venner, der har nær tilknytning til en beboer på centret)
 • leder på centret (er sekretær)
 • 1 repræsentant for personalet fra plejegruppen
 • aktivitetsmedarbejderen (hvor en sådan findes)
 • køkkenpersonale ad hoc

Administrationen foreslår følgende ændringerne i vedtægterne (jf. bilag), for sammensætningen af rådene og rådenes mødeafholdelse:

 

 • op til 3 - 5 repræsentanter for beboerne (skal bo på selve centret)
 • op til 2 - 4 pårørende (børn, anden familie eller venner, der har nær tilknytning til en beboer på centret)
 • leder på centret (er sekretær)
 • lederen sammensætter repræsentanter fra personalet med udgangspunkt i dagsorden til det enkelte rådsmøde.
 • antal årlige møder aftales i det enkelte råd
 • formand og næstformand vælges blandt de valgte beboere eller blandt de pårørende

 

Social-og Sundhedsudvalget har godkendt ændringen den 1. november 2017.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 16 stk. 1.

Økonomi

 Ingen. 

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ændringerne i vedtægterne tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet tager ændringen til efterretning.52. Orientering vedrørende fremtidsfuldmagter

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-16 Sagsansvarlig: Michael H Baunsgaard

Sagsfremstilling

En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Fra den 1. september 2017 blev det gjort muligt, at man kan udpege en person, der ud i fremtiden kan varetage ens personlige og/eller økonomiske forhold, hvis man på et tidspunkt mister evnen til selv at kunne gøre det.

Med den nye fremtidsfuldmagt er det muligt at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter. På baggrund af fuldmagten får repræsentanten/erne mulighed for at træffe beslutninger om for eksempel bankforretninger eller personlige beslutninger vedrørende pleje og omsorg, hvilket kan blive relevant ved sygdom, svækket mental funktion el. lign. Det vil sige i tilfælde, hvor man ikke længere selv er i stand til at varetage disse forhold.

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt på
www.tinglysning.dk. Herefter skal de bekræftes overfor en notar ved byretten.

Er man fritaget for digital post, kan man få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Statsforvaltningen. 

Så længe man som fuldmagtsgiver selv er i stand til at varetage sine forhold, ligger fremtidsfuldmagten passiv i Fremtidsfuldmagtsregistret.

Statsforvaltningen sætter fremtidsfuldmagten i kraft, når betingelserne for den er opfyldt. Den udpegede repræsentant kan også bede om, at den sættes i kraft, såfremt man ikke selv er i stand til det.

I den situation skal det med en lægeerklæring eller på anden måde dokumenteres, at fuldmagtsgiveren befinder sig i en tilstand, hvor han/hun ikke selv kan varetage sine forhold. Statsforvaltningen foretager altså en vurdering af, om fuldmagtsgiveren befinder sig i en sådan tilstand, hvor fuldmagten kan træde i kraft.

Når fuldmagten er sat i kraft, kan den benyttes af den udpegede repræsentant.

 

Social-og Sundhedsudvalget har taget sagen til efterretning den. 1. november 2017.

Lovgrundlag

Lov om fremtidsfuldmagter.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med tilføjelse af, at man skal betale en retsafgift på 300 kr. når fremtidsfuldmagten noteres.53. Evt.

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-16 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Meddelelser:

1. Orientering omkring "En god start" på Tv2 øst

2. Orientering omkring varm mad på plejecentrene

3. Musikterapi

4. Puljemidler til nyt aktivitets - og rådgivningscenter

5. Orientering omkring datamuligheder for kronikere

 

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Ældrerådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Ældrerådet den 30. november 2017

Ældrerådet gør påmærksom på at valgresultaterne er ikke kommet på kommunens hjemmeside. Center for Sundhed & Pleje undersøger.

 

Meddelelserne tages til efterretning.Underskrifter

Jens Jacobsen
Erik Nielsen
Kurt Sangild
Kaj Christensen
Inge Dam Nielsen
Bente Knudsen
Merete Toylsbjerg
Ib Munk
Flemming Wangy