Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 2. oktober 2017

Børne- og Familieudvalget - 02-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 2. oktober 2017 kl. 07:00
i Mødelokale 2, Frederiksgade 9


73. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 2. oktober 2017

Godkendt

 

Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 74. Initiativer til imødegåelse af merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 00.30.14-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.

 

Efterfølgende er en del af P/L - puljen (0,7 mio. kr.) blevet fjernet fra budgettet, hvorfor merforbruget nu skønnes til 5,1 mio. kr.

 

I denne sag præsenteres handlemuligheder idet der oplistes en række konkrete initiativer til budgetoverholdelse.

 

Forslag til konkrete initiativer

 

Midlertidig ansættelses- og indkøbsstop - Samlet skønnet besparelse 0,7 mio. kr.

 

Familiehuset skønnes at kunne hente 0,3 mio. kr. som blandt andet vedrører ubesatte stillinger.

Ungecenter Faxe skønnes at kunne hente 0,2 mio. kr. og vedrører ledig teamlederstilling, indkøbs- og ansættelsesstop.

Center for Børn & Undervisning skønnes at kunne hente 0,2 mio. kr. på materiale og aktivitetsudgifter.

 

Der anvises initiativer for i alt 0,7 mio. kr.

 

Allerede igangsatte initiativer til budgetoverholdelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har iværksat en række tiltag for at imødegå det forventede merforbrug. Merforbruget kan bl.a. forklares ved, at budgettet for 2017 er lavere end regnskabsresultatet for 2016. Administrationen vurderede ved budgetlægningen for 2017, at der skulle tilføres 5,0 mio. kr. mere, end der blev tilført ved budgetforliget. Nedenfor er beskrevet en række allerede iværksatte tiltag

Allerede iværksatte tiltag, hvor effekten indgår i skønnet:

-       Fokus på underretninger:

Grundet et kraftigt stigende antal underretninger er der sat fokus på at øge samarbejdet mellem ”underretter” og myndighed, således at underretninger har en højere kvalitet og indeholder flere oplysninger. Udgifterne på det specialiserede børneområde afhænger i vid udstrækning af aktiviteten. Dertil vil den eksisterende samarbejdsstruktur (TVÆRS) blive justeret, så samarbejdet sker tidligere og decentralt. Der blev 24. august afholdt temamøde for Byrådet om udfordringerne samt administrationens arbejde med at udvikle samarbejdsstrukturen.

-       Fokus på anbringelser:

Revisionsfirmaet BDO har foretaget en analyse af omkostninger ved anbringelse og aflastning, herunder fokus på styring af området og et økonomisk fokus på sagerne. BDO vurderede sammenfattende, at der udvises godt købmandskab, men at der ikke er den fornødne personaleressource til at håndtere sagsmængden. Dette er drøftet på Børne- og Familieudvalget august 2017. Herudover forventes modulbyggeriet på Præstøvej 78A at have en positiv effekt på sigt, men det er usikkert, hvornår byggeriet står færdigt. Der er aktuelt 2 unge, som er tiltænkt en ungehybel.

-       Fokus på serviceniveauer:

Alle serviceniveauer er ved at blive gennemgået. Der er blevet forelagt kvalitetsstandard og serviceniveau i forhold til børn med en funktionsnedsættelse. Ligeledes er niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier under gennemgang med forventelig efterfølgende justering. De berørte plejefamilier er varslet, og forhandlinger pågår. Herudover vil der blive set på muligheden for at afslutte igangværende foranstaltninger samt ikke blive iværksat efterværnsindsatser, hvor anden lovgivning kan anvendes.

-       Analyse af flyttemønstre:

KL har opgjort udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Her har Køge, Faxe, Stevns og Ringsted alle store stigninger. På den baggrund er vi sammen med GIS ved at kortlægge, hvor stor en andel af underretningerne, der skyldes tilflytning. En af opgaverne for den nye task force, der er nedsat af Beskæftigelsesudvalget med fokus på familier med en forsørger på offentlig forsørgelse, er at sætte hurtigt ind i forhold til tilflyttere, hvor sandsynligheden for at det kan udvikle sig til en social sag vurderes høj.

 

- Sammenhæng til skolefravær:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning har sammen med KMD gennemført en analyse af sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale foranstaltninger. Resultat og anbefalinger blev forelagt på udvalgsmødet i juni.

-       Arbejde med mindset:

Der er en række tiltag i gang med henblik på at udvikle et inddragende og helhedsorienteret mindset. Konkret deltager Faxe Kommune i Børns Vilkårs projekt om "Bedre Børneinddragelse", der sammen med metoden "Godt Videre" sikrer barnet og borgeren en aktiv rolle. Det påtænkes at "genindsætte" Signs of Safety gennem et bredt uddannelsesforløb over efteråret, ligesom vi indkøber et it-system, der understøtter helhedsorienteret og dialogbaseret sagsbehandling. Der spares ikke nødvendigvis penge på den korte bane, men kvalificerer arbejdet og indsatserne. Dette dog under forudsætning af, at besluttede indsatser også kan sættes i værk, jf. ex. "Godt Videre", hvor den unge inddrages. Hvis der pga. ”indsatsstop” må stoppes for mulige indsatser, må de tværgående indsatser sættes på pause indtil 2018.

- Fokus på tabt arbejdsfortjeneste:

Det vurderes løbende, om der kan reguleres i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. I 2015 udbetalte vi 9,4 mio. kr., i 2016 udbetalte vi 9,3 mio. kr. og for 2017 forventer vi at udbetale 8,9 mio. kr. Det der dog også karakteriserer tabt arbejdsfortjeneste er, at der gives meget støtte i sager, hvor børn ikke kan være hele dage i skole/dagtilbud hele dagen. Det gælder ikke mindst også dem, der er i skærmet gruppe eller specialtilbud. Og Faxe Kommune har forholdsmæssigt mange børn som er omfattet af sidstnævnte. 

-       Mellemkommunale refusioner:

Der iværksættes et øget fokus på at gennemgå og følge op på foreliggende refusionstilsagn. Arbejdet sker i samarbejde med kontrolgruppen.

 

Center for Børn & Undervisning har iværksat en række tiltag for at overholde budgettet i 2017. Der er udvist tilbageholdenhed på alle centrale puljer, så ikke disponerede midler tilbageholdes. Der er endvidere udarbejdet konkrete handleplaner på enheder der ved budgetopfølgning udviser merforbrug. I den forbindelse afholdes der løbende månedlige møder med de enkelte enheder, for at sikre budgetoverholdelse og sparring i forhold til den økonomiske styring af de enkelte områder.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunes styrelse

Økonomi

Hvis de foreslåede tiltag besluttes, vil det forventede merforbrug reduceres fra 5,1 mio. kr. til 4,4 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & beskæftigelse indstiller,

 

  1. at der indføres ansættelses- og indkøbsstop indtil udgangen af 2017, dog således, at Centerchefen har mulighed for at dispensere herfor.
  2. at der ansøges om en tillægsbevilling på det resterende beløb, 4,4 mio. kr.
  3. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

 

Beslutning

Børne- og Familieudvalget, 26. september 2017, pkt. 69:

Punkt 1 godkendt

Sagen genoptages i et ekstraordinært møde mandag 2. oktober kl. 07.00 - 09.00.

Til mødet skal der udarbejdes et bilag med allerede iværksatte tiltag samt et bilag med yderligere forslag for hele udvalgets område.

Forslagene skal prisfastsættes hvis muligt.

 

Supplerende sagsfremstilling til møde i Børne- og Familieudvalget den 2. oktober 2017.

Genoptagelse af sag om budgetoverholdelse på Børne- og Familieudvalgets områder.

Sagen er ønsket yderligere belyst og indeholder bilag med allerede iværksatte tiltag og et bilag med forslag til yderligere prissatte tiltag for hele udvalgets område. Yderligere fremsattte tiltag fremlægges til politisk beslutning.

På udvalgets møde den 26. september 2017 besluttede udvalget, at indføre ansættelses- og indkøbsstop indtil udgangen af 2017, dog således, at Centerchefen har mulighed for at dispensere herfor. Dette er indarbejdet som allerede igangsatte tiltag på området.

 

Baggrund

I forbindelse med Byrådets behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet, at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.

Skønnet merforbrug pr. 31/5, 4,4 millioner

P/L pulje fjernet fra budget, 0,7 millioner

Allerede igangsatte tiltag (Ansættelses og indkøbsstop besluttet den 26. september 2017), - 0,7 millioner

Skønnet merforbrug pr. 31/8, 4,4 millioner


I denne sag fremlægges konkrete initiativer til budgetoverholdelse til godkendelse.

Allerede igangsatte initiativer til budgetoverholdelse

Center for Børn & Undervisning har pga. stigende udgiftspres indarbejdet kompenserende besparelser på 1,17 mio. kr. i skønnet.

Børne - og Familieudvalget besluttede på møde den 26. september 2017, at indføre midlertidig ansættelses- og indkøbsstop. Dette forventes i 2017 at give en samlet skønnet besparelse på 0,7 mio. kr.

Den samlede 1 % - Puljen på 1,193 mio. kr.  på Børne- og Familieudvalgets område er frigivet til imødegåelse af merforbrug og Center for Familie, Social & Beskæftigelses andel af 1 % puljen på 0,865 mio. kr. er reserveret til at imødegå udvalgets merforbrug.

Forslag til konkrete initiativer

1) Mindreforbrug på fripladser på 1,07 mio.kr. bibeholdes på området.

Der er tale om frigivne midler fra direktionen til specifik dækning af merudgift på økonomiske fripladser. Disse er tidligere skønnet som midler der ikke kunne anvendes.  Frigivelse var betinget af, at uforbrugte midler blev lagt tilbage i kommunekassen ved regnskabsafslutning. Disse midler foreslås nu bibeholdt på området til dækning af merforbrug. 

2) ”Indkøbsstop” i Socialcentret på 0,25 mio. kr.

Forslaget vil medføre et stop for alt andet end absolut nødvendige indsatser (altså ingen forebyggelse). Stoppet vil bl.a. omfatte faglig rådgivning til handicapfamilier, kurser til at forældre kan kommunikere med handicappede børn mv., Det forudsætter dog en justering af det serviceniveau for børnehandicap, der netop har været i høring og som forelægges Børne- og Familieudvalget i oktober. Det forudsættes samtidig, at den stramme styring ift. bevillinger fortsætter fremadrettet. Effekt er usikker, og ikke foreslået tidligere, idet der fortsat skal foretages en konkret og individuel vurdering i alle sager.

3)Forældreevneundersøgelser udarbejdes internt (ikke muligt at prissætte)

Besparelse usikker, da det afhænger af om der opstår behov for forældreevneundersøgelser. En undersøgelse koster typisk minimum 50.000 kr.

4) Herudover reserveres den frigivne 1%-pulje på Center for Børn & Undervisning på 0,3 mio. kr. ligeledes til at imødegå udvalgets merforbrug.

Samlet fremlægges der forslag til yderligere tiltag på i alt 1,62 mio. kr.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Hvis de foreslåede tiltag besluttes, vil det forventede merforbrug reduceres med i alt 1,62 mio. kr. fra 4,4 mio. kr. til 2,78 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

  1. at mindreforbrug på fripladser på 1,07 mio.kr. bibeholdes på området.
  2. at der indføres ”Indkøbsstop” i Socialcentret på 0,25 mio. kr.
  3. at evt. Forældreevneundersøgelser udarbejdes internt (ikke muligt at prissætte)
  4. at 1 % puljen i Center for Børn & Undervisning  på 0,3 mio. kr. reserveres
  5. at der ansøges om en tillægsbevilling på det resterende beløb 2,78 mio. kr.
  6. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 2. oktober 2017

Anbefalet

 

Det præciseres i bilag 1, at de 500.000 kr. i besparelse på metodeudvikling af Familiehuset og Ungecenter Faxe er indregnet i den forventede budgetafvigelse.

 

Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.75. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 2. oktober 2017

Ingen meddelelser.Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen