Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 27. november 2017

Beskæftigelsesudvalget - 27-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 27. november 2017 kl. 16:30
i Restaurant Skovfogedstedet, Ny Strandskov 4, 4640 Faxe


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

66. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget. 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. november 2017

Godkendt.

 

Steen K. Gunnarson og Steen Petersen deltog ikke i behandling af dette punkt.67. Nøgletal beskæftigelsesområdet, herunder kontanthjælpsloft og 225 timer regel

Sagsnr: 15.00.00-P05-2-17 Sagsansvarlig: Britta Crone

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om udviklingen i ledigheden i Faxe Kommune. Nøgletallene er udarbejdet på baggrund af data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), Danmarks Statistik samt egne data.

I bilag er vedlagt ”Status på indsats i RAR Sjælland”. Følgende udvalgte elementer kan fremhæves fra bilaget.

Nøgletal vedr. ledighed

 • Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken i Faxe Kommune var i august 2017 på 4,6 procent. I august 2016 var den tilsvarende andel på 4,4 procent. Fuldtidsledigheden er således steget med 0,2 procentpoint i perioden. Til sammenligning var andelen af fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken på landsplan 4,4 procent i august 2017 og 4,1 procent i august 2016. Fuldtidsledigheden på landsplan er altså steget 0,1 procentpoint mere end i Faxe Kommune.
 • Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige (ledige i over 52 uger) var i september 2017 191 personer. I september 2016 var det tilsvarende tal 193 personer.
 • I august 2017 var der 271 borgere der modtog uddannelseshjælp i Faxe Kommune. Heraf var der 45 procent i aktivering og 20 procent var tilknyttet et mentorforløb.
 • Flere studier viser, at der er evidens for at vejen til arbejdsmarkedet for udsatte ledige med fordel kan gå gennem en virksomhedsrettet indsats. Derfor er der iværksat flere projekter i 2016 og 2017 med det formål at øge den virksomhedsrettede indsats. Af eksempler kan nævnes projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb og projekt Særlig virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb.
 • Det har blandt andet resulteret i, at Faxe Kommune i den seneste opgørelse fra RAR Sjælland er placeret på en 8. plads, når det kommer til brugen af virksomhedsrettet indsats for kontanthjælpsmodtagere i Region Sjælland. Det svarer til, at 15,9 procent af målgruppen modtager en virksomhedsrettet indsats, hvilket er bedre end både landsgennemsnit og regionsgennemsnit.  
 • Også når det kommer til den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb, placerer Faxe Kommune sig på en 5. plads sammenlignet med de øvrige kommuner i RAR Sjælland, idet 20,5 % af målgruppen modtager en virksomhedsrettet indsats.

 

Nøgletal vedr. kontanthjælpsloft og 225-timers reglen

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslag L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg samt særlig støtte og boligstøtte.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats borgeren modtager, og af om borgeren er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

Med 225 timers reglen indførtes et skærpet rådighedskrav, hvor ægtefælle i et ægtepar og ugifte personer skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde for ikke at få nedsat ydelsen.

225-timers reglen gælder for borgere og eventuelle ægtefæller, som har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at borgeren løbende opfylder kravet om, at have arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

Det er kommunen, der vurderer om borgeren evt. skal undtages fra 225 timer reglen, fordi borgeren er uarbejdsdygtig.

Hvis borgeren ikke arbejder de 225 timer, kan kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp blive sat ned. Er borgeren gift, kan borgeren miste sin uddannelses- eller kontanthjælp helt.

En analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at personer ramt af 225 timers reglen i højere grad end inden lovændringen, supplerer deres ydelse med ordinære arbejdstimer. Analysen viser dog ingen kausal sammenhæng mellem 225 timers reglen, kontanthjælpsloftet og stigningen i ordinære timer. Til orientering viser seneste tal fra Jobindsats følgende fordeling af personer med ordinære arbejdstimer ved siden af deres ydelse i Faxe Kommune.

 

 

 

Antal og andel personer med ordinære arbejdstimer i marts 2016 (før kontanthjælpsloftet) og juli 2017

Ydelse

Antal personer marts 2016

Antal personer juli 2017

Andel personer i % marts 2016

Andel personer i % juli 2017

Kontanthjælp

32

52

4,6

10,8

Uddannelseshjælp

9

7

3,3

2,4

Integrationsydelse

 

20

 

9,5

Ressourceforløb

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Notatet "Nøgletal Kontanthjælpsloft" viser statistik for antallet og andelen af Faxe Kommunes borgere, der reduceres i deres særlige støtte eller boligstøtte, som følge af kontanthjælpsloftet. Borgerne inddeles efter ydelsestype og civil status.

Desuden indeholder notatet statistik over andelen af Faxe Kommunes borgere, der har haft ordinære arbejdstimer og dermed undgået 225 timers reglen.

Status for Faxe Kommune pr. 1/10-2017:

 • Der er 145 borgere med reduktion i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet.
 • 18,7 procent af borgere omfattet af kontanthjælpsloftet er blevet reduceret i særlig støtte eller boligstøtte.
 • Det er overvejende kontanthjælpsmodtagere der reduceres i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet.
 • Overvejende er det boligstøtten der sker reduktion i, men det er kun en lille del, der reduceres i både boligstøtte og særlig støtte.
 • Det er primært enlige med et eller flere børn der rammes af kontanthjælpsloftet.
 • Der er sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere der har haft ordinære løntimer.   
 • Der er sket et fald i antallet af modtagere af uddannelseshjælp der har haft ordinære løntimer.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

sagen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. november 2017

Taget til efterretning.

 

Steen K. Gunnarson deltog ikke i behandling af dette punkt.68. Ankestatistik 1. halvår 2017

Sagsnr: 00.01.10-K03-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for første halvår i 2017 vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.

 

Udvalget har tidligere fået fremlagt statistikker for 2015 og 1016, hvor dataene ligeledes har været opdelt mellem udvalgene på baggrund af udtræk fra Ankestyrelsens statistikker. Til disse grafer er der tilføjet data fra 1. halvår 2017 således, at udviklingen i ankesager kan følges.

 

Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2017 i alt afgjort 102 sager fra Faxe Kommune, heraf 55 på Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde.

Kilde: www.ast.statistikbank.dk

 

Tallene viser, at der i 1. kvartal 2017 har været behandlet 32 sager i Ankestyrelsen på Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde. Heraf er 22 sager blevet stadfæstet, tre sager er blevet ændret, tre sager er blevet hjemvist og fire sager er afvist/henvist. i 2. kvartal 2017 har der været 23 sager i Ankestyrelsen på Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde. Heraf er 17 sager stadfæstet, tre sager er blevet ændret og tre sager er blevet hjemvist.

 

I 1. halvår af 2017 var omgørelsesprocenten dermed 23,5% på Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager der enten blev ændret eller hjemvist var 23,5%. Til sammenligning var omgørelsesprocenten for hele 2016 29,41% kun for Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde.

 

På alle lovområder havde Faxe Kommune i 1. halvår af 2017 en omgørelsesprocent på 34%, hvor omgørelsesprocenten for hele landet på alle lovområder i 1. kvartal 2017 var på 29%. Faxe Kommune ligger således højere end landsgennemsnittet.

 

For at kunne vurdere om niveauet for ankesager i Faxe Kommune er på niveau med resten af landet, tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede sager i Ankestyrelsen pr. 10.000 indbyggere for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan:

Kilde: www.ast.statistikbank.dk

 

Grafen viser, at Faxe Kommune har 26 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på alle lovområder, sammenlignet med 24 på landsplan. Faxe Kommune ligger såleds lidt over gennemsnittet.

 • Faxe Kommune har 10 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på beskæftigelseslovgivningen, sammenlignet med otte på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt over gennemsnittet.
 • Faxe Kommune har fem afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på lovgivning om sociale forhold, sammenlignet med seks på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt under gennemsnittet.
 • Faxe Kommune har 11 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på lovgivning vedrørende børn og familier samt serviceloven, sammenlignet med 10 på landsplan. Faxe Kommune ligger således en smule over gennemsnittet.

 

 

Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af ankestyrelsens afgørelser.

 

Ankestatistikken for 1. halvår og listen over ankesager på beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde er vedlagt som bilag.

 

Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager på udvalgsmødet.  

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

Ankestatistikken for 1. halvår 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. november 2017

Taget til efterretning.

 

Steen K. Gunnarson deltog ikke i behandling af dette punkt.69. 2. behandling Beskæftigelsesplan 2018-2019

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018-2019 har jf. procesplanen været i høring i Erhvervs- og Kulturudvalget samt Uddannelsesudvalget siden 1. behandlingen i Beskæftigelsesudvalget d. 25. september 2017. Både Erhvervs- og Kulturudvalget og Uddannelsesudvalget har anbefalet, at Beskæftigelsesplan 2018-2019 godkendes, med den undtagelse, at det til begge møder er noteret, at Steen Pedersen (O) ikke kan godkende ministermål nr. 3, idet han ikke mener, at flygtninge skal integreres.

 

Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan, alle have det overordnede mål, at målgruppen for den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som skal resultere i, at målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.

2. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Faxe Kommune skal understøtte den korteste vej til arbejdsmarkedet for den ledige. Særligt med fokus på det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at informere jobcentret om behov.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes.

Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.

 

Vedhæftet findes Beskæftigelsesplan 2018-2019, handleplanen vedrørende Beskæftigelsesplanen samt procesplanen.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

Beskæftigelsesplanen 2018-2019 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen Petersen stemte imod planen, idet han ikke kan godkende ministermål nr. 3, da han ikke mener, at flygtninge skal integreres.

 

Steen K. Gunnarson deltog ikke i behandling af dette punkt.

 70. Afklaring omkring samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning

Sagsnr: 17.27.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. oktober 2017, at man ønsker et oplæg omkring hjemtagelse af vejledningsopgaven omkring ungdommens uddannelsesvejledning (UU). De nuværende bindinger omkring organisering af UU ophæves i forbindelse med den foreslåede reform af det forberedende område, der skal styrke indsatsen for de unge, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Reformen har tilslutning fra alle Folketingets partier.

For at have fleksibiliteten til bedst muligt at kunne leve op til reformen, vurderes det hensigtsmæssigt, at Faxe Kommune udtræder af samarbejdet med Næstved og Vordingborg kommuner om samarbejdet vedr. UU.

Ved udtræden af samarbejdet har Faxe Kommune 18 måneders opsigelse medmindre andet aftales. I opsigelsesperioden afdækkes og planlægges, hvordan vi bedst muligt opfylder målsætningerne omkring uddannelsesvejledning af unge i Faxe Kommune. Center for Familie, Social & Beskæftigelse forventer at kunne have gennemført en analyse og komme med et oplæg til fremtidig løsning af kommunens vejlednings forpligtigelse i løbet af første kvartal 2018.

Lovgrundlag

Vejledningsloven.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 1. samarbejdsaftale mellem Næstved, Vordingborg og Faxe Kommune vedr. Ungdommens Uddannelsesvejledning opsiges pr. 31. december 2017, og

 

 1. oplæg til fremtidig varetagelse af opgaverne indenfor vejledningsforpligtigelsen fremlægges i første kvartal af 2018.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 27. november 2017

Anbefales.

 

Steen K. Gunnarson deltog ikke i behandling af dette punkt. 71. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen72.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson