Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 26. september 2017

Børne- og Familieudvalget - 26-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 26. september 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


65. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Godkendt66. Orientering om kommissorium for et sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog og læsning på 0-18 års området, 2017

Sagsnr: 54.00.00-P20-4-17 Sagsansvarlig: Pernille Sørensen

Sagsfremstilling

I nærværende sag orienteres om kommissorium for et sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog og læsning i Faxe Kommune (jf. vedhæftet). Sagen bringes op til orientering i Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Baggrund:

Faxe Kommunens Børne- og Ungepolitik danner afsæt for en ny vision og en ny retning på det samlede børne- og ungeområde. Med denne som grundlag og med baggrund i dels de seneste års kvalitetsrapporter på skoleområdet og dels i relevant forskning, ønsker Faxe Kommune at styrke et sammenhængende, helhedsorienteret og forskningsforankret arbejde med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år.

 

I forlængelse heraf er behovet for en fælles strategi for arbejdet med sprog og læsning opstået. En sådan strategi skal styrke et helhedsorienteret fokus på 0-18 års området og skabe pædagogisk og didaktisk (undervisningsmæssig) sammenhæng mellem kommunens dagtilbud og skoler, og mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. En kommende strategi skal således favne alle børn i kommunen og kvalificere vejen mod indfrielse af såvel de nationale som de kommunale mål på området.

 

Faxe kommunes kommende strategi på området vil rammesætte arbejdet med sprog, læsning og skrivning - i daglig tale literacy – en rammesætning, der lægger op til både forandring og udvikling, og som kræver bevægelser væk fra noget og hen mod noget nyt. Denne bevægelse skal foretages der, hvor forandringen skal finde sted. Derfor lægger strategien også op til, at brugerne af strategien selv udformer dynamiske handleplaner for det konkrete arbejde med literacy med netop de børn og unge og i netop det miljø, som gør sig gældende i de enkelte dagtilbud og skoler. På den måde vil den fælles strategi slå ned og i sine mangfoldige forgreninger blive både retningsgivende og meningsfuld for dem, som det hele handler om.

 

Arbejdet med ovenstående vil over en tre-årig periode udmønte sig i:

 

  1. En kortfattet, sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med literacy på 0-18 års området
  2. Vejledende temahæfter
  3. Lokale handleplaner i dagtilbud og skoleafdelinger

 

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at "Kommissorium for et sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog og læsning på 0-18 års området" tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Godkendt67. Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Sagsnr: 28.00.00-P20-4-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres forslag til ansøgning til Socialstyrelsen om investering i den tidlige og forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Et krav i forbindelse med ansøgningen til Socialstyrelsen er, at der er truffet politisk beslutning om, at kommunen ønsker en styrkelse og udvikling af PPR området. 

Baggrund

I forlængelse af det forstående arbejdet med Børne- og Unge politikken og det generelle tværfaglige forebyggende arbejde er der mulighed for at styrke indsatsen i et samarbejde med Socialstyrelsen. Forskningen underbygger at et fokuseret tværfagligt samarbejde på tværs af dagtilbud, skole, socialområdet og PPR kan styrke den forebyggende og tidlige indsats inden for barnets eller den unges almindelige hverdagsrammer. 

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 og den efterfølgende Aftale om investering i virksomme indsatser for udsatte og sårbare børn og unge, er der afsat 123,1 mio. kr. i alt til en ansøgningspulje i 2017. Puljens midler skal anvendes til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR målrettet psykisk sårbare og udsatte børn og unge, der mistrives. PPR defineres i denne pulje ud fra de opgaver, som varetages i PPR-funktionen.

Formål

Formålet med puljen er: 

  • at nedbringe mistrivsel blandt sårbare børn og unge, så færre får brug for en specialiseret indsats og eventuel medicinering
  • gennem en økonomisk investering i medarbejdere i PPR-funktionen får Faxe Kommune mulighed for at sikre, at flere sårbare og udsatte børn og unge får en tidligere og forebyggende indsats for derved at nedbringe mistrivsel blandt disse
  • som en del af den økonomiske investering afsættes der ligeledes midler til deltagelse i et partnerskab med Socialstyrelsen med henblik på at kvalitetsudvikle konkrete indsatser og understøtte det tidlige og tværfaglige arbejde mellem dagtilbud, skole og socialområdet i Faxe Kommune med opsporing og forebyggelse

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er sårbare og udsatte børn og unge i dagtilbud- og skolealderen og deres familier, som kan have gavn af støtte i regi af PPR enten i form af en forebyggende, foregribende eller mere indgribende indsats. 

Projektets indhold

Projektet indeholder en økonomisk understøttelse i form af ekstra ansættelse af ca. 4 PPR- medarbejdere, der skal sikre at flere sårbare og udsatte børn og unge får en tidligere og forebyggende indsats. Herudover er der ligeledes en forpligtigelse til et gensidigt partnerskab mellem de involverede kommuner og Socialstyrelsen. I partnerskabet indgår ligeledes evaluering.

De ekstra medarbejderes ressourcer skal arbejde med mere indgribende indsatser i hverdagen i form af individuelle eller gruppebaserede samtaler, yde supervision og rådgivning til dagtilbud og skoler og deltage i udviklingen og understøtte den pædagogiske praksis.  

Forankring af projektet

Faxe Kommunes praksis og indsats vil gennem samarbejdet i partnerskabet blive kvalificeret og beskrevet med henblik på, at andre kommuner kan lade sig inspirere.

Når udviklingsarbejdet efter tilskudsperioden ophør i december 2020, skal der tages stilling til en eventuel fortsættelse af udviklingsarbejdet herunder forankring og finansiering.

Ambitionen er, at udviklingsarbejdet efter tilskudsperiodens ophør december 2020 skal forankres i Faxe Kommunes drift og dermed være en del af indsatsen for sårbare og udsatte børn og unge. 

PPR i Faxe Kommune 

Omdrejningspunktet i bekendtgørelsen som danner grundlag for en eventuel ansøgning er, at give børn og unge mulighed for at få en tidligere og hurtigere støtte via den Pædagogiske Psykologiske Rådgivning.  

PPR har et uudnyttet potentiale, når det drejer sig om tidlig indsatser som med fordel kan udvikles og styrkes. PPR har via sin struktur og organisering den rette placering til en tidlig indsats. PPR kommer fast i alle dagtilbud og i alle skoler, hvilket giver mulighed for at etablere tiltag som ligger i forlængelse af det arbejde der i forvejen foregår. Puljemidlerne vil give mulighed for, at udnytte dette potentiale. 

Der er med puljen en intention om, at det udvidede PPR skal ses som en integreret del af hele Faxe Kommunes nuværende arbejde med en tidlig og forebyggende indsats i forhold til udsatte og sårbare børn og unge. Det er hensigten ud over at styrke PPRs tidlige indsats i kommunens dagtilbud og skoler også at styrke sammenhængen til sundhedsplejen og aktører fra Socialcenter således, at flere børn og unge får lettere adgang og bedre kvalitet i den forebyggende støtte inden for barnets almindelige hverdagsramme, nemlig dagtilbud og skole.

Der vil ved en tildeling blive en analyse af PPRs eksisterende praksis med henblik på styrke positioner og udviklingsmuligheder. 

Som forberedelse til ansøgningen vil kommunens nøgle personer i relation til det forebyggende arbejde i Faxe Kommune blive inddraget ved repræsentanter fra dagtilbud, skole, sagsbehandlere, Familiehus og den specialiserede indsats/Labyrint. Formålet er i fællesskab at sætte fokus på, hvad PPR med fordel kan udvikle.  

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, der fremsendes en ansøgning til Socialstyrelsen om investering i den tidlige og forebyggende indsats i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Godkendt68. Månedlig budgetopfølgning Børne- og Familieudvalget august 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for Børne- og Familieudvalget

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlig budgetopfølgninger på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1 % - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen. 

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2017 opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 31. august 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

CFSB

90.310.000

64.750.434

(72,00 %)

96.282.000

(107,0 %)

CBU

128.047.600

90.667.388

(70,81%) 

128.047.600

(100 %) 

1 % puljen

1.193.000 

I alt

219.550.600 

155.417.822 

224.329.600

(102,1) %) 

 

Center for Børn & Undervisning forventer samlet set at overholde budgettet.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse forventer på baggrund af aktiviteten de første 8 måneder af 2017 fortsat et samlet forbrug på 96,3 mio. kr. Pr. 31. juli 2017 er P/L-puljen reduceret med 0,7 mio. kr.

Budgetmæssigt forventes således nu et merforbrug på 5,1 mio. kr., når områdets del af 1%-puljen disponeres. Der er udarbejdet særskilt sag, som anviser konkrete handlinger til imødegåelse af merforbrug.

Særlige bemærkninger

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har noteret en stor stigning i antallet af underretninger som potentielt kan sætte den samlede budgetoverholdelse under pres. Der var forudsat et uændret antal underretninger i 2017, og der er aktuelt kommet ca. 50% flere end i 2016.

Tiltag til budgetoverholdelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har iværksat en række tiltag for at imødegå det forventede merforbrug. Merforbruget kan bl.a. forklares ved, at budgettet for 2017 er lavere end regnskabsresultatet for 2016. Administrationen vurderede ved budgetlægningen for 2017, at der skulle tilføres 5 mio. kr. mere, end der blev tilført ved budgetforliget. Nedenfor er beskrevet en række allerede iværksatte tiltag

Allerede iværksatte tiltag, hvor effekten indgår i skønnet:

-       Fokus på underretninger:

Grundet et kraftigt stigende antal underretninger er der sat fokus på at øge samarbejdet mellem ”underretter” og myndighed, således at underretninger har en højere kvalitet og indeholder flere oplysninger. Udgifterne på det specialiserede børneområde afhænger i vid udstrækning af aktiviteten. Dertil vil den eksisterende samarbejdsstruktur (TVÆRS) blive justeret, så samarbejdet sker tidligere og decentralt. Der blev 24. august afholdt temamøde for Byrådet om udfordringerne samt administrationens arbejde med at udvikle samarbejdsstrukturen.

-       Fokus på anbringelser:

Revisionsfirmaet BDO har foretaget en analyse af omkostninger ved anbringelse og aflastning, herunder fokus på styring af området og et økonomisk fokus på sagerne. BDO vurderede sammenfattende, at der udvises godt købmandskab, men at der ikke er den fornødne personaleressource til at håndtere sagsmængden. Dette er drøftet på Børne- og Familieudvalget august 2017. Herudover forventes modulbyggeriet på Præstøvej 78A at have en positiv effekt på sigt, men det er usikkert, hvornår byggeriet står færdigt. Der er aktuelt 2 unge, som er tiltænkt en ungehybel.

-       Fokus på serviceniveauer:

Alle serviceniveauer er ved at blive gennemgået. I særskilt punkt på dette møde forelægges kvalitetsstandard og serviceniveau i forhold til børn med en funktionsnedsættelse. Ligeledes er niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier under gennemgang med forventelig efterfølgende justering. De berørte plejefamilier er varslet. Herudover vil der blive set på muligheden for at afslutte igangværende foranstaltninger samt ikke blive iværksat efterværnsindsatser, hvor anden lovgivning kan anvendes.

-       Analyse af flyttemønstre:

KL har opgjort udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Her har Køge, Faxe, Stevns og Ringsted alle store stigninger. På den baggrund er vi sammen med GIS ved at kortlægge, hvor stor en andel af underretningerne, der skyldes tilflytning.

-       Sammenhæng til skolefravær:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning har sammen med KMD gennemført en analyse af sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale foranstaltninger. Resultat og anbefalinger blev forelagt på udvalgsmødet i juni.

-       Arbejde med mindset:

Der er en række tiltag i gang med henblik på at udvikle et inddragende og helhedsorienteret mindset. Konkret deltager Faxe Kommune i Børns Vilkårs projekt om "Bedre Børneinddragelse", der sammen med metoden "Godt Videre" sikrer barnet og borgeren en aktiv rolle. Det påtænkes at "genindsætte" Signs of Safety gennem et bredt uddannelsesforløb over efteråret, ligesom vi indkøber et it-system, der understøtter helhedsorienteret og dialogbaseret sagsbehandling. Der spares ikke nødvendigvis penge på den korte bane, men kvalificerer arbejdet og indsatserne. Dette dog under forudsætning af, at besluttede indsatser også kan sættes i værk, jf. ex. "Godt Videre", hvor den unge inddrages. Hvis der pga. ”indsatsstop” må stoppes for mulige indsatser, må de tværgående indsatser sættes på pause indtil 2018.

- Fokus på tabt arbejdsfortjeneste:

Det vurderes løbende, om vi kan regulere udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. I 2015 udbetalte vi 9,4 mio. kr., i 2016 udbetalte vi 9,3 mio. kr. og for 2017 forventer vi at udbetale 8,9 mio. kr. Det der dog også karakteriserer tabt arbejdsfortjeneste er, at der gives meget støtte i sager, hvor børn ikke kan være hele dage i skole/dagtilbud hele dagen. Det gælder ikke mindst også dem, der er i skærmet gruppe eller specialtilbud. Og Faxe har forholdsmæssigt mange børn som er omfattet af sidstnævnte. 

 

-       Mellemkommunale refusioner:

Der iværksættes et øget fokus på at gennemgå og følge op på foreliggende refusionstilsagn. Arbejdet sker i samarbejde med kontrolgruppen.

Konsekvenser: 

En forøgelse af ventetiden på familiebehandling og kontaktpersonsordning kombineret med, at der ikke kan visiteres til alternative (hurtigere og mere omfattende) indsatser indebærer risiko for et øget antal anbringelser. Alternativt er der risiko for, at man vil vi bevæge sig på den forkerte side af loven, hvis der ikke iværksættes en tilstrækkelig indsats i hjemmet, hvis der er alvorlig bekymring.

Hvis ventetiden på indsatserne øges, skal der være opmærksomhed på, at det er vanskeligt at føre dem tilbage til det nuværende niveau.

Den tidskrævende myndighedsindsats i forhold til at intensivere inddragelsen af forældre, børn og samarbejdspartnere bør genovervejes, hvis relevante indsatser ikke iværksættes, når behovet for omfattende støtte opstår.

Det igangværende arbejde med at reducere plejefamiliers vederlag indebære en vis risiko for, at familierne opsiger kontrakten med kommunen, og at børnene herefter skal anbringes på relativt dyre opholdssteder. Det er erfaringen, at Faxe Kommune allerede nu underbyder med aflønninger, som ligger under det, som hovedstadskommunerne tilbyder plejefamilier i vores område. 

Det er usikkert, i hvilket omfang der bliver iværksat forebyggende indsatser i normalsystemet. De udfordringer, der ikke løses i normalsystemet vil – som det ser ud i dag - alligevel blive modtaget hos myndigheden i form af underretninger.

Der er på trods heraf sager, hvor der er en akut handlepligt ift. at igangsætte en indsats. Såfremt Faxe Kommune ikke selv kan levere denne indsats, er det nødvendigt, at købe bistanden.

Herudover er det relevant at gøre opmærksom på, at der i dag er en betydelig andel sager, hvor der ikke er foretaget opfølgning og hvor der forventeligt skal kunne justeres, tilpasses og afsluttes indsatser både i forhold til, at sikre effekt og hensigtsmæssig anvendelse af den økonomi/ressourcer i interne tilbud, der er til rådighed. Det forudsætter dog en yderligere prioritering af personaleressourcer og fastlæggelse af en langsigtet forebyggelsesstrategi i samarbejde med Center for Børn & Undervisning.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Godkendt69. Initiativer til imødegåelse af merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsnr: 00.30.14-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Byrådets behandling af budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 blev det besluttet at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.

 

Efterfølgende er en del af P/L - puljen (0,7 mio. kr.) blevet fjernet fra budgettet, hvorfor merforbruget nu skønnes til 5,1 mio. kr.

 

I denne sag præsenteres handlemuligheder idet der oplistes en række konkrete initiativer til budgetoverholdelse

 

Forslag til konkrete initiativer

 

Midlertidig ansættelses- og indkøbsstop - Samlet skønnet besparelse 0,7 mio. kr.

 

Familiehuset skønnes at kunne hente 0,3 mio. kr. som blandt andet vedrører ubesatte stillinger.

Ungecenter Faxe skønnes at kunne hente 0,2 mio. kr. vedrører ledig teamlederstilling, indkøbs- og ansættelsesstop

Center for Børn & Undervisning skønnes at kunne hente 0,2 mio. kr. på materiale og aktivitetsudgifter.

 

Der anvises initiativer for i alt 0,7 mio. kr.

 

Allerede igangsatte initiativer til budgetoverholdelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har iværksat en række tiltag for at imødegå det forventede merforbrug. Merforbruget kan bl.a. forklares ved, at budgettet for 2017 er lavere end regnskabsresultatet for 2016. Administrationen vurderede ved budgetlægningen for 2017, at der skulle tilføres 5,0 mio. kr. mere, end der blev tilført ved budgetforliget. Nedenfor er beskrevet en række allerede iværksatte tiltag

Allerede iværksatte tiltag, hvor effekten indgår i skønnet:

-       Fokus på underretninger:

Grundet et kraftigt stigende antal underretninger er der sat fokus på at øge samarbejdet mellem ”underretter” og myndighed, således at underretninger har en højere kvalitet og indeholder flere oplysninger. Udgifterne på det specialiserede børneområde afhænger i vid udstrækning af aktiviteten. Dertil vil den eksisterende samarbejdsstruktur (TVÆRS) blive justeret, så samarbejdet sker tidligere og decentralt. Der blev 24. august afholdt temamøde for Byrådet om udfordringerne samt administrationens arbejde med at udvikle samarbejdsstrukturen.

 

-       Fokus på anbringelser:

Revisionsfirmaet BDO har foretaget en analyse af omkostninger ved anbringelse og aflastning, herunder fokus på styring af området og et økonomisk fokus på sagerne. BDO vurderede sammenfattende, at der udvises godt købmandskab, men at der ikke er den fornødne personaleressource til at håndtere sagsmængden. Dette er drøftet på Børne- og Familieudvalget august 2017. Herudover forventes modulbyggeriet på Præstøvej 78A at have en positiv effekt på sigt, men det er usikkert, hvornår byggeriet står færdigt. Der er aktuelt 2 unge, som er tiltænkt en ungehybel.

-       Fokus på serviceniveauer:

Alle serviceniveauer er ved at blive gennemgået. Der er blevet forelagt kvalitetsstandard og serviceniveau i forhold til børn med en funktionsnedsættelse. Ligeledes er niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier under gennemgang med forventelig efterfølgende justering. De berørte plejefamilier er varslet, og forhandlinger pågår. Herudover vil der blive set på muligheden for at afslutte igangværende foranstaltninger samt ikke blive iværksat efterværnsindsatser, hvor anden lovgivning kan anvendes.

-       Analyse af flyttemønstre:

KL har opgjort udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Her har Køge, Faxe, Stevns og Ringsted alle store stigninger. På den baggrund er vi sammen med GIS ved at kortlægge, hvor stor en andel af underretningerne, der skyldes tilflytning. En af opgaverne for den nye task force, der er nedsat af Beskæftigelsesudvalget med fokus på familier med en forsørger på offentlig forsørgelse, er at sætte hurtigt ind i forhold til tilflyttere, hvor sandsynligheden for at det kan udvikle sig til en social sag vurderes høj.

 

- Sammenhæng til skolefravær:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning har sammen med KMD gennemført en analyse af sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale foranstaltninger. Resultat og anbefalinger blev forelagt på udvalgsmødet i juni.

-       Arbejde med mindset:

Der er en række tiltag i gang med henblik på at udvikle et inddragende og helhedsorienteret mindset. Konkret deltager Faxe Kommune i Børns Vilkårs projekt om "Bedre Børneinddragelse", der sammen med metoden "Godt Videre" sikrer barnet og borgeren en aktiv rolle. Det påtænkes at "genindsætte" Signs of Safety gennem et bredt uddannelsesforløb over efteråret, ligesom vi indkøber et it-system, der understøtter helhedsorienteret og dialogbaseret sagsbehandling. Der spares ikke nødvendigvis penge på den korte bane, men kvalificerer arbejdet og indsatserne. Dette dog under forudsætning af, at besluttede indsatser også kan sættes i værk, jf. ex. "Godt Videre", hvor den unge inddrages. Hvis der pga. ”indsatsstop” må stoppes for mulige indsatser, må de tværgående indsatser sættes på pause indtil 2018.

- Fokus på tabt arbejdsfortjeneste:

Det vurderes løbende, om der kan reguleres i udbetalingen af tabt arbejdsfortjeneste. I 2015 udbetalte vi 9,4 mio. kr., i 2016 udbetalte vi 9,3 mio. kr. og for 2017 forventer vi at udbetale 8,9 mio. kr. Det der dog også karakteriserer tabt arbejdsfortjeneste er, at der gives meget støtte i sager, hvor børn ikke kan være hele dage i skole/dagtilbud hele dagen. Det gælder ikke mindst også dem, der er i skærmet gruppe eller specialtilbud. Og Faxe Kommune har forholdsmæssigt mange børn som er omfattet af sidstnævnte. 

-       Mellemkommunale refusioner:

Der iværksættes et øget fokus på at gennemgå og følge op på foreliggende refusionstilsagn. Arbejdet sker i samarbejde med kontrolgruppen.

 

Center for Børn & Undervisning har iværksat en række tiltag for at overholde budgettet i 2017. Der er udvist tilbageholdenhed på alle centrale puljer, så ikke disponerede midler tilbageholdes. Der er endvidere udarbejdet konkrete handleplaner på enheder der ved budgetopfølgning udviser merforbrug. I den forbindelse afholdes der løbende månedlige møder med de enkelte enheder, for at sikre budgetoverholdelse og sparring i forhold til den økonomiske styring af de enkelte områder.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunes styrelse

Økonomi

Hvis de foreslåede tiltag besluttes, vil det forventede merforbrug reduceres fra 5,1 mio. kr. til 4,4 mio. kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & beskæftigelse indstiller,

 

  1. at der indføres ansættelses- og indkøbsstop indtil udgangen af 2017, dog således, at Centerchefen har mulighed for at dispensere herfor.
  2. at der ansøges om en tillægsbevilling på det resterende beløb, 4,4 mio. kr.
  3. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Punkt 1 godkendt

Sagen genoptages i et ekstraordinært møde mandag 2. oktober kl. 07.00 - 09.00.

Til mødet skal der udarbejdes et bilag med allerede iværksatte tiltag samt et bilag med yderligere forslag for hele udvalgets område.

Forslagene skal prisfastsættes hvis muligt.

 70. Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgs område for 2018

Sagsnr: 28.77.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

 

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

 

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde den 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne på Børne- og Familieudvalgets område for 2018 godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Anbefales71. Status på handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitiske strategi for årene 2016 - 2019 blev godkendt af Byrådet den 18. maj 2016. Strategiens vision er: ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår."

På tværs af centrene blev der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder i strategien:

1) Flere borgere er fysisk aktive

2) Flere børn og unge spiser sundt

3) Flere borgere skal have en god mental sundhed

4) Færre unge bruger euforiserende stoffer

5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

 

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål beskrev de relevante centre, hvilke tiltag de ville iværksætte. Der blev beskrevet mere end 50 konkrete tiltag.

Handlingsplanen til sundhedsstrategien blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. maj 2016, af Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget den 31. maj 2016 og af Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.

 

Status på handlingsplanen

Center for Sundhed & Pleje skal årligt gøre status på implementeringen af handlingsplanen.

Der er gjort status på de 50 beskrevne tiltag, jf. bilaget. Er baggrunden grøn, er indsatsen i gang som planlagt. Er baggrunden gul, er indsatsen delvist i gang eller forsinket. Er baggrunden rød, bliver indsatsen alligevel ikke igangsat.

Status viser, at langt de fleste indsatser er markeret med grøn, og dermed er i gang som planlagt. Kun 6 indsatser er gule, dvs. forsinkede. Ingen indsatser er markeret med rød.

I forbindelse med status har centrene også tilføjet nye tiltag, som bidrager til at opnå vores delmål.

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommune på tværs af centre arbejder målrettet med indsatser, som understøtter den sundhedspolitiske strategi til glæde og gavn for vores borgeres levetid og livskvalitet.

 

Denne sagsfremstilling behandles også i følgende fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen. 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at status på indsatser i handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 -2019, tages til efterretning.

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Godkendt72. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 26. september 2017

Ingen meddelelserUnderskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen