Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børn & Læringsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 6. marts 2018

Børn & Læringsudvalget - 06-03-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Børn & Læringsudvalget
den 6. marts 2018 kl. 14:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12
 

 

 

 


24. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-2-18Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 6. marts 2018

 

Godkendt25. Finansiering i 2018 af oprettelse af ekstra 7. klasser i skoleåret 2018/2019

 
Sagsnr: 17.01.00-A21-3-18Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til finansiering i 2018 af 3 ekstra 7. klasser i skoleåret 2018/2019. 

Børn & Læringsudvalget besluttede på møde den 28. februar 2018, ”at der oprettes det nødvendige antal 7. klasser op til 17 klasser, så "prikkerunder" undgås.

Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering inden for Børn & Læringsudvalgets samlede ramme i 2018”.
 

Der vil være tale om ekstra udgifter ud over det fastsatte budget og servicerammen, hvorfor der skal findes finansiering inden for udvalgets økonomiske ramme ved etablering af tre ekstra 7. klasser i skoleåret 2018/2019. 

  

Finansiering af ekstra 7. klasser i budgetåret 2018

Udgiften pr. klasse er 318.000 kr. med 5/12-deles virkning i 2018. Ved oprettelse af tre ekstra 7. klasser er den samlede udgift 954.000 kr. i 2018. Udgiften dækker lønninger til undervisning og understøttende undervisning. Der gives ikke ekstra midler til undervisningsmateriale.

Center for Børn & Undervisning har på denne baggrund udarbejdet forslag til finansiering inden for udvalgets samlede ramme.

 

Forslag 1- Besparelse på madordning

Der er i budgettet afsat en årlig pulje på 4 mio. kr. til forbedret kvalitet af folkeskolen i Faxe Kommune. De 3 mio. kr. af denne pulje er reserveret til 2-lærerordning på skolerne. Den resterende andel af puljen på 1 mio. kr. blev i 2017 anvendt til madordning på skolerne. Der er gode eksempler på udvikling af udgiftsneutrale madordninger, men foreløbige evalueringer peger på, at ordningen ikke til fulde giver den ønskede effekt. Det indstilles, at de afsatte midler på 1 mio.kr. til madordning i 2018 i stedet bruges til finansiering af de 3 nye 7. klasser i 2018.

 

Konsekvenser

Ved vedtagelse af forslag 1, vil der i 2018 ikke længere være midler til opretholdelse af forsøg med madordning på skolerne.

 

Forslag 2 – Besparelse på efteruddannelse i folkeskolen

Der er i budgettet årligt afsat 1 mio. kr. til efter- og videreuddannelse i folkeskolen, med henblik på at sikre den nationale målsætning om, at undervisningen foretages af lærer med linjefag eller tilsvarende kompetence i alle fag. Endvidere modtages der støtte fra Undervisningsministeriet på årligt 1 mio. kr., som alene kan anvendes til kursusudgifter for lærere og pædagoger. Anvendes disse midler ikke frem mod 2020, skal tilskuddet tilbagebetales. Kursusudgiften er en relativt meget mindre udgift end den, der skal anvendes til vikardækning eller anden kompenserende undervisning for den lærer, der deltager i efter og videreuddannelse. Der har derfor været prioriteret ekstra lokale midler, for at sikre at skolerne havde mulighed for at sende lærerne afsted på uddannelse.

 

Det nuværende uddannelsesforløb der allerede er igangsat forsætter, men der kunne prioriteres 1 mio. kr. i 2018 til finansiering af de tre nye 7. klasser af de samlede midler til efter- og videreuddannelse.

 

Konsekvenser

Det er hensigten, at kompetenceudviklingsindsatsen skal målrettes og fokuseres strategisk på de områder, hvor der er størst sammenhæng med folkeskolens mål og behov.

Som det fremgår af kvalitetsrapporten for Faxe Kommunes skolevæsen er kompetencedækningen i Faxe Kommune steget fra 2016 til 2017, men der mangler forsat ca. 15 procentpoint for at opnå målet i 2020. Ved vedtagelse af forslag 2, vil mulighederne for at kunne opnå fuld kompetencedækning vanskeliggøres. Ikke allerede igangsatte efter- eller videreuddannelsesforløb vil således blive udskudt til 2019.

 

Den nationale målsætning er, at alle elever i folkeskolen i 2020 skal undervises af lærere, som enten har undervisningskompetence (tidligere linjefag) fra læreruddannelsen i de fag, de underviser i, eller har opnået en tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen omfatter alle fag og alle klassetrin.

 

Oprettelse af de tre ekstra 7. klasser i skoleåret 2018/2019

På baggrund af udvalgets beslutning om at undgå ”prikkerunder” oprettes tre ekstra 7. klasser, - én i Midtskolen og to i Østskolen, så der bliver i alt 17 klasser:

 

Fordeling af 7. klasser i skoleåret 2018/2019 bliver:

 

Vestskolen

6 klasser

6 på Nordskov

Midtskolen

5 klasser

2 på Bavne, 1 på Møllevang og 2 på Sofiendal

Østskolen

6 klasser

2 på Karise, 2 på Rollo og 2 på Hylleholt

 

På Østskolen kan der stadig ske forskydning af klasseoprettelse da valget og fordelingen af elever efter valg af linje / profil endnu ikke er afsluttet. 

   

Lovgrundlag

 

Folkeskoleloven

Økonomi

 

Finansiering af tre ekstra 7. klasser i budgetåret 2018 afholdes indenfor Børn & Læringsudvalgets ramme.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalg og Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag 1 godkendes således, at tre ekstra 7. klasser på i alt 954.000 kr. finansieres via puljen til sundt frokostmåltid i 2018.

 

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 6. marts 2018

 

Børn og Læringsudvalget anviser følgende finansiering i budgetåret 2018  til op til 3 ekstra 7. klasser fra 1. august 2018 til et samlet max beløb på 954.000 kr:

Faldet i antal af 0. klasser med 1 fra 1. august 2018 svarende til 246.000 kr.

Faldet i antal af 10. klasser med - forventeligt 1 fra 1. august 2018 svarende til 246.000 kr.

Det resterende beløb op til det nødvendige antal 7. klasser fra 1. august 2018 skal modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på udvalgets ramme i 2018

Udvalget ønsker en afklaring af puljen på 1.5 mio. kr. til oprettelse af 0. klasser.26. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-2-18Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Fælles temadrøftelse om Uddannelsesparathed med Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 23. april kl 16.00 - 16.45

Økonomi

 

 

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalg

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 6. marts 2018

 

-Underskrifter

Mikkel Dam  
Steen Petersen  
Dorthe Adelsbech  
Marianne Ørgaard  
Laura Vestina Andréa  
Steen Andersen  
Henrik Friis  
Dorthe Egede Borg  
Knud Erik Hansen