Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 27. februar 2017

Beskæftigelsesudvalget - 27-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 27. februar 2017 kl. 15:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

10. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 Beskæftigelsesudvalget


 

 Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 2017

Godkendt11. Udpegning af ny næstformand for Beskæftigelsesudvalget

Sagsnr: 00.22.00-A30-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget konstituerede sig den 5. december 2013 med Torben Reiner Jensen som næstformand. Torben Reiner Jensen skiftede i efteråret 2016 parti fra Borgerlisten til Venstre. Der skal derfor udpeges en ny næstformand for Beskæftigelsesudvalget.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægtens § 14

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller,

at der udpeges en ny næstformand fra mindretalsgruppen for Beskæftigelsesudvalget.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 2017

Beskæftigelsesudvalget valgte Lars Christensen (Ø) som næstformand.12. Nøgletal vedr. Kontanthjælpsloftet februar 2017

Sagsnr: 15.40.00-P05-2-17 Sagsansvarlig: Britta Crone

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse har udarbejdet vedlagte notat vedrørende kontanthjælpsloftet og 225 timers reglens indvirkning i Faxe Kommune.

Notat viser en række nøgletal for hvordan Faxe Kommunes borgere reduceres i deres særlige støtte eller boligstøtte, som følge af kontanthjælpsloftet. Ligeledes viser notatet hvor mange borgere i Faxe Kommune, der er undtaget fra 225 timers reglen

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft samt en 225 timers regel for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - herunder aktivitets-, barsels- og bidragstillæg samt særlig støtte og boligstøtte.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats borgeren modtager, og af om borgeren er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

225 timers reglen gælder for borgere og eventuelle ægtefæller, som har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at borgeren løbende opfylder kravet om, at have arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

Status for Faxe Kommune pr. 1/1-2017:

Kontanthjælpsloftet

·         Der er 217 borgere med reduktion i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet

 

·         23,2 procent af borgerene er omfattet af kontanthjælpsloftet og er derfor blevet reduceret i særlig støtte eller boligstøtte

 

·         Gennemsnitligt er borgerne blevet reduceret med 1.227 kr. pr md.

 

·         Det er overvejende kontanthjælpsmodtagere der reduceres i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet

 

·         Det er overvejende kvinder, der rammes af kontanthjælpsloftet

 

·         Sammenlignet med de øvrige Kommuner i Region Sjælland er Faxe Kommune stort set lig med gennemsnittet.

 

225 timers reglen

 

Faxe Kommune har under 500 borgere der har været på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i mere end et år. Ca. 62 procent at disse borgere er undtaget fra 225 timers reglen, hvilket svarer til lidt over gennemsnittet

 

Lovgrundlag

L 113  Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven m.v.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller,

at Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.13. Status på Beskæftigelsesplan 2016

Sagsnr: 15.00.15-P15-1-15 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse giver i denne sag en status på de målsætninger, der er fremsat i Beskæftigelsesplanen for 2016.

Beskæftigelsesplanen for 2016 har følgende temaer:

 • Rekrutteringssituationen
 • Opkvalificering af arbejdskraft
 • De unges uddannelse og beskæftigelse

På baggrund af de anslåede temaer fastsatte Beskæftigelsesudvalget følgende indsatsområder og tiltag til hvert område. I gennem årets løb er der igangsat og afsluttet en række projekter og tiltag, som har løftet målsætningerne og styrket den samlede beskæftigelsesindsats. Der nævnes eksempler på tiltag under hvert punkt.

Flere unge skal have en uddannelse

 • Indsatser på uddannelsesområdet
 • Der er etableret et Ungecenter Faxe med én indgang for borgere fra 15-29 år
 • Fra 1. november er der etableret samarbejde mellem Socialcentret og Ungecentret som skal udbrede samarbejdsmodellen ”Godt Videre”
 • Der er etableret en samarbejdsaftale med virksomheder som sikrer elever med grundforløb Erhvervsgrunduddannelse (EGU) praktikplads
 • Etablering af indsats på Forberedende Voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning, for at understøtte kravene til optagelse på uddannelsen. Forløbet kører fortsat og viser gode resultater
 • Som led i en analyse af de unge, UngeVejen har haft kontakt med, er det påvist, at flere unge har psykiske og psykiatriske udfordringer. På den bagrund er der iværksat et forløb ”Angst og depression” i samarbejde med Sundhedscentret. 10 unge er i gang med forløbet
 • Ud af den samlede andel af offentligt forsørgede unge i alderen 16-24, er 42 % ikke på Statens Uddannelsesstøtte (SU) i 2. kvt. 2016
 • Ses der på den samlede population (dvs. inkl. selvforsørgende unge) er andelen af offentligt forsørgede unge, som ikke er på SU, på 14 % i 2. kvt. 2016.

 

Langtidsledigheden skal bekæmpes

Indsatser på området for langtidsledighed

 • Der er i 2016 gennemført et kompetenceudviklingsprojekt for sagsbehandlerne for de forsikrede ledige i samarbejde med Køge, Lejre, Stevns og Solrød kommuner, samt HK, 3F, og FOA. Projektet blev støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
 • Der er gennemført en analyse af gruppen af langtidsledige og udvalgt de  27 stærkeste i gruppen, hvorefter der er arbejdet med at gøre gruppen selvforsørgende. 27 ledige indgik i projektet og ved projektets afslutning var 8 af de 27 kommet i ordinær beskæftigelse svarende til 29,6 %.
 • Der har været arbejdet målrettet for at sænke den gennemsnitlige andel af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere til 40 % inden udgangen af december 2016. I 2014 lå andelen af  langtidsledige kontanthjælpsmodtagere i Faxe Kommune på 46,3 %   (ift. antal bruttoledige personer). I december 2016 var andelen af langtidsledige på kontanthjælp 28,7 % svarende til et fald på 17,6 % .

 

Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværfaglig indsats 

Indsatser på området for tværfaglig indsats

 • Der er etableret fast procedure for gennemgang af fleksjob med det formål at sikre, at fleksjob der snart vil blive ledige, besættes på ny
 • Der er i oktober 2016 afholdt informationsmøde om muligheden for supplerende arbejde uden at miste ydelsen for førtidspensionister tilkendt efter gammel ordning. Efterfølgende er 3 førtidspensionister på gammel ordning overgået fleksjobordningen
 • Der er afholdt Jobbørs for fleksjob
 • Der er derudover gennemført kampagner rettet mod små og mellemstore virksomheder med fokus på mulighederne for oprettelse af fleksjob
 • Ved hjælp af afdækning af målgruppens behov og kompetencer samt match med relevante virksomheder er i alt 3 borgere tilkendt førtidspension overgået til ordinær beskæftigelse
 • Der er i slutningen af 2016 modtaget bevilling fra STAR til at gennemføre et 2 årigt projekt med fokus på Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV), hvor fokus bliver på metodeudvikling og kulturforandring blandt medarbejderne. Projektet er påbegyndt november 2016
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse arbejder løbende med at afsøge mulighederne for at styre den tværfaglige og helhedsorienterede indsats med den enkelte borger i fokus. Det sker blandt andet i form af indhentning af inspiration fra andre kommuner og afdækning af muligheder for at indgå samarbejder med andre kommuner, fonde og organisationer. Dette arbejde fortsættes i 2017.

 

Bedre match mellem ledige og virksomheder

Indsatser på området for bedre match

 • Målsætningen for 2016 var, at øge andelen af langtidsforsørgede, der inden for de seneste 6 mdr. har været i virksomhedsrettet tilbud i december 2016, minimum skulle være 35 %. I oktober 2016 var andelen på 34,7 %
 • Der er arbejdet med ovenstående målsætninger gennem flere tiltag som eksempelvis øget samarbejde mellem sagsbehandlere og virksomhedskonsulenter i Jobcentret samt udvikling af sagsbehandlere og virksomhedskonsulenters kendskab til arbejdsmarkedets behov.
 • Derudover har en ændring af organiseringen i Jobcentret styrket det tværfaglige samarbejde mellem grupperne
 • Endnu et af målene i Beskæftigelsesplanen for 2016 var, at få implementeret et prognoseværktøj bestående af et virksomhedspanel. Panelet vil hvert kvartal besvare et spørgeskema om den forventede rekrutteringssituation de kommende måneder. Panelet er startet op i 2016 og spørgeskemaet er blevet testet, men panelet har endnu ikke nok deltagere til at kunne genere valide data. Der arbejdes videre med at opnå dette i 2017
 • Endvidere var et af målene i Beskæftigelsesplanen, at samarbejdsgraden, med kommunens virksomheder, skal øges til minimum at være på 30 % inden udgang af 2016. I november 2016 var samarbejdsgraden på 29,2 %

 

Ovenstående er et uddrag af en samlet status over iværksatte indsatser . Denne status er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.  

 Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.


Bilag


14. Decisionsskrivelser fra Beskæftigelsesministeriet vedr. regnskabsåret 2016

Sagsnr: 00.30.14-S00-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har gennemgået revisionsberetningen og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud til Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

 

Revisionen har ikke forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriernes område.  Der skal dog gøres opmærksom på, at deres revision af årsregnskabet for 2016 først er endelig afsluttet, når de har påtegnet kommunens årsregnskab. Først i den forbindelse med den endelige revisionsberetning for 2016 vil de tage endeligt stilling til eventuelle revisionsbemærkninger, som byrådet skal træffe beslutning om.

 

På baggrund af de samlede resultater af revisionen af de gennemgåede områder i kommunen, er det revisors vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder som varetages i Jobcentret, ungecentret og rehabiliteringscentret og som har relation til de beskæftigelsesmæssige områder i kommunen, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2016.

 

Det er revisors vurdering, at Faxe Kommune som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger samt, at der ved gennemgang ikke er konstateret udbetaling af uforenelige ydelser.

 

Opfølgning på tidligere beretninger

Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret 2015. Revisor har den 16. december modtaget Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings decisionsskrivelse vedrørende revisionsberetning 2015 for Faxe Kommune. Der er ikke forhold heri, hvor STAR anmoder om redegørelse i revisionsberetningen for 2015. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1613 af 10. december 2015 og bekendtgørelse nr. 998 af 29. juni 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Indenrigsministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings ressortområder.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 2017

Godkendt.15. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

1. Orientering om forestående udbud.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. februar 2017

Orienteret om nyttejob og kontanthjælpsjob

Orientering om KL´s Jobcamp. 23-24. oktober 2017.

 

 16.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson