Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 28. august 2017

Beskæftigelsesudvalget - 28-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 28. august 2017 kl. 15:00
i Faxe Unibrew A/S, Faxe Alle 1, 4640 Faxe. Mødelokale: Salen


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

40. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.41. Kommunalpolitiske overvejelser om strategier og mål for brug af Den regionale uddannelsespulje

Sagsnr: 15.03.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Jette Lyhne

Sagsfremstilling

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR) opfordrer de kommunale udvalg på beskæftigelsesområdet i kommunerne i RAR Sjællands område til at tage en drøftelse af strategier og mål for, hvordan flere virksomheder og ledige får de kvalifikationer, der er behov for bl.a. via de midler kommunen har fået til brug af kurser fra den regionale positivliste.

 

Ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som fremgår af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Den landsdækkende positivliste er bilag til dette punkt.

Med Beskæftigelsesreformen er der afsat en regional pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte, at flere dagpengemodtagere kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb fra første ledighedsdag.

Kommunerne kan med midler fra den regionale uddannelsespulje få dækket 80 pct. af driftsudgifterne til køb af korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb, der fremgår af den regionale positivliste i det RAR-område, hvor kommunen er beliggende. 20 pct. af puljen overføres til budgetgaranterede udgifter, der ydes til kommunerne via regulering af bloktilskuddet. Den regionale positivliste fra RAR Sjælland er bilag til dette punkt.

 

Til udvalgets drøftelse er et sæt af spørgsmål, som udvalget kan gøre brug af i drøftelsen.

 

 

Strategier og mål for brug af den regionale uddannelsespulje.

Spørgsmål til drøftelse i udvalget:

 

 1. Hvad skal der til for, at flere virksomheder og ledige bliver hjulpet via midler, kommunen har fået til den regionale positivliste?
 • Fokus på at opsøge virksomhederne med sandsynlighed for, at de mangler arbejdskraft med henblik på at opkvalificere ledige målrettet efterspørgsel?
 • Inddrage virksomhederne i visitationen af ledige til kurser med henblik på at fremme sandsynlighed for ansættelse efter gennemført kursus?
 • Inddrage a-kasserne i at visitere ledige til kurserne?
 • Inddrage andre grupper af ledige end dagpengemodtagere i kurserne for at fremme holdopfyldning - fx de jobparate kontanthjælpsmodtagere?
 • Øge samarbejdet med nabojobcentre for at sikre holdopfyldning?

2. Hvilke strategier og mål vil udvalget sætte for området fremover?

3. Har vi ønsker eller forslag til RAR, som kan fremme vores indsats og resultater

med den regionale positivliste?

 

 

Administrationens forslag til tilbagemelding:

 

Faxe Kommune har i 2017 modtaget et puljebeløb på 485.000 kr.

Puljen dækker 80% af kursuskøb i perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017. Manglende forbrug skal returneres til Staten.

Pr. 31. juli 2017 har Faxe Kommune anvendt hele puljen.

 

Forbrug pr. 31. juli 2017 er 717.000 kr.     80% i alt 573.928 kr.

 

Ovenstående opgørelse afspejler at medarbejderne i jobcenteret allerede har et stort fokus på, at opkvalificere den tilbageværende arbejdskraft, så de opfylder arbejdsmarkedets krav. Dette sker både via de individuelle samtaler med borgerne og i fællessamtalerne med A-kassen. 

Der opleves dog en udfordring i, at der er 2 forskellige regionale kursuslister. En liste for Region Sjælland og en for Hovedstaden. I Faxe kommune motiverer vi borgerne til at tage de ledige job der findes, uanset den geografiske placering. Udfordringen er dog, at kommunen ikke kan hjemtage 80% refusion på kurser, som ikke findes på Region Sjællands liste men kun på listen for Region Hovedstaden.
 
Det anbefales derfor at nedenstående kurser fra positivlisten i Hovedstadsområdet også påføres listen for Region Sjælland.

133                      Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
163                      Kostvejleder og slankekonsulent
169                      Godstransport med lastbil     EU
170                      Godstransport med lastbil
171                      Kørsel med vogntog C/E
179                      AVG (undervisning og vejledning)

Herudover opleves der for tiden stor efterspørgsel fra arbejdsgiverne på medarbejdere med hhv. truckkort og taxakort, hvorfor også disse kurser med fordel kunne placeres på den regionale liste.

Manglende holdopfyldning. Dette ses ofte som en udfordring. Jobcenter Faxe arbejder her sammen med andre jobcentre og via Jobforum.

Dette skal ses sammen med at ekspeditionstiden på oprettelse af et kursusforløb ofte ligger mellem 8-16 uger, hvorved den ledige er gået i job inden kursusopstart.  Der er herved tale om et stort flow, som reelt er at betragte som positivt, men samtidig medfører at kurser må aflyses, grundet for få tilmeldinger.

Her kunne muligheden for at jobparate kontanthjælpsmodtagere også blev omfattet af den regionale positivliste give mulighed for et større antal kursister – og herved flere gennemførte uddannelseshold.

Lovgrundlag

-

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at administrationens forslag til tilbagemelding godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.42. Flygtningestatus, herunder boligsituation

Sagsnr: 15.40.00-P05-3-17 Sagsansvarlig: Britta Crone

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres løbende om situationen på flygtningeområdet. I det vedhæftede skema fremgår de seneste data for området.

Flygtninge i Faxe Kommune 

I 2015 udmeldte Udlændingestyrelse, at Faxe Kommune fik 111 kvoteflygtning og faktisk kom der 97. Ultimo 2016 udmeldte Udlændingestyrelsen 41 kvoteflygtninge og faktisk kom der 37. I 2017 er sidste udmelding fra Udlændingestyrelsen 12, og der er pt. kommet 20. I hele perioden har antallet være faldende. Undtaget er dog 2017, hvor der er kommet flere end kvoten. Men et faktisk antal på 20 er stadig lavt i forhold til tidligere.

Fremadrettet har udlændingestyrelsen vurderet, at der kommer 22 kvoteflygtninge i 2018, hvilket stadig er langt under niveauet i 2015.

Ud fra ovenstående vurderes det, at det nuværende antal midlertidige boliger, som kommunen er i besiddelse af, er for stort.

Center for Familie, Social og Beskæftigelse foreslår derfor, at nogle af Kommunes nuværende 170 boliger afvikles som midlertidige flygtningeboliger.

Af hensyn til erfaringer med integration i det lokale samfund, flygtningefamiliernes størrelse samt antal og størrelse af boliger på de enkelte matrikler foreslår Center for Familie, Social og Beskæftigelse følgende løsning.

Boliger

Efter integrationsloven har Faxe Kommune pligt til at anvise en flygtning, omfattet af integrationsloven, en permanent bolig, når det er muligt, efter at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunen anvise flygtninge et midlertidigt opholdssted.

Faxe Kommune har pr. juni 2017 153 flygtninge (kvoteflygtninge og familiesammenførte) i midlertidige boliger fordelt i midlertidige boliger på følgende adresser:

 • Søndergade 14, Haslev
 • Præstøvej, Faxe
 • Tingvej 4, Haslev
 • Gl. Næstvedvej 40, Rønnede
 • Møllevej 10, Rønnede
 • Rådhusvej 53, Faxe
 • Rosenkildevej 8 A

Da der fra 2015 til medio 2017 har været et kraftigt faldende antal kvoteflygtninge, der bliver henvist til Faxe Kommune, vurderes det, at der aktuelt er for mange midlertidige boliger i Faxe Kommune. Dog består de midlertidige boliger primært af enkeltværelser, og det kan derfor været svært, at finde egnede boliger til familiesammenføringer. Det er en udfordring at finde permanente boliger, der er til at betale for flygtningene.

I alt har Kommunen 170 boliger og pr. juni 2017 er der 67 ledige boliger.

Bevares som flygtningeboliger:

 • Det gamle kollegie, Søndergade 14 Haslev
 • Møllevej 10
 • Rosenkildevej

 

Nedlægges som flygtningeboliger:

 • Gl. Næstvedvej
 • Præstøvej 78
 • Rådhusvej 53
 • Tingvej 4

Ovenstående betyder, at der alt i alt lukkes 49 boliger fordelt på 4 matrikler, mens der bevares 121 boliger fordelt på 3 matrikler. Det vurderes, at 121 boliger vil være tilstrækkeligt indtil videre.

Beskæftigelsesindsats

Jobcenteret anvender de samme kriterier overfor alle borgere ved vurdering af jobparathed og aktivitetsparathed. Det betyder, at der ikke tages hensyn til manglende håndtering af det danske sprog samt, om borgeren er nyankommet til kommunen. Ca. 80 pct. af flygtninge med kontaktforløb er jobparate.

Se oversigt over de nyetableret virksomhedsrettede indsatser i vedhæftede skema.

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomi

Forventningen til de økonomiske konsekvenser vil løbende blive behandlet i forbindelse med årets budgetopfølgninger. 

 

Sagen afgøres af

[Beskæftigelsesudvalget]

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 1. Nedlægge nuværende midlertidige flygtningeboliger på henholdsvis Gl. Næstvedvej, Præstøvej 78, Rådhusvej 53 og Tingvej 4, og at sagen oversendes til TMU for afklaring af den fremtidige anvendelse af bygningerne. I alt 49 boliger.
 2. orienteringen om flygtningestatussen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.

Steen Petersen (O) kan ikke godkende indstilling nr. 2.

 43. Bevilling fra puljen: Flere skal med

Sagsnr: 00.16.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Flere skal Med".

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Projektet består i, at projektets indsatsmodel skal implementeres. Indsatsmodellen indeholder tre trin (faser) og seks kerneelementer, som vi skal leve op til. Indsatsmodellen er vedhæftet dette punkt som bilag.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Flere skal med" på 1.152.000 kr. til initiativet "Flere skal med".

Projektperioden løber fra 01.07.2017 til og med 31.08.2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31.11.2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Brutto udgift

448.249

443.767

259.984

Brutto indtægt

 

 

1.152.000

Netto

448.249

443.767

-892.016

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

 

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 448.249 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 443.767 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 259.984 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 1.152.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en udgiftsbevilling på 448.249 kr. i 2017
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 443.767 kr. i 2018
 3. Der gives en udgiftsbevilling på 259.984 kr. i 2019
 4. Der gives en indtægtsbevilling på 1.152.000 kr. i 2019
 5. Bevillingen i 2017, 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Anbefalet.

 44. Nøgletal vdr. ledighed

Sagsnr: 15.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om udviklingen i ledigheden i Faxe Kommune. Data hentes fra Jobindsats.dk og Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), se notat "Reformer og Indsatser RAR Sjælland". Derudover er notat vedrørende kontanthjælpsloftets og 225 timers reglens indvirkning i Faxe Kommune vedlagt.

Nøgletal vedr. ledighed

 • Bruttoledigheden i Faxe Kommune var i maj 2017 på 4,5 % svarende til 766 personer. Til sammenligning var landsgennemsnittet på 4,3 %. Heraf var 204 personer langtidsledige (ledige i over 52 uger) i maj 2017, svarende til 27 % af den samlede andel bruttoledige i kommunen.
 • Der var i juni 2017 292 modtagere af uddannelseshjælp i Faxe Kommune, svarende til 38 % af kommunens samlede andel bruttoledige. Heraf var 40 personer langtidsledige. 43 % af målgruppen deltog i juni 2017 i aktivering, mens 17 % af målgruppen var tilknyttet en mentor.
 • Flere studier viser, at der er evidens for at vejen til arbejdsmarkedet for udsatte ledige med fordel kan gå gennem en virksomhedsrettet indsats. Derfor er der iværksat flere projekter i 2016 og 2017 med det formål at øge den virksomhedsrettede indsats. Af eksempler kan nævnes projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb og projekt særlig virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb.
 • Det har blandt andet resulteret i, at Faxe Kommune i den seneste opgørelse fra maj 2017 fra RAR Sjælland er placeret på en flot 3. plads, når det kommer til brugen af virksomhedsrettet indsats for borgere i ressourceforløb i Region Sjælland.
 • Også når det kommer til den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, placerer Faxe Kommune sig på en 2. plads sammenlignet med de øvrige kommuner i RAR Sjælland, idet 18,5 % af målgruppen modtager en virksomhedsrettet indsats.

Nøgletal vedr. kontanthjælpsloft og 225-timers reglen

Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget L113, der betyder, at der pr. 1. april 2016 er indført et nyt kontanthjælpsloft for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse - herunder aktivitets-, barsels-, og bidragstillæg samt særlig støtte og boligstøtte.

Det nye kontanthjælpsloft gælder for den enkelte modtager af hjælp. Loftets størrelse afhænger af, hvilken ydelsessats borgeren modtager, og af om borgeren er gift/samlevende, enlig eller forsørger. Hvis de samlede ydelser til personen overstiger loftet, reduceres særlig støtte og boligstøtte.

Med 225 timers reglen indførtes et skærpet rådighedskrav hvor ægtefælle i et ægtepar og ugifte personer skal opfylde et arbejdskrav på 225 timers ordinært og ustøttet arbejde for ikke at få nedsat ydelsen.

225-timers reglen gælder for borgere og eventuelle ægtefæller, som har modtaget integrationsydelse, uddannelses- eller kontanthjælp i sammenlagt 1 år eller derover inden for de seneste 3 år. Det er et krav, at borgeren løbende opfylder kravet om, at have arbejdet 225 timer inden for de seneste 12 måneder.

Det er kommunen, der vurderer om borgeren er undtaget fra 225 timer reglen, fordi borgeren er uarbejdsdygtig.

Hvis borgeren ikke arbejder de 225 timer, kan kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp blive sat ned. Er borgeren gift, kan borgeren miste sin uddannelses- eller kontanthjælp helt.

En analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at personer ramt af 225 timers reglen i højere grad end inden lovændringen, supplerer deres ydelse med ordinære arbejdstimer. Analysen viser dog ingen kausal sammenhæng mellem 225 timers reglen, kontanthjælpsloftet og stigningen i ordinære timer. Til orientering viser seneste tal fra Jobindsats følgende fordeling af personer med ordinære arbejdstimer ved siden af deres ydelse i Faxe Kommune.

Antal og andel personer med ordinære arbejdstimer i april 2017

Ydelse

Antal personer

Andel personer i %

Kontanthjælp

43

8,4

Uddannelseshjælp

7

2,5

Integrationsydelse

18

7,8

Ressourceforløb

0

0

Notattet "Nøgletal Kontanthjælpsloft" viser statistik for antallet og andelen af Faxe Kommunes borgere, der reduceres i deres særlige støtte eller boligstøtte, som følge af kontanthjælpsloftet. Borgerne inddeles efter ydelsestype og civil status.

Desuden indeholder notatet statistik over hvor mange af Faxe Kommunes borgere der er undtaget/forlænget fra 225 timers reglen. Borgerne er inddelt efter bevillingstype, årsag til undtagelse/forlængelse og alder.

Status for Faxe Kommune pr. 1/8-2017:

 • Der er 222 borgere med reduktion i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet.
 • 23,9 procent af borgere omfattet af kontanthjælpsloftet er blevet reduceret i særlig støtte eller boligstøtte.
 • Det er overvejende kontanthjælpsmodtagere der reduceres i særlig støtte eller boligstøtte som følge af kontanthjælpsloftet.
 • Overvejende er det boligstøtten der sker reduktion i, men det er kun en lille del, der reduceres i både boligstøtte og særlig støtte.
 • Det er primært enlige med et eller flere børn der rammes af kontanthjælpsloftet.
 • Der er 337 borgere der er forlænget/undtaget fra 225 timers reglen.
 • Det er overvejende kontanthjælpsmodtagere der er forlænget/undtaget.
 • Den primære årsag til forlængelse/undtaget er begrænset arbejdsevne.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.

 45. Opfølgning Beskæftigelsesplan 2017 2. kvt.

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse giver i denne sag en opfølgning på Handleplanen for Beskæftigelsesplan 2017. Den samlede status på handleplanen er vedlagt som billag.

 

Opsummerende kan det konstateres, at de mål, som skulle indfries i 2. kvartal 2017 er indfriet. Handleplanens temaer gennemgås kort nedenfor.

 

Virksomhederne skal understøttes i at opnå den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft:

 • Fire ledige har i løbet af året gennemført et opkvalificeringsforløb inden for bygge og anlæg. Der er gode jobmuligheder inden for denne branche, og målet om at 25 borgere skal have gennemført forløbet er udfordret af, at de ledige kommer i beskæftigelse inden forløbets opstart.

 

Flere unge skal have en uddannelse:

 • Som opfølgning på folkeskolernes deltagelse i Jobbørsen i foråret afholdes der møde med skolechef efter sommerferien.
 • Der etableres et Uddannelsesråd i efteråret 2017 med henblik på at styrke samarbejdet med de omkringliggende uddannelsesinstitutioner.

 

Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet:

 • Der arbejdes generelt med en kulturændring i retning af øget brug af virksomhedsrettede tilbud særligt inden for denne målgruppe.
 • Det sker gennem flere projekter, herunder projektet Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb, som bl.a. arbejder målrettet med at fremme en mere virksomhedsrettet kultur i Jobcentret og hos Faxe Sociale Udviklingscenter. Projektet er endnu i opstartsfasen, men forløber planmæssigt, og der er allerede opnået de første resultater idet to projektdeltagere har opnået job med ordinære timer.

 

Flere flygtnige og familiesammenførte skal være selvforsørgende:

 • Jobcentret har modtaget bevilling til at udvikle og implementere branchepakkekonceptet som bl.a. er kendt fra Vejle Kommune. Projektet gennemføres i samarbejde med Ringsted Kommune. I 2. kvartal er der gennemført undervisning af medarbejdere og de første undervisningsforløb starter 4. september 2017. Projektet forløber således planmæssigt
 • I Beskæftigelsesplanen er der fremsat mål om igangsætning af 30 Integrationsgrunduddannelses (IGU) forløb forløb ultimo 2017. Som følge heraf er der blandt centercheferne indgået aftale om oprettelse af 10 Integrationsgrunduddannelsespladser (IGU-pladser) internt i kommunen. Derudover har private virksomheder også oprettet pladser, bl.a. Gisselfeld og Royal Unibrew. Ifølge senest opgørelse fra juni måned er der oprettet 19 IGU-pladser i løbet af året.

 

Opfølgning på ministermål

 

Antal langtidsledige (personer der har været ledige i mere end 52 uger).

Faxe Kommune har 204 langtidsledige personer, svarende til en andel på 26,6 % i forhold til andelen af bruttoledige (maj 2017)

Samarbejdsgraden mellem jobcentret og virksomheder, dvs. andelen af virksomhedskontakter i Faxe Kommune

28 % (maj 2017)

Andel af ydelsesmodtagere* under 30 år, som begynder på uddannelse

2,4 % (marts 2017)

Andel langtidsforsørgede** med virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 mdr.

30,6 % (april 2017)

Kilde: Jobindsats.dk

*Målingen viser andel modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller særlig uddannelsesydelse/arbejdsmarkedsydelse mellem 16 og 29 år, som ikke er i gang med uddannelse og i perioden begynder på uddannelse.

**Målingen viser andel ydelsesmodtagere (ekskl. førtidspensionister og personer i fleksjob og seniorjob) mellem 16 og 66 år, som i den pågældende måned og i mindst tre sammenhængende år har modtaget offentlig forsørgelse.

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.

Steen Petersen (O) kan ikke godkende indstillingen.

DF kan ikke støtte oprettelsen af IGU-forløb.

DF kan heller ikke støtte implementeringen af branchepakkekonceptet blandt flygtninge og familiesammenførte.

 46. Temadrøftelse: Beskæftigelsesplan 2018-2019

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-17 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejder hvert år Beskæftigelsesplanen som rammesætter Faxe Kommunes beskæftigelsespolitiske strategi- og udviklingsplan for det kommende år. Målet med Beskæftigelsesplanen er, at give et overblik over de beskæftigelsesmæssige udfordringer, de politiske målsætninger og prioriteringer samt den overordnede strategiske prioritering af indsatsen i Faxe Kommune.

Med udgangspunkt i udviklingen i de centrale udfordringer, som Faxe Kommune står over for på arbejdsmarkedsområdet de kommende år, forslår Center for Familie, Social & Beskæftigelse nedenstående temaer for Beskæftigelsesplanen for 2017. Temaerne følger de anvisninger som Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland (RAR) har anvist i strategi- og udviklingsplanen for 2016-2018. Ministermålene for 2018 er endnu ikke blevet meldt ud, men det forventes, at de nævnte temaer vil være afspejlet i målene, da de i høj grad er udtryk for temaer, som er relevante for udviklingen i beskæftigelsen på nationalt niveau såvel som i Faxe Kommune.

 • Rekrutteringssituationen
 • De unges uddannelse og beskæftigelse
 • Opkvalificering af arbejdskraften
 • De mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet og dem, der står uden for arbejdsmarkedet i dag

De enkelte temaer gennemgås nedenfor:

 

Rekrutteringssituationen

Tendensen med lav ledighed forventes at resultere i, at det bliver sværere at matche ledige borgere med den arbejdskraft virksomhederne efterspørger.

Den seneste kommunefremskrivning for Faxe Kommune for 2017 viser, at:

 • Beskæftigelsen forventes at stige med 121 personer fra 2017 til ultimo 2018.
 • I samme periode forventes en stigning i arbejdsstyrken i kommunen på 88 personer.
 • Der forventes en mindre stigning i bruttoledigheden i 2017, hvorefter den forventes at falde til 787 personer i 2018, svarende til en bruttoledighedsprocent på 4,5 % i 2018.
 • I 2018 forventes stigningen i beskæftigelsen samlet set at være større end stigningen i arbejdsstyrken, hvilket vil betyde at ledigheden fortsat vil være faldende.
 • Antallet af personer i den erhvervsaktive alder udenfor arbejdsstyrken (efterlønnere og førtidspensionister) forventes at falde.
 • Der forventes en mindre stigning i andelen af arbejdssteder i Faxe Kommune, men andelen af beskæftigede er fortsat stigende i 2018, hvilket betyder at stigningen i udpendling vil fortsætte.

 

Fremskrivning af befolkningen i og udenfor arbejdsstyrken i Faxe Kommune er vedlagt som bilag. 

 

De unges uddannelse og beskæftigelse

Der er historisk set et lavt uddannelsesniveau i Faxe Kommune. Sammenholdt med den lave ledighed betyder det, at der opleves udfordringer i forhold til, at levere den arbejdskraft virksomhederne efterspørger. Derfor skal indsatsen for at motivere de unge til at uddanne sig - også inden for de fag, der efterspørges - intensiveres. Det sker blandt andet gennem tiltag som oprettelsen af et Uddannelsesråd i sidste halvdel af 2017, samt forskellige projektarbejder.

Målsætningen er at hæve uddannelsesniveauet hos lokalbefolkningen. I Beskæftigelsesplanen for 2016 satte Faxe Kommune det mål, at andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige til 80 pct. i 2020. Det mål skal der arbejdes videre med i 2018 og 2019. Kontanthjælps- og refusionsreformen giver stærke incitamenter til at arbejde benhårdt for, at så mange unge som muligt kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Vi skal derfor øge indsatsen på området og være bedre til at følge op på de unge, som ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Her kan der blandt andet gøres aktivt brug af de muligheder som eksempelvis nytteindsats giver for at motivere de unge yderligere.

De mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet og dem, der står uden for arbejdsmarkedet i dag

Faxe Kommune har i de tidligere år haft fokus på at arbejde helhedsorienteret med det sigte, at borgeren skal opleve sammenhæng på tværs af beskæftigelsessystemets forskellige områder, eksempelvis ved overgangen fra sygedagpenge til a-dagpengesystemet. Dette fokus fortsætter i de kommende år. Det betyder, at der arbejdes for at borgere, som har flere kontaktpunkter i kommunen oplever en sammenhængende indsats og ikke falder mellem to stole. Det sker gennem en styrkelse af samarbejdet mellem de involverede parter - et samarbejde, som er optimeret yderligere ved at administrationen blev samlet i Haslev i 2017. Dette forventes især at komme de udsatte grupper af borgere til gode, idet det oftest er disse grupper, som vil have flere kontaktpunkter i kommunen.

Når det kommer til at bringe udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet, ved vi, at det er en virksomhedsrettet indsats der rykker. Derfor er arbejdet, med blandt andet at skabe småjobs i kombination med virksomhedspraktikker, blevet en fast del af strategien, for at bringe de udsatte grupper tættere på arbejdsmarkedet. Integrationsområdet repræsenterer en særlig udfordring idet der her er yderligere barrierer for indtræden på arbejdsmarkedet i form af sprog, kompetencer og eventuelle psykiske eller fysiske problemer. Det går godt med at oprette Integrationsgrunduddannelsesforløb (IGU forløb) og i juni 2017 var der etableret 19 pladser. Som led i indsatsen for den gruppe integranter, som har behov for opkvalificering inden de kan gå i arbejde, implementeres Branchepakkekonceptet kendt fra Vejle Kommune i løbet af efteråret. Det sker i samarbejde med Ringsted Kommune. Indsatsen frem til 2019 vil således være præget af arbejdet med dette koncept.

På baggrund af de anslåede temaer ønskes en drøftelse af hvilke indsatser og indsatsområder inden for beskæftigelsesområdet, der skal prioriteres i 2018. I tillæg hertil ønskes en drøftelse af forslag om, fremadrettet at arbejde med toårige Beskæftigelsesplaner, således at Beskæftigelsesplanen vil være gældende fra 2018 til og med 2019. Det vil give mulighed for mere dybdegående og langsigtede målsætninger.

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at forslag til temaer for Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

 

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.

 47. Årsrapport om internt ledelses- og kvalitetstilsyn.

Sagsnr: 00.01.00-K00-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har udarbejdet årsrapport for 2016, som beskriver resultaterne af de i 2016 gennemførte interne ledelses- og kvalitetstilsyn på centrets områder.

Rapporten er vedlagt som bilag.

I Center for Familie, Social & Beskæftigelse har der i 2016 sammenlagt været gennemført 663 ledelses- og kvalitetstilsyn på myndighedsområderne i Socialcentret, Jobcentret, Ungevejen og Jobrehabiliteringscentret. Jobcentret, herunder også Ungevejen, står for over halvdelen af disse tilsyn, 379, hvor resten er fordelt mellem Jobrehabiliteringscentret, som står for 164 tilsyn og Socialcentret, hvor der foretaget 120 tilsyn i Børn- og Ungeafdelingen og Visitation Handicap & Psykiatri.

Alle områder har haft en plan og redskab i form af fast skema for området til ledelses- og kvalitetstilsynene, og disse benyttes også fremadrettet. Der har været mindre afvigelser fra planerne, som er begrundede.

Ledelses- og kvalitetstilsynene viser, at der er områder med myndighedsopgaverne, som fremstår stort set uden bemærkninger, fejl og mangler. Samtidig er der områder, hvor bemærkninger fejl og mangler optræder hyppigere.

Det fremgår desuden, at manglende ressourcer kan have været medvirkende til, at der er sket fejl og optræder mangler.

Endeligt har det med tilsynene været muligt at rette fokus mod de områder, hvor der fremgår flest fejl og mangler i sagsbehandlingen, og dermed kunne sætte ind for nedbringelse af fejl og mangler, og dermed muliggøre en optimering af de fremtrædende områder.

 

Sagen fremlægges ligeledes i Børne - & Familieudvalget samt Social- & Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om social service, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, lov om integration af udlændinge i Danmark.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Center for Familie, Social  & Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

 Godkendt.

 48. Orientering om ny leverandør af danskuddannelse

Sagsnr: 54.15.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har i august 2017 indgået kontrakt med A2B om at levere danskuddannelse til voksne udlændinge. Kontrakten gælder fra den 1. september 2017 og frem til 31. august 2023 (hvis alle optioner i kontrakten udnyttes).

A2B har vundet kontrakten på baggrund af et udbud. Udbudsprocessen er gennemført hen over første halvår af 2017 og har været kørt af en ekstern konsulent fra virksomheden Zohnesen & Klint, der er eksperter i udbud.

Forud for den gennemførte udbudsproces ligger en beslutning i økonomiudvalget fra 12. august 2015. Her vedtog økonomiudvalget at bemyndige Center for Familie, Social & Beskæftigelse til at gennemføre et udbud af danskuddannelsen. Forarbejdet til udbuddet blev igangsat umiddelbart derefter og udbuddet blev annonceret i april 2016. Udbuddet blev dog annulleret igen i maj 2016 pga. omfattende lovændringer for bl.a. danskuddannelsen. Beskæftigelsesudvalget er løbende blevet orienteret om status.

Det netop gennemførte udbud blev sat i værk, da Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderede at have kendskab nok til konsekvenserne af den nye lov om danskuddannelse til at kunne udarbejde et godt udbudsmateriale i samarbejde med den eksterne konsulentvirksomhed.

For at få viden om de løsninger, der var tilgængelige på markedet for danskuddannelse, har Center for Familie, Social & Beskæftigelse i samarbejde med den eksterne konsulent afholdt en indledende markedsdialog med et repræsentativt udsnit af markedet.

Udbudsforretningen er efterfølgende gennemført som et EU-udbud med forhandling, jf. udbudsloven § 61, stk. 1, litra a), hvorefter kun prækvalificerede virksomheder, har kunnet afgive tilbud.

Syv virksomheder anmodede om prækvalificering. Heraf levede de to ikke op til de fastlagte kriterier (de var ikke konditionsmæssige). Af de resterende fem, blev følgende tre virksomheder udpeget til at afgive tilbud: NSI, Lærdansk og A2B. Center for Familie, Social & Beskæftigelse modtog tilbud fra alle tre virksomheder, som efterfølgende hver især blev indkaldt til et forhandlingsmøde. De endelige tilbud er afgivet efter forhandlingsmøderne.

Udbudsmaterialet fastlage tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” i henhold til udbudslovens §§ 161 og 162, stk. 1, nr. 3, med følgende underkriterier og vægting: Kvalitet 60 %  og  pris 40 %. Under hvert findes tillige en række delkriterier.  

Alle tre tilbud var konditionsmæssige. Alle tre tilbudsgivere har tilkendegivet at levere danskuddannelse af en høj kvalitet, hvorfor de tre tilbudsgivere også ligger nogenlunde lige pointmæssigt i forhold til underkriteriet kvalitet. Men i forhold til prisen lå A2B markant lavere end de to andre tilbudsgivere og da prisen vægter 40 %, blev det udslagsgivende for, hvem der vandt kontrakten.

Noget af det, der kendetegner A2B er deres erhvervsrettede tilgang til sprogundervisningen. A2B har selv tilkendegivet, at de fra dag ét på deres danskuddannelse arbejder mod målet om, at kandidaterne skal komme i job eller uddannelse og blive selvforsørgende. A2B lægger vægt på det gode samarbejde med kommunen, ikke mindst i forhold til registrering og håndtering af fravær.

Det forventes at A2B holder indvielse af de lokaler, hvor de opstarter deres sprogcenter i Faxe Kommune. I den forbindelse forventes det også at virksomheden præsentere sig selv lidt mere uddybende.

Lovgrundlag

EU's udbudsregler og Lov om Danskuddannelse til voksne udlændinge.

Økonomi

De priser, der ligger i den nye kontrakt, er væsentlig lavere end priserne i den eksisterende. Det giver en beregnet gennemsnitlig besparelse på ca. 30 %.

De samlede udgifter til sprogskole var i 2016 på 10,3 millioner kr. Da udgiften afhænger af antallet af integranter, og da den nye aftale først træder i kraft pr. 1. september 2017 med en glidende tilgang af elever, kan besparelsen for 2017 ikke forventes at blive ret stor. For de følgende år må der forventes en besparelse på ca. 3 millioner pr. år afhængig af tilgangen af integranter.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

orienteringen godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Godkendt.

Udvalget inviterer A2B til at komme på næste udvalgsmøde.

 49. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra Økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.124,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr., fordelt på serviceområderne (23,2 mio. kr.) og overførselsudgifter samt andre udgifter (33,3 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes at overførsler fra 2016 til 2017 er medtaget i korrigeret budget. Det bør tillige bemærkes, at 1% pulje samt P/L-puljen for 2017 indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positivt, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016 og der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnene, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. PL-skønnet pr. 30.6. er opgjort og der lægges samlet 8,2 mio. kr. i kassen, mens 12,7 mio. kr. frigives til områderne.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,2 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For Center for Ejendomme forventes merforbrug på vintertjeneste, mens der er ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. når der ses bort fra 1% og P/L-puljer. Center for Plan & Miljø venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet 6,2 mio. kr. i de låste puljer (1 % puljen og Pris og Lønfremskrivningspuljen).

Uden brug af de låste puljer forventes merforbrug på driften på ca. 7,6 mio. kr.

Områdets 1% pulje indeholder 2,9 mio. kr., som ikke er frigivet. Områdets Pris- og lønfremskrivningspulje indeholdt samlet 3,3 mio. kr. Puljen er opgjort pr. 30. juni, hvor der er frigivet 2,4 mio. kr. og der er tilbageholdt 0,9 mio. kr. Det reelle merforbrug er herefter på ca. 5,2 mio. kr. Samlet set bemærkes det, at området er præget af merforbrug. Problemet med merforbrug er påpeget overfor området.

Merforbruget skyldes primært vidtgående specialpædagogiske tilbud (5,2 mio. kr.). Efter en ny gennemgang af budgettet er der konstateret en teknisk fejl, der nedbringer beløbet med 0,5 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Budgettet på området er lagt ud fra en vurdering af det forventede forbrug i tidligere år. Årsagen til merforbruget er primært en stigning i antallet af anbringelser på opholdsstedet og tilhørende skoletilbud, samt en konsekvens af et øget antal visiterede anbringelser på Børn og Ungeområdet.

Merforbruget skyldes desuden "Privat- og efterskoler" (2,1 mio. kr.). Årsagen er at antallet af efterskoleelever har været stigende. Samtidig er antallet af elever der har søgt privatskole steget med ca. 30 procent og resulteret i en merudgift.

Endvidere har området en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbrug på modtageundervisning er udtryk for de faktiske afholdte udgifter til varetagelse af undervisningen. Uddannelsesudvalget er af centerchefen løbende orienteret om den budgetmæssige udvikling på området.

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som primært vedrører Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Der er for centeret 1,8 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 6,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Centeret konstaterer, at tilgangen til opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger er stærkt stigende.

For Center for Børn & Undervisnings del af udvalget forventes merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen i samarbejde med Centeret udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er dog ca. 1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket umiddelbart kunne signalere et forventet merforbrug.

En del af PL-puljemidlerne frigives til området, som herefter forventes at overholde det samlede budget.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 0,3 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger samlet ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

For Center for Sundhed & Pleje er der mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen, som delvis frigives inden næste budgetopfølgning. Der forventes merudgifter til udekørende personale, mens der ventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. SOSU-elever.

Merforbruget på Center for Familie, Social & Beskæftigelse udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud. Herudover er der mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 32,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter vedrørende kommunale beskæftigelsestilbud. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob +55 år. Der er siden sidste budgetopfølgning pr. 31.3. foretaget større budgetmæssige omplaceringer mellem funktionerne i udvalgets område.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er udgør 1.457,4 mio. kr., hvortil der skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.448,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 78,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært færdiggørelse af udskudte igangværende og ej påbegyndte anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter hovedparten af alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017. Det er dog ligeledes signaleret at enkelte projekter ikke udføres eller færdiggøres i 2017. Beløbsmæssigt er dette opgjort til ca. 6 mio. kr.

 

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen taget højde for negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,5 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver tillige ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der indgår endvidere særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et træk på kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har 12-mdrs. likviditeten været faldende herefter. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2017 var den faldet til 124,5 mio. kr., svarende til 3.466 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnet i 12 måneders likviditeten. Det forventes, at 12 måneders likviditeten holder sig over 100 mio. kr. i hele 2017.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 56,5 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2016 samt inklusiv 1%-pulje og P/L-pulje. 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme og ca. 23,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Overførselsudgifterne ligger 33,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 95 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug ifm. færdiggørelse af igangværende anlæg fra 2016. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 6,5 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 20,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre ca. 95 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Fagudvalgsbehandling

Oversigt over fagudvalgenes behandling/beslutninger er vedhæftet som bilag

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 56,5 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 23,2 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 33,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 nu indgår i de korrigerede budgetter, mens 1%-pulje og PL-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

12 måneders likviditeten udgør pr. 31. maj 2017 124,5 mio. kr., hvilket svarer til 3.466 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 • At alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 182:

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Anbefalet.

 50. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

1. Nytteindsatsprojekt

På Udvalgsmødet d. 29. maj 2017 blev det besluttet, at oprette et nytteindsatsprojekt, i form af skraldeindsamling.

Denne meddelelse har som formål, at informere udvalget om, at ansøgningen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR), om dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsatsen, er sendt afsted.

I første omgang omhandler ansøgningen skraldeindsamling i Faxe Kalkbrud, nærmere betegnet skrænterne og stisystemet fra gryden og ned til kalkbruddet.

Ansøgningen er vedhæftet dette punkt.

 

 

2. Klage i forbindelse med udbud af danskuddannelse

Faxe Kommune er blevet orienteret om, at en af de virksomheder, som ikke blev prækvalificeret, har klaget til Klagenævnet for Udbud. Beskæftigelsesudvalget vil blive orienteret, hvis klagenævnet retter henvendelse til kommunen i den forbindelse.

 

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. august 2017

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

 

 51.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson