Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 28. november 2016

Beskæftigelsesudvalget - 28-11-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 28. november 2016 kl. 15:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

75. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 Beskæftigelsesudvalget

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016

Godkendt

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.76. Beskæftigelsesplan 2017

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger forslag til Beskæftigelsesplan 2017 nedenfor. Beskæftigelsesplanen inkl. handleplan er også vedlagt som bilag.

 

Beskæftigelsesplanen er opbygget omkring temaerne

 

 • Rekruttering
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

 

Sådan vil vi arbejde med beskæftigelsesindsatsen i 2017

 • Faxe Kommunes planstrategi: ”Dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem – sammen udvikler vi sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning” sætter sammen med Faxe Kommunes Erhvervsstrategi den overordnede ramme for arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2017
 • Vi ser beskæftigelsesindsatsen som en naturlig del af en helhedsorienteret plan for borgeren
 • Vi samarbejder aktivt med det lokale erhvervsliv, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og det øvrige civilsamfund
 • Vi løfter beskæftigelsesindsatsen udover kommunegrænsen og indgår i tværkommunale samarbejder, sådan at vi i fællesskab kan imødegå udfordringerne på beskæftigelsesområdet

 

Målsætning, indsats og indikatorer

 

1.   Virksomhederne skal understøttes i at opnå den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Vi har fokus på opkvalificering og omskoling med udgangspunkt i virksomhedernes behov
 • Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv gennem netværk og partnerskabsaftaler
 • Vi er jævnligt i kontakt med virksomhederne i kommunen med henblik på at være behjælpelig med deres eventuelle rekrutteringsbehov

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • 25 borgere skal ultimo 2017 have gennemført et opkvalificerings- eller omskolingsforløb inden for Bygge og Anlæg
 • I 2017 vil der være fokus på jobåbninger i mindre virksomheder. Jobcentret opsøger i løbet af 2017 500 virksomheder, hvoraf 50 pct. har 5 ansatte eller derunder
 • Ultimo 2017 er der foretaget mindst 400 rekrutteringer
 • 85 pct. af virksomhederne, der samarbejder med Faxe Kommune, er tilfredse med den service, de modtager fra Jobcentret
 • Mindst 200 virksomheder har i løbet af 2017 mindst en ledig eller sygemeldt i praktik eller løntilskud. Mindst 100 af pladserne vil være i virksomheder med 5 ansatte eller derunder

 

2.   Flere unge skal have en uddannelse

 

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Vi arbejder målrettet med at understøtte de unges motivation for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, med sigte på at den nationale målsætning om at mindst 95 pct. af alle i en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, også er gældende for Faxe Kommune
 • Vi vil samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv for at løfte opgaven
 • Vi arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkelte unges behov

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • Andelen af ledige unge, som påbegynder en uddannelse skal stige til 15 pct. i august 2018, i august 2015 var andelen 10,1 pct.
 • Andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 80 pct. i 2020. I 2013 var niveauet på 74,1 pct.

 

3.   Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

  

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Vi understøtter en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes potentiale
 • Vi styrker den virksomhedsrettede indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 • Udsatte unge skal støttes i at komme i gang med et fritidsjob
 • Vi understøtter virksomhederne i at rumme udsatte borgere

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • Andelen af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder skal stige fra 35,4 pct. i december 2015 til 50 pct. ultimo 2017
 • 3 borgere tilkendt ressourceforløb kommer i ordinær beskæftigelse ultimo 2017
 • Minimum 50 pct. ledige i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik eller løntilskud ultimo 2017
 • Andelen af borgere som rammes af 225 reglen skal følges tæt

 

4.   Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Styrke samarbejdet med lokale virksomheder
 • Inddrage lokalt foreningsliv i indsatsen for målgruppen
 • Understøtte effektiv integration ved at samtænke sprogundervisning og praktikker

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • Ultimo 2017 er andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse steget med 20 pct.
 • Ultimo 2017 er der 30 igangværende IGU forløb
 • Ultimo 2017 er der etableret 50 ekstra pladser på virksomhedscentre i Faxe Kommune
 • I løbet af 2017 igangsættes et pilotprojekt med det formål at afklare flygtninges kvalifikationer inden ankomst til kommunen. Målsætningen er, at 50 pct. af de visiterede kvoteflygtninge kompetenceafklares, inden de ankommer til kommunen inden udgangen af 2017

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

Beskæftigelsesplanen 2017 godkendes.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016

Anbefalet

 

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen med følgende bemærkning: Flygtninge skal ikke integreres.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.77. Status på flygtningeområdet 3. kvt. 2016

Sagsnr: 00.10.08-Ø00-1-14 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget orienteres løbende om situationen på flygtningeområdet. I det vedhæftede skema fremgår de seneste tal på området.

 

Boliger

På nuværende tidspunkt bor der 213 flygtninge i midlertidige boliger fordelt på følgende adresser:

 • Søndergade 14, Haslev
 • Tingvej 4, Haslev
 • Gl. Næstvedvej 40, Rønnede
 • Møllevej 10, Rønnede
 • Rådhusvej 53, Faxe
 • Rosenkildevej 8 A

 

På grund af det faldende antal kvoteflygtninge der bliver henvist til Faxe Kommune, er der aktuelt et tilstrækkeligt antal midlertidige boliger i Faxe Kommune. Anderledes ser det ud med permanente boliger, hvor det stadig er en udfordring, at finde boliger der er til at betale.

 

Beskæftigelsesindsats

Jobcenteret anvender de samme kriterier overfor alle borgere ved vurdering af jobparathed og aktivitetsparathed. Det betyder, at der ikke tages hensyn til manglende håndtering af det danske sprog samt, om borgeren er nyankommet til kommunen. Ca 80 pct. af flygtninge med kontaktforløb er jobparate.

 

I forhold til den virksomhedsrettede indsats er der i oktober måned 2016 blevet etableret 27 praktikker og 2 løntilskudsstillinger. 3 flygtninge er begyndt i en ordinær ansættelse.

  

I efteråret 2016 er der etableret virksomhedscentre i Center for Ejendomme og Lindevejscentret.

Center for ejendomme: (praktik)
Antal praktikpladser: 10
Antal besatte: 2

Lindevejscentret: (løntilskud)
Antal pladser: 3
Besatte pladser: 0
Lindevejscentret opstarter igen d. 1.12.2016.

Lovgrundlag

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Økonomi

Forventningen til de økonomiske konsekvenser vil løbende blive behandlet i forbindelse med årets budgetopfølgninger.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016

Godkendt

 

Steen Petersen (O) kan ikke tage orienteringen til efterretning.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 78. Bevilling til projekt med ekstern finansiering

Sagsnr: 15.00.26-P20-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen Særlige indsatser (§ 17.49.20.10) på 1.592.500 kr. til projekt Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV). Projektperioden løber fra 1.11.2016 til og med 31.12.2018. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er d. 31.3.2019, det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Midlerne tilføres Økonomiudvalgets ramme som serviceudgifter på konto 6.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Total

Brutto udgift

  808.250

 808.250

 

1.616.500 

Brutto indtægt

- 612.500

- 367.500

- 612.500

1.592.500

Netto

  195.750

 440.750

 - 612.500

24.000

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 195.750 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 440.750 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 612.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

- der gives en udgiftsbevilling på 808.250,00 kr. samt en indtægtsbevilling på 612.500 kr. i 2017

- der gives en udgiftsbevilling på 808.250,00 kr. samt en indtægtsbevilling på 367.500 kr. i 2018

- der gives en indtægtsbevilling på 612.500 kr. i 2019

- bevillingen i 2017 og 2018 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016

Anbefalet

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 79. Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019

Sagsnr: 00.15.00-A21-7-16 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2016 – 2019 beskriver, at drift og vedligehold af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

 

Denne sag udmønter budgetforliget og omplacerer det bygningsmæssige ansvar for en række bygninger, inkl. økonomi til Teknik- og Miljøudvalget, med administrativ placering i Center for Ejendomme.

 

Der er tale om bygninger, der frem til nu har været placeret under henholdsvis Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomiopgørelserne er udarbejdet i samarbejde mellem de implicerede centre samt økonomiafdelingen og er bilagt sagen.

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt, der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med sagen. Der er tale om omplacering af økonomi fra Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beløb

Udvalg

                449.602

Beskæftigelsesudvalget

             1.647.193

Erhvervs- og Kulturudvalget

723.042

Udgifter, Social- og Sundhedsudvalget

-13.274.261

Indtægter, Social- og Sundhedsudvalget

          -10.454.423

Overgår til Teknik- og Miljøudvalget

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. Det bygningsmæssige ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget fra de respektive udvalg og administrativt til Center for Ejendomme fra de respektive centre og at:
 2. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på -12.551.219 kr. fra 2017 og frem.
 3. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.
 4. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Erhvervs- og kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 1.647.193 kr. fra 2017 og frem.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 166:

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016

Anbefaler punkt 3: Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 80. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

1. Formanden orienterer om julefrokosten, der afholdes torsdag den 26. januar 2017

2. Drøftelse om vejledende rådighedsbeløb

3. Orientering om udsendelse på Tv2: 'Danskere på tvang'

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 28. november 2016

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 Underskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson