Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 27. juni 2017

Børne- og Familieudvalget - 27-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 27. juni 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


41. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt42. Analyse af omkostninger ved anbringelser og aflastninger

Sagsnr: 00.16.00-P20-3-17 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Med budgetforliget for 2017-2020 blev der afsat 3,6 millioner kr. til en udviklingspulje på børn- og ungeområdet, nærmere betegnet til Socialcentrets myndighedsarbejde i forhold til 0-17 årige (op til 23 år i tilfælde af efterværn).

 

Som en af aktiviteterne i udviklingspuljen blev det besluttet, at der foretages en analyse af omkostninger ved anbringelser og aflastninger, herunder at der sættes fokus på god forhandlingspraksis og indarbejdelse af Servicelovens bestemmelser og en ligelig vægtning mellem kvalitet, rette indsats og økonomi.

 

Analysen er foretaget af konsulentfirmaet BDO, og er gennemført i løbet af 2. kvartal 2017. BDO præsenterer resultaterne på mødet.

 

Da BDO først har afsluttet sit møde medio juni 2017, foreligger der først en skriftlig afrapportering efter sommerferien. Denne forelægges udvalget, når den foreligger.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Sociale & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

 

 43. Spor 1 - Helhedsplan for dagtilbud

Sagsnr: 28.00.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Spor 1 - Helhedsplan for dagtilbud

I denne sags præsenteres spor 1 i helhedsplan for dagtilbud og en revideret tidsplan for det videre arbejde med de øvrige spor jf. kommissorium som blev forelagt Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016.

Spor 1 er en del af den samlede helhedsplan for dagtilbudsområdet og har til formål at belyse demografiudvikling for 2017 og 2018. Børnetallet for 2019 og frem er ikke medtaget, da antallet af kommende fødsler i 2019 ikke kendes og dermed vil der være for stor et usikkerhedsmoment ved udelukkende at basere et fremtidigt behov på antagelser om kommende børn.

Spor 1 skal ligeledes medvirke til, at skabe et overblik over om dagtilbuddene har de fornødne antal kvadratmeter til antallet af max pladser i de enkelte dagtilbud.

Der skelnes i sagen mellem antallet af max pladser og antallet af normerede pladser. Antallet af max pladser er et udtryk for det antal pladser, som dagtilbuddene maksimalt kan rumme og normerede pladser er antal af det gennemsnitlige forventede antal indmeldte børn.

Det samlede børnetal

Nedenstående tabel viser det samlede antal af normerede pladser for 2017 og 2018. Tallene er et gennemsnit af det forventede antal børn, der skal i dagtilbud.

Børnetallene er genereret på baggrund af det faktuelle befolkningstal i Faxe Kommune, Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning og Faxe Kommunes boligprogram/GIS.  

                          Det samlede antal af normeret pladser og forventede behov

 

2017

2018

Dagplejen 0 - 2 år

 

 

Pladser

190

187

Behov

176

184

Vuggestue 0 – 2 år

 

 

Pladser

395

395

Behov

370

399

Børnehave 3 – 5 år

 

 

Pladser

1010

970

Behov

832

867

Overordnet er der den fornødne kapacitet til det forventede antal børn i 2017 og 2018 på det samlede dagtilbudsområde. Nedenstående er en kort sammenfatning af udviklingen i de respektive byområder se bilag 1 for uddybning.  

Terslev

I forbindelse med ejendomsstrategiens spor 8 Terslev samles Terslev Børnehus på én matrikel. Der er ved ombygning af Terslev Børnehus lagt op til, at der skal være den fornødne fleksibilitet til, at ændre fordelingen af vuggestue- og børnehavepladser efter det aktuelle behov og som følge her af er det muligt at tilbyde de fornødne dagtilbudsplaser i Terslev. Det forventes at børnehuset bliver færdigbygget i slutningen af 2017.  

Haslev by

Der er et fald på 4 dagplejepladser i Haslev by fra 2017 til 2018 og et fald i antallet af børnehavepladser grundet privatisering af børnehaven Humlebo (juli 2017). Humlebo har en normering på maksimalt 45 pladser og det forventes som følge heraf, at der i gennemsnit vil være behov for at stille 40 færre kommunale børnehavepladser til rådighed i Haslev by.

Der vil i løbet af 2017 og 2018 være et større antal parcelhusgrunde og almennyttige boliger til rådighed i Haslev by. Det er ikke indarbejdet i helhedsplanens spor 1, da indflytningsmønsteret er usikkert. 

Der er den fornødne kapacitet til både de 0 – 2 årige og 3- 5 årige i 2017 og 2018. Antallet af 0 - 2 års dagtilbudspladser, dagpleje og vuggestue er fuldt udnyttet i både 2017 og 2018. Der er et større antal ledige børnehavepladser i Haslev by med enkelte pladser i Lillebo, Maglegården, Småfolket, Regnbuen og et større antal ledige pladser i Frøen og Valmuen. Det forventes, at behovet for børnehavepladser stiger løbende i 2018. 

Dalby

I Dalby er der den fornødne kapacitet til de 0 – 2 årige og 3- 5 årige i 2017 og 2018 og grundet de bygningsmæssige rammer er det muligt at have den fornødne fleksibilitet til, at ændre fordelingen af antallet af vuggestue- og børnehavepladser efter det aktuelle behov.

Dagplejen udnytter fuldt ud deres kapacitet og heldagslegestuen er flyttet fra Karisevej 64 til Dalby Børnehus, hvilket bidrager til at styrke overgangen fra dagpleje til børnehave.

Faxe by

I Faxe by er der den fornødne kapacitet til de 0 – 2 årige og med enkelte ledige pladser. Dagplejen udnytter fuldt ud deres kapacitet. I forhold til børnehavepladser er der et mindre antal ledige pladser i 2017.

Rønnede

I Rønnede er der den fornødne kapacitet til de 0 – 2 årige og med meget få ledige pladser. Dagplejen udnytter ligeledes fuldt ud deres kapacitet og der er den fornødne kapacitet til de 3- 5 årige med enkelte ledige pladser. 

Karise

I Karise er der født 10 børn flere end prognosen for 2016 forudsagde og disse børn begynder i dagtilbud løbende fra august 2017 og frem til december 2017. 

Herudover er der en stigning i antallet af 0 – 5 årige grundet tilflytning til Permatopia og det har som følge her af været behov for, at udvide antallet af vuggestuepladser i de eksisterende bygninger jf. beslutning i Byrådet den 14. juni 2017. Ifølge prognosen forventes det, at antallet af 0- 2 årige børn i en årrække vil være stigende. 

Faxe Ladeplads

I Mælkevejen i Faxe Ladeplads er der den fornødne kapacitet til både de 0 – 2 årige og 3- 5 årige i 2017 og dagplejen udnytter fuldt ud deres kapacitet. Der er ledige vuggestue- og børnehavepladser i Mælkevejen. Mælkevejen rummer herudover også skærmet gruppe og talegruppen Pegasus til børn, der har brug for en særlig sprogindsats.  

Den bygningsmæssige kapacitet

Som det fremgår af bilag 2 opfylder alle dagtilbud kvalitetsniveau B i forhold til antallet af max pladser. Det vil sige det antal af pladser som dagtilbuddene max kan rumme. Kvalitetsniveau B indbefatter et frit gulvareal på mindst m2 pr. barn.  

 • Børnehave: 3,5 m2 børneareal pr. barn + udearealerne
 • Vuggestue: 4,5 m2 børneareal pr. barn + udearealerne

Antallet af kvadratmeter pr. barn er et gennemsnit, da antallet af kvadratmeter pr. barn kan variere fra måned til måned alt efter antallet af indmeldte børn.

Af oversigten fremgår det ligeledes, at nogle dagtilbud har et større antal kvadratmeter ud over kvalitetsniveauet. Årsagen til at disse dagtilbud ikke stiller et større antal pladser til rådighed er, at de ekstra kvadratmeter nødvendigvis ikke er et udtryk for at dagtilbuddene er indrettet, så det er muligt at have tilstrækkeligt med frit gulvareal til rådighed jf. krav om frit gulvareal. 

De ekstra kvadratmeter tegner som følge heraf ikke et billede af den bygningsmæssige kapacitet herunder indretningen af dagtilbuddet, som er et centralt element i forhold til antallet af max pladser i det enkelte dagtilbud.  

En analyse af dagtilbuddenes bygningsmæssige kapacitet og kvalitet er en del af spor 2 i helhedsplanen.  

Opsamling

Spor 1 er en del af den samlede helhedsplan for dagtilbudsområdet og har til formål at belyse demografiudvikling for 2017 og 2018 herunder skabe et overblik over om dagtilbuddene har de fornødne antal kvadratmeter til antallet af max pladser i de enkelte dagtilbud.

Som det fremgår af sagen har det samlede dagtilbudsområde den fornødne bygningsmæssige kapacitet til at varetage det fremtidige forventede antal børn. 

Det næste skridt i helhedsplan for det samlede dagtilbudsområde er spor 2, som indeholder en analyse af dagtilbuddenes bygningsmæssige kvalitet.  

Revideret tids- og proces plan

Børne- og Familieudvalget blev den 29. november 2016 forelagt en tidsplan for arbejdet med helhedsplan for dagtilbudsområdet og der er behov for at denne revideres.

Spor 2 forventes at være afsluttet i 2017. 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at helhedsplanens spor 1 tages til efterretning

- at den ændrede tidsplan godkendes

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt44. Ankestatistik 2. halvår 2016

Sagsnr: 00.01.00-K03-6-16 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens Statistik for 2. Halvår 2016 Børne- og Familieudvalget

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for første halvår 2016 i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Udvalget hat tidligere fået forelagt statistikker for hele 2015 og 1. halvår 2016, hvor dataene ligeledes har været opdelt mellem udvalgene på baggrund af udtræk fra statistikbanken. Til disse grafer er der tilføjet dataene for 2. halvår, således at udviklingen i ankesager kan følges.

Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2016 i alt afgjort 85 sager fra Faxe Kommune, heraf er 14 på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde.

Kilde: ast.statistik.dk

Tallene viser, at der i 3. kvartal har været behandlet 7 sager i Ankestyrelsen fra Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Heraf er 4 sager blevet stadfæstet, én er blevet ændret og to er hjemvist. Alle sager  er på det specialiserede børneområde, og hører derfor under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

I 4. kvartal er der blevet behandlet 7 sager, heraf er én blevet stadfæstet, to er ændret og fire sager er hjemvist. Alle sager er på det specialiserede børneområde, og hører derfor under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Center for Familie, Social & Beskæftigelses sager forklares således:

 • Én ændring af sag om efterværn har vi ingen aktier i, da det oprindeligt er en sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren var i mellemtiden flyttet til Faxe Kommune, hvorfor vi blev orienteret om sagens udfald.
 • Én hjemvisning af sag om anbringelse uden for hjemmet af et barn, blev hjemvist bl.a. på grund af en manglende børnesamtale. Sagsbehandleren afholdte bevidst ikke en samtale, da det blev vurderet at pigens handicap gjorde, at hun ikke ville kunne forholde sig til foranstaltningen. Denne vurdering blev dog ikke journalført, hvilket var en fejl.
 • Én hjemvisning af sag om anbringelse uden for hjemmet af et barn, på grund af manglende oplysninger. Faxe Kommune vurderer, at hjemvisning reelt set bunder i, at Ankestyrelsen var uenig i afslaget på anbringelse. Drengen var på tidspunktet af afslaget 16 år.
  • Denne sag figurerer sandsynligvis to gange i statistikken, da begge forældre indsendte sagen til Ankestyrelsen, som behandlede den individuelt.
 • Én hjemvisning af sag om klage over valg af anbringelsessted, der blev hjemvist bl.a. på grund af manglende børnesamtale. Her var der afholdt en børnesamtale, men notet vedrørende samtalen blev ved en fejl ikke oversendt til Ankestyrelsen i forbindelse med klagen.
  • Denne sag figurerer sandsynligvis to gange i statistikken. I en uddybende liste fra Ankestyrelsen figurerer borgerens cpr-nummer i relation til to forskellige sagsnumre. Klagerne til de to sager er indsendt sammen dag og Ankestyrelsen har afgjort sagerne samme dag. Det antages derfor at sagen ved en fejl er registreret to gange.
 • Én hjemvisning af sag om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet, er beklageligvis et resultat af fejl i sagsbehandlingen fra Faxe Kommune.
 • Én ændring af sag om anbringelse med samtykke fra den unge over 15 år, er Faxe Kommune ikke enige med Ankestyrelsen om. Hvis en lignende sag foreligger i fremtiden, ville Faxe Kommune træffe samme afgørelse. Den unge sagen omhandler fyldte 18 år, 3 måneder efter Ankestyrelsen traf beslutningen om anbringelse.
 • Én ændring af sag om tabt arbejdsfortjeneste, var udtryk for en justering af Ankestyrelsens hidtige praksis. Den principafgørelse, som betød at Faxe Kommunes afgørelse blev ændret, var ikke offenligtgjort, da Faxe Kommune traf den oprindelige afgørelse.

For 2. halvår 2016 er omgørelsesprocenten derfor på 64,3 % kun for Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Det vil sige andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager fratrukket de afviste/bortfaldende. Til sammenligning var tallet i 1. halvår af 2016 44,4 %.

På alle lovområder havde Faxe Kommune i 2016 en omgørelsesprocent på 36 %, hvor omgørelsesprocenten på landsplan på alle lovområder i 2016 var på 29 %. Faxe ligger således fortsat lidt højere end gennemsnitligt for kommunerne i Danmark.

For at kunne vurdere, om niveauet for ankesager i Faxe Kommune er på niveau med resten af landet, tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede sager i ankestyrelsen pr. 10.000 indbygger for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan:

Kilde: ast.statistikbank.dk

Som grafen viser, ligger Faxe Kommune lidt over det gennemsnitlige antal ankesager pr. 10.000 indbyggere på landsplan i 2. halvår af 2016. På Servicelovens område og anden lovgivning vedrørende børn og unge har Faxe Kommune 12 afsluttede sager pr. 10.000 sammenlignet med gennemsnitlig 7 på landsplan.

Lovgivningen om sociale forhold, der dækker områder som sygedagpenge, sociale pensioner, boliger m.m., ligger Faxe Kommune lige under landsgennemsnittet, med henholdsvis 6 og 7 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere.

På Beskæftigelseslovgivningen ligger Faxe igen under gennemsnittet på landsplan, med henholdsvis 4 og 7 afsluttede sager i ankestyrelsen pr. 10.000 indbyggere.

Det er således afgørelserne vedrørende "børn og familier samt serviceloven", der er hovedårsagen til, at Faxe Kommune er lidt over det gennemsnitlige antal ankesager pr. 10.000 indbyggere på landsplan i 2. halvår af 2016.

Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Ankestatistikken for 2. halvår 2016 og listen over ankesager på Social- og Sundhedsområdet ansvarsområde er vedlagt som bilag.

Centerchefen gennemgår de afviste og hjemviste sager på udvalgsmødet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

at ankestatistikken for 2. halvår tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 30. maj 2017, pkt. 38:

Udsættes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt45. Månedlig budgetopfølgning BFU maj 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Kasper Sonne

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlig budgetopfølgninger på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1 % - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen. 

 

Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 31. maj 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

CFSB

91.017.417 kr.

41.283.925 kr.

(45,36 %)

96.282.000 kr.

(105,78 %)

CBU

128.243.072 kr.

57.636.674  kr.

(44,94 %)

128.243.072 kr.

(100 %) 

1 % puljen

1.193.000 kr.

I alt

220.453.489 kr. 

98.920.599 kr.

(44,87 %) 

224.525.072 kr.

(101,85 %)

 

Center for Børn & Undervisning forventer samlet set at overholde budgettet i 2017.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse forventer på baggrund af aktiviteten de første 5 måneder af 2017 et merforbrug på 4,4 mio. kr., når både områdets andel af 1%-puljen (865.000 kr.) og andel af P/L-puljen (928.000 kr.) indregnes.
Pr. 31. maj 2017 udarbejdes en omfattende budgetopfølgning som forelægges Byrådet i august 2017.
Ovenstående skøn kan derfor ændres på baggrund af dette arbejde. 

Særlige bemærkninger

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har noteret en stor stigning i antallet af underretninger som potentielt kan sætte den samlede budgetoverholdelse under pres. Der var forudsat et uændret antal underretninger i 2017, og der er aktuelt kommet ca. 50% flere end i 2016.

 Tiltag til budgetoverholdelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har iværksat en række tiltag for at imødegå det forventede merforbrug. Merforbruget kan bl.a. forklares ved, at budgettet for 2017 er lavere end regnskabsresultatet for 2016. Administrationen vurderede ved budgetlægningen for 2017, at der skulle tilføres 5 mio. kr. mere, end der blev tilført ved budgetforliget. Nedenfor er beskrevet en række allerede iværksatte tiltag

Allerede iværksatte tiltag, hvor effekten indgår i skønnet:

-       Fokus på underretninger:

Grundet et kraftigt stigende antal underretninger er der sat fokus på at øge samarbejdet mellem ”underretter” og myndighed, således at underretninger har en højere kvalitet og indeholder flere oplysninger. Udgifterne på det specialiserede børneområde afhænger i vid udstrækning af aktiviteten. Dertil vil den eksisterende samarbejdsstruktur (TVÆRS) blive justeret, så samarbejdet sker tidligere og decentralt.

 

-       Fokus på anbringelser:

Revisionsfirmaet BDO foretager aktuelt en analyse af omkostninger ved anbringelse og aflastning, herunder fokus på styring af området og et økonomisk fokus på sagerne. På baggrund af analysen modtages en række anbefalinger for det videre arbejde. Herudover forventes modulbyggeriet på Præstøvej 78A at have en positiv effekt på sigt.

 

-       Fokus på serviceniveauer:

I første halvdel f 2017 er det yderligere fokus på serviceniveauet for udsatte børn og unge. Konkret er serviceniveauet for familier med børn med funktionsnedsættelse ved at blive gennemgået og samlet i en håndbog. Ligeledes er niveauet for plejevederlag til pleje- og aflastningsfamilier under gennemgang med forventelig efterfølgende justering. Der udsendes varslingsbreve til berørte plejefamilier. Herudover vil der blive set på muligheden for at afslutte igangværende foranstaltninger samt ikke blive iværksat efterværnsindsatser, hvor anden lovgivning kan anvendes.

 

-       Analyse af flyttemønstre:

KL har opgjort udviklingen i udgifterne på det specialiserede børneområde fra regnskab 2015 til regnskab 2016. Her har Køge, Faxe, Stevns og Ringsted alle store stigninger. På den baggrund er vi sammen med GIS ved at kortlægge, hvor stor en andel af underretningerne, der skyldes tilflytning.

 

-       Sammenhæng til skolefravær:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning har sammen med KMD gennemført en analyse af sammenhæng mellem højt skolefravær og sociale foranstaltninger. Resultat og anbefalinger er vedlagt som bilag.

 

-       Arbejde med mindset:

Der er en række tiltag i gang med henblik på at udvikle et inddragende og helhedsorienteret mindset. Konkret deltager vi i Børns Vilkårs projekt om "Bedre Børneinddragelse", der sammen med metoden "Godt Videre" sikrer barnet og borgeren en aktiv rolle. Vi påtænker at "genindsætte" Signs of Safety gennem et bredt uddannelsesforløb over efteråret, ligesom vi indkøber et it-system, der understøtter helhedsorienteret og dialogbaseret sagsbehandling. Vi sparer ikke nødvendigvis penge her på den korte bane, men kvalificerer arbejdet og indsatserne. Dette dog under forudsætning af, at besluttede indsatser også kan sættes i værk, jf. ex. Godt Videre, hvor den unge inddrages. Hvis der pga. ”indsatsstop” må stoppes for mulige indsatser, må de tværgående indsatser sættes på pause indtil 2018.

 

-       Mellemkommunale refusioner:

Der iværksættes et øget fokus på at gennemgå og følge op på foreliggende refusionstilsagn. Arbejdet sker i samarbejde med kontrolgruppen.

 

Yderligere forslag:

-       Indføre et totalt ansættelses- og indkøbsstop på udvalgets område, hvor der alene kan dispenseres af centercheferne.

-       Iværksætte de af BDO præsenterede forslag (kendes ikke ved udsendelse af dagsorden).

-       Øge den maksimale ventetid i Familiehuset fra 4 til 6 måneder.

-       Etablere venteliste på maksimalt 3 måneder vedr. Ungecentrets indsatser

 

Konsekvenser: 

En forøgelse af ventetiden på familiebehandling og kontaktpersonsordning kombineret med, at der ikke kan visiteres til alternative (hurtigere og mere omfattende) indsatser indebærer risiko for et øget antal anbringelser. Alternativt er der risiko for, at vi vil vi bevæge os på den forkerte side af loven, hvis vi ikke iværksætter en tilstrækkelig indsats i hjemmet, hvis der er alvorlig bekymring.

Hvis ventetiden på indsatserne øges, skal der være opmærksomhed på, at det er vanskeligt at føre dem tilbage til det nuværende niveau.

Den tidskrævende myndighedsindsats i forhold til at intensivere inddragelsen af forældre, børn og samarbejdspartnere bør genovervejes, hvis relevante indsatser ikke  iværksættes, når behovet for omfattende støtte opstår.

Det igangværende arbejde med at reducere plejefamiliers vederlag indebære en vis risiko for, at familierne opsiger kontrakten med kommunen, og at børnene herefter skal anbringes på relativt dyre opholdssteder. Det er erfaringen, at Faxe Kommune allerede nu underbyder med aflønninger, som ligger under det, som hovedstadskommunerne tilbyder plejefamilier i vores område. 

Det er usikkert, i hvilket omfang der bliver iværksat forebyggende indsatser i normalsystemet. De udfordringer, der ikke løses i normalsystemet vil – som det ser ud i dag - alligevel blive modtaget hos myndigheden i form af underretninger.

Der er på trods heraf sager, hvor der er en akut handlepligt ift at igangsætte en indsats. Såfremt Faxe Kommune ikke selv kan levere denne indsats, er det nødvendigt, at købe bistanden.

Herudover er det relevant at gøre opmærksom på, at der i dag er en betydelig andel sager, hvor der ikke er foretaget opfølgning og hvor der forventeligt skal kunne justeres, tilpasses og afsluttes indsatser både i forhold til, at sikre effekt og hensigtsmæssig anvendelse af den økonomi/ressourcer i interne tilbud, der er til rådighed. Det forudsætter dog en yderligere prioritering af personaleressourcer og fastlæggelse af en langsigtet forebyggelsesstrategi i samarbejde med Center for Børn & Undervisning.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

Af yderligere tiltag ønsker Børne- og Familieudvalget initiativer på baggrund af BDO´s analyse og forslag

 

 46. Budgetforslag 2018 - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-7-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2018 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er den 14. juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts 2017 blev de første budgetrammer for 2018 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, anlægsforslag og tekniske korrektioner. 

KL og regeringen har den 1. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Den præcise virkning af aftalen forventes dog ikke at være kendt før medio juni. Som del af aftalen opretholdes finansieringstilskuddet.

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. årligt. 

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag. 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at:

 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

 


 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt47. Opfølgning på kvalitet i dagtilbud – temaet ”rum og møbler”

Sagsnr: 28.06.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på arbejdet med kvalitet på dagtilbudsområdet med et særligt fokus på rum og møbler. Der præsenteres vurderinger af dagtilbuddenes indsatser for at udvikle de fysiske omgivelser indendørs. 

Baggrund

Børne- og Familieudvalget besluttede på et dialogmøde d. 28. juni 2016 at prioritere temaerne ”rum og møbler”, ”forældresamarbejde” samt ”interaktion” til det videre arbejde med kvalitet i dagtilbud:

I forlængelse heraf blev der i efteråret 2016 lavet en handleplan for det videre arbejde, jf. bilag 1. Det første indsatsområde, der følges op på er i den sammenhæng er temaet ”rum og møbler”.  

Temaet ”rum og møbler”

Med dette tema fokuseres der på pædagogisk kvalitet i de fysiske omgivelser indendørs, herunder indretning og udnyttelse af mulighederne i de fysiske omgivelser. Der er et stort pædagogisk potentiale i, at indrette rummene til bestemte formål, og herved skabe læringsmiljøer, der understøtter positive læringsoplevelser, dagtilbuddets sociale liv og børnenes læring og udvikling.

Tilsynet i 2016 viste, at der var behov for, at der i dagtilbuddene blev arbejdet videre med, at udvikle den pædagogiske kvalitet i de fysiske omgivelser herunder udvikling af de sproglige og tematiserede læringsmiljøer. 

Opfølgning gennem vurderinger og skaleringer fra det pædagogiske tilsyn

I handleplanen for temaet ”rum og møbler” rammesættes dagtilbuddenes arbejde med, at indrette og udvikle læringsmiljøer gennem brug af tilbagemeldinger fra tilsynet i 2016. I den sammenhæng har hvert dagtilbud kunnet identificere mål ved hjælp af tilsynets rapporter, hvor der blandt andet indgår anbefalinger til den fremadrettede udvikling og udnyttelse af de fysiske omgivelser indendørs.  

Der tages således afsæt i en række faste pejlemærker for kvalitet på dagtilbud, som er rammesat i det evidensbaserede tilsynsmateriale for dagtilbudsområdet godkendt i Børne- & Familieudvalget d. 26. januar 2016. I den sammenhæng anvendes et skaleringssystem (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst). 

Center for Børn & Undervisning fulgte op på dagtilbuddenes arbejde med rum og møbler via et opfølgende tilsynsbesøg i hvert dagtilbud i maj 2017. Resultaterne fremhæves i det følgende afsnit.   

Resultater

Overordnet set er det tydeligt, at dagtilbuddene har arbejdet fokuseret med indretning og udvikling af de fysiske omgivelser indendørs. Samlet set blev dagtilbuddene skalleret til 3,6 point ved tilsynet i 2016. Ved opfølgningen i maj 2017 opnår samme dagtilbud en samlet skallering på 4,6 point – dvs. en stigning på 1 point.

 

 

I de fleste dagtilbud er årsagen til de højere gradueringer, at dagtilbuddet har formået at styrke de tematiserede læringsmiljøer på stuerne, at udnytte mulighederne for at integrerer værkstedsaktivitet samt æstetik, som gør rummene mere indbydende for børnene at opholde sig og lege i.  

Resultaterne for de enkelte dagtilbud kan læses i vedlagte rapport, jf. bilag 2.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at opfølgningen på temaet "rum og møbler" tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Udsættes48. Orientering om decisionsskrivelse vedrørende Faxe Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2015

Sagsnr: 00.01.00-G01-3908-17 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedrørende kommunens revisionsberetning for 2015. Decisionsskrivelsen vedrører de områder af beretningen, der omhandler statsrefusion på Børne- og Socialministeriets område.

Gennemgang af revisionsberetningen foretaget af Ankestyrelsen på vegne af Børne- og Socialministeriet vedrører alene de områder, der efter regeringsomdannelsen i november 2016 vedrører ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område, jf. kongelig resolution af 28. november 2016.

Konklusionen på revisionen er, at Faxe kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud har givet revisionen anledning til revisionsbemærkninger på Børne- og Socialministeriets område.

Bemærkningen kan henføres til:

 • SEL § 176 - Særligt dyre enkeltsager (SEL §§ 50, 52 og 176)

Bemærkningen vedrører, at der er fundet fejl i seks af de ti gennemgåede sager i form af manglende børnesamtale, manglende handleplan eller manglende opfølgning herpå, manglende tilbyd om forældrehandleplan, utilstrækkelig journalføring og manglende dokumentation af bevillingsgrundlaget.

Ministeriet finder det positivt, at kommunen vil gennemgå alle anbringelsessager med henblik på at sikre, at sagerne bliver bragt i orden. Ministeriet har ligeledes noteret sig, at kommunen er med i et treårigt projekt med fokus på bedre børneinddragelse og handleplaner i samarbejde med Børns Vilkår.

 

 • SEL §§ 41 og 42 – Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste.

Bemærkningen vedrører, at der er fundet fejl i en af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke var ført tydelig journal, hvorfor bevillingsgrundlaget var uklart.

Ministeriet finder positivt, at der efterfølgende er foretaget en ajourføring af journalen, og at det herefter er vurderet, at grundlaget for bevillingen er i orden.

 

Afsluttende bemærkninger

Ministeriet anser ovenstående punkter, som det revisor bedes følge op på i kommunens beretning for regnskabsåret 2016. Endvidere forudsætter Ministeriet, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 552 af 8. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Børne- og Familieudvalget, 30. maj 2017, pkt. 39:

Udsættes

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Udsættes49. Dialogmøde med CenterMed

Sagsnr: 00.01.00-A00-37-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget afholder den 27. juni 2016 dialogmøde vedrørende budget 2018 med Centerudvalget for Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse, jævnfør budgetvejledningen for 2018.

 

 

 

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2018

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Godkendt50. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017

Ingen meddelelserUnderskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen