Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Beskæftigelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 30. oktober 2017

Beskæftigelsesudvalget - 30-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Beskæftigelsesudvalget
den 30. oktober 2017 kl. 15:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Indkaldelse

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson

60. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-12-16 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt61. Temadrøftelse om Det rummelige arbejdsmarked. Tema: Fleks- og ressourceforløb

Sagsnr: 15.04.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Vibeke Dyhr

Sagsfremstilling

Jobcenterleder Vibeke Dyhr og leder af Jobrehabiliteringscenter Lone Piil vil stå for temadrøftelsen om det rummelige arbejdsmarked, hvor temaet vil være fleks- og ressurceforløb.

 

Vibeke Dyhr vil orientere om følgende:

 • Fleksjob
 • Projekter i Faxe Kommune for de mest udsatte borgere.

 

Lone Piil vil orientere om følgende:

 • Hvem tilkendes ressourceforløb - målgrupp
 • Hvordan arbejder vi med målgruppene - arbejdet
 • De gode historier

 

 

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

at temadrøftelsen godkendes

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.

 

Udvalget ønsker et oplæg om investeringsstrategi vedrørende det rummelige arbejdsmarked.62. Vejledning til erhvervsuddannelser

Sagsnr: 54.00.00-A00-10-17 Sagsansvarlig: Kirsten Jacobsen

Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk initiativ fra Fællesstyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, hvor der på et fællesstyrelsesmøde den 15. juni er besluttet, at kommunerne opfordres til, at der sættes særlig fokus på vejledning i forhold til erhvervsuddannelserne, end til de øvrige uddannelser.

 

Der er allerede flere tiltag som er medvirkende til at hype erhvervsuddannelserne bl.a. erhvervsuddannelsesreformen, der gør det muligt at læse videre på en erhvervsuddannelse og tiltag som mesterskaber i skills.

 

Der er mangel på faglært arbejdskraft og det er vigtigt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så der kan sikres faglært arbejdskraft.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er lovgivningsmæssigt forpligtet til kollektiv vejledning til alle elever i grundskolen. Denne vejledning har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

 

I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

 

I den kollektive vejledning indgår som minimum:

 • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf.
 • Introduktion til at arbejde med digitale værktøjer blandt andet UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning.
 • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse.
 • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Der skal være progression og differentiering i vejledningsprocessen, og vejledning skal understøtte elevens refleksioner over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

 

UU er endvidere forpligtet til at etablere en målrettet vejledningsindsats, som kan indeholde individuel og/eller gruppevejledning af elever, som vurderes ikke umiddelbart at være uddannelsesparate i 8. klasse.

 

UU er pt. fortsat forpligtet på 95 % målsætningen og desuden på målsætningen om at flere vælger en erhvervsuddannelse (EUD). Det er målet, at det i 2020 er 25 % og i 2025 er 30 %, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse.

 

De seneste to år har tilmeldingen til erhvervsuddannelser direkte fra 9. eller 10. klasser set således ud i UU Sjælland Syd: 

9. og 10. kl. i %

Faxe

Vordingborg

Næstved

UU Sj. Syd

2015

EUD

28,1

25,7

20,8

24,0

2016

EUD

30,0

23,0

23,6

24,8

 

  

 UU Sjælland Syd arbejder med at opnå EUD målsætningen ved bl.a.:

 • Samarbejde med erhvervsuddannelserne om en erhvervsskoledag i 6. klasse.
 • Som en del af den obligatoriske uges introduktionskursus til ungdomsuddannelserne, deltager alle 8. klasser i Skills stafetten. Denne arrangeres i samarbejde med erhvervsskolerne i området. Erhvervsuddannelserne præsenteres for alle klasser, og to klasser vinder deltagelse i konkurrence på et landsdækkende Skills arrangement.
 • Der arbejdes i alle kommuner sammen med forvaltning/skoler på at etablere erhvervs/job ”messer”, hvor udskolingseleverne præsenteres for job- og uddannelsesmuligheder via kontakt med forskellige virksomheder.

Der har i 2017 været dialog med de almen gymnasiale uddannelser og UU om UU`s uddannelseshæfte og vejledning. Dialogen har bl.a. til hensigt at skabe tryghed for, at der vejledes korrekt omkring de gymnasiale uddannelser og at skabe forståelse for, at UU tager initiativer i forhold til at opnå den nationale EUD målsætning.

 

Som en supplerende oplysning har et flertal i folketinget har den 13. oktober indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job, også kaldet FGU (forberende grunduddannelse). Aftalepartierne er enige i, at der skal sættes tidligt ind, og derfor forpligtiger aftalepartierne sig til i efteråret 2017 til at drøfte hvilke initiativer i udskolingen, der kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at, der sættes et særligt fokus på vejledning til erhvervsuddannelserne, end til de øvrige uddannelser.

 

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.

 

Udvalget ønsker et oplæg til at hjemtage vejledningsopgaven i forhold til Ungdommens Uddannelsesvejledning.63. Opfølgning på skraldeindsamlingsprojektet

Sagsnr: 15.20.45-P20-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget udbad sig på udvalgsmødet d. 25. september 2017 en opfølgning på Skraldeindsamlingsprojektet.

Pr. 1. november er der ansat to sjakbajser, med ansvar for at styre og vejlede de unge mennesker, der er visiteret til nytteindsatsen, samt køre dem mellem mødested og arbejdssted. Sjakbajserne er ansvarlige for den mundtlige og skriftlige kommunikation med sagsbehandlere. Derudover er der indkøbt to mandskabsbiler.

Der er bliver d. 27. oktober 2017 afholdt møde mellem Park & Vej og UngeVejen, med det formål at drøfte hvordan projektet skal organiseres i forhold til henvisninger med videre.

Der foretages en første evaluering af projektet ved udgangen af januar 2018, som forventes forelagt udvalget marts 2018.

Til oplysning har projektet fået følgende navn: Vi forskønner naturen i Faxe Kommune. Der bliver lavet streamer med denne tekst, som sættes på mandskabsbilerne.

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

-          Opfølgningen på skraldeindsamlingsprojektet tages til efteretning,  

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.64. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph Erichsen

Sagsfremstilling

 • Ungeindsatsen i KKR Sjælland - Rapport fra Jobforum - Det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR Sjælland. Vedlagt bilag: Ungeindsatsen i KKR Sjælland - rapport fra Jobforum august 2017.
 • Aftale omkring Forberedende Grunduddannelse (FGU). Vedlagt bilag: Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den 30. oktober 2017

Godkendt.65.

Sagsnr: 00.01.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Nanna Daldorph ErichsenUnderskrifter

Jørgen Egede Johannessen
Finn Hansen
Jonas Kristinsson
Torben Reiner Jensen
Steen Petersen
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson