Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 13. december 2016

Børne- og Familieudvalget - 13-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 13. december 2016 kl. 16:00
i Søndergade 12D, mødelokale 3


110. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13. december 2016

Godkendt

Nadia Bruun Thurø deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Inger Andersen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)111. Genbehandling af reduktionsforslag BFU-OM-03 - afvikling af dagtilbud

Sagsnr: 28.06.00-A00-3-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017- 2020 blev reduktionsforslag BFU-OM-03 - afvikling af dagtilbud vedtaget. Baggrunden for forslaget er, at der er en overkapacitet af 3 – 6 års pladser i Haslev by og dermed ledige børnehavepladser, der ikke anvendes. Budgetreduktionen er beregnet som en besparelse på ledelse og bygningsdrift, idet det enkelte dagtilbud løbende reduceres i driftsbudget i takt med faldende eller stigende antal indskrevne børn.

Efterfølgende er dette blevet behandlet i Børne- og Familieudvalget den 1. november 2016 med forslag om, at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Humlebo Børnehave.  Forslaget er viderebehandlet i Byrådet den 17. november 2016 og herefter sendt i høring i Humlebos’s forældrebestyrelse.  

Der er modtaget høringssvar fra Humlebos bestyrelse og MED-organisationen. Høringssvarene er vedlagt som bilag 1 og 2. Af høringssvaret fra forældrebestyrelsen i Humlebo fremgår det, at de ønsker at fortsætte i privat regi i givet fald, at driftsoverenskomsten bliver opsagt. 

Børnetal

Det forventes, at der i 2017 skal stilles gennemsnitlig 379 børnehavepladser til rådighed i Haslev by* jf. den samlede prognose. 

Nedenstående tabel viser en oversigt over det gennemsnitlige forventede behov for børnehavepladser i 2017 i Haslev by samt antallet af forventede ledige børnehavepladser i oktober 2017.  

Som det fremgår af tabellen, er der er en overkapacitet af børnehavepladser i Haslev by på 38 pladser i oktober 2017, hvilket giver anledning til, at se på den samlede kapacitet og fordelingen af børnene med henblik på, at sikre en effektiv og bæredygtig drift.  

På nuværende tidspunkt er der en makskapacitet på 480 pladser i Haslev by, herunder er de 45 pladser i Humlebo(jf. tabellen nedenfor). De øvrige børnehaver i Haslevområdet kan ved lukning af Humlebo rumme i alt 435 børnehavebørn (maxkapacitet). Antallet af børn i børnehaverne varierer hen over året. Maxkapaciteten i børnehaverne afspejles i antal børn i maj måned, lige før der sker overflytning til SFO. 

Som det fremgår af tabellen, er prognosen for aldersgruppen 3-5 årige i Haslev stabil i årene 2018 – 2019, hvor der er et samlet behov for henholdsvis 398 og 404 børnehavepladser. Sammenholdes prognosetallene i årene 2018-2019 med maxkapaciteten er konklusionen, at fremtidige børnehavebørn kan tilbydes plads i de øvrige dagtilbud i Haslev by.  

  Børnehavebørn i Haslev by

 

Venteliste pr. 1. dec. 2016

Max kapacitet

Gennemsnit indmeldte børn 2016

Gennemsnit indmeldte børn 2017

Ledige pladser i oktober 2017

2018

2019

Humlebo

 

45

38

34

 

Prognosetal

Prognosetal

Lillebo

1

59

51

51

0

Maglemuen

4

100

75

77

14

Småfolket/ Regnbuen

 

121

98

95

5

Frøen

 

101

73

75

13

Troelstrupgård

 

54

49

47

6

Total

5

480

384

379

38

398

404

 

Humlebo er har pt. 43 indskrevne børn. Når Humlebo i sommeren 2017 sender de kommende skolebørn i SFO er det aktuelt indskrevne børnetal den 1. juni 2017 på 27 børn. Børnene kan umiddelbart være i de øvrige børnehaver i Haslev by.  

Antallet af ledige pladser i oktober 2017 vil falde fra 38 til 11 såfremt Humlebo lukkes.  De 38 pladser er ikke et udtryk for udnyttelse af max kapaciteten af børnehavepladser, men et udtryk for umiddelbart tilgængelige pladser i oktober måned. De 11 ledige pladser vurderes derfor at være tilstrækkelige til, at kunne rumme evt. tilflyttere. 

Hvorfor peges der på Humlebo?

Humlebo er det mindste dagtilbud i Haslev by. Med en normering på 40 pladser og med et forventet gennemsnit på 34 børn i 2017, vil Humlebo blive udfordret på flere af nedenstående kriterier for effektiv og bæredygtig drift herunder: 

  • at være fleksibel og dynamisk til håndtering af udsvinget i børnetallet
  • at have tidssvarende bygningsmæssig kapacitet og kvalitet
  • at have tilstrækkeligt antal medarbejdere til, at dække hele åbningstiden
  • at have tilstrækkeligt antal medarbejdere til at løse pædagogiske, administrative og lovgivningsmæssige opgaver 

Hvis driftsoverenskomsten ikke opsiges, vil Humlebo med næste sommers aktuelt indskrevne 27 børn, ikke være i stand til at leve op til kriterierne for effektiv og bæredygtig drift. For at sikre en effektiv og bæredygtig drift, vil det være nødvendigt, at anvise 8-14 børn til Humlebo. 

Det vil som konsekvens være nødvendigt, at nedlægge et tilsvarende antal børnehavepladser i Haslev bys kommunale børnehaver. De berørte børnehaver vil herefter stå med yderligere tomme pladser med såvel økonomiske som personalemæssige konsekvenser til følge. Dermed har en kapacitetstilpasning også betydning for bæredygtigheden i de kommunale dagtilbud. 

Uanset om der er tale om små eller store dagtilbud tildeles de budget ud fra styringsprincippet om, at ”pengene følger barnet”. Som følge heraf har større dagtilbud flere midler til personaletimer, uddannelse og børneaktiviteter. Helt konkret betyder det, at når en pædagog fra en stor børnehave og en lille børnehave deltager i det samme uddannelsesforløb, så er det forholdsvis dyrere for den lille børnehave. 

Tilsvarende gælder, at små institutioner lettere påvirkes i forhold til udsving i børnetallet i nedadgående retning med reduktion i personalegruppen til følge. Det har især betydning for serviceniveauet i forhold til f.eks. åbningstiden, fravær ved sygdom, ferie, uddannelse mv. ligesom det stiller store krav til medarbejdernes faglige og alsidige kompetencer. 

Derudover er det vanskeligt for små børnehaver, at bidrage til den fælleskommunale opgave med at have pædagogstuderende i praktik, da de ikke har den økonomiske ressource til at varetage denne opgave. En opgave som Humlebo har sagt nej til at løfte. 

Humlebo ejes ikke af Faxe Kommune og udgifterne til vedligeholdelse af bygningsmassen overstiger, hvad der kan afsættes af midler til formålet med det begrænsede indtægtsgrundlag. Humlebo har således i budgetåret 2016 haft et budget på 233.315 kr. til grunde og bygninger, hvoraf ca. 40.000 kr. er afsat til indvendig bygningsvedligeholdelse.  

Dagtilbud som er en del af Kommunale Bygninger, vil i princippet have samme beløb til rådighed pr. institution som selvejende, men fordi man kan samle midlerne fra alle kommunale børnehaver under et, er det muligt, at opretholde en anden vedligeholdelsesstandard end, hvad Humlebo har mulighed for. En afledt konsekvens er, at Humlebos bygninger fremstår mangelfuldt vedligeholdte. 

Besparelsen i forbindelse med lukning af dagtilbud på 700.000 kr. kan ikke hentes i 2017, uagtet at Humlebo afvikles, fordi der er et opsigelsesvarsel på 9 måneder i henhold til den indgåede driftsoverenskomst. Det vil være muligt fra 2018, at opnå den fulde besparelse. Administration vil efter sagens afgørelse fremlægge politisk sag, hvor der stilles forslag til, hvor den restende del af reduktionen kan hentes.

*Dagtilbud i Haslev by omfatter Humlebo, Maglemuen, Lillebo, Småfolket/Regnbuen og Troelstrupgård.

 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Der er i budget 2017 – 2020 indregnet en besparelse på 700.000 kr. årligt. Der kan i 2017 kun opnås ¼ af besparelsen, svarende til 175.000 kr. idet der er 9 måneders opsigelse på driftsoverenskomsten. 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at:

  • at driftsoverenskomsten med den selvejende institution Humlebo i Haslev opsiges pr. 31. december 2016 og med 9 måneders varsel og
  • at Center for Børn & Undervisning går i dialog med Humlebo for at sikre børn, forældre og ansatte en ordentlig proces i afvikling af Humlebo

 

 

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13. december 2016

Godkendt, med følgende bemærkninger:

i 1. kvartal fremlægges sag for Børne- og Familieudvalget, med forslag til hvordan de resterende 525.000 kr. af reduktionen kan finansieres.

Udvalget indgår gerne i en dialog om det fremtidige samarbejde, såfremt der etableres en privat institution.

 

Nadia Bruun Thurø deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Inger Andersen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

 112. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Famileudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 13. december 2016

Meddelelser blev givet.

Nadia Bruun Thurø deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Inger Andersen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A)

 Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen