Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 26. januar 2017

Beskæftigelsesudvalget - 26-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 26. januar 2017 kl. 15:30
i Vordingborgvej 441, Dalby, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Godkendt2. Temadrøftelse: Den virksomhedsrettede indsats

Sagsnr: 00.22.04-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

Leder af Jobcentret, Vibeke Dyhr, præsenterer den virksomhedsrettede indsats.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Godkendt3. Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I denne sag orienterer Center for Familie, Social & Beskæftigelse om status og resultater for de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet. De resultater der fremgår af sagsfremstillingen, er baseret på den seneste 'Status på reformer og indsats' for RAR Sjælland for december 2016. Alle målinger er baseret på data fra Jobindsats.dk. Rapporten er vedlagt som bilag.

Fald i andelen af borgere på offentlig forsørgelse

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse er faldet i hele region Sjælland. I Faxe Kommune er 17,8 pct. af borgerne offentligt forsørgede (andel af befolkningen 16-66 år). ekskl. folkepension og SU) i juni 2016. Det er lige under gennemsnittet for RAR Sjælland. I perioden august 2015 til august 2016 er der sket et fald på 8,2 pct. for denne gruppe.

Status på førtidspension- og fleksjobreform:

Reformen skal medvirke til, at andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Udsatte borgere på offentlig forsørgelse er defineret som personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse samt personer, der har været i ressourceforløb i over ½ år, på sygedagpenge i over 1 år eller på kontant- eller uddannelseshjælp i over 3 år.

På trods af formålet med reformen har der i gennemsnit i RAR Sjælland været en stigning i andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse. Dette er også gældende for Faxe Kommune, hvor andelen er steget med 2,3 pct. fra juli 2015 til juli 2016(se figur 4 side 6). Andelen er således på 9,4 pct. i juli 2016, hvilket er på linje med landsgennemsnittet og lidt under RAR Sjællands gennemsnit (se figur 3).

Faxe Kommune næstbedst til virksomhedspraktik blandt borgere i ressourceforløb

Vi ved fra flere studier, at en virksomhedsrettet indsats er en af de mest effektive måder at få udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Figur 5 i bilaget viser andelen af personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud i juli 2016. Faxe Komme har den næststørste andel i RAR Sjælland på 23,2 pct. i juli 2016. Til sammenligning er gennemsnittet for RAR Sjælland på 12,7 pct.  Desuden får næsten en fjerdedel af alle personer i ressourceforløb mentorstøtte svarende til 23,2 pct. i juli 2016(figur 6). Det virksomhedsrettede arbejde forventes yderligere styrket i 2017 da jobcentret arbejder målrettet med 2 projekter, som netop skal øge anvendelsen af virksomhedsrettet indsats overfor denne målgruppen frem til 2019.

Status på kontanthjælpsreformen

Reformens formål er, at styrke den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Samtidig skal de jobparate gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats.

Derudover sætter reformen fokus på, at mentorindsatsen overfor uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes. Brugen af mentor til denne målgruppen er generelt faldet i RAR Sjælland, men i Faxe Kommune er andelen af uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte på 29,2 pct. i august 2016. Det er det højeste niveau i RAR Sjælland og er også et godt stykke over landsgennemsnittet på 20 pct. (figur 10 side 11).

Et andet elemenet i reformenen er, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal have en virksomhedsrettet indsats. I august 2016 var andelen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik eller løntilskud på 20,5 pct. (figur 12). Det er det næsthøjeste niveau i RAR Sjælland, kun overgået af Slagelse Kommune på 24,6 pct.

Status på sygedagpengereformen

Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge forsætter i et jobafklaringsforløb. Derudover er der fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres ift. sygemeldte i risiko for langvarige forløb.

Det samlede sygefravær er faldet

Fra august 2015 til august 2016 har der været et fald i det samlede sygefravær i Faxe Kommune på 4,8 pct., når der ses på antallet af fuldtidspersoner (figur 14). Det er under landsgennemsnittet såvel som gennemsnittet i RAR Sjælland.

Reformen skal sikre at sygemeldte får en tidlig virksomhedsrettet indsats. Der har været arbejdet målrettet med at understøtte dette mål i 2016, og de gode takter fortsætter i 2017. Figur 15 viser positive resultater idet andelen af sygedagpengemodtagere der er delvist raskmeldt, i virksomhedspraktik eller løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge i juli 2016 i Faxe Kommune var på 29,2 pct. Det er lidt over RAR Sjællands gennemsnit og lidt under niveauet på landsplan. Det betyder, at der er et potentiale, som skal udnyttes i løbet af 2017.

Status på beskæftigelsesreformen

Reformen sætter fokus på, at ledige kommer hurtigere i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen.

Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge falder og de nyledige får et tidligt og intensivt samtale forløb

Udviklingen i antal fuldtidspersoner på dagpenge august 2015 - august 2016 viser, at der er sket et fald på 6,6 pct. for denne målgruppe i perioden. Det gennemsnitlige fald i RAR Sjælland for perioden er på 6,7 pct., mens landsgennemsnittet er lidt lavere (figur 19).

Derudover ses det, at 87,4 pct. af de nyledige dagpengemodtagere i Faxe Kommune har fået mindst én samtale inden for de første 1½-3 måneders ledighed i august 2016 (figur 20). Det er højere end niveauet i RAR Sjælland og også et stykke over landsgennemsnittet (figur 20). Samtidig har 79 pct. af dagpengemodtagere med 3-6 måneders ledighed fået mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder i august 2016 (figur 21). Gennemsnittet for RAR Sjælland er på 73 pct.

 

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

Mål

Status

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Andelen af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der inden for de sidste 52 uger har været ledige mindst 80 pct. af tiden, i august måned 2016

Faxe Kommune: 21,3 %

RAR Sjælland: 26,4 %

Samarbejdet med virksomhederne skal øges

Jobcentrenes samarbejdsgrad i juli 2016 (dvs. andel af virksomheder, der har et samarbejde i form af løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotation, fleksjob, mentor eller nyttejob med jobcentret).

Faxe Kommune: 31,1 %

Gennemsnittet for RAR Sjælland er 26,9 %

Offentlig forsørgede unge, der påbegynder en uddannelse skal øges

Andelen af offentligt forsørgede unge under 30 år, der er påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-berettiget uddannelse og uddannelsesaktivering) i maj 2016

Faxe Kommune: 1,9 %

RAR Sjælland var på 1,7 %

Andelen af langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud skal øges

Langtidsforsørgede (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der inden for de seneste 6 måneder fået et virksomhedsrettet tilbud, juni 2016

Faxe Kommune 35,4 %

RAR Sjælland: 29,4 %

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Godkendt4. Årsrapport 2016 tilsyn på beskæftigelsesområdet

Sagsnr: 15.20.00-K08-1-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

I henhold til Lov om retssikkerhed har myndighederne pligt til at holde sig informeret om indhold og fremgangsmåde i tilbuddene, samt til at forholde sig til denne information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

Jobcentrenes tilsyn med brugen af andre aktører skal sikre, at der er kvalitet og effektivitet i den beskæftigelsesindsats, som aktørerne leverer i forhold til de personer, der er henvist fra Jobcenter Faxe. Jobcentrenes tilsyn skal også sikre, at aktørerne overholder love, regler og administrative retningslinjer, og leverer de ydelser, der er aftalt i kontrakterne, som er indgået mellem Jobcenter Faxe og den anden aktør. 

Tilsyn med administrative retningslinjer og leveringen af ydelser i forhold til kontrakten føres af Jobcenter Faxe. Det uanmeldte tilsynsbesøg på adressen udføres af Centerstab for Familie, Social & Beskæftigelse. Det uanmeldte tilsynsbesøg tager afsæt i en spørgeguide, som også fungerer som skabelon til afrapportering.

 

Formålet med årsrapporten er at give Beskæftigelsesudvalget et samlet billede over de uanmeldte tilsynsbesøg, som har været gennemført på beskæftigelsesområdet i 2016. Der blev aflagt uanmeldt tilsynsbesøg hos fire anden aktører. 75 % af de uanmeldte tilsynsbesøg gav anledning til anmærkninger af mindre karakter. Anmærkningerne drejede sig alle om mangelfuldt informationsmateriale enten i form af synlig skiltning eller relevante informationer på aktørens hjemmeside.

 

Overordnet kan det konkluderes, at aktørerne leverer et tilfredsstillende stykke arbejde og at aktørerne overholder love, regler og administrative retningslinjer samt efterlever de aftaler, der er indgået i kontrakten mellem jobcentret og aktøren.

 

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og 16

 

§ 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning.

 

§ 16. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, jf. § 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at årsrapporten godkendes

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Godkendt5. Befordringstilskud i forbindelse med jobsamtale

Sagsnr: 32.27.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

På mødet den 23. marts 2015 godkendte Beskæftigelsesudvalget en servicedeklaration vedrørende befordringstilskud i forbindelse med jobsamtaler.

 

Faxe Kommune ønsker, at understøtte mulighederne for, at arbejdsmarkedet får den arbejdskraft de har behov for uanset geografi. Det foreslås dermed, at målgruppen udvides til at inkludere personer der modtager uddannelseshjælp målgruppe 2.12 (uddannelsesparate) og 2.13 (aktivitetsparate).

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

servicedeklarationen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Godkendt6. Decisionsskrivelse fra Beskæftigelsesministeriet vedr. regnskabsåret 2015

Sagsnr: 00.30.14-7-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

 

Det bemærkes, at denne decisionsskrivelse ikke afskærer Beskæftigelsesministeriet fra på et senere tidspunkt at undersøge yderligere forhold vedrørende regnskabsåret 2015, herunder kræve berigtigelse af eventuel uberettiget modtaget refusion vedrørende 2015.

 

Resultat af gennemgangen på ministeriets område

Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

Beskæftigelsesministeriet noterer sig det tilfredsstillende resultat af revisors gennemgang, hvor der alene er fundet få enkeltstående fejl for eksempel med manglende rettidig opfølgning på området forsikrede ledige.

Beskæftigelsesministeriet noterer sig, at alle personsagsområder bliver administreret generelt i overensstemmelse med reglerne.

 

Opfølgning på tidligere beretninger

Der har ikke været bemærkninger for 2014, som har givet anledning til opfølgning.

 

Revisionserklæringer vedrørende de sociale it-systemer

Det fremgår af beretningen, at revisor har modtaget og gennemgået revisionserklæringer fra it-serviceudbyderne og konkluderet, at de generelle it-kontroller er på et tilfredsstillende niveau.

Ministeriet går derfor ud fra, at der i de udarbejdede revisionserklæringer for de sociale it-systemer for 2015, ikke har været forhold, der har givet anledning til yderligere revision.

 

Beskæftigelsesministeriet går ud fra, at kommunen har rettet samtlige fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket udbetalings- og refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet.

Ministeriet understreger, at det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er byrådets ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1509 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Godkendt7. Bevilling eksternt finansieret projekt

Sagsnr: 15.00.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen til projekt ”Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere” j.nr. 1077-014 på 980.876,00 kr. Projektperioden løber fra 1.12.2016 til og med 31.3.2019.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Brutto udgift

 830.775

 120.000

30.000

Brutto indtægt

 

 

980.775 

Netto

 830.775

120.00

980.775

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 830.775 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 120.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 30.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 980.775 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

  1. der gives en udgiftsbevilling på 830.775,00 kr. i 2017
  2. der gives en udgiftsbevilling på 120.000,00 kr. i 2018
  3. der gives en udgiftsbevilling på 30.000,00 kr. i 2019
  4. der gives en indtægtsbevilling på 980.775,00 kr. i 2019
  5. bevillingen i 2017, 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Anbefalet

 

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke vil bruge flere midler til flygtninge og indvandrere.8. Sag fremsendt af Steen Petersen, Dansk Folkeparti (O) vedr. udgifter til flygtninge i 2016 og 2017

Sagsnr: 00.22.04-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

På vegne af Dansk Folkeparti (O) ønsker Steen Petersen en sag på næste ordinære møde i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017.

 

I begyndelsen af 2016 modtog byrådsmedlemmerne en vurdering af årets samlede udgifter på flygtningeområdet. Udgifterne blev vurderet til ca. 50 mio. kr. fordelt både på Stat og Kommune. Det er derfor relevant for udvalget at få det endelige resultat for 2016, når det foreligger.

 

Det er i den forbindelse også vigtigt at få en (ny) vurdering af udgifterne i 2017.

 

 

Lovgrundlag

.

Økonomi

.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

 

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

Administrationen sikrer, at der udarbejdes en oversigt, når årsregnskabet foreligger.9. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

1. Nyttejob og rimelighedskrav

Økonomiudvalget i Faxe Kommune besluttede den 6. november 2013, at der var behov for oprettelse af 50 faste nyttejob i kommunen fra januar 2014, som følge af kontanthjælpsreformen. Økonomiudvalget ansøgte derfor Det Lokale Beskæftigelsesråd om en generel dispensation til at etablere det nævnte antal nytteindsatser. Det Lokale Beskæftigelsesråd godkendte, på deres møde den 11. juni 2014, en general dispensation fra rimelighedskravet for 23 beskrevne nytteindsatser (26 jobs).

I brevet fra det Lokale Beskæftigelsesråd, hvor der godkendes en dispensation, fremgår det ikke hvor lang periode dispensationen løber over. Men arbejdsmarkedsstyrelsen oplyser, at generelt gælder dispensationen 1-2 år.

Ud fra ovenstående, har Center for Familie, Social og Beskæftigelse, primo december 2016, forespurgt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om Faxe Kommune stadig har en dispensation til de 26 faste nyttejobs? Hvis ikke skal der så laves en hel ny proces med inddragelse af arbejdsmarkeds parter for at få ny dispensation? eller - Kan der søges om en forlængelse af den ”gamle” dispensation uden inddragelse?

Svartiden i Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering er lang. Der kan forventes svar primo februar 2017. Center for Familie, Social og Beskæftigelse afventer svar inden der arbejdes videre med den administrative proces om etablering af nytteindsatser.

2. Årshjul for temadrøftelser

3. Jobbørs
Den 15. marts 2017 kl. 10.00-12.30 bliver der afholdt jobbørs i Faxe Hallerne. Det forventes, at der deltager ca. 70 virksomheder.

4. UngeVejen ændrer åbningstider

UngeVejen ændrer deres åbningstider, så der fremover er samme åbningstider som i jobcentret.

5. Valg af næstformand
På mødet den 27. februar 2017 skal der vælges en ny næstformand.

 

6. Ny sekretær for Beskæftigelsesudvalget

 

  

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. januar 2017

.Underskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson