Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børn & Læringsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 29. august 2018

Børn & Læringsudvalget - 29-08-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Børn & Læringsudvalget
den 29. august 2018 kl. 16:00
i Udvalgslokale 3, Søndergade 12, 4690  Haslev


61. Godkendelse af dagsordenspunkt

Sagsnr: 00.01.00-A00-2-18 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt62. Dialogmøde med Østskolens bestyrelse

Sagsnr: 28.00.00-A00-217-18 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

Der afsættes en time til et dialogmøde med Østskolens bestyrelse. Mødet afholdes fra kl. 16-17 i Byrådssalen på Søndergade 12, 4190 Haslev.
Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i bestyrelsens arbejde og skabe dialog om de faglige og politiske prioriteringer for området.

Dagsorden for drøftelserne:

Østskolen

 

 

Børne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med Børne- og Ungepolitik og de politiske ambitioner for området.

Fagligt niveau
Der lægges op til drøftelse af skolernes faglige niveau.

Skolebestyrelsens punkter til drøftelse:

·        Ønsker til samarbejdet med det politiske niveau

·         Status på skolestrukturen. Hvad oplever man at fordele og ulemper i forhold til de forventninger man havde, da man indførte områdeledelse? Har man vundet økonomisk, som man forventede, og hvad er de øvrige fordele, som ændringerne skulle give. Er de blevet indfriet?

·        Opsummering af status ift. økonomi, ledelse, ansættelser og indsatser

·        Opsummering af status ift. at skolebestyrelsen er nytiltrådt

·         Frihedsgrader

 

Baggrund

Ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 30. maj 2018 blev det besluttet, at der skal afholdes dialogmøder med alle bestyrelser i regi af skole og dagtilbud.
Den endelige plan for afholdelse af møderne blev godkendt ved Børn & Læringsudvalgets møde d. 27. juni 2018.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager drøftelserne ved dialogmødet til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

Der afholdes et opfølgende dialogmøde med Østskolens bestyrelse i første kvartal 2019.63. Orientering om Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune, Status på den første læsning, august 2018

Sagsnr: 17.05.00-A00-2-18 Sagsansvarlig: Pernille Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres status på den første læsning (jf. vedhæftet bilag), som er en del af den kommunale læseundersøgelse i Faxe Kommune.

 

Baggrund:

Der foreligger nu resultat af den kommunale læseundersøgelse, som er gennemført på 0.-2. årgang i perioden marts-maj 2018. Undersøgelsen er en del af Faxe Kommunes indsats på sprog og literacy området, hvis målsætning for indskolingen går i tråd med de nationale mål for folkeskolens udvikling, hvor det præciseres at:

 • ”Andelen af de allerdygtigste elever i dansk skal stige år for år. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse i de nationale test”
 • ”Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning skal reduceres år for år. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.”

I nærværende læseundersøgelse redegøres for status på den første læsning. Ydermere tilbydes en fortolkning af resultatet indsat i en forståelsesramme med baggrund i forskning på området, samtidig med at der peges på fremadrettede handlemuligheder.

Resultater og interventionsmuligheder er ultimo juni forelagt og drøftet på Kvartalsmøde om sprog og læsning på de enkelte skoleafdelinger. Til kvartalsmøderne er skoleafdelingens læsevejleder, afdelingsleder og kommunens sprog- og læsekonsulent til stede. Mødereferater, inklusiv analyse og fortolkning af afdelingens testresultat, er efterfølgende udsendt til kommunens tre skoleledere.

 

Sammenfatning af hovedkonklusioner i læseundersøgelsen

 

 

 Stigning og fald i procentpoint fremgår af vedhæftet bilag.

 

Vurdering af forudsætninger for fortsat god læseudvikling og udpegning af sårbarhed i 1. og 2 klasse

 Tabellen nedenfor viser fordeling af elever ud fra funktionalitet i afkodningsfærdighed

Et samlet blik på resultaterne fra 1. og 2. klasse betragtet i et stræk fra skoleåret 2016/17 til skoleåret 2017/18 viser en tendens til bevægelse fra venstre mod højre, dvs. en tendens til stigning i andelen af elever med behov for en særlig indsats.

Set i et fremadskuende perspektiv vil 25 % af eleverne i kommunens kommende 2.klasser være i risiko for at udvikle skriftsproglige vanskeligheder. For kommende 3.klasses vedkommende handler det om 33 %, hvoraf 16 % læser med en hastighed, som kan påvirke deres læseforståelse på sigt, og 17 % allerede nu udviser vanskeligheder med afkodningsfærdigheden. Hvis 3. klasses resultat sammenholdes med PIRLS 2016*, er der tydelig overensstemmelse mellem den internationale læseundersøgelses resultat og Faxe Kommunes. I PIRLS konkluderede man, at 1/3 af eleverne på 3. klassetrin havde så dårlige læsefærdigheder, at de ville få svært ved at klare sig, hvis ikke udviklingen blev vendt.

 *PIRLS er en international læseforståelsesundersøgelse, som senest er afviklet i 2016. Resultatet blev offentliggjort i december 2017

 

Rapportens hovedanbefalinger ligger inden for nedenstående tre områder (for uddybning henvises til vedhæftet rapport side 7-9)

 1. Sammenhængskraften i arbejdet med sprog og literacy på 0-18 års området

Der er i kommunen stor forskellighed i håndtering af grundlæggende forhold af betydning for de potentialer for mulig udvikling, der lægges frem for børn og elever. På sprog og literacy området eksisterer der kun få fælles kommunale aftaler og indsatser, hvorfor forskelligheden i kommunen er stor. I læseprøveresultatet kan der konstateres en begyndende områdevis polarisering, som forhindrer en ligestilling af elevernes mulighed for skriftsproglig udvikling, og som igen modarbejder nationale målsætninger på området.

Anbefaling: Der anbefales en harmonisering af fælleskommunale indsatser på sprog og literacy området, herunder af Læsekonferencen som evaluerings- og interventionsgreb. Den kommende strategi for sprog og literacy vil i denne sammenhæng udgøre en fælles ramme for udvikling.

 

2. Grundlæggende elementer i den første læseundervisning

Der er tidligere udsendt en sammenfatning af resultaterne fra PIRLS 2016, hvori det konkluderes, at fokus skal rettes mod indholdssiden af undervisningen og mod det opfølgende arbejde, der efterfølgende pågår. Forskningen fortæller, at man skal interessere sig for undervisningens hvad, hvorfor og hvordan – og for på hvilken måde den tid, der er afsat til undervisning, møder, vejledning mm. anvendes (jf. ovenfor omtalte læseforståelsesundersøgelse, PIRLS 2016)

Anbefaling: Det anbefales, at undervisningens indhold drøftes som en fast del af skoleafdelingernes læsekonferencer på baggrund af læse- og stavetest.

 

 3. Læsevejlederens rolle

Der er i kommunen stor variation i forhold til, hvad der prioriteres som kerneopgaver for læsevejlederen.

Anbefaling: Der anbefales en harmonisering af skolernes lokale funktions- og opgavebeskrivelser for læsevejledernes arbejde. En harmonisering på området vil understøtte sammenhængskraften og vilkårene for kommunens børn og unge.  

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.64. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.  

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.139,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. på serviceområderne og 18,2 mio. kr. til overførselsudgifter.

 

 

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. Der er, efter budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet, modtaget nye P/L-skøn for 2018 fra KL. Samlet set reduceres driftsbudgetterne med 1.430 tkr.

 

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

For CFE ventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på vintertjeneste, men dette forventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder.

For CPM ventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på kommunal buskørsel, der ligger dog et effektiviseringsforslag på -0,5 mio. kr., der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være en restbudget på ca. 0,3 mio. kr.

 

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes en mindre lønudgift på folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt eksterne projektmidler på Musikskolens område, der forventes overført til 2019.

 

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes væsentligst pulje til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget. Skoleområdets demografi og økonomi er behandlet og reguleret særskilt og der er derfor ikke behov for denne pulje. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse 2 budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,1 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

 

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes Center for Sundhed og Pleje (CSP), der skønner et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på CBU kan henføres til den kommunale tandpleje.

For CSP skønnes der, udover et merforbrug på den ordinære drift, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skønnede forbrug, ligger ca. 1 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der fra 2018 indført en ny beregningsmodel, og et nyt takstsystem, der kan medvirke til udsving i afregningerne. Det bemærkes, at der er indført regionalt indtægtsloft og kommunalt udgiftsloft, hvilket kan medføre efterreguleringer på området.

Merforbruget på den ordinære drift for CSP, skyldes primært merudgifter til den udekørende hjemmepleje. Den demografiske budgetforudsætninger for 2018, har ikke været et tilstrækkeligt grundlag for beregningen.

Grundlaget for beregningen af den forventede aktivitetsstigning i plejen blev foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var det laveste niveau i hele året.

 

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget ses som følge af dels aktivitetsnedgang på områder som integrationsydelse og revalidering, dels aktivitetsstigning på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse.

Der er fra central side foretaget midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet og i den forbindelse må Faxe kommune imødese en negativ regulering. Dette er behandlet i særskilt sag til byrådet i august og forventes at reducere udvalgets budget. 

Der var ved regnskabsafslutningen for 2017 et mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 3,5 mio. kr. i mindreudgift vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 3 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelser. Endelig ventes mindreudgift på 12,0 mio. kr. på aktiveringsudgifter og 3,4 mio. kr. til revalidering og ressourceforløb.

 

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets området forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes fortsat områderne 'opholdssteder til børn og unge', 'plejefamilier' samt 'bostøtte på voksenhandicapområdet'. Der er planlagt ændrede arbejdsgange samt effektiviseringer for at imødegå merforbruget.

Centeret udarbejdede pr. 31. marts 2018 et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster, som viste behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. - såfremt aktiviteten ville fortsætte i hele 2018.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at forbruget følges nøje og resultatet af de iværksatte tiltag følges tæt.

 

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Det af området udarbejdede skøn viser på Børn & Læringsudvalgets område, at der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT er dog blevet opmærksom på, at Østskolens opgørelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførte personalejusteringer behøver en præcisering af, hvad der kan medtages og ikke medtages som udgift. En umiddelbar beregning viser, at skønnet er 2,5 mio. kr. for højt, hvilket vil blive indarbejdet og fremgå at den næste budgetopfølgning pr. 31.8.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til grænsekrydsere og modtageundervisning i folkeskolen. Endvidere er der en udfordring vedrørende økonomiske fripladser, hvor Børn & Læringsudvalget afholder udgiften. Puljen til fripladser på ca. 3,6 mio. kr. er flyttet til BLU, men først efter talmaterialet er udarbejdet.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

 

Center for HR, Økonomi & IT har ved sidste budgetopfølgning bedt området sikre, at der snarest udarbejdes en handleplan for nødvendig genopretning i forhold til dele af merforbruget. Center for HR, Økonomi & IT har i den forbindelse fremhævet, at der ikke må tabes tid hertil ved at afvente, disse tiltag kan ses i bilag.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

 

Kommunens samlede serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. KL har i juli udmeldt et fornyet sigtepunkt for 2018 efter regulering for nye opgaver, ændret PL m.v. Sigtepunktet er opgjort til 1.484,0 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.490,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. over kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 65,4 mio. kr. Det bemærkes, at rent teknisk er den i overførselssagen nævnte post ”Vibeengskolen” på -22,6 mio. kr. medtaget i korrigeret budget.

 

Der er fortsat kun afholdt en meget lille del af de budgetterede anlægsudgifter.

  

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 105-110 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på samlet set ca. 19,4 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativmidtvejsregulering af tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsboskat.

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likividiteten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2018 var den steget til 135,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 27,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 6,3 mio. kr. over det udmeldte serviceramme/sigtepunkt, mens overførselsudgifterne ligger 18,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

 

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 105-110 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De skønnede serviceudgifter ligger ca 6,3 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 105-110 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og der må dermed påregnes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen. 

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 27,0 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 8,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 16,7 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget.

12 måneders likviditeten udgør 135,9 mio. kr. pr. 31. maj 2018, hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.  

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Anbefales.65. Handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018

Sagsnr: 17.00.00-Ø00-9-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres handlemuligheder til imødegåelse af skønnet merforbrug i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 på samlet 8 mio. kr. På byrådsmøde den 13. juni 2018 er det besluttet, at puljen til økonomiske fripladser under økonomiudvalget 3,6 mio. kr. frigives. Det forventede merforbrug i 2018 er derfor i alt 4,4 mio. kr.

 

Handlemuligheder for imødegåelse af forventet merforbrug pr. 31. maj 2018.

 

1a) Driftsmidler på skolerne tilbageholdes 3 mio.kr. kr.

Faxe Kommune har i foråret 2018 samarbejdet med BDO om økonomistyring på området. Her peges der bl.a. på, at beløb pr. elev er relativt højt. Rammebesparelsen, der disponeres lokalt, vil bl.a. kunne indfries ved besparelser på materialer, indkøb og IT

 

1b) Driftsmidler på skolerne tilbageholdes 3,5 mio.kr. kr.

Faxe Kommune har i foråret 2018 samarbejdet med BDO om økonomistyring på området. Her peges der bl.a. på, at beløb pr. elev er relativt højt. Rammebesparelsen, der disponeres lokalt, vil bl.a. kunne indfries ved besparelser på materialer, indkøb og IT.

 

2) BFU-OP-07 Læringsmiljøer. Ikke forbrugte midler på 0,5 mio. kr. tilbageholdes.

Der er i forbindelse med budget 2017 afsat 1,15 mio. kr. årligt til udvikling og forbedring af de pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbud. Der er i budgetåret 2018 budgetteret med én lønudgift, samt afholdelse af fælles arrangement samt indkøb af materialer til forbedring af læringsmiljøerne. Ikke forbrugte midler på i alt 0,5 mio. kr. kan tilbageholdes.

 

3) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Ikke forbrugte midler på 0,4 mio. kr. tilbageholdes.

Der er i budgettet afsat et årligt puljebeløb på ca. 0,9 mio. kr. til finansiering af efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Det vurderes, at ca. 0,5 mio. kr. er disponeret på nuværende tidspunkt til kursusafholdelse m.v.
Det foreslås, at de resterende 0,4 mio. kr. tilbageholdes til dækning af eventuelt merforbrug på udvalgets øvrige områder. Det bemærkes, at der kan opstå en udfordring med at få brugt de statslige midler (ca. 0,8 mio. kr. i 2018), hvis skolerne resten af året ikke kan kompenseres for vikardækning. Hvis midlerne ikke er brugt senest 2020 skal de tilbagebetales til staten.

 

4) Åben skole – samarbejde med foreninger. Ikke forbrugte midler på 0,15 mio. kr. tilbageholdes.

Der er i budgettet afsat et årligt puljebeløb på ca. 1,0 mio. kr. til finansiering af samarbejde mellem folkeskolerne og andre aktører. Størstedelen af puljen er disponeret for 2018 og projekter igangsat. Af de 0,2 mio. kr. der er afsat til foreningssamarbejde er der aktuelt disponeret ca. 0,050 mio. kr. Det foreslås, at de resterende 0,150 mio. kr. tilbageholdes til dækning af eventuelt merforbrug på udvalgets øvrige områder.

 

5) Sund mad – Midler tildelt til madordning på Midtskolen tilbageføres 0,33 mio. kr.

På sag behandlet i Børn & Læringsudvalget den 25. april 2018 omkring arbejdet med sund kost og madordning, blev der peget på, at madordningen på Midtskolen kan køre videre uden økonomisk støtte, når midlerne ophører. På denne baggrund kan der tilbageholdes 0,33 mio. kr.

Da ordningen hviler i sig selv, forventes det ikke at have nogen driftsmæssige konsekvenser. 

 

Andre administrative tiltag i relation til budgetoverholdelse

 

Månedlig budgetopfølgning

Center for Børn & Undervisning foreslår, at der udarbejdes månedlig budgetopfølgning til Børn & Læringsudvalget.

 

Grænsekrydsere

Der vil i 2018 ske kvartalsvis afstemning af grænsekrydsere på dagtilbud, SFO og skoleområdet. Dette sker med henblik på at imødegå usikkerhed i skønnet. Der vil herudover blive foretaget en gennemgang og analyse af grænsegængerområdet. Samtidig vil der ske opstramning af procedure for afregning i relation til andre kommuner.

 

Det specialiserede område

Der vil i 2018 ske løbende afstemning vedrørende elever tilknyttet det specialiserede område. Dette gælder både i relation til skoleudgift, behandlingsdel og befordring. Der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der tilbageholdes midler til imødegåelse af det forventede merforbrug i 2018 ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2018 som følger:

1) skolernes driftsmidler til indkøb m.v. reduceres med 3 mio. kr.

2) budget til læringsmiljøer i dagtilbud reduceres med 0,5 mio. kr.

3) efter- videreuddannelsesmidler i folkeskolen reduceres med 0,4 mio. kr.

4) budgettet til åben skole reduceres med 0,15 mio. kr.

5) midler til sund mad i Midtskolen tilbageføres 0,33 mio. kr.

6) der fremlægges månedlige budgetopfølgninger til Børn & Læringsudvalget fra september 2018 og frem


 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Punkt 1 til 5 er ikke godkendt.

 

Punkt 6 godkendt.

 

Adminstrationen skal se nærmere på Østskolens forventede merforbrug til næste budgetopfølgning.

 

Udvalget henviser til punkt 89 på byrådets møde den 13. juni 2018 vedr. spørgsmålet om de 1,5 mio til etablering af ekstra 0. klasse.  

 66. Forslag til proces for helhedsplan for dagtilbudsområdet på kort og langt sigt

Sagsnr: 28.03.00-G00-1-18 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Forslag til proces for helhedsplan for dagtilbudsområdet på kort og lang sigt 

På Børn & Læringsudvalgets møde den 30. maj 2018 blev der afholdt temamøde om helhedsplan for dagtilbudsområdet. På dette tidspunkt viste udviklingen af børnetallet ifølge model fra Danmarks Statistik, at vi kunne forvente en større stigning i børnetallet i de nærmeste kommende år. 

Ved gennemgang af stigningen i 0-2 årige de seneste år, samt benyttelse af prognosen, der er udarbejdet til byrådets budgettemadage, tegner der sig et andet billede på kort sigt. Prognosetallene viser antallet af dagtilbudspladser, der er skønnes behov for at etablere i perioden fra 2020 og frem til 2025. For en uddybning – se bilag 1.

Bilag 1A viser opgørelse over antallet af børn født i perioden 2012 - 2018. Opgørelsen er udarbejdet før og efter sommerferien 2018.

 

 

Løsning på kort sigt

Gennemgang af institutionerne i forhold til maksimal kapacitet 

Administrationen har i samarbejde med områdelederne gennemgået institutionernes maksimale kapacitet i forhold til, hvor mange børn, den enkelte institution kan have i en kortere ekstraordinær situation. Det samlede overblik er vedlagt sagen som bilag 2.

Den viser, at det er muligt at klare den nuværende forventede stigning i antallet af 0-5 årige børn inden for en 1-3 årig periode. Dette skal også ses i lyset af, at Faxe Kommunes daginstitutioner har store og attraktive udearealer.

Ud over institutionernes mulighed for at planlægge med flere børn indskrevet, vil Haslev Menigheds Daginstitutioner gerne udvide med 14 vuggestuepladser, og der er løbende en mulighed for at udvide Dagplejen i alle områder, såfremt der bliver behov for dette.

Løsning på lang sigt

På længere sigt vil der være mulighed for løsninger, der i hele kommunen både hæver den bygningsmæssige kvalitet, hvor det er nødvendigt, og samtidig imødekommer evt. udvidelse i antallet af dagtilbudspladser. Se bilag 3, der rummer foreløbige forslag til alternative modeller.

Det foreslås, at der i efteråret 2018 i samarbejde med Plan & Kulturudvalget behandles forslag til mulige fremtidsmodeller. Disse modeller skal forholde sig til antallet af dagtilbudspladser, fleksibilitet & bæredygtighed samt bygningsmæssig kvalitet og forelægges til budget 2020.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Løsning på kort sigt kan ske inden for nuværende demografi og tildelingsmodeller, samt lettere ombygning inden for de afsatte midler på budget 2019 og frem, og har derfor ingen budgetmæssige konsekvenser.

Evt. udvidelser af institutioner og dagpleje kan indgå i de kommende års budgetforhandlinger.

Sagen afgøres

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

1.       der arbejdes med merindskrivning og flere dagplejepladser i det omfang det viser sig nødvendigt i de næste år

2.       der ultimo 2018 fremlægges fremtidsmodeller for udvikling af dagtilbudsområdet til behandling ved budget 2020. 

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Der arbejdes på kort sigt med merindskrivning og flere dagplejepladser i det omfang det viser sig nødvendigt. Alternativt etablering af udelivsgrupper.

At der ultimo 2018 fremlægges fremtidsmodeller for udvikling af dagtilbudsområdet til beslutning inden sommeren 2019.67. Årsrapport vedr. tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler på dagbehandlingssteder og anbringelsessteder

Sagsnr: 17.00.00-K09-18-18 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres årsrapporten 2017/2018 vedrørende tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder, herunder en beskrivelse af opgaven samt konklusionen på de gennemførte tilsyn.

 

Baggrund

En intern skole er et undervisningstilbud på et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted.

Faxe Kommune har tegnet undervisningsoverenskomst med Heldagsskolen Bråby, Heldagsskolen Lindersvold og Karise Heldagskole om undervisning af elever, der er henvist til specialundervisning jf. folkeskolelovens § 22 stk. 5.

Center for Børn & Undervisning fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler. Tilsynsfunktionen skal sikre, at elever henvist til specialundervisning på et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted modtager en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynsfunktionen skal desuden sikre, at den interne skole lever op til de aftaler, der er indgået i forhold til undervisningsoverenskomsten.

 

Konklusion

Samtalen med skolernes ledelse og medarbejdere samt den overværede undervisning gav Center for Børn & Undervisning det indtryk, at der alle steder arbejdes seriøst med at overholde alle formalia vedrørende visitation, fraværsregistrering, årsplanlægning og timetalsplaner samt afvikling af test og prøver.

Alle tre skoler har stort fokus på netop den målgruppe af elever, skolerne har, og tilstræber en undervisning planlagt ud fra elevernes meget forskellige forudsætninger.

Center for Børn & Undervisning peger på, at der fortsat skal være fokus på følgende temaer:

 • Alle elever på 9. og 10. klassetin, der skal fritages for prøver, skal beskrives i skemaer fra Faxe Kommune mht. begrundelse og evaluering.
 • På Karise Heldagsskolen skal der fortsat arbejdes med en bevidst og nødvendig ændring af den pædagogiske praksis, således at der kommer et større fokus på Fælles Mål.
 • Fortsat udvikling af den pædagogiske tilgang til at håndtere og guide børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd.  

Tilsynet har ikke givet anledning til yderligere væsentlige og alvorlige anmærkninger.

Lovgrundlag

Overenskomsten, tilsynet og undervisningen er omfattet af

 • Lov om Folkeskoleloven,
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i folkeskolen
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.68. Orientering om skolernes arbejde med undervisning i dansk som andetsprog.

Sagsnr: 17.02.00-A00-4-18 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres, hvordan skolerne arbejder med undervisning i dansk som andetsprog.

 

Baggrund

Børn & Læringsudvalget bad på mødet den 25. april 2018 om en orientering om, hvordan skolerne håndterer undervisning i faget dansk som andetsprog.

Af bilag til styrelsesvedtægt i Faxe Kommune fremgår i afsnittet ”Undervisning i dansk som andetsprog og modersmålsundervisning”, at ”Undervisningen i dansk som andetsprog foretages efter behov, og undervisningen fastsættes ud fra elevens behov, jf. bekendtgørelsens § 3 stk. 4. Denne vurdering foretages af skolelederen jf. bekendtgørelsens § 2. Forud for vurderingen kan Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) inddrages med henblik på sprogscreening og andre relevante vurderinger”.

 

Sådan løses opgaven

Vedrørende organisering

Dansk som andetsprog organiseres primært som en integreret del af undervisningen, men også i nogle tilfælde som særligt tilrettelagte forløb.

Alle elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog, går i almenklasser.

 

Vedrørende lærerressourcer

Skolerne løser opgaven med undervisning i dansk som andetsprog på forskellig måde:

 • Nogle steder løses opgaven af de lærere, der har de tosprogede elever i klassen.  
 • Andre steder løses opgaven af de lærere, der er tillagt ressourcetimer, typisk læsevejlederne.
 • Et enkelt sted løses opgaven af én lærer, der har en særlig uddannelse på området.  

Der er i tildelingsmodellen ikke afsat ressourcer til dansk som andetsprog. Ressourcen tages derfor af den ressource, der er tildelt skolen til specialundervisning. Prioriteringen af disse elevers behov medgår sammen med prioriteringen af øvrige elevers behov.

Hver skole har i skoleåret 2018/2019 tilmeldt 6 – 15 lærere kurser i dansk om andetsprog via det kommunale kursuskatalog, som en begyndende harmonisering og opprioritering af opgaven.

Én skole har en lærer med diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Derudover findes ingen lærere på skolerne med særlig uddannelse i faget.

 

Vedrørende elever

Afdeling Sofiendal og afdeling Rollo er de afdelinger med flest elever, der modtager undervisning i dansk som andetsprog. På afd. Sofiendal drejer det sig om 67 elever, og på afd. Rollo drejer det sig om 62 elever. På de øvrige afdelinger er der meget få eller slet ingen elever, der modtaget undervisning i dansk som andetsprog.

 

Lovgrundlag

Lov om Folkeskoleloven,

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.69. Dispensationsansøgning fra Haslev Menigheds Daginstitutioner

Sagsnr: 28.06.00-P25-1-18 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Henvendelse om dispensation fra HMDI

Med denne sag præsenteres henvendelse fra Haslev Menigheds Daginstitutioner Troelstrupgård/ HMDI vedrørende dispensation til, at have et fritidstilbud for kommende 6. klasses børn.

Troelstrupgård har udover en børnehaveafdeling et fritidshjemstilbud for børn i 3. klasse og fritidsklubtilbud for børn i 4. og 5. klasse. Med ansøgningen om dispensation søges der om, at HMDI udvider deres tilbud for skoleåret 2018/19 til også at omfatte 6. klasses børn. Center for Børn & Undervisning har i 2017 givet dispensation til, at 3 børn kunne forblive på Troelstrupgård en ekstra måned med det formål, at deltage i kolonien. 

Der er i juni 2018 indmeldt 25 børn i fritidsklubtilbuddet (5. klasse), og det er uvist, hvor stor en andel af disse børn, der vil benytte sig af et evt. tilbud i 6. klasse.

Såfremt der åbnes op for denne mulighed, vil det være en udvidelse af kommunens serviceniveau og med en forventet merudgift på ca. kr. 0,3 mio.

Fritidstilbud i Faxe Kommune 

I Faxe Kommune tilbydes der SFO II/Fritidsklub for børn i 4. - 5. klasse. Senest fra den 1. juni i det år, hvor 4. klasse påbegyndes, tilbydes der plads uden kontrolleret fremmøde. Fritidsklub tilbuddet (HMDI) ophører for de ældste den 31. juli. 

For børn i 6. og 7. klasse tilbydes SFO III og senest fra den 1. juni i det år, hvor 6. klasse påbegyndes, kan opstarten i juniorklubben finde sted og ophører automatisk den 31. juli. 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

En udvidelse af tilbuddet på HMDI, betyder en merudgift på ca. 0,3 mio. kr. Økonomien er beregnet ud fra en forudsætning om, at der oprettes 25 ekstra pladser i det nuværende fritidsklubtilbud.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der ikke gives dispensation for skoleåret 2018 - 19 som ansøgt.

 

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.70. Vikardækning på folkeskolerne i Faxe Kommune skoleåret 2017/2018

Sagsnr: 17.02.14-A00-2-18 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres oversigten over vikarforbruget på folkeskolerne i Faxe Kommune for andet halvår af skoleåret 2017/2018.

Børn & Læringsudvalget har besluttet, at der minimum to gange årligt skal fremlægges oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes Folkeskoler.

Seneste oversigt blev fremlagt i maj 2018 for perioden 1.8.17 - 31.12.17. I denne sag fremlægges for perioden 1.1.18 - 31.7.18.

Udviklingen i anvendelse af vikarer kan ses i nedenstående tabel

 

Faglig undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Understøttende undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

 

Forår 2017

Efterår 2017

Forår 2018

Forår 2017

Efterår 2017

Forår 2018

Vestskolen

23 %

14 %

16 % 

32 %

16 %

16 % 

Midtskolen

21 %

16 %

20 % 

19 %

12 %

16 % 

Østskolen

18 %

17 %

20 % 

28 %

13 %

29 % 

  

Den gennemsnitlige anvendelse af vikarer har varieret over tid. I bilag 1 ses udviklingen i vikarforbruget over perioden fra efteråret 2015 og frem. Her ses den grafiske præsentation af vikarforbruget.

 

 

Samlet overblik over anvendelse af vikarer på de enkelte afdelinger fremgår af bilag 2 til 4.

De enkelte skolers bestyrelser har fået fremlagt vikarstatistikken og har følgende kommentarer:

Østskolen: Østskolens bestyrelse har behandlet statistikken og har følgende bemærkninger. Brugen af vikarer skyldes fravær af det faste personale. Der har været et stort fravær grundet sygdom, og andet fravær i forbindelse med 6. ferie uge, samt kurser i Turboforløb og øvrige kurser.
Der er iværksat en lang række initiativer til nedbringelse af fraværet på Østskolen. Initiativerne iværksættes blandt andet i samarbejde med Center for HR, Økonomi & it. 

Midtskolen: Midtskolens bestyrelse har på sit møde 16. august drøftet skolens vikarstatistik. Bestyrelsen har udarbejdet principper for vikardækning og de følges. Bestyrelsen tager statistikken til efterretning.

Vestskolen: Vestskolens bestyrelse har afholdt konstituerende møde, men nåede ikke at behandle vikarstatistikken.

 

Konklusion

Der kan i foråret ses en stigning i antallet af læste vikartimer på tværs af skolerne i forhold til efteråret. Samtidig kan der ses et fald i antallet af vikartimer sammenlignet med samme periode i 2017. Årsagen til stigningen er personalemæssigt fravær af det faste personale, som følge af sygefravær og kursusdeltagelse.

På Uddannelsesudvalgets møde d. 30. maj 2017 blev en række elementer for intern vikardækning beskrevet og udvalget besluttede at elementerne tages med i den halvårlige opfølgning på vikarforbrug i folkeskolerne.  

Skolerne anser elementerne som nyttige og brugbare, og inkorporerer dem som en del af den interne vikardækning i det omfang det er muligt i hverdagen. Dette gøres bl.a. ved at man ved skoleårets planlægning placerer lærerens resttid i en vikarpulje, der kan anvendes til vikaropgaver og intern vikardækning. I folkeskolen underviser de fleste lærere flere timer end man eksempelvis ser i gymnasieregi, ca. 26 lektioner ugentligt. Dette har betydning for fleksibiliteten og muligheden for at dække hinanden ind under ikke planlagt fravær, da man i højere grad er bundet af skemalægningen.

For at minimere vikarforbruget benytter skolerne sig i særlige tilfælde også af samlæsning. Samlæsningen gør det muligt at begge klasser undervises af en faguddannet lærer og vikar, fremfor at den ene klasse har en vikar og den anden en faguddannet lærer. Ved længerevarende fravær er det muligt at lave en skemaændring for at sikre den fagfaglige undervisning og mindske vikarforbruget på sigt.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.71. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-2-18 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Notat vedrørende antal af indmeldte børn i SFO, se bilag 1

 

Opfølgning på henvendelse fra Områdebestyrelsen i Vest, vedrørende åbningstid.

Der er udarbejdet estimeret beløb på hvad en udvidelse af åbningstiden koster.  Se bilag 2

Undervisningsministeriet har ved brev af 27. august 2018 orienteret Kommunalbestyrelsen om, at de nationale trivselsundersøgelser der blev stillet i bero januar 2018 forventes gennemført første kvartal 2019

Udvalgsmødet 31. oktober – der afvikles på Skolen ved Skoven – forventes at blive et lidt længere møde, grundet dialogmøde med Midskolens bestyrelse og temadrøftelse om inklusion.

Orientering om Aula jf. bilag.

Høringssvar fra området Midt er nu lagt på Faxe Kommunes hjemmeside.

 

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget

Beslutning i Børn & Læringsudvalget den 29. august 2018

Godkendt.Underskrifter

Mikkel Dam
Steen Petersen
Dorthe Adelsbech
Marianne Ørgaard
Laura Vestina Andréa
Steen Andersen
Henrik Friis
Dorthe Egede Borg
Knud Erik Hansen