Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 25. september 2017

Beskæftigelsesudvalget - 25-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 25. september 2017 kl. 15:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

53. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2017

Godkendt.

 

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

Steen K. Gunnarson (V) deltog ikke under punktet.

I54. Præsentation af A2B leverandør af danskuddannelse

Sagsnr: 54.15.08-A21-1-15 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nye leverandør af danskuddannelse A2B deltager på mødet med en præsentation af deres virksomhed, herunder deres engagement i Faxe Kommune. A2B vil være repræsenteret ved Lars Ravn og Inge Sørensen.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at præsentationen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2017

Godkendt.

 

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

Steen K. Gunnarson (V) deltog ikke under punktet.

 55. Beskæftigelsesplan 2018

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

På mødet i Beskæftigelsesudvlaget den 28. august godkendte udvalget de angivne temaer for det videre arbejde med Beskæftigelsesplanen. Den 11. september 2017 blev ministermålene for 2018 udmeldt, og på den baggrund har Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet det vedhæftede forslag til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019.

 

Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

 

1. Flere personer skal i beskæftgelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan, alle have det overodnede mål, at målgruppen for den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som skal resultere i, at målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.

Det måler vi på

 • Kvartalvis måling af fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med landsgennemsnittet.

 

2. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Faxe Kommune skal understøtte den korteste vej til arbejdsmarkedet for den ledige. Særligt med fokus på det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at informere jobcentret om behov.

Det måler vi på

 • Der afholdes jobmesse i samarbejde med skolerne.
 • 200 virksomheder skal besøges.
 • Mindst fire gode historier er dækket i pressen. Heraf mindst 2 film via sociale medier.
 • Tilbagemeldinger fra Virksomhedspanelet skal øges fra 35 % til 70 %.
 • Løbende etablering af minimum 200 småjobs.
 • En responstid på højst 24 timer efter henvendelse fra virksomhederne i forbindelse med stillinger slået op gennem Rekrutterings Service Sjælland.
 • Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.

Det måler vi på

 • Andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse steget med 20 pct.
 • Løbende 30 igangværende IGU forløb.
 • Årlig etablering af 50 ekstra pladser på virksomhedscentre i Faxe Kommune.
 • Videreførelse af pilotprojekt med det formål, at afklare flygtninges kvalifikationer inden ankomst til kommunen. Målsætningen er, at 50 pct. af de visiterede kvoteflygtninge kompetenceafklares, inden de ankommer til kommunen inden udgangen af 2017.
 • 50 % af deltagerne i en prøvehandling, med formål at understøtte sygemeldte arabisk talende kvinder, skal blive selvforsørgende. De resterende 50 % har som minimum deltaget i et virksomhedsrettet tilbud.

 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.

Det måler vi på

 • Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • 10 % af STU dimittenderne kommer efterfølgende i ordinær eller støttet beskæftigelse.
 • Udvikling af formel aftale om overgange mellem indsatser, samt udvikling af politisk vedtaget serviceniveau for kommunens indsatser
 • Borgere med flere kontaktpunkter i kommunens opfattelse af at have én helhedsorienteret plan.
 • Følge udviklingen i antal jobparate personer på kontanthjælp
 • Følge udviklingen i antal aktivitetsparate personer på kontanthjælp

 

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes.

Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.

 

Det måler vi på

 • Antallet af sager igangsat vedrørende socialt bedrageri.  

 

Vedhæftet dette punkt findes første udkast til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019, samt handleplan for beskæftigelsesindsatsen i 2018-2019.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at

 

 1. Udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 gøre 2-årig
 2. Udkastet til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 godkendes

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2017

Godkendt med følgende bemærkninger indarbejdet i planen:

- alle uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere skal sende i nyttejob.

- undersøge muligheden for øget brug af socialøkonomiske virksomheder i den beskæftigelsesrettede indsats.

 

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingens pkt. 2, idet han ikke mener, at flygtninge skal integreres.

 

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

 

 56. Bevilling fra puljen: Sammen om fastholdelse

Sagsnr: 15.00.26-P20-2-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Sammen om Fastholdelse".

Formålet med projektet er, at afprøve en model for sygedagpengemodtagere der kommer fra beskæftigelse, hvor den første opfølgningssamtale afholdes ude på den sygemeldtes arbejdsplads, hvor både den sygemeldte, arbejdsgiver og kommunen deltager. Modellen skal bidrage til, at den sygemeldte vender hurtigere tilbage til sin arbejdsplads og dermed fastholdes på arbejdsmarkedet.

Det overordnede formål med ansøgningspuljen er dermed at understøtte, at flere sygedagpengemodtagere fra beskæftigelse raskmeldes helt eller delvis.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Sammen om Fastholdelse" på 660.000 kr. til initiativet "Sammen om Fastholdelse".

Projektperioden løber fra 1. oktober 2017 til og med 31. december 2018. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31. marts 2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

 

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Bruttoudgift

126.000

534.000

 

Brutto indtægt

 

330.000

330.000

Netto

126.000

204.000

-330.000

 

 

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 126.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholding i 2018 på 534.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholding i 2018 på 330.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholding i 2019 på 330.000 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 1. Der gives en udgiftsbevilling på 126.000 kr. i 2017.
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 534.000 kr. i 2018.
 3. Der gives en indtægtsbevilling på 330.000 kr. i 2018.
 4. Der gives en indtægtsbevilling på 330.000 kr. i 2019.

 

Bevillingen i 2017 og 2018 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2018 og 2019 tilgår kassen.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2017

Anbefalet.

 

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

 57. Status på handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitiske strategi for årene 2016 - 2019 blev godkendt af Byrådet den 18. maj 2016. Strategiens vision er: ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår."

På tværs af centrene blev der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder i strategien:

1) Flere borgere er fysisk aktive

2) Flere børn og unge spiser sundt

3) Flere borgere skal have en god mental sundhed

4) Færre unge bruger euforiserende stoffer

5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

 

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål beskrev de relevante centre, hvilke tiltag de ville iværksætte. Der blev beskrevet mere end 50 konkrete tiltag.

Handlingsplanen til sundhedsstrategien blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. maj 2016, af Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget den 31. maj 2016 og af Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.

 

Status på handlingsplanen

Center for Sundhed & Pleje skal årligt gøre status på implementeringen af handlingsplanen.

Der er gjort status på de 50 beskrevne tiltag, jf. bilaget. Er baggrunden grøn, er indsatsen i gang som planlagt. Er baggrunden gul, er indsatsen delvist i gang eller forsinket. Er baggrunden rød, bliver indsatsen alligevel ikke igangsat.

Status viser, at langt de fleste indsatser er markeret med grøn, og dermed er i gang som planlagt. Kun 6 indsatser er gule, dvs. forsinkede. Ingen indsatser er markeret med rød.

I forbindelse med status har centrene også tilføjet nye tiltag, som bidrager til at opnå vores delmål.

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommune på tværs af centre arbejder målrettet med indsatser, som understøtter den sundhedspolitiske strategi til glæde og gavn for vores borgeres levetid og livskvalitet.

 

Denne sagsfremstilling behandles også i følgende fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

 Ingen.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller,

at status på indsatser i handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 -2019, tages til efterretning.

 

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2017

Godkendt.

 

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

 58. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

 • JobCAMP, KL, Aalborg Kongres og Kultur Center, den 23. til 24. oktober 2017.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 25. september 2017

Steen Petersen (O) deltog ikke under mødet. I stedet deltog Eli Jacobi Nielsen (O).

 

Der forelægges opfølgning på Skraldeindsamlingsprojektet på næste møde.59.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson