Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 24. januar 2017

Børne- og Familieudvalget - 24-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 24. januar 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

René Tuekær efterlyste, som tidligere aftalt et selvstændigt dagsordenspunkt om løbende budgetopfølgning på Børne- og Familieudvalgets område.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).2. Temadrøftelse vedrørende arbejdet med kvalitet i dagtilbud

Sagsnr: 28.00.00-G20-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Temadrøftelse vedr. arbejdet med kvalitet i dagtilbud

 

Med denne sag følges der op på arbejdet med kvalitet i dagtilbud i 2016 og for det kommende arbejde i 2017. Kvalitet i dagtilbud har været på dagsordenen både på landsplan som lokalt i 2016. Lokalt har det udmøntet sig i studietur til London, nyt tilsynsmateriale, dialogmøde med forældrebestyrelserne om kvailtet i dagtilbud samt udvalgte kvalitetstemaer.

 

Temadrøftelsen indeholder følgende overskrifter:

 • Hvad er kvalitet og hvorfor?
 • Fremtidige tendenser
 • Status på arbejdet med kvalitet i Faxe Kommune
 • Plan for det videre arbejde

 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller sagen til drøftelse

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 

 3. Opfølgning på 20 ugers sprogforløb på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 28.00.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på sprogarbejdet med 20 ugers forløb på dagtilbudsområdet. Opfølgningen viser et potentiale i at styrke anvendelsen af kompetencehjul og sprogvurderinger i forbindelse med iværksættelse af sprogforløb. Derudover bemærkes det, at andelen af 2-sprogede børn, der modtager særligt fokus gennem 20 ugers forløb, er forholdsvis stort.

Baggrund

Som et led i Dagtilbudslovens § 11 stk 1 til stk 7 (sprogvurdering og sprogstimulering) har Center for Børn & Undervisning rammesat sprogarbejdet med en særlig indsats for de børn, der vurderes at have behov for det. Rammen bygger på erfaringer og evidens, som Faxe Kommune selv har bidraget til at generere gennem deltagelse i forskningsprojektet "Fart På Sproget", som blev gennemført i perioden 2012 til 2015.

Forskningsprojektet viser, at alle børnehavebørn får styrket deres sproglige kompetencer væsentligt gennem 30 minutters sprogaktivitet 2 gange ugentligt i en periode på 20 uger. Forskningen viser også, at især sprogligt udsatte børn kan få et særligt øget udbytte af disse forløb. For uddybning jf. bilag 1.

I perioden oktober og november 2016 fulgte Center for Børn & Undervisning op på dagtilbuddenes arbejde med 20 ugers forløb gennem en mindre spørgeskemaundersøgelse, som blev udsendt til afdelingslederne samt ledere af selvejende institutioner på dagtilbudsområdet. Dagplejen indgik ikke i undersøgelsen, da målgruppen er børnehavebørn.

Opsummering af evalueringens resultater

 • Der laves sprogvurderinger på godt halvdelen af de børn, der modtager 20 ugers forløb.
 • Hvis der ikke er lavet sprogvurderinger forud for et igangsat 20 ugers forløb, tilrettelægges forløbet med afsæt i viden fra kompetencehjulet eller dialog med tale/hørekonsulent.
 • Fordelingen af 2-sprogede børn med anden etnisk baggrund end dansk og etniske danske i Faxe Kommune er ca. 1/10. Laves sammenligning af de samme grupper for børn, der modtager 20 ugers forløb, er fordelingen næsten 9/10. Der er derfor en betydelig større procentdel af børnene i gruppen af 2-sprogede med anden etnisk baggrund, som modtager 20 ugers forløb.
 • Der kan med fordel arbejdes på, at inddrage viden fra arbejdet med kompetencehjulet samt at anvende Faxe Kommunes sprogmaterialer, når dagtilbuddene iværksætter 20 ugers forløb.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at evalueringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 4. Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 4. kvartal 2016

Sagsnr: 27.03.00-P05-4-15 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Med sagen orienteres om aktivitets- og nøgletal på udsatte børne- og ungeområdet omkring myndighed og indsatser for 4. kvartal 2016. Nøgletallene anvendes som styringsværktøj og til anskueliggørelse af udfordringer på området.

Socialcentret

Socialcentret er myndighedsafdeling på børn-, unge- og voksenområdet. Denne sag omhandler børn og unge området. Socialcentret visiterer blandt andet til særlig støtte til børn og unge i henhold til Servicelovens kapitel 11 og 12 samt yder rådgivning i forebyggelsesøjemed. Her oplyses nøgletal omkring underretninger, sagstal samt antal anbragte børn og unge.

Underretninger

Underretninger tælles pr. barn jf. principperne for indberetning til Ankestyrelsen. Dvs. en underretning, som nævner 3 børn, tæller for 3 underretninger. Derfor er der i nedenstående skema oplyst antal børn og ikke antal underretninger, for at give et retvisende billede af arbejdsbyrden i centret. Alle underretninger skal vurderes inden for 24 timer i forhold til om der er behov for en akut indsats.

 

I 2014 var det kvartalsvise gennemsnitlige antal underretninger 131, i 2015 steg det til 169 og i 2016 var det 196,7.

Sat op i tabel:

 

2014

2015

2016

1. kvartal

119

164

186

2. kvartal

138

163

199

3. kvartal

160

130

132

4. kvartal

107

218

270

I alt

524

675

787

 

Sagstal

Sager i afdelingen er fordelt således på de forskellige teams:

 

Antal årsværk

Antal sager pr. team pr. 31.03.16.

Antal sager pr. team pr. 30.06.16

Antal sager pr. team pr. 30.09.16

Antal sager pr. team pr. 31.12.16

Antal sager pr. årsværk pr. 31.12.16

Modtageteam

 3,94

82

156

152

 88

 22,3

Anbringelsesteam

 4

137

130

149

 146

 36,5

Forebyggelsesteam

 5,75

353

412

366

363 

 63,1

Handicapteam

 4

288

263

263

 265

66,2 

Familieplejeteam

Pr. 1/10-16

 1,75

2,75

64

61

61

 61

22,1

I alt

 

924

1022

991

 923

 

  

Årsværk refererer til antal ansatte sagsbehandlere. Sagstallet refererer til antallet af børnesager, men i det socialfaglige arbejde er der lige såvel arbejdsopgaver i forhold til selve familien. Medarbejdere i anbringelsesteamet er også sagsbehandlere for anbragte børns søskende, så familierne ikke skal forholde sig til flere sagsbehandlere. Derfor er sagstallet i dette team højere end det faktiske antal anbragte.

Sagstallet i familieplejeteamet indeholder også aflastningsfamilier og udvidede aflastningsfamilier. Antal rene plejefamiliesager er 38 i teamet.

 

Anbringelser

Oversigt over anbragte børn og unge fordelt på kvartal og anbringelsestype:

Anbringelser børn og unge

Antal pr. 31.12.15

Antal pr. 31.03.16

Antal pr. 30.06.16

Antal pr. 30.09.16

Antal pr. 31.12.16

Budget 2016

Netværkspleje

11

10

10

13

 12

8

Plejefamilie

47

55

54

52

 52

47

Kost-/efterskole

0

1

4

4

 2

2

Eget værelse

5

9

9

9

 7

6

Opholdssted

24

27

30

30

 28

23

Døgninstitution

2

2

2

2

 0

4

Anbragte i alt

93

104

109

110

 101

90

Faxe Kommune har således pr. 31.12 2016 101 anbragte børn.

 

 

Ungecenter Faxe

Ungecenter Faxe består af Labyrint, Specialiseret indsats, UngeVejen og Mentor-indsatsen for borgere under 30 år. Denne sag omhandler Labyrint og Specialiseret indsats. Der tilbydes aktuelt indsatser til børn og unge i alderen 7-23 år i Labyrint og Specialiseret indsats.

Indsatstype

Kvartalsvis gennemsnit i 2015

1. kv. 2016

2. kv. 2016

3. kv. 2016

4. kv. 2016

Værkstedsforløb/foranstaltning/undersøgelsesforløb

46

41

41

43

 41

Individuelle forløb/kontaktpersonsordning

26

21

Venteliste: 8

18

Venteliste: 12

19

 11

§ 54 (støtte til anbragte børns forældre)

18

24

22

22

20 

Specialiseret indsats

51

56

Venteliste: 2

59

Venteliste: 4

56

55 

Der foregår pt. en omlægning af de individuelle forløb mod en mere gruppebaseret tilgang, hvorfor antallet er faldende.

 

Familiehuset

Familiehuset tilbyder forebyggende og behandlende indsatser, herunder familiebehandling og rådgivning. Rådgivningen henvender sig til forældre med børn i alderen 0-18 år. Familiehuset foretager desuden forældrekompetenceundersøgelser på foranledning af Socialcentret.

Behandlingsopgaver efter henvisning

Familiebehandling

1. kv. 2016

Familiebehandling

2. kv. 2016

Familiebehandling

3. kv. 2016

Familiebehandling og psykologbehandling (der skelnes ikke længere mellem behandlingstyperne)

4. kv. 2016

Indskrevne

72

76

98

136

Afsluttede

25

22

12*

21 efter endt behandling

7 efter afbrudt behandling

Venteliste

36

60

31

38

Behandlingsopgaver efter henvisning

Psykologbehandling

1. kv. 2016

Psykologbehandling

2. kv. 2016

Psykologbehandling

3. kv. 2016

-

Indskrevne

28

21

38

 -

Afsluttede

9

18

4**

 -

Venteliste

18

16

7

 -

*Der er derudover afsluttet 10 opgaver uden behandling grundet fraflytning, andet tilbud, forældres ønske om ikke at indgå i behandlingen alligevel.

**Der er derudover afsluttet 4 opgaver uden behandling grundet fraflytning, andet tilbud, forældres ønske om ikke at indgå i behandlingen alligevel.

Der arbejdes vedvarende på at nedbringe ventelisten, men da antallet af henvisninger til en indsats i Familiehuset ikke kan forudsiges, er det dermed vanskeligt at tilpasse aktiviteterne. Forældrekompetenceundersøgelser laves af psykologer og bruges især i anbringelsessager. Når en sådan undersøgelse står på, er psykologernes tid prioriteret her til. Dette betyder, der nemt opstår venteliste på psykologbehandling.

 

Familiehuset varetager også rådgivningsopgaver efter Lov om Social Service i Den Åbne Anonyme Forældrerådgivning, hvor forældre kan henvende sig direkte uden henvisning og modtage op til 3 samtaler. Antallet fordeler sig således:

 

2016

Kvartalsvis gennemsnit i 2015

1. kv. 2016

2. kv. 2016

3. kv. 2016

4. kv. 2016

Antal henvendelser

16

33

19

19

 18

Antal samtaler

21

22

22

17

 23

 

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 5. Orientering om handleplaner for udviklingspulje i Socialcentret

Sagsnr: 00.16.00-A00-3-16 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 3,6 millioner kr. til en udviklingspulje på børn- og ungeområdet, nærmere betegnet til Socialcentrets myndighedsarbejde i forhold til 0-17 årige (op til 23 år i tilfælde af efterværn). Med sagen fremlægges orientering om arbejdet med udviklingspuljen.

 

Jævnfør budgetforligsteksten tilføres der væsentlige økonomiske ressourcer, der kan:

 • mindske sagsmængden hos den enkelte medarbejder
 • styrke fagligheden
 • understøtte sikring af den rette indsats og kvalitet i opgaveløsningen

Der skal desuden gennemføres en analyse af området med henblik på udpegning af langtidsholdbare løsninger samt samarbejdes med Socialstyrelsen.

 

Til at strukturere og understøtte arbejdet med udviklingspuljen er der udarbejdet handleplaner for ovenstående fokusområder. Handleplaner og aktiviteter i de forskellige fokusområder vil i flere tilfælde have indflydelse på og betydning for hinanden.

 

Eksempler på handleplansaktiviteter fremgår af sidste kolonne i dette skema, som også blev anvendt i sagsfremstilling vedrørende "Forslag til udmøntning af BFU-OP-05 -Udviklingspulje - børn- og ungeområdet" på Børne- og Familieudvalgets møde den 1. november 2016:

 

Fokusområde

Tiltag

Udmøntning

Mål

Eksempler på aktiviteter i de dertilhørende handleplaner

Mindske sagsmængden

Ansættelse af et antal årsværk.

2,0 mill. kr.

Hyppigere opfølgning.

Stabilisere antal underretninger.

Der ansættes flere medarbejdere.

 

Standard for oftere opfølgning i sager udarbejdes og implementeres.

 

Samarbejdet med dagtilbud og skoleområdet styrkes, bl.a. ved ansættelse af en koordinator.

 

Styrke fagligheden

1. Udvikle arbejdsgange, der understøtter Bedre Børneinddragelse

2. Tættere samarbejde med almenområdet.

0,5 mill. kr. målrettet projektledelse på opgaven og tilgængelighed for almenområdet.

Metoden er fuldt indarbejdet i 2017, og fastholdes herefter.

Samarbejdet i Tværs-distrikterne fungerer.

Der igangsættes et større udviklingsarbejde for at udvikle og kvalificere samarbejdet med Center for Børn & Undervisning, herunder beskrivelse og konkretisering af processer for arbejdsgange og snitflader.

 

Der iværksættes et pilotprojekt, hvor indsatser fra relevante samarbejdspartnere beskrives og følges i én fælles handleplan.

Der sættes videre fokus på kvalificering af mål og progressionsværktøj.

 

Udbredelse af samarbejdsmodellen fra efterværnsprojektet Godt Videre.

 

Understøtte sikring af den rette indsats og kvalitet i opgaveløsningen

1. Effekt af indsatser og opfølgning i sager.

2. Match mellem indsats og barn/ung

0,5 mill. kr. til implementering af evidensbaserede redskaber i tilbuddene, prisfastsættelse af tilbudsviften og progressionsmålesystem i myndigheden

Gennemsigtighed mellem pris og kvalitet i egne tilbud.

Anvendelse af progressionsmål i opfølgningerne.

Der udvikles et nyt handleplanskoncept jævnfør pilotprojektet.

 

Der igangsættes et arbejde med fokus på målbare målbeskrivelser og anvendelse af progressionsværktøj.

 

Analyse

Omkostninger ved anbringelse og aflastning

0,6 mill. kr. Engangsudgift.

God forhandlingspraksis og indarbejdelse af Servicelovens bestemmelse om en ligelig vægtning mellem kvalitet, rette indsats og økonomi.

Der indhentes tilbud på en analyse heraf.

 

Resultaterne fra analysen anvendes til udvikling af området og i forhold til de øvrige fokusområder.

 

Samarbejde med Socialstyrelsen

 

 

Afventer udvalgsbeslutning (februar 2017).

Der har været afholdt workshop for ledelsen og oplæg for udvalget d.9. januar 2017.

 

I alt

 

3,6 mill. kr.

 

 

 

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 6. Høring vedrørende Politik for mad, måltider og bevægelse

Sagsnr: 29.09.00-P22-2-16 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende politik for mad, måltider og bevægelse er fra 2009, og Faxe Kommune har derfor besluttet at få revideret denne, så politikken bliver mere tidssvarende.

Den nye politik skal være en overordnet politik, der skal gælde for såvel dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende. Ligeledes skal den reviderede politik have sammenhæng med og understøtte den sundhedspolitiske strategi og handleplan, som byrådet vedtog i maj måned 2016.

Center for Sundhed & Pleje har været tovholder på at få revideret politikken, og har undervejs afholdt en workshop for medarbejdere og borgere, hvor deltagerne repræsenterede den brede målgruppe for politikken.  Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet et udkast til ny politik, og dette udkast er foreløbig godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.

I udkastet er visionen for politikken, at ”God og sund mad, hyggelige måltider og lystbetonet bevægelse udgør en daglig glæde for vores borgere”. Vores indsatser skal bygge på 4 principper, som går igen fra Sundhedsstrategien: 1)Lighed i sundhed, 2)Borgerinddragelse, 3)Natur og Kultur og 4)Sundhedstiltag der fremmer uddannelse og erhverv.

Politikken har 4 fokusområder.  Nedenfor beskrives de 4 områder samt gives eksempler på, hvad dagtilbud skal efterleve.

Det første fokus er ”Mad”. For at dagtilbuddene lever op til den nye politik, skal de fx have fokus på, at der spises ernæringsrigtig i de timer, børnene er i dagtilbuddet. Der kan serveres søde sager, men det skal begrænses til festlige lejligheder. Dagtilbuddene skal også arbejde med børnenes handlekompetence ift. maden, fx ved at inddrage dem i madlavning, få viden om råvarer og udfordre børnenes sanser og smagsløg.

Det andet fokus er ”måltider”. Her skal dagtilbuddene have fokus på gode måltider, fx indretningen af lokalet og stemningen. Ligeledes skal dagtilbuddene sikre, at der er tid nok til at spise såvel hoved- som mellemmåltider. Børnene skal også opnå handlekompetencer såsom borddækning og bordskik.

Det tredje fokus er ”Bevægelse”. Førskole-dagtilbud skal fx sikre, at børnene får minimum 45 minutters bevægelse dagligt, og at bevægelsesaktiviteterne er varierede. Inden- og udendørsarealer skal være sikre, ligesom der skal være trafiksikkert omkring institutionen.

Det fjerde fokus er ”Personalets kompetencer og rolle”. Dagtilbuddenes medarbejdere skal have grundlæggende sundhedsfaglig og pædagogisk viden og arbejde ud fra denne faglighed.

I forbindelse med implementeringen af politikken skal dagtilbuddene udarbejde lokale handleplaner. Hvordan handleplanen skal opbygges, er beskrevet i politikken.  


Høring

Politikken skal nu i høring blandt de dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende, som bliver berørt af politikken. Ligeledes kommer den i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget.

Efter høring fremlægges sagen atter for Social- og Sundhedsudvalget for til slut at sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2

Økonomi

 Intet

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

• Børne- og Familieudvalget anbefaler ”Politik for mad, måltider og bevægelse”

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

Godkendt

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 7. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

 • Deltagelse i fælleskommunalt udbud af visse opholdssteder.

 

 • Der orienteres om budget for november og december 2016.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 24. januar 2017

Meddelelser blev givet.

 

Camilla Meyer (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen