Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelses & Integrationsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 26. februar 2018

Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 26-02-2018 - Referat

14. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.00.00-A00-10-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Økonomi

 

 

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

Godkendt.15. Orientering om Faxe Kommunes politikker og rammer på beskæftigelses- og integrationsområdet

 
Sagsnr: 00.00.00-A00-20-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget orienteres om de politikker og rammer, der ligger under udvalget:

 

 • Beskæftigelsesplan 2018-2019
 • Inkluderende beskæftigelsespolitik
 • Integrationspolitikken
 • Handicappolitikken
 • Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS)

 

Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2018-2019 er bygget op omkring Beskæftigelsesministerens 5 beskæftigelsespolitiske mål.

 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
 2. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende,
 4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse
 5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes

 

 

Inkluderende beskæftigelsespolitik er bygget op omkring troen på, at alle kan bidrage til fællesskab, udvikling og fremtidssikring af arbejdsstyrken i Faxe Kommunen.

 1. Dialog
 2. Anerkendelse
 3. Tillid
 4. Helhed

 

Integrationspolitikken består bl.a. af fire søjler:

 1. Medborgerskab & frivillighed
 2. Uddannelse
 3. Beskæftigelse
 4. Familie, sundhed & bolig

 

Handicappolitikken består bl.a. af seks fokuspunkter, som er inspireret af FN's Handicapkonvention:

 1. Tilgængelighed
 2. Børn med handicap
 3. Uddannelse
 4. Sundhed
 5. Arbejde og beskæftigelse
 6. Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt.

 

Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland (JRS) er et samarbejde mellem de 17 kommuner i Region Sjælland.  Når virksomhederne samarbejder med et jobcenter, indgår alle jobcentre i Region Sjælland i arbejdet med at finde ledig arbejdskraft. JRS samarbejder med Hovedstadens to rekrutteringssamarbejder - HRS og NRS.  Virksomhederne har fortsat kontakt til et og samme jobcenter. 

 

Økonomi

 

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelses indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

Godkendt.16. Tilsyn på beskæftigelsesområdet 2017

 
Sagsnr: 15.20.00-K08-1-18Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Kommunerne har i henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses.

Tilsyn med brugen af andre aktører på beskæftigelsesområdet skal sikre, at der er kvalitet og effektivitet i den beskæftigelsesindsats, som aktørerne leverer i forhold til de personer, der er henvist fra Jobcenter Faxe. Tilsynet skal desuden sikre, at aktørerne overholder love, regler og administrative retningslinjer, og leverer de ydelser, der er aftalt i kontrakterne, som er indgået mellem Jobcenter Faxe og den anden aktør. 

Tilsyn med administrative retningslinjer og leveringen af ydelser i forhold til kontrakten føres af Jobcenter Faxe. Det uanmeldte tilsynsbesøg på adressen udføres af Centerstab for Familie, Social & Beskæftigelse. Det uanmeldte tilsynsbesøg tager afsæt i et spørgeskema, som også fungerer som skabelon til afrapportering.

Formålet med årsrapporten er at give Beskæftigelses & Integrationsudvalget et samlet billede over de uanmeldte tilsynsbesøg, som har været gennemført på beskæftigelsesområdet i 2017.

Der er blevet aflagt syv uanmeldte tilsynsbesøg hos leverandører af beskæftigelsesrettede tilbud, herunder er to af tilbuddene Faxe Kommunes egne tilbud. Ved fem af disse syv tilsynsbesøg var der forhold, der gav anledning til bemærkninger og/eller opfordringer til ændringer.

Opfordringerne handlede i overvejende grad om mangelfuldt informationsmateriale enten på grund af manglende retvisende skiltning eller savnede relevante informationer på leverandørens hjemmeside.

Det konkluderes overordnet, at aktørerne på beskæftigelsesområdet leverer et tilfredsstillende stykke arbejde.

Lovgrundlag

 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at årsrapporten godkendes.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

Godkendt.17. Status på projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune"

 
Sagsnr: 15.20.45-P20-1-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om status på projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune".

På udvalgsmødet d. 29. maj 2017 godkendte Beskæftigelsesudvalget organiseringen af nytteindsatser i form af et skraldeindsamlingsprojekt, som efterfølgende har fået navnet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune". Projektet omhandler skraldeopsamling og pasning af grønne arealer ved Faxe Kalkbrud, nærmere betegnet skrænterne og stisystemet fra gryden og ned til kalkbruddet.

Jf. dispensationen fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan der løbende visiteres 20 borgere til projektet. I perioden 1. januar 2018 til 13. februar 2018 er 22 borgere visiterede i alt.

Det vurderes, at det dagligt er ca. 50 % af de visiterede borgere, som møder op til nytteindsatsen. Hvis borgeren udebliver uden lovlig grund, foretages partshøring og sanktion i henhold til gældende lovgivning.

To borgere, der modtog kontanthjælp og som i perioden(seneste måned) blev visiteret til ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” er efterfølgende blevet selvforsørgende.

Grundet en igangværende organisationsændring i Center for Familie, Social og Beskæftigelse opfordres der til, at den planlagte evaluering af projektet rykkes fra marts til maj.

Økonomi

 

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller

 • at status for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" tages til efterretning
 • evalueringen af projektet rykkes til maj 2018

 

 

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

Godkendt.18. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

 
Sagsnr: 15.20.00-P05-1-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om den overordnede udvikling for beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune. Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af data fra vedlagte bilag ”Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland”.

Nøgletal vedr. ledighed

 • Bruttoledigheden (omfatter forsikrede ledige, åbenlyst uddannelsesparate, jobparate kontanthjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere) har været faldende i RAR Sjællands område siden efteråret 2012. Bruttoledigheden for RAR Sjælland udgjorde i november 2017 3,9 procent af arbejdsstyrken – svarende til landsgennemsnittet.
 • Fra november 2016 til november 2017 er bruttoledigheden steget i 10 af kommunerne i regionen, og for 9 kommuner ligger ledighedsstigning over landsgennemsnittet.
 • I Faxe Kommune er bruttoledigheden til gengæld faldet med 5,4 procent i perioden
 • Den fremtidige forventning(2017-2019) til ændringen i arbejdsstyrken i RAR Sjællands område (stigning på 1,4 %) ligger lige under niveauet for forventningen på landsplan (1,5 %). Der forventes en stigning i arbejdsstyrken i alle 17 kommuner. I Faxe Kommune forventes en stigning i arbejdsstyrken svarende til landsgennemsnittet på 1,5 procent.
 • Udviklingen i jobomsætningen i september 2016 - september 2017 har været størst i Faxe Kommune sammenlignet med øvrige Kommuner i Region Sjælland. Faxe Kommune har således haft en stigning på 4,3 procent, mens der for Region Sjælland i gennemsnit har været et fald på 0,4 procent. Det tilsvarende tal for hele landet er 2,0 procent.
 • Ledigheden fordelt på a-kasser viser, at det især er byggefag og nærings- og nydelsesmiddelindustrien, der falder procentuelt med 18 procent i perioden 2017-2019.

Økonomi

 

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

Godkendt.19. Strategiske udfordringer på beskæftigelsesområdet

 
Sagsnr: 15.00.00-P05-3-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

D. 30. oktober 2017 bad Beskæftigelsesudvalget om et oplæg vedrørende investeringsstrategier for det rummelige arbejdsmarked.

For at imødekomme ovenstående ønske, fremlægger Center for Familie, Social & Beskæftigelse dels sag nr. 18 Nøgletal på Beskæftigelsesområdet, der giver et overblik over beskæftigelses- og ledighedsudviklingen i Faxe Kommune og Region Sjælland. Dels indeværende sag, hvor Center for Familie, Social & Beskæftigelse præsenterer et oplæg, der sættes fokus på udvalgte aktuelle udfordringer på beskæftigelsesområdet.

Ud fra ovenstående, ønsker Center for Familie, Social & Beskæftigelse at Beskæftigelses & Integrationsudvalget drøfter fremtidige udfordringer og investeringsstrategier for det rummelige arbejdsmarked.

Økonomi

 

 Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 • at strategiske udviklinger for Beskæftigelsesområdet drøftes
 • at beskæftigelses & Integrationsudvalget drøfter konkrete investeringsforslag til budget 2019

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

Udvalget ønsker oplæg på følgende indsatser:

 • Håndholdt opkvalificering tidligt i ledighedsforløbet
 • Særlig indsats for at få langtidsledige i beskæftigelse, eksempelvis branchepakker
 • Hvad skal der til for at overholde proceskrav, og hvad er den afledte effekt?
 • Oversigt over antal, der vælger at stå uden for arbejdsmarkedet.
 • Fælles temamøde med Børn & Læringsudvalget vedrørende 10. klasse og brobygningsforløb.

 

Der udarbejdes investeringsstrategier med  forskellige tidshorisonter.

 

Godkendt.20. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.00.00-A00-10-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse 2016
 • Udbud af tolkeopgaven
 • Koordinering branchenetværk, rekrutteringssamarbejder mm.
 • Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft.
 • Brev fra RAR Sjælland til Kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet
 • Spørgsmål til kommunerne til brug for oplæg til KKR Sjællands første drøftelse af FGU

Økonomi

 

 

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. februar 2018

 

.21.

 
Sagsnr: 00.00.00-A00-10-18Sagsansvarlig: Camilla Jensen