Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 26. juni 2017

Beskæftigelsesudvalget - 26-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 26. juni 2017 kl. 15:00
i Kultunariet, Festsalen, Søndergade 12. Middagen serveres i kantinen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

34. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2017

Steen Klintø Gunnarson (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punktet.

 

Godkendt.

 35. Dialogmøde med CenterMED

Sagsnr: 00.01.00-A00-33-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget holder den 26. juni 2017 dialogmøde vedrørende budget 2018 med Centerudvalget for Familie, Social & Beskæftigelse - jævnfør budgetvejledningen for 2018.

Lovgrundlag

Budgetvejledning for 2018.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstiller,

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2017

Steen Klintø Gunnarson (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punktet.

 

Godkendt.

 36. Behandling af budgetforslag 2018 - udvalgsbehandling juni 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-9-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2018 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er den 14. juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts 2017 blev de første budgetrammer for 2018 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, anlægsforslag og tekniske korrektioner. 

KL og regeringen har den 1. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Den præcise virkning af aftalen forventes dog ikke at være kendt før medio juni. Som del af aftalen opretholdes finansieringstilskuddet.

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. årligt. 

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

 

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag. 

 

 

Sagen afgøres af

 Besklftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at:

Center for HR, Økonomi og IT indstiller,

at:
 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2017

Steen Klintø Gunnarson (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punktet.

 

Godkendt. 37. Undtagelser fra 225-timers reglen

Sagsnr: 15.20.51-P35-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har bedt Center for Familie, Social & Beskæftigelse om at udfærdige en beskrivelse af, hvordan Faxe Kommune administrerer undtagelser fra 225-timers reglen. Der er derfor indsamlet redegørelser fra Jobcenter Faxe og Ungevejen.

Målgruppe Jobcenter Faxe

Målgruppe:   Aktivitetsparate borgere over 30 år på kontanthjælp (borgere som er længst væk fra arbejdsmarkedet).
Jobparate borgere kan som udgangspunkt ikke undtages fra 225 timers reglen.

Målgruppe Ungevejen

Målgruppe:   Aktivitetsparate borgere under 30 år på uddannelseshjælp og kontanthjælp (borgere som er længst væk fra arbejdsmarkedet).
Uddannelsesparate og Jobparate borgere kan som udgangspunkt ikke undtages fra 225 timers reglen.

Faxe Kommunes undtagelser pr. 31/3 2017

Over 30 år

 • 235 borgere over 30 år (kontanthjælpsmodtagere) er undtaget fra timereglen.

Borgertotal er 494 = 47 % er undtaget.

 • 11 borgere over 30 år på integrationsydelse er undtaget fra timereglen.

Borgertotal er 233 = 6 % er undtaget.

Under 30 år

 • 107 borgere under 30 år (uddannelseshjælp og kontanthjælp) er undtaget fra timereglen.

Borgertotal er 335 = 32 % er undtaget.

I alt

 • 353 borgere (kontanthjælpsydelse, uddannelseshjælp samt integrationsydelse) er undtaget fra timereglen.

Borgertotal er 1062 = 33 % er undtaget.

Særligt for Ungevejen

For borgere under 30 år på uddannelseshjælp gælder der, samtidig med fokus på 225-timers reglen, at der er fokus på uddannelse og pålæg om opstart af uddannelse. Hertil skal også bemærkes, at de fleste unge på uddannelseshjælp, vil som udgangspunkt ikke opleve en økonomisk konsekvens af kontanthjælpsloftet, da deres indkomst er for lav til, at de når op på loftet for modtagelse af offentlige ydelser.

Unge på uddannelseshjælp der er i gang med et Særlig Tilrettelagt Uddannelsesforløb (STU) er undtaget for formuekrav, kontaktforløb og 225 timers regel og kontanthjælpsloft. Det er loven og ikke Faxe Kommune som bestemmer, at de er undtaget for krav om 225 timer under deltagelse i STU forløb. STU sagerne er ikke trukket ud af ovenstående regnskab. Pr. 31/3 2017 var der 18 borgere i et STU forløb, der modtog uddannelseshjælp. Da det altså er lovgivningen og ikke Ungevejen, der undtager disse borgere, kan man trække dem ud af regnskabet. Hvis de 18 trækkes ud af regnskabet omkring undtaget borgere under 30 år, ændres tallene således.

