Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 24. april 2017

Beskæftigelsesudvalget - 24-04-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 24. april 2017 kl. 15:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

18. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget. 


Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Godkendt.19. Præsentation af Ungecenteret

Sagsnr: 15.00.00-A21-1-17 Sagsansvarlig: Britta Crone

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen blev det aftalt at Beskæftigelsesudvalget skal have et temaoplæg om Ungecenter Faxe.

Leder af Ungecenter Faxe holder oplæg om centerets opgaver, udfordringer og tilbud.

 Oplægget vil have følgende overskrifter:

 • Beskrivelse af Ungecenteret, herunder blandt andet; hvem er vi, hvem er vores borgere, hvad er vores udfordringer.
 • Overordnede nøgletal for unge under 30 år.
 • Målsætninger
 • Illustrative cases

Lovgrundlag

Lov og aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Det blev besluttet, at der på Faxe Kommunes hjemmeside under UngeVejen, skal oplyses, hvem som kan blive frivillig mentor og hvordan man bliver det.

 

Udvalget ønsker et konkret oplæg om aktivering i beskæftigelsesprojekt /indsats inspireret efter Greve-modellen. Sagen skal behandles på næste udvalgsmøde.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Godkendt20. Flygtningestatus - statistik marts 2017

Sagsnr: 15.40.00-P05-3-17 Sagsansvarlig: Britta Crone

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres løbende om situationen på flygtningeområdet. I det vedhæftede skema fremgår de seneste data for området.

Boliger

Faxe Kommune har 179 boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge. Boligerne består primært af enkeltværelser, hvilket betyder, at en enkelt familie nogle gange er nødt til at få flere boliger/værelser. På nuværende tidspunkt bor der 155 flygtninge i midlertidige boliger fordelt på 116 boliger. Det vil sige, der er 63 ledige boliger/værelser.

De midlertidige boliger er fordelt på følgende adresser:

 

·         Søndergade 14, Haslev

·         Tingvej 4, Haslev

·         Gl. Næstvedvej 40, Rønnede

·         Møllevej 10, Rønnede

·         Rådhusvej 53, Faxe

·         Rosenkildevej 8 A

Præstøvej 78

 

På grund af det faldende antal kvoteflygtninge, der bliver henvist til Faxe Kommune, er der aktuelt et stort antal ledige midlertidige boliger/værelser i Faxe Kommune. Dog består de midlertidige boliger primært af enkeltværelser, og det kan derfor været svært at finde egnede boliger til familiesammenføringer.  

For permanente boliger er det stadig en udfordring, at finde boliger, der er til at betale for flygtninge.

Beskæftigelsesindsats

Jobcenteret anvender de samme kriterier overfor alle borgere ved vurdering af jobparathed og aktivitetsparathed. Det betyder, at der ikke tages hensyn til manglende håndtering af det danske sprog samt, om borgeren er nyankommet til kommunen. Ca 80 pct. af flygtninge med kontaktforløb er jobparate.

I forhold til den virksomhedsrettede indsats er der i januar og februar måned 2017 blevet nyetableret følgende;

Januar 2017:

 • 1 er startet i ordinær ansættelse
 • 1 er ansat med løntilskud
 • 14 nyetablerede praktikker
 • 4 er startet i ordinære uddannelser

 

Februar 2017:

 • 1 er startet i ordinær ansættelse
 • 2 er ansat med løntilskud
 • 20 nyetablerede praktikker
 • 1 er startet i ordinær uddannelse

 

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark.

Økonomi

Forventningen til de økonomiske konsekvenser vil løbende blive behandlet i forbindelse med årets budgetopfølgninger.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at Center for Familie, Social og Beskæftigelse undersøger muligheden for at afhænde ca. 50 midlertidge boliger.

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet..

 

Godkendt21. Nøgletal vedr. Kontanthjælpsloftet februar 2017

Sagsnr: 15.40.00-P05-2-17 Sagsansvarlig: Britta Crone

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse har udarbejdet vedlagte notat vedrørende kontanthjælpsloftet og 225 timers reglens indvirkning i Faxe Kommune.

Notatet viser en række nøgletal for, hvordan Faxe Kommunes borgere reduceres i deres særlige støtte eller boligstøtte, som følge af kontanthjælpsloftet. Ligeledes viser notatet hvor mange borgere i Faxe Kommune, der er undtaget fra 225 timers reglen

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft samt en 225 timers regel for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - herunder aktivitets-, barsels- og bidragstillæg samt særlig støtte og boligstøtte.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats borgeren modtager, og af om borgeren er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

225 timers reglen gælder for borgere og eventuelle ægtefæller, som har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at borgeren løbende opfylder kravet om, at have arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

Status for Faxe Kommune pr. 1/1-2017:

Kontanthjælpsloftet

·         Der er 217 borgere med reduktion i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet

·         23,2 procent af borgerene er omfattet af kontanthjælpsloftet og er derfor blevet reduceret i særlig støtte eller boligstøtte

·         Gennemsnitligt er borgerne blevet reduceret med 1.227 kr. pr md.

·         Det er overvejende kontanthjælpsmodtagere der reduceres i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet

·         Det er overvejende kvinder, der rammes af kontanthjælpsloftet

·         Sammenlignet med de øvrige Kommuner i Region Sjælland er Faxe Kommune stort set lig med gennemsnittet.

 

225 timers reglen

 

Faxe Kommune har under 500 borgere der har været på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i mere end et år. Ca. 62 procent at disse borgere er undtaget fra 225 timers reglen, hvilket svarer til lidt over gennemsnittet

 

Lovgrundlag

L 113  Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven m.v.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Udvalget ønsker på et kommende møde en beskrivelse af Faxe Kommunes håndtering af undtagelser for 225-reglen.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Godkendt.22. Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2017 1. kvt.

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse giver i denne sag en opfølgning på Handleplanen for Beskæftigelsesplan 2017. Den samlede status på handleplanen er vedlagt som billag.

 

Opsummerende kan det konstateres, at de mål, som skulle indfries i 1. kvartal 2017 er indfriet. Handleplanens temaer gennemgås nedenfor.

 

Virksomhederne skal understøttes i at opnå den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft:

 • Bygge og Anlæg er valgt som et fokusområde. Derfor er der i 1. kvartal udarbejdet en plan for hvordan målsætningen om at etablere og gennemføre et opkvalificeringsforløb inden for bygge og anlæg gennemføres. Derudover er denne branche indberettet til Arbejdsmarkedskontor Øst (AMK Øst) som et prioriteret samarbejdsprojekt til fællesindkøb af opkvalificering
 • Bygge & Anlæg er desuden udvalgt til at blive en af de 5 udvalgte branchepakker Jobcenteret vil arbejde med i 2017

 

Flere unge skal have en uddannelse:

 • På ungeområdet har Ungecenter Faxe igangsat initiativer pr. 1. januar 2017 således, at indsatsen primært varetages internt. Der er oprettet et særligt tilrettelagt projekt iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (Lab) § 32 stk. 1 nr. 2, hvor der prioriteres fokus på tilførsel af pædagogiske metoder. Der arbejdes gruppebaseret ud fra en empoverment metode og med relations skabelse. Indsatsen er i sin spæde start, og der forventes positiv effekt i andet kvartal 2017, hvor også den tværfaglige indsats med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og virksomhedskonsulent prioriteres
 • I 2. kvartal intensiveres og udbygges samarbejdet yderligere med UU, Zeeland Busines College (ZBC), Voksen Uddannelsescenter (VUC) og Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF), der skal varetage vejledning og overgang til integration i ordinær uddannelse for de unge
 • Implementeringen af samarbejdsmodellen "Godt Videre" som er en samarbejdsform baseret på netværksmøder med den unge fortsættes fra 2016. Indsatsen er også blevet forankret i Ungecentret

 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

 • Der arbejdes generelt med en kulturændring i retning af øget brug af virksomhedsrettede tilbud særligt inden for denne målgruppe
 • Det sker gennem flere projekter, herunder projektet Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb, som bl.a. arbejder målrettet med at fremme en mere virksomhedsrettet kultur i Jobcentret og hos Faxe Sociale Udviklingscenter. Projektet er endnu i opstartsfasen, men forløber planmæssigt, og der er allerede opnået de første resultater idet to projektdeltagere har opnået job med ordinære timer

 

Flere flygtnige og familiesammenførte skal være selvforsørgende

 • Jobcentret har modtaget bevilling til at udvikle og implementere branchepakkekonceptet som bl.a. er kendt fra Vejle Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med Ringsted Kommune. I første. kvt. er der afholdt opstartsmøde, der er udvalgt fem brancher og undervisningsforløbet af medarbejderne er planlagt. Projektet forløber således planmæssigt
 • I Beskæftigelsesplanen er der fremsat mål om igangsætning af 30 Integrations Grunduddannelses (IGU) forløb forløb ultimo 2017. Som følge heraf er der blandt centercheferne indgået aftale om oprettelse af 10 IGU-pladser internt i kommunen. Derudover har private virksomheder også oprettet pladser, bl.a. Gisselfeld og Royal Unibrew

 

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Godkendt.23. Nøgletal vdr. ledighed

Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om udviklingen i ledigheden i Faxe Kommune. Data hentes fra Jobindsats.dk og Danmarks Statistik.

 

 • I februar 2017 var bruttoledigheden i Faxe Kommune på 4,3 % svarende til 828 fuldtidspersoner (fuldtidsledige efter sæsonkorrigering). Til sammenligning var landsgennemsnittet på 4,5 %.

 

 • Heraf er 189 fuldtidspersoner under 30 år. Som følge af etableringen af Ungecenter Faxe i 2016 er indsatsen på ungeområdet pr. 1.1.2017 omlagt med fornyet fokus på bl.a. brug af mentor til aktivitetsparate unge uden uddannelse. Valget af denne strategi begrundes med, at de unge i målgruppen i større grad end tidligere er karakteriseret med sociale og psykiske problemstillinger, og er set med behov for støtte og guide til at opnå ordinær uddannelse, og på sigt arbejde. Der er evidens for at netop brugen af mentorstøtte har effekt, det viser bl.a. Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP). Det har resulteret i, at Faxe Kommune, i den seneste opgørelse fra Regionale Arbejdsmulighedds Råd Sjælland (RAR), er den kommune i region Sjælland, som oftest benytter sig af mentorstøtte til denne målgruppe. For uddannelsesparate unge satses der på at understøtte deres valg af uddannelse gennem bl.a. brug af brobygning.

 

 Langtidsledige

 • Ses der på gruppen af langtidsledige aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere var antallet i Faxe Kommune i december 2016 på 263. Heraf havde 86 personer i december 2016 modtaget et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 mdr. svarende til en andel på 32,7 %.

 

 • En landsdækkende analyse har vist, at 37 % af langtidsledige ikke har deltaget i jobfremmende aktiviteter i mindst et år. På den baggrund har Center for Familie, Social & Beskæftigelse igangsat en analyse, som skal klarlægge omfanget og dernæst årsagen til manglende brug af virksomhedsrettettede tilbud.

 

 • Øget brug af virksomhedsrettede tilbud for alle ledige og særligt ledige på kanten af arbejdsmarkedet er et satsningsområde, ligesom det var det i 2016. Derfor skærpes indsatsen yderligere i 2017. Det sker bl.a. gennem flere målrettede tiltag. Af eksempler kan nævnes projekterne "Særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb", "Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb" som løber frem til 2018, og "Samtaler og Indsats" hvis formål det er at forebygge langstidsledighed. Derudover arbejdes generelt med en kulturudvikling imod øget brug af virksomhedsrettet indsats, skabelse af småjobs med lavere timetal og andre muligheder, som vil medføre øget brug af den virksomhedrettede tilgang i mødet med borgeren.

 

RAR Sjællands seneste rapport om status på reformer på beskæftigelsesområdet er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Godkendt24. Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

 

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

 

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

 

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2017. Dette gælder tillige negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative som nævnt gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2017. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2017 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 338 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

 

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. fra 2016 til 2017 vedrørende drift.

Der afsættes ikke midler i overførselspulje i 2017.

Der søges 609 tkr. overført fra drift til anlæg.

 

Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 31.549 tkr. fra 2016 til anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor: 

 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev afsat 25,5 mio. kr. i "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter". Med ovenstående overførsler er dette projekt ikke længere relevant og derfor bør bevillingen nulstilles og kassetrækket dermed reduceret.

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget vises bevilling, forbrug og restbudget for 2016 samt beløb til overførsel til brug i 2017.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2016 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Nogle af disse projekter forventes først afsluttet i 2017 og søges derfor tillige overført til 2017.

De 3 projekter er medtaget nederst i bilag 1.

 

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2017

Den samlede serviceramme for 2017 blev udmeldt 30. juni 2016 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgjorde 1.436,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter blev der flyttet nogle anlægsprojekter til drift. Dette skete også i Faxe kommune og bevirker, at kommunens andel af servicerammen forhøjes til 1.458,6 mio. kr. Med overførslen fra 2016 til 2017 på 12.287 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 12.517 tkr. Med udgangspunkt i de konstaterede mindreforbrug for 2016 samt bindingerne på 1%-puljen forventes det, at servicerammen isoleret set kan overholdes i 2017. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

 

På anlægssiden er i 2017 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Ved budgetvedtagelsen for 2017 udgjorde Faxe Kommunes anlæg 51,6 mio. kr. Der er her tale om bruttoanlægsudgifter, hvilket medfører, at evt. grund- og ejendomssalg ikke afhjælper risiko for sanktion. Efter godkendelse af budgetoverførsel fra 2016 til 2017 udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 89,8 mio. kr. (heri medregnet de øvrige sager med forventet anlægsbevilling på økonomiudvalgets møde den 9.5.2017). Overskridelsen for Faxe Kommune udgør ca. 40 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2017 til 2018 og reducerer kommunens overskridelse og risikoen for sanktion fra regeringens side. Der er med overførslen risiko for sanktion kollektivt og/eller individuelt.

 

Kommunens serviceramme og anlægsramme er med overførslerne udfordret og det kan blive aktuelt at flytte projekter mellem drift og anlæg i det omfang dette lader sig gøre.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. til 2017 vedrørende drift, 609 tkr. fra drift til anlæg og 31.549 tkr. vedrørende anlæg. Endvidere nulstilles "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 med -25,5 mio. kr. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2017. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 586.000 kr. i 2017
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.283.000 kr. i 2017
 3. Børne- & Familieudvalgets driftsbudget netto reduceres med 52.000 kr. i 2017
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.034.000 kr. i 2017
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges netto med 4.816.000 kr. i 2017
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.849.000 kr. i 2017
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto reduceres med 230.000 kr. i 2017
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 47.707.000 kr. i 2017 og 609.000 kr. overført fra drift i 2017
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 20.808.000 kr. i 2017
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 65.000 kr. i 2017
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme ændres ikke i 2017
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 1.986.000 kr. i 2017
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 2.600.000 kr. i 2017
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 7.386.000 kr. i 2017
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
 16. Anlægsprojekt "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 (25,5 mio. kr.) nulstilles som følge af ovenstående overførsler.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 338.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke under punktet.

 

Godkendt.

 25. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om:

 

1. Oversigt over Kommunernes Beskæftigelsesplaner 2017

 

2. Indmelding vedrørende Flygtningetildeling 2018.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 24. april 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Lars Christensen (Ø)deltog ikke under punktet.

 

Godkendt.

 

 

 26.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson