Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. februar 2017

Børne- og Familieudvalget - 28-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 28. februar 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


8. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.9. Udmøntning af kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet 2017

Sagsnr: 28.00.00-A00-7-15 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres evaluering af sociale normeringer i 2016 samt forslag til anvendelse af kvalitetsmidlerne på dagtilbudsområdet for 2017.

 

På Børne - og Familieudvalgets møde d. 26. januar 2016 blev det besluttet, at udmønte kvalitetsmidler i form af sociale normeringer.

Det samlede beløb for kvalitetsmidlerne 2016 var 1.161.00 kr. Heraf er 120.000 kr. anvendt til licens til Kompetencehjulet og 1.041.000 kr. til sociale normeringer. Midlerne til sociale normeringer blev fordelt i et samarbejde mellem områdelederne og centerstaben i Center for Børn & Undervisning.

 

Sociale normeringer er en ekstra bevilling, der gives oveni institutionens ordinære budget. Formålet med udmøntningen er, at tilføre ekstra ressourcer til at styrke og supplere det pædagogiske arbejde for børn og forældre gennem målrettet forebyggende indsatser.

 

Evaluering af social normering 2016

Center for Børn & Undervisning har modtaget i alt 18 ansøgninger. Heraf er 10 gruppeansøgninger og 8 ansøgninger møntet på et enkelt udsat barn. I 10 ud af de 18 ansøgninger søges der midler til målrettede indsatser for børn med flygtningebaggrund eller børn med dansk som andetsprog.  

Ansøgnings- og evalueringsproceduren bidrager til et øget blik på kvaliteten i den målrettede indsats, da personalet udvikler, igangsætter og evaluerer indsatsens forløb i henhold til indsatsens mål- og indholdsbeskrivelse.

Alle indsatser har haft øje for udsatte børn eller mindre børnegrupper, der befinder sig i en sårbar eller udsat position. Alle indsatser bærer præg af en høj grad af forældreinddragelse, gennem dialogaftaler med forældrene.

Center for Børn & Undervisning har foretaget en evaluering af kvalitetsmidlernes udmøntning som sociale normeringer i 2016(Bilag 1).

Evalueringen viser, at sociale normeringer skaber mulighed for effektivt, fleksibelt og konkret at målrette pædagogiske indsatser for børn i udsatte positioner.

Kvalitetsmidler 2017

Med afsæt i evalueringen peger Center for Børn & Undervisning på, en forsat tildeling af kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet i form af sociale normeringer samt finansiering af licens til Kompetencehjulet. 

Udmøntning af kvalitetsmidler

2017

Licens til ”Kompetencehjulet”

 200.000 kr.

Sociale normeringer

 980.000 kr.

Total

1.180.000 mio. kr.

Tildeling af midler til social normering vil forsat blive behandlet efter ansøgning til områdeleder og centerstaben i Center for Børn & Undervisning, jf. bilag 2. Dette for at sikre et klart mål for indsatsen som understøtter systematik, pædagogiske overvejelser og evaluering af indsatsernes forløb. 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

 

Sagen afgøres af

Børne - og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at der ud af de tildelte kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet i 2017 anvendes 980.000 kr. til sociale normeringer

2. at der ud af de tildelte kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet i 2017 anvendes 200.000 kr. til betaling af licens for Kompetencehjulet

3. at fordelingen af midlerne fremadrettet håndteres administrativt  

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. februar 2017

Punkt 1 + 2 godkendt.

Punkt 3 kan ikke godkendes. Udvalget ønsker fortsat at blive forelagt sag vedr. anvendelse af kvalitetsmidlerne10. Tilsyn - Opfølgning med private og selvejende dagtilbud samt landsbyordningen i Terslev

Sagsnr: 28.06.08-A00-1-15 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

Børne- & Familieudvalget besluttede på deres møde den 26. januar 2016 at tage en ny tilsynsmodel i brug for det lovpligtige pædagogiske tilsyn på dagtilbudsområdet. Den 30. august blev der i Børne- & Familieudvalget fulgt op på tilsynet med de kommunale dagtilbud. Med denne sag følges der op på de udførte tilsyn i de private og selvejende dagtilbud samt landsbyordningen i Terslev.

Formålet med den nye tilsynsmodel er at sikre et mere tidssvarende tilsyn med en fælles viden om og fælles mål for, hvilke kvalitetsparametre, der skal arbejdes efter. Tilsynsmaterialet er udarbejdet på baggrund af evidensbaseret viden om, hvad der kendetegner kvalitet i dagtilbud.

Der er 3 selvejende dagtilbud, 2 private og 1 landsbyordning. Der er derfor udarbejdet 6 tilsynsrapporter, som er vedlagt denne sag, jf. bilag 1-6.

 

Generelle resultater af det pædagogiske tilsyn

Det pædagogiske tilsyn er delt op i 6 temaer om pædagogisk kvalitet:

  • fysiske omgivelser udendørs
  • fysiske omgivelser indendørs
  • det pædagogiske læringsmiljø
  • det sproglige læringsmiljø
  • arbejdet med pædagogiske læreplaner
  • organisering af det pædagogiske arbejde
  • personalets kvalifikationer

 

Derudover er der 2 yderligere temaer, hvor der fokuseres på politiske indsatsområder i Faxe Kommune – ved dette tilsyn var der fokus på henholdsvis alkoholpolitik og kompetencehjulet.

Generelle bemærkninger fra tilsynet

De fysiske omgivelser udendørs er gode i alle dagtilbud, der ses dog en generel tendens til, at være for lidt fokus på sprogmiljøet udendørs, herunder fx tal og bogstaver malet på fliser, legeting, m.m. Ved en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst) ses en samlet vurdering på 4,3.

De fysiske omgivelser indendørs er varierende mellem dagtilbuddene pga. de forskellige vilkår og følgende muligheder i dagtilbuddenes bygninger. Der ses dog en tendens til at være begrænset mulighed for værkstedsaktivitet i halvdelen af de omfattede dagtilbud. Ved en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst) ses en samlet vurdering på 3,8.

Det pædagogiske læringsmiljø er gradueret højt i de fleste dagtilbud. Der er ingen generelle tendenser, som er bemærkelsesværdige. Ved en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst) ses en samlet vurdering på 4.

Det sproglige læringsmiljø er gradueret lavt i de fleste dagtilbud. Det er forskelligt, hvad der ligger til grund for de dagtilbud, der hat fået lave gradueringer, men der ses dog en mere udbredt tendens til, at sprogudviklingsskemaerne ikke anvendes. Ved en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst) ses en samlet vurdering på 2,8.

Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er gradueret lavt i de fleste dagtilbud. Der ses en generel tendens til, at dagtilbuddene mangler en synlig sammentænkning af aktiviteter og læreplanstemaer, som tager udgangspunkt i pædagogiske didaktiske målsætninger og opfølgning. Ved en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst) ses en samlet vurdering på 3.

Organiseringen af det pædagogiske arbejde er varierende mellem dagtilbuddene. Der ses en generel tendens til, at dagtilbuddene mangler didaktiske overvejelser i tilrettelæggelsen af aktiviteter og overordnet set har behov for en styrkelse af dokumentations- og evalueringskulturen. Ved en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer (på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst) ses en samlet vurdering på 3,7.

Arbejdet med Faxe Kommunes alkoholpolitik er gradueret højt i de fleste dagtilbud, hvor det er relevant. Der ses ingen generelle tendenser. Der er ikke lavet en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer, da arbejdet kun er relevant i nogle dagtilbud.

Arbejdet med kompetencehjulet er gradueret højt i de fleste dagtilbud. Der ses en generel tendens til, at dagtilbuddene mangler at skabe sammenhæng mellem kompetencehjulet og det konkrete arbejde med de pædagogiske læreplaner, herunder tilrettelæggelse og evaluering af aktiviteter. Der er ikke lavet en udregning af gennemsnittet af tilsynets gradueringer, da arbejdet kun er relevant i nogle dagtilbud.

 

Det videre arbejde med resultaterne af tilsynet

I tilsynsrapporterne er opstillet anbefalinger til hvert dagtilbud, som kan inspirere og eventuelt målrette den pædagogiske udvikling til næste tilsynsbesøg.

I enkelte dagtilbud har tilsynsprocessen givet anledning til, at der udarbejdes særskilte handleplaner for den pædagogiske udvikling.  Disse handleplaner er udarbejdet i samarbejde mellem den pågældende daginstitution og Center for Børn & Undervisning. Center for Børn & Undervisning følger op på handleplanerne med endnu et tilsynsbesøg efter 3 måneder.

Center for Børn & Undervisning ser et generelt behov for at styrke og udvikle det videre arbejde med evaluering og læreplanstemaer, herunder synlige didaktiske overvejelser i tilrettelæggelsen og opfølgningen på aktiviteter. Dette var også tilfældet ved tilsynet af de kommunale dagtilbud.

I forlængelse af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings forestående arbejde med ”Styrkede pædagogiske læreplaner” vil Center for Børn & Undervisning igangsættes en udviklingsproces, der styrker sammenhængen mellem evaluering, læreplanstemaer, kompetencehjulet og de didaktiske overvejelser i tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske arbejde. Ministeriets arbejde med de styrkede læreplaner forventes afsluttet i 2017.

Lovgrundlag

Ifølge dagtilbudslovens § 5 er kommunalbestyrelsen forpligtede til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene efter dagtilbudsloven, herunder med, at den pædagogiske praksis lever op til dagtilbudslovens formålsbestemmelser på området og til de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastlagt efter dagtilbudslovens § 3.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at resultaterne af tilsynsprocessen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.11. Månedlig budgetopfølgning BFU januar 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 31. januar 2017

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1 % - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen. 

 

Budgetopfølgningen pr. 31. januar opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 31. januar 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

Forbrugsprocent

CFSB

91.318.498 

6.144.842 

91.318.498 

6,73 % 

CBU

 124.118.568

12.152.647 

124.118.568 

 9,59 % 

1 % puljen

1.193.000 

I alt

216.630.066 

18.297.489 

215.437.066 

7,13 % 

  

Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer samlet set at overholde budgettet i 2017.

Center for Børn & Undervisning forventer samlet set at overholde budgettet i 2017.

 

Særlige bemærkninger

Center for Børn & Undervisning forventer et merforbrug på økonomiske fripladser på ca. 2,3 mio. kr. Årets skøn er baseret på tidligere budgetårs forbrug på økonomiske fripladser.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.12. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

 

  • Ansøgningsfristen for rådgivningsforløb er sommeren 2017. Der fremlægges sag 2. maj 2017 om samarbejde med Socialstyrelsen.
  • Der inviteres til et fælles dialogmøde mellem Børne- & Familieudvalget og forældrerepræsentanter på dagtilbudsområdet tirsdag d. 16. maj 2017 kl. 19-21. Der sendes invitationer til formændene for de tre områdebestyrelser samt én forældrerepræsentant pr. lokalt forældreråd. Følgende sættes på dagsordenen:

Børne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med den nye Børne- og Ungepolitik samt de politiske ambitioner med politikken.
I forlængelse heraf drøftes kvalitet i

1) det pædagogiske arbejde og
2)forældresamarbejdet.

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. februar 2017

Fortællerambassadører.

Meddelelser blev givet.

 Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen