Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børn & Læringsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 28. februar 2018

Børn & Læringsudvalget - 28-02-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Børn & Læringsudvalget
den 28. februar 2018 kl. 16:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12,  4690 Haslev


12. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-2-18 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet istedet for Laura Vestina Andréa (A)

 13. Kvalitetsrapport skoleåret 2016/2017

Sagsnr: 17.01.10-P05-1-18 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres Kvalitetsrapporten for Faxe Kommunale skolevæsen til godkendelse i Byrådet senest den 31. marts 2018.

Kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for kommunens skoler. Med ”Bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen” sættes der fokus på resultater frem for beskrivelse af rammebetingelser og aktiviteter. Kvalitetsrapporten understøtter derfor i højere grad end tidligere, at den kan bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj.

Kvalitetsrapporten indeholder en række indikatorer, der hver især siger noget om elevernes læring og trivsel. På baggrund af disse skal niveauet i skolevæsenet og på skolerne vurderes. Én af de obligatoriske indikatorer er resultaterne af De Nationale Test, der er underlagt bestemmelser om fortrolighed. Den samlede kvalitetsrapport for Faxe Kommunes skoler er derfor opdelt i to dokumenter: en offentlig hovedrapport og en fortrolig delrapport.

Kvalitetsrapporten er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

 

Fra hovedrapporten skal fremhæves følgende:

Folkeskolens afgangsprøver:

 • Karaktergennemsnittet
  • Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi) er 6,5, hvilket er en stigning med 0,1 karakterpoint i forhold til sidste skoleår. Resultatet har de sidste tre år ligget under landsgennemsnittet.
  • Målt over en treårig periode er gennemsnittet for skoleårene 2014/2015-2016/2017 i Faxe Kommune steget 0,2 i forhold til den sidste treårige måling for skoleårene 2013/2014-2015/216.
 • Socioøkonomisk reference:
  • Den socioøkonomiske reference for skoleåret 2016/2017 viser, at samtlige afdelinger på Midtskolen og Østskolen præsterede som forventet i de bundne prøvefag. Vestskolen præsterede signifikant lavere end statistisk forventet i de bundne prøvefag.
  • Målt over en treårig periode præsterer afd. Sofiendal og afd. Nordskov signifikant lavere end statistisk forventet i de bundne prøvefag, mens afd. Hylleholt og afd. Karise præsterer signifikant bedre end forventet. 
 • Andelen af elever med karakteren 2 i både dansk og matematik:
  • Det nationale mål, at alle elever skal opnå karakteren 2 i både dansk og matematik, er endnu ikke opnået. Knap 17 % af eleverne i Faxe Kommune, svarende til 52 elever, opnåede ikke målet.
  • På skoleniveau kan der konstateres en stigning i andelen af uddannelsesparate i forhold til skoleåret 2015/2016 på afdelingerne Sofiendal og Nordskov, mens der er sket et fald i andelen på afdelingerne Bavne, Møllevang, Hylleholt, Karise og Ungdomsskolen. På afdeling Rollo er andelen den samme som sidst.

De Nationale Test:

 • Det er et nationalt mål, at 80 % af eleverne skal være gode til at læse og gode til matematik. Dette mål er hverken nået for Faxe Kommune eller på landsplan. Enkelte afdelinger har i 2016/2017 nået målet på bestemte klassetrin.

Trivsel:

 • Den samlede trivsels-indikator for Faxe Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet. Den samlede indikator for trivsel er i Faxe Kommune 3,7 (på en 5-trinsskala, hvor 5 er det højeste), ligesom ved sidste måling. Landsgennemsnittet er 3,8.

 

Handlingsplaner:

I henhold til bekendtgørelsen skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes handlingsplaner for skoler, hvis niveau kan eller skal løftes. På baggrund af sidste års kvalitetsrapport arbejdes der i skoleåret 2017/2018 med indsatser på følgende områder:

 • Turboforløb for fagligt udfordrede elever:

Undervisningsministeriets forsøg med turboforløb for fagligt udfordrede elever på 8. klassetrin. Alle tre skoler deltager med undervisningsforløb i foråret 2018, hvor der vil være fokus på tilegnelse og udvikling af nye læringsstrategier samt personlige og sociale kompetencer.

 • Fagligt løft af de svageste elever på afd. Sofiendal:

Undervisningsministeriet har udvalgt 120 skoler - herunder Midtskolens afdeling Sofiendal - som over de sidste tre år har haft en høj andel af elever, der til afgangsprøverne ikke opnår mindst 4 i dansk og matematik. Projektet indeholder en opkvalificering af de deltagende lærere, et undervisningsmateriale og fastlagt undervisningsforløb, samt forpligtigelse til at indgå i netværk.

 • Uddannelsesparathed:

I foråret 2017 blev opgørelse over uddannelsesparathed for elever i 8. klasse gennemført for første gang i Faxe Kommune. Resultatet viste, at kun 6 ud af 10 elever i Faxe Kommune er uddannelsesparate på 8. klassetrin. Dette er færre end den samlede andel i Sjælland Syd. På den baggrund besluttede Faxe Kommune i forbindelse med budgetforliget for 2018 – 2021 at afsætte 900.000 kr. årligt med det formål at styrke indsatsen i udskolingen med henblik på at øge andelen af elever i 8. klasse, der vurderes uddannelsesparate.

 • Kompetencedækning i fagene:

I skoleåret 2017/2018 er indsatsområderne matematik og dansk med fokus på læsning i indskolingen.

 • Digitale læremidler:

I forlængelse af valg af digitale læremidler i 2017 er der afholdt workshops for at give øget kendskab til de valgte digitale læremidler.

 • Robot-teknologi:

Et kompetenceforløb for udvalgte naturfagslærere med det formål at anvende robotteknologi i fagene.

 

På baggrund af resultaterne i kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/2017 vil Faxe Kommunes skoler det kommende skoleår 2018/2019 have fokus på indsatser inden for områderne

 • Læsning: kompetenceudvikling af lærere på mellemtrinnet, udarbejdelse af strategi for arbejde med sprog og literacy, udvikling og harmonisering af læringscentre.
 • Pædagogisk ledelse: databaseret ledelse, klasserumsledelse.
 • Uddannelsesparathed: lokal Faxe kommune indsats
 • It: Digitale læremidler/faglige portaler og Chromebooks

Kvalitetsrapporten indeholder en yderligere beskrivelse af disse indsatser.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og

Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2016/2017 inkl. handlingsplan godkendes.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet istedet for Laura Vestina Andréa (A)14. Sag fremsendt af Henrik Friis vedrørende ændring af klassestørrelser i Faxe Kommunes skoler

Sagsnr: 00.01.00-A00-17916-18 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

"SF foreslår, at klassestørrelser i Faxe Kommunes Folkeskoler målsættes med maksimum 24 elever. Dette mål ønskes opnået gennem gradvis implementering ved oprettelse af nye 0. klasser af denne størrelse.

 

Kortfattet motivation:

God undervisning forudsætter generelt, at lærerne har god tid til den enkelte elev.

Inklusionsindsatsen kan styrkes med mindre klasser.

De fysiske rammer i vores skoler er generelt ikke tilpasset et højere elevtal.

 

Økonomi:

Vedtagelse af dette forslag vil fordre en tilførsel af yderligere økonomiske midler.

SF står selvfølgelig ved det indgåede budgetforlig, hvorfor implementeringen af forslaget må konsekvensberegnes ud fra givne forudsætninger omkring elevtal. etc.

 

Kan der findes midler ved omlægning indenfor eksisterende budget?

Kan der findes midler gennem tillægsbevilling?

Eller kan der subsidiært tilrettelægges en senere implementeringsplan?

 

En vedtagelse af forslaget vil medføre en gradvis øgning i antallet af klasser over de kommende år, hvor der må foretages økonomiske beregninger."

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Henrik Friis (F) og Marianne Ørgaard (L) ønsker sagen optaget på dagsordenen.

Mikkel Dam (I), Steen Petersen (O), Dorthe Adelsbech (V), Camilla Meyer (A), Steen Andersen (A), Dorthe Egede Borg (V) og Knud Erik Hansen (A) ønsker ikke sagen optaget på dagsordenen.

Dermed falder forslaget.

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)15. Dannelse af 0. klasser for skoleåret 2018/2019

Sagsnr: 17.01.00-A21-3-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til klassedannelse til 0. klasse i skoleåret 2018/2019.

Der har i perioden fra 27. november 2017 til 19. december 2017 pågået digital indskrivning af kommende 0. klasses elever. På baggrund af indskrivningen er der udarbejdet forslag til klassedannelse i overensstemmelse med retningslinjer beskrevet i styrelsesvedtægten for skolerne i Faxe Kommune.

 

Dannelse af 0. klasser til skoleåret 2018/2019

I forbindelse med klassedannelsen er der medregnet tilflyttere der på opskrivningstidspunktet endnu ikke havde folkeregister i Faxe Kommune. Endvidere er der sikret plads til modtageelever, der begynder i en almenklasse og samtidig er tilknyttet et modtageundervisningsforløb. Desuden er der indarbejdet aktuel status på skoleudsættere og omgængere. Der er ikke taget hensyn til de 28 ønsker om skolegang i en skoleafdeling i et andet distrikt. Disse håndteres efterfølgende af skolelederne på grundlag af klassedannelsen for skoleåret 2018 - 2019, samt regler om håndtering af frit skolevalg som beskrevet i styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler.

 

På det grundlag oprettes 13 nye 0. klasser.

 

Tabel 1.

 

 

I budgettet for regnskabsåret 2018 er der budgetteret med dannelse af 14 - 0. klasser.

Budgettet er opdelt i henholdsvis 7/12 budget (allerede kendte klasser pr. 20. august 2017) og 5/12 budget (estimereret klassedannelse på baggrund af demografisk udvikling i Faxe Kommune).

Budgettet for 2018 har følgende fordeling af 0. klasser:

6 klasser på Vestskolen

4 klasser på Midtskolen

4 klasser på Østskolen.

 

Den forventede fordeling af 0. klasser bliver fra 1. august 2018:

5 klasser på Vestskolen

4 klasser på Midtskolen

4 klasser på Østskolen

 

Med en nedgang på én 0. klasse med 5/12 deles effekt fra 1. august 2018 nedbringes udgiften med 246.000 kr.

 

 Antallet af 0. klasser pr. 1. august fordeler sig herefter med 

Afdeling

Antal klasser

Afdeling Nordskov

2

Afdeling Terslev

1

Afdeling Vibeeng

2

Afdeling Bavne

1

Afdeling Møllevang

1

Afdeling Sofiendal

2

Afdeling Hylleholt

1

Afdeling Karise

1

Afdeling Rollo

2

I alt

13

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Den forventede mindreudgift på 246.000 kr. i 2018 og forventede mindreudgift på 648.000 kr. i 2019 og overslagsårene indregnes i de planlagte demografireguleringer på skoleområdet.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 • at forslag til klassedannelse af 0. klasser til skoleåret 2018/2019 godkendes og
 • at forventede mindreudgift i 2018 på 246.000 kr. og forventede mindreudgift på 648.000 kr. i 2019 og overslagsårene indregnes i de planlagte demografireguleringer på skoleområdet.

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Godkendt.

 

Mikkel Dam (I), Steen Petersen (O), Marianne Ørgaard (L), Camilla Meyer (A), Steen Andersen (A), Dorthe Egede Borg (V) og Knud Erik Hansen (A) stemte for.

Henrik Friis (F) og Dorthe Adelsbech (V) stemte imod.

Henrik Friis (F) ønsker ikke klassestørrelse over 24 elever i oprettelse af 0. klasse

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)16. Dannelse af 7. klasser for skoleåret 2018/2019

Sagsnr: 17.01.00-A21-3-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til dannelse af 7. klasser i skoleåret 2018/2019. Klassedannelsen ved overgangen fra 6. klasse til 7. klasse tager udgangspunkt i den matematiske model.

Ved dannelsen af 7. klasser samles Vestskolens elever på Nordskov. Østskolens og Midtskolens elever placeres på distrikternes afdelinger. Der ikke sker yderligere klasseoptimering på de øvrige årgange i de tre skoledistrikter.

 

Forslag til klassedannelse 

Fordelingen af nuværende 6. klasser er:

6 klasser på Vestskolen

5 klasser på Midtskolen

6 klasser på Østskolen

 

Tabel 1: Fordeling af nuværende 6. klasser

Skole

Afdeling

Elevtal og Klasser

Samlet elevtal

Nuværende klassekvotient

Vestskolen

Afdeling Nordskov

28

28

 

143

28,0

Afdeling Terslev

14

 

 

14,0

Afdeling Vibeeng

25

24

24

24,3

Midtskolen

Afdeling Bavne

18

16

 

107

17,0

Afdeling Møllevang

25

 

 

25,0

Afdeling Sofiendal

24

24

 

24,0

Østskolen

Afdeling Hylleholt

18

20

 

106

19,0

Afdeling Karise

13

17

 

15,0

Afdeling Rollo

18

20

 

19,0

 

Klassedannelsen er beregnet på baggrund af den matematiske model (samlet elevtal divideret med 28) på Vestskolen, Østskolen og Midtskolen.

På Vestskolen samles alle elever afdeling Nordskov. På Østskolen og Midtskolen er det skolelederen der har kompetencen til at fordele de oprettede klasser på afdelingerne.

  

Tabel 2: Fordeling af kommende 7. klasser ved matematisk klassedannelse

Distrikt

Afdeling

Elevtal og Klasser

Samlet elevtal

Matematisk klassedannelse

Klassekvotient, matematisk model

Vestskolen

Afdeling Nordskov

28

28

 

143

6

24

Afdeling Terslev

14

 

 

Afdeling Vibeeng

25

24

24

Midtskolen

Afdeling Bavne

18

16

 

107

4

26,75

Afdeling Møllevang

25

 

 

Afdeling Sofiendal

24

24

 

Østskolen

Afdeling Hylleholt

18

20

 

106

4

26,5

Afdeling Karise

13

17

 

Afdeling Rollo

18

20

 

 

I budgettet for regnskabsåret 2018 er der budgetlagt med dannelse af 14 - 7. klasser.

Budgettet er beregnet med henholdsvis 7/12 budget (allerede kendte pr. 20. august 2017) og 5/12 budget (estimereret klassedannelse på baggrund af demografisk udvikling i Faxe Kommune).

 

Konsekvenser

Gennemførelse af den matematiske model har følgende konsekvenser i forhold til flytning af elever:

Vestskolen

 • Afd. Nordskov: Ingen konsekvenser. De to klasser kan fortsætte uændrede med de samme elever.
 • Afd. Terslev: konsekvenser. Klassen overflyttes til afd. Nordskov og kan fortsætte uændret med de samme elever.
 • Afd. Vibeeng: Ingen konsekvenser. De to klasser overflytter som planlagt til afd. Nordskov og kan fortsætte uændrede med de samme elever.

 

Midtskolen

 • Afd. Bavne: De 36 elever bliver til én klasse med 28 elever plus 6 elever, der skal flyttes til Møllevang og Sofiendal, hvor der er plads.
 • Afd. Møllevang: Ingen konsekvenser. Klassen kan fortsætte uændret med de samme elever
 • Afd. Sofiendal: Ingen konsekvenser. De to klasser kan fortsætte uændrede med de samme elever.

 

Østskolen

 • Afd. Hylleholt: De 38 elever bliver til 1 klasse med 28 elever, plus 10 elever der skal flyttes. Der er plads på afd. Rollo.
 • Afd. Karise: De 30 elever bliver til 1 klasse med 28 elever plus 2 elever, der skal flyttes. Der er plads på afd. Rollo.
 • Afd. Rollo: De 38 elever bliver til 2 klasser med tilsammen 88 elever med yderligere plads til 18 elever.

  

Principper for klasseplacering

Ifølge ”Bilag til styrelsesvedtægt”, afsnit principper for klasseplacering kan klasseplacering ved overgang til 7. klasse ske som en del af linje og profilarbejdet, såfremt elever frivilligt vil skifte afdeling for at følge en bestemt linje. Befordring udløst som følge af linje- og profil valg betales af skolen.

 

De enkelte skoler har udarbejdet retningslinjer/principper for placering af elever ved skift af afdeling.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at klassedannelse af 7. klasser til skoleåret 2018/2019 godkendes

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Der oprettes det nødvendige antal 7. klasser op til 17 klasser, så "prikkerunder" undgås.

Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til finansiering inden for Børn & Læringsudvalgets samlede ramme i 2018.

 

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at finanseringen af de ekstra 7. klasser for 2019 og i overslagsårene indgår i budgetforhandlingerne for 2019.

 

Under mødet blev der uddelt et økonominotat som er vedlagt som bilag.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A).17. Skoledagens længde, jf folkeskolelovens § 16b

Sagsnr: 17.02.05-G01-1-18 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres, efter ønske fra Børn & Læringsudvalget på mødet den 24. januar 2018, muligheder for organisering af undervisningen og konsekvenser heraf jf. Folkeskolelovens § 16 b.

Anvendelse af folkeskolelovens § 16 b

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens § 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen, og for klasser på mellemtrin og udskoling med helt særlige behov.

Undervisningsministeriet præciserer i ’Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde’ af 2. maj 2016, at det er en betingelse, at nedsættelse af tiden til understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Bestemmelserne giver derfor ikke kommunen lovhjemmel til at forkorte skoledagen med mindre de personaleressourcer, der er afsat til understøttende undervisning, i stedet anvendes til ekstra personaleressourcer i fagundervisningen.

I vejledningen bliver det også præciseret, at der altid skal gives understøttende undervisning, men at omfanget ikke er nærmere fastsat. Det betyder, at der i praksis skal være minimum én lektions understøttende undervisning om ugen på alle klassetrin.

Det er skolelederen, der ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse, og der skal forinden indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen på den pågældende skole. Godkendelse kan kun gives i op til 1 skoleår ad gangen. Tidsbegrænsningen er fastsat med henblik på at sikre, at der løbende foretages en vurdering af, om nedsat undervisningstid og flere voksne i klassen fortsat er den rigtige løsning for den pågældende klasse. Der skal altså foretages en konkret vurdering af behovet i den enkelte klasse som grundlag for ansøgning og beslutning om konvertering af understøttende undervisning til to-voksen-undervisning.

Det fremgår endvidere af § 16 b, stk. 2, at såfremt kommunalbestyrelsen godkender en afkortning af undervisningstiden ved at konvertere understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen, skal kommunalbestyrelsen tilbyde eleverne plads i skolens fritidstilbud i de timer, som fravigelsen vedrører, uden særskilt betaling fra forældrene.

Kommunalbestyrelsen kan selv foretage hver enkelt godkendelse, men den kan også vælge at træffe beslutning om at delegere denne kompetence til et udvalg under kommunalbestyrelsen, til den kommunale forvaltning, eller til den enkelte skole (skolelederen eller skolebestyrelsen).

 

Nuværende ordning

I Faxe Kommune har kommunalbestyrelsen valgt at delegere kompetencen til at godkende afkortning af skoledagens længde jf. § 16b til Center for Børn & Undervisning.

Center for Børn & Undervisning har hidtil udelukkende modtaget anmodninger fra kommunens specialpædagogiske tilbud på afdelingerne Øen, Skolen ved Skoven og Centerklassen – samt fra de private dagbehandlingstilbud Karise Heldagsskole og Heldagsskolen Bråby – om nedsættelse af skoledagens længde mod at anvende tiden fra den understøttende undervisning til to-voksen-timer i den faglige undervisning. Begrundelsen har været hensynet til disse målgruppers særlige forudsætninger.

Afdelingerne har stillet gratis pasning til rådighed i den tid skoledagen er blevet afkortet. Dette har kunnet lade sig gøre, da afdelingerne både er et skole- og et pasningstilbud med allerede etableret fritidsordning.

 

National kortlægning 

For at følge folkeskolereformens realisering, herunder den længere skoledag, har Undervisningsministeriet i 2017 bedt Epinion om at foretage en national kortlægning blandt alle landets folkeskoler af længden af skoledagen i 1.-9. klasse. Resultaterne er baseret på oplysninger fra i alt 892 folkeskoler, svarende til 83 % af alle landets folkeskoler.

En del af undersøgelsen omhandler specielt kommunernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b. Disse resultater er udtrukket i et notat og vedlagt denne sagsfremstilling som et bilag. Fra dette bilag skal fremhæves følgende.:

 • 43 % af skolerne benytter muligheden i folkeskolelovens § 16 b til at afkorte skoledagens længde i indeværende skoleår.
 • Ca. en tredjedel (32 %) af de skoler, som benytter sig af § 16 b tilkendegiver, at det er kommunalbestyrelsen, der har godkendt anvendelsen af § 16 b. Hyppigere er det dog (63 %), at kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til at godkende brug af § 16 b til anden side. Kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til:
  • den enkelte skoleleder i 38 % af tilfældene
  • den kommunale forvaltning i 29 % af tilfældene
  • den enkelte skolebestyrelse i 22 % af tilfældene
  • et udvalg under kommunalbestyrelsen i 7 % af tilfældene

 

Konsekvenser ved brug af folkeskolelovens § 16b

En afkortning af skoledagens længde på baggrund af folkeskolelovens § 16 b kan have konsekvenser inden for et eller flere af følgende områder:

 • Pædagogiske konsekvenser, fx: Har omlægningen konsekvenser i forhold til skolens muligheder for lektie-café, åben skole, mm?
 • Økonomiske konsekvenser, fx: En kortere skoledag vil nødvendiggøre øget åbningstid i SFO'en og en eventuel øget normering.
 • Infrastruktur: Elever, der ikke ønsker at benytte SFO'en og som er afhængig af bustransport mellem skole og hjem, kunne nødvendiggøre ekstra busafgange fra skolerne. Tidsfristen for ændring af busruter er typisk 1 år og justeres én gang årligt. 

Der vil, forud for mødet, bliver fremsendt eksempler på økonomiske konsekvenser i forhold til omlægning af den understøttende undervisning.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Børn & Læringsudvalget anmoder administrationen om at udarbejde forslag til, hvordan regelsættet i Folkeskolelovens § 16b kan bringes i anvendelse så kompetencen decentraliseres til skolelederen.
Beregningseksempel vedrørende økonomiske konsekvenser er vedhæftet referat.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)18. Anvendelse af midler til Kvalitet i dagtilbud 2018

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til anvendelse af kvalitetsmidlerne på dagtilbudsområdet for 2018. Som en del af budgetforliget for 2016 blev der afsat årligt kr. 600.000 til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet. Med denne sag fremlægges forslag til anvendelse af kvalitetsmidlerne.

 

Etablering af trådløst netværk på dagtilbudsområdet

Center for Børn & Undervisning anbefaler, at midlerne anvendes til etablering af trådløst netværk på dagtilbudsområdet, da den manglende adgang til netværk har indvirkning på den administrative og pædagogiske udvikling af området.

 

Der er stigende krav om digitale løsninger og for at sikre, at Faxe Kommunes dagtilbud på lige fod med øvrige områder kan imødekomme denne udvikling forudsætter det etablering af trådløs netadgang på dagtilbudsområdet. Der er bl.a. behov for, at der sikres adgang til en række administrative systemer som medarbejdernes egenregistrering af ferie og kørsel, Børneintra som i 2020 afløses den fælleskommunale løsning AULA, Kompetencehjul og sprogvurdering, afvikling af TVÆRS, netværksmøder mv.

 

Herudover er der en række pædagogiske værktøjer, der kræver velfungerende netværksadgang. Den pædagogiske udvikling kræver ligeledes at børn i dagtilbud bliver aktivt skabende, og inviteres ind i nye læringsfællesskaber, hvor digitalisering kan kvalificere den læring der foregår. Mulighederne for at indarbejde digitale læremidler i dagtilbud og benytte sig af digitale medier i børnenes hverdag, skal sikre, at børnene er bedre rustet til at begå sig i en digital verden. Blandt andet er der investeret i det digitale læremiddel Villeby, som er udviklet til dagtilbud og som trækker tråde ind i folkeskolen, hvor der arbejdes med den samme portal.  

 

I samarbejde med Center for HR, Økonomi & IT er der derfor udarbejdet en analyse og kortlægning af muligheder for etablering af fuld trådløst netværksdækning på dagtilbudsområdet. Det samlede beløb for fuld dækning på alle matrikler vil beløbe sig til en udgift på 1.200.000 kr. excl. moms. Oversigt og specifikation for de enkelte dagtilbud er vedlagt som bilag 1.

 

 

 

Ovenstående beløb omfatter renovering af krydsfeltskabe, nyt netværksudstyr, kabling og Access Points, således at der er fuld dækning. Samtidig kan løsningen udbygges til dørlåse system (brik løsningen), videoovervågning etc.

 

Center for Børn & Undervisning foreslår følgende prioritering som tilskynder, at tilgodese de dagtilbud der har det største behov og som kan opnå fuld dækning inden for den økonomiske ramme jf. bilag 1.

 

 

 

Pulje til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet på 600.000 kr. anvendes til etablering af trådløst netværk i de prioriterede dagtilbud

Udgiften til etablering af netværk på det resterende dagtilbudsområde indgår som budgetudvidelsesforslag på 600.000 kr. til budget 2019.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller,

 • at etablering af trådløst netværk på hele dagtilbudsområdet indgår i budgetforhandlingerne for budget 2019.
 • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Børn & Læringsudvalget beslutter at, pulje til kvalitetssikring af dagtilbudsområdet på 600.000 kr. i 2018 anvendes til etablering af trådløst netværk i de prioriterede dagtilbud.

Udgiften til etablering af netværk på det resterende dagtilbudsområde fremsendes som et budgetudvidelsesforslag på kr. 600.000 for 2019.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

 19. Helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde

Sagsnr: 28.00.00-A00-1-18 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres spor 3 i helhedsplanen for det samlede dagtilbud. Sagen indeholder følgende:

 • Et tilbageblik på arbejdet med helhedsplanen for det samlede dagtilbudsområde spor 1 og 2
 • Spor 3 analyse af, hvilke behov der er for udvikling af dagtilbuddenes fysiske kvalitet
 • Demografiudvikling fra 2018 og frem til 2025 med henblik på at foretage en vurdering af det fremtidige behov for at stille dagtilbudspladser til rådighed

 

Tilbageblik

Helhedsplanen for det samlede dagtilbud er iværksat på baggrund af det tidligere fagudvalgs arbejde med kvalitet i dagtilbud. Helhedsplanen indeholder tre spor. 

Spor 1: Overblik over dagtilbuddenes kvadratmeter og demografiudvikling for 2018 og 2019 (BFU den 27.06. 2017).  

Spor 2: Analyse af dagtilbuddenes bygningsmæssige kvalitet (BFU den 31.10. 2017). 

Spor 3: Udvikling af dagtilbuddenes fysiske kvalitet og det fremtidige behov for at stille dagtilbudspladser til rådighed (BLU den 28.02. 2018).

Resume af spor 1 og 2

Med afsæt i børnetal fra 2018 og 2019 sammenholdt med dagtilbuddenes nuværende bygningsmæssige kapacitet (m2) blev det i spor 1 fremlagt, at der er en forventning om, at der er den fornødne fysiske kapacitet i 2018 og 2019.

Analysen påpeger ligeledes, at der er behov for at se på det samlede dagtilbudsområdes bæredygtighed med henblik på at ruste dagtilbuddene til at kunne håndtere periodiske udsving i antallet af børn. 

Der er behov for fleksible og bæredygtige dagtilbud, som kan ændre fordelingen af børnegrupperne alt efter det aktuelle behov, hvilket indbefatter, at de bygningsmæssige rammer giver mulighed for, at der kan skrues op og ned for antallet af henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser.

I Spor 2 blev dagtilbuddene bygningsmæssige kvalitet ligeledes vurderet ud fra evidensbaserede kvalitetsparametre og fordeler sig med følgende kvalitetsscoring:

 Tabel 1

Kvalitet

Dagtilbud

Høj

Småfolket

 

Mælkevejen

 

Dalby Børnehus

Mellem

Heimdal

 

Karise Børnehus

 

Børnehuset Frøen

 

Møllen

 

Lillebo

Lav

Terslev Børnehus (børnehaveafdeling)

 

Regnbuen

 

Valmuen

 

Maglegården

 

Spor 3 - Udvikling af dagtilbuddenes fysiske kvalitet

Spor 3 indeholder en analyse af, hvilke behov, der er for udvikling af dagtilbuddenes fysiske rammer med henblik på at understøtte det pædagogiske arbejde. 

I bilag 1 er en samlet kortlægning over dagtilbuddenes bygningsmæssige faktorer herunder antal af børn, der kan indskrives i dagtilbuddene, arealudnyttelse, kvalitetsvurdering, anslået ombygningsudgifter, driftsomkostninger, plantegning og luftfoto. 

Der er i de eksisterende rammer mulighed for at se på, hvordan dagtilbuddene kan indrettes anderledes med det formål at styrke og understøtte det pædagogiske arbejde og skabe mere plads for børnene.  

Af bilag 1 fremgår det, hvilke forbedringer og tiltag, der skal iværksættes, hvis alle dagtilbuddene som minimum skal have en kvalitetsscoring på mellem-niveau på alle parametre som liggehal, grupperum mv. Den anslåede udgift til at få alle Faxe Kommunes eksisterende dagtilbud op på kvalitetsscore på mellem-niveau vil være omkring 3 mio. kr.  

Der er en markant kvalitetsvariation blandt Faxe Kommunes dagtilbud. Som det fremgår af tabel 1 og bilag 1 har en enkelt institution allerede den højeste score på alle parametre, og for et andet dagtilbud vil det kræve en investering på omkring 1 mio. kr. for at kunne leve op til en kvalitetsscore på mellem-niveau.  

Demografiudvikling

Der er på landsplan som i Faxe Kommune en positiv stigning i aldersgruppen 0 – 6 år. Som det fremgår af demografiudviklingen fra 2018 til 2025 jf. bilag 2 er denne udvikling særlig markant i Haslev, Rønnede, Dalby og Karise, og der er på baggrund af denne udvikling behov for at udvide antallet dagtilbudspladser for de 0-6-årige. 

Haslev by
Der er behov for 30 0 - 2 års vuggestue-dagplejepladser i perioden 2020 - 2025. Der er behov for 21 3-6 års pladser i perioden 2023 - 2025. (Antallet af børnehavepladser er beregnet ud fra en forudsætning om, at 75 børn vil optages i private børnehaver). 

Rønnede
Der er behov for 7 0 - 2 års dagtilbudspladser i Rønnede i 2018, og her er der umiddelbart størst efterspørgsel på vuggestuepladser. Der er fra 2018 behov for udvidelse af vuggestuekapaciteten i Møllen grundet det stigende behov. Vuggestueafdelingen har medtænkt alternative løsninger til at rumme antallet af vuggestuebørn i de nuværende rammer.

Fra 2019 er der ligeledes behov for at etablere flere børnehavepladser, og dette behov stiger frem til 2025. Der er den fornødne kapacitet til at imødekomme dette behov under forudsætning af, at der etableres en vuggestuegruppe i Møllen.

Dalby
Det er muligt at imødekomme det fremtidige behov for de 0 – 2 årige i Dalby i form af dagpleje og/eller vuggestuepladser. Antallet af børnehavebørn er stigende fra 2019, hvorfor der vil være behov for at etablere en ekstra børnehavegruppe fra 2020. Det er muligt at imødekomme ovenstående behov i de eksisterende bygninger i Dalby Børnehus under forudsætning af mindre ombygning.

Karise
Der er en stigning i antallet af 0 – 2 årige frem til 2025 i Karise. I Karise området samt nabokommunen er der et større antal private pasningsordninger, hvorfor det vurderes, at der er et mindre antal af 0 – 2 årige, som vil benytte dette tilbud. I 2017 blev der etableret 20 nye vuggestuepladser i Karise Børnehus i de eksisterende bygninger.

En fremadrettet løsning på det stigende antal af 0 – 2 årige kunne være at etablere flere dagplejepladser i Karise området.

I forhold til antallet af børnehavepladser er der behov for at medtænke antallet af børn, som forventelig gør brug af private dagtilbud. Det forventes, at omkring 32 børn vil benytte Spjellerup Friskoles private børnehave. Udover disse pladser, vurderes det, at der er behov for at etablere flere børnehavepladser fra omkring 2020 og frem til 2025. Det forventes, at det kan løses inden for de eksisterende rammer bl.a. i form af udelivsgrupper.

Den markante stigning i antallet af børn i Karise skyldes blandt andet tilflytning til Permatopia. Det er vanskeligt præcist at forudsige det fremtidige behov for etablering af dagtilbudspladser, hvorfor der er behov for at følge udviklingen tæt.

Fremtidig behov

Som det fremgår af ovenstående, er der allerede i 2018 og i årene frem brug for at etablere flere dagtilbudspladser til de 0 – 2 årige med mulighed for at skrue op for kapaciteten i form af henholdsvis dagplejepladser og vuggestuepladser. 

I forhold til det stigende behov for at stille børnehavepladser til rådighed, vil der være behov for en udvidelse af de fysiske rammer for at kunne tilgodese udviklingen i børnetallet for de 3 – 6 årige. 

Grundet den positive udvikling i børnetallet er der behov for både at tilpasse antallet af henholdsvis dagplejere, vuggestuepladser og børnehavepladser samt tilpasse den bygningsmæssige kapacitet til det forventede antal børn.  

Analysen i spor 3 og udviklingen i børnetallet peger på, at der er behov for både at hæve den bygningsmæssige kvalitet i Faxe Kommunes og at have fleksible og bæredygtige dagtilbud. Fleksibiliteten gør, at det er muligt at ændre på fordelingen af børnegrupperne alt efter det aktuelle behov og dette indbefatter, at de bygningsmæssige rammer giver mulighed for, at der kan skrues op og ned for antallet af henholdsvis vuggestue- og børnehavepladser.

Centerstaben arbejder videre med forslag til modeller, der kan håndtere det aktuelle behov for at stille dagtilbudspladser til rådighed herunder fordeling af dagplejepladser og vuggestuepladser samt behov for om- og udbygning. Der vil ligeledes blive udarbejdet forslag til en plan for det videre arbejde med udvikling af dagtilbuddenes bygningsmæssige kvalitet samt mulighed for fleksible og bæredygtige dagtilbud.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at helhedsplanen tages til efterretning.

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Godkendt.

Administrationen arbejder videre med forslag til modeller, der kan håndtere det aktuelle behov for at stille dagtilbudspladser til rådighed herunder fordeling af dagplejepladser og vuggestuepladser samt behov for om- og udbygning. Der vil ligeledes blive udarbejdet forslag til en plan for det videre arbejde med udvikling af dagtilbuddenes bygningsmæssige kvalitet samt mulighed for fleksible og bæredygtige dagtilbud.

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

 20. Resultat af afstemning om frokostordning i dagtilbud

Sagsnr: 28.00.00-A00-143-18 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres Børn & Læringsudvalget for resultatet af forældrebestyrelsernes afstemninger om frokostordning i de kommunale dagtilbud.

Baggrund

I Dagtilbudslovens § 16 b står, at forældrebestyrelserne mindst hvert andet år og højst én gang årligt skal have mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid, og at forældrebestyrelsen i den enkelte enhed er ansvarlig for at oplyse kommunalbestyrelsen om forældrenes beslutning om fravalg af et sundt frokostmåltid, jf. bilag 1. Dette gælder også de selvejende dagtilbud, som har driftsoverenskomst med Faxe Kommune.

Frokostordningen er en tilkøbsydelse, der opkræves udover den almindelige institutionstakst og beløbet dækker udgifterne til råvarer og personaleressourcer. I 2018 er beløbet fastsat til kr. 549,00 pr. måned. Taksten for frokostordningen er blevet fastsat i forbindelse med budgetbehandlingen, som en del at takstbladet.

Status

Den kommunale frokostordning i Faxe Kommune har været i drift siden 1. august 2016, og forældrebestyrelserne har derfor gennemført en afstemning i hver dagtilbudsenhed, hvor forældrene har fået mulighed for at fravælge et sundt frokostmåltid pr. 1. august 2018 og to år frem, jf. bilag 2.

Frokosten i Faxe Kommune leveres af ”Fru Hansens Kælder” og udgør ca. 80 % økologi. Maden anrettes og serveres i dagtilbudsafdelingen som ”smør-selv med lunt” 3 x om ugen og ”varm mad” 2 x om ugen. Madplanen lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til den aktuelle aldersgruppe samt Faxe Kommunes retningslinjer for et sundt frokostmåltid, jf. bilag 3.

Ved afstemning har forældrene haft mulighed for at vælge mellem følgende 3 løsninger:

1.       Om dagtilbuddet ønsker at deltage i den kommunale frokostordning.

2.       Om dagtilbuddet ønsker at tilrettelægge en forældrearrangeret frokostordning.

3.       Om dagtilbuddet fravælger en frokostordning og børnene medbringer madpakker hjemmefra

Resultat

10 ud af 11 mulige dagtilbud har fravalgt en frokostordning.

I Frøens vuggestue er der peget på en forældrearrangeret frokostordning, hvorimod der i børnehaven peges på den kommunale frokostordning, jf. bilag 4.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at afstemningsresultatet tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Godkendt.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)21. Udpegning af medlem til koordinationsgruppe for rusmidler - Rus-koordinationsgruppen

Sagsnr: 00.01.00-A00-97-18 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

Rusmiddelindsatsen i Faxe Kommune koordineres af en tværgående administrativ og politisk koordinationsgruppe – Rus-koordinationsgruppen. Organiseringen sikrer en tværgående, helhedsorienteret og sammenhængende rusmiddelindsats på alle niveauer.

På det seneste møde i koordinationsgruppen den 20. september 2017 blev koordinationsgruppens arbejde evalueret. På den baggrund blev det anbefalet, at arbejdet med koordinationsgruppen og den tværgående politiske og administrative organisering fortsætter.

Rus-koordinationsgruppen er en gruppe under Socialudvalget.

Gruppen består af en politisk koordinationsgruppe og en administrativ koordinationsgruppe, som gennemgås nedenfor.

Den politiske koordinationsgruppe
Gruppen består af borgmesteren og en deltager fra hvert af følgende udvalg: Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Børn & Læringsudvalget, Plan & Kulturudvalget, Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Gruppen mødes to gange årligt sammen med den administrative koordinationsgruppe.

Formålet med den politiske koordinationsgruppe er at sikre politisk forankring af rusmiddelindsatsen, udvikle politikker og strategier og sikre en helhedsorienteret og tværgående udvikling af rusmiddelområdet. Eksempelvis har koordinationsgruppen været bidragsyder til Rusmiddelpolitikken og igangsat projekt ”Alkoholfokus på Jobcentret”, den familieorienterede rusmiddelindsats samt alkoholretningslinjen, der sikrer alkoholfrie miljøer for børn og unge.

Den administrative koordinationsgruppe
Gruppen består af centerchefer fra Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Undervisning, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Center for Sundhed & Pleje og direktør. Gruppen mødes fire gange årligt, hvoraf to møder afholdes samlet med den politiske koordinationsgruppe.

Formålet med gruppen er at løfte rusmiddelindsatsen i en tværgående og helhedsorienteret organisering, så der sikres drøftelser på tværs og en sammenhængende udvikling af rusmiddelområdet. Der er ansat en koordinator til at varetage den forebyggende indsats, herunder også koordinationsgruppen.

Sagen er behandlet i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget, Plan & Kulturudvalget og Senior & Sundhedsudvalget i januar 2018.

Lovgrundlag

Lov om Sundhed, §119 og §141

Lov om Social Service, §101

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Børn & Læringsudvalget vælger et medlem til den politiske koordinationsgruppe – Rus-koordinationsgruppen.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

 

Dorthe Adelsbech (V) udpeges som medlem til Ruskoordinationsgruppen.

For Dorthe Adelsbech stemte - Mikkel Dam (I), Marianne Ørgaard (L), Dorthe Egede Borg (V), Steen Petersen(O) og Dorthe Adelsbech (V).

For Knud Erik Hansen stemte - Camila Meyer (A), Henrik Friis (A), Steen Andersen (A) og Knud Erik Hansen (A).

 

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)22. Sag fremsendt af Steen Petersen vedrørende anvendelse af midler til ikke uddannelsesparate 8. klasseselever

Sagsnr: 00.01.00-A00-17918-18 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

"Der er i budgetforliget for 2018 afsat 900.000 kr. til specifik og målrettet indsats til de børn, der ikke er vurderet uddannelsesparate i 8. årgang. Det foreslås at den specifikke og målrettede indsats efter aftale med forvaltningen og skolebestyrelserne udmøntes som ekstraundervisning i dansk og matematik (i 8/9 årgang) idet en karakter på minimum 2 i disse fag er afgørende for de unges muligheder for optagelse på videre ungdomsuddannelse."

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Børn & Læringsudvalget anmoder administrationen om, at udarbejde forslag til anvendelse af kr. 900.000 i overensstemmelse med budget aftalen for 2018.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A).23. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-2-18 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Evaluering af KL´s Børn og ungetopmøde

 

Som en del af Børne- og Læringsudvalgets introduktion til centerområdet præsenteres dagtilbudsområdet.

 

 

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 28. februar 2018

Introduktion til dagtilbudsområdet udskydes til Børn & Læringsudvalgsmødet den 21. marts 2018.

 

Evaluering af KL´s Børn og ungetopmøde.  

 

Rundturen den 8. marts aflyses og erstattes af en ny dato til introduktion til område Midt.

 

Pressemeddelelse vedr. skolebestyrelser er udsat idet der først er valg i april.

 

Camilla Meyer (A) deltog i stedet for Laura Vestina Andréa (A)Underskrifter

Mikkel Dam
Steen Petersen
Dorthe Adelsbech
Marianne Ørgaard
Laura Vestina Andréa
Steen Andersen
Henrik Friis
Dorthe Egede Borg
Knud Erik Hansen