 • 89 borgere under 30 år (uddannelseshjælp og kontanthjælp) er undtaget fra timereglen.

Borgertotal er 335 = 26 % er undtaget

Særligt for Jobcenter Faxe

Jobcenteret har siden primo 2016, arbejdet målrettet med at støtte de aktivitetsparate borgere i, at finde få timers ustøttet beskæftigelse. Jobcenteret kan derfor allerede nu se resultater, der viser, at de borgere der arbejder blot få timer om ugen, kommer tættere på hel eller delvis selvforsørgelse og, at borgerne giver udtryk for en øget livskvalitet ved at kunne forsørge sig selv, helt eller delvist.

Vurderingskriterier og arbejdsgange

Jobcenter Faxe har siden vedtagelsen af jobreformen haft, og har fortsat, metodiske drøftelser omkring 225-timers reglen. Jobcenter Faxe har udfærdiget følgende vurderingskriterier og beskrivelse af arbejdsgange, som Ungevejen efterfølgende har tilsluttet sig.

Vurderingerne foretages ud fra følgende kriterier:

 • Kan borgeren tjene sin egen løn i minimum 6 timer om ugen?
  • Her vurderes, hvorvidt borgeren kan være effektiv og er sin løn værd for arbejdsgiver. En borger kan f.eks. godt være 10 timer i praktik om ugen, mens arbejdsindsatsen kun vurderes til 4 timer ugentligt.
 • Sprogudfordringer kan ikke være en hindring, som medtages i vurderingen
 • Kompensation for fysiske udfordringer, søges løst via handicapordningen. Dette kan dog først bevilges ved ordinær ansættelse jævnføre lovgivningen på området.
 • Ventelister til undersøgelser eller sideløbende behandling, er som udgangspunkt ikke et undtagelseskriterie, med mindre der ligger lægepapirer som tilkendegiver, at det vil komme borgeren til skade at være selv ganske få timer på arbejdsmarkedet.

Arbejdsgang:

 • En undtagelse er aldrig stationær.
  • Undtagelsen gælder derfor alene frem til næste lovpligtige kontaktforløbssamtale. Kontaktforløbssamtaler afholdes gennemsnitlig hver 3. måned, med mindre der sker ændringer i sagen.
 • 225 timers reglen inddrages metodisk i en hver samtale med borgeren – og gerne i samspil med kontanthjælpsloftet.  Formålet er at ændre borgerens syn på egne muligheder for at ændre på sin situation. Hertil anvender alle medarbejder metoden MI (motiverende samtaleteknik).
 • Virksomhedskonsulenter og andre aktører inddrages målrettet, så virksomhedspraktik aldrig bliver et mål i sig selv, men altid er et redskab til at opnå selv få timers ordinært arbejde.

Bilag

Eksempler på borgere der er undtaget, ikke undtaget og en god historie, er vedlagt dette punkt som bilag.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

sagen tages til efterretning  

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2017

Steen Klintø Gunnarson (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punktet.

 

Godkendt. 38. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

Forvaltningen redegør for, hvordan Faxe Kommune implementerer aftalen i finansloven for 2017 på udlændingeområdet.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 26. juni 2017

Steen Klintø Gunnarson (V) og Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punktet.

 

Administrationen orienterede om:

Procesplan - fremadrettet:

-          Afholde informationsmøde for alle integranter omkring repatriering i løbet af august/ september måned 2017.

-          Inddrage de frivillige i Faxe kommune til at understøtte tilbuddet/muligheden for repatriering, ved afholdelse af tema-aftener om emnet.

-          Alle borgere vil derudover min. 1 gang årligt blive orienteret om muligheden for repatriering ved jobsamtalerne i Jobcentret.

-          Der vil være særligt fokus på de borgere som udtrykker at have svært ved at integrere sig, herunder tilpasse sig det danske samfund. Her vil der blive ydet en ekstra indsats med yderligere målrettet information om muligheden for at repatriere. Dette vil ske ved afholdelse af særskilte repatrieringssamtaler.

 

Godkendt.

 39.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson