Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. marts 2017

Børne- og Familieudvalget - 28-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 28. marts 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


13. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.14. Tema - Ungecenter Faxe og Familiehuset

Sagsnr: 00.01.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Som aftalt i forbindelse med budgetprocessen og som en del af en række temaoplæg for udvalget, holder leder af henholdsvis Familiehuset og Ungecenter Faxe oplæg om deres tilbud.

 

Oplæggene vil have følgende overskrifter:

 • Beskrivelse af tilbuddene, herunder blandt andet beliggenhed, nøgletal, ydelser, metoder.
 • Illustrative cases, der giver et indtryk af de børn, unge og familier tilbuddene er i kontakt med.
 • Aktuelle problemstillinger og tendenser.

 

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service
Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 15. Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

Sagsnr: 27.06.08-G00-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

KKR har vedtaget en proces, der skal føre til fornyelse af det politiske grundlag for rammeaftalen på det specialiserede socialområde. Derfor har rammeaftalesekretariatet udarbejdet en fælles enslydende sagsfremstilling til orientering til alle relevante udvalg i kommunerne i region Sjælland.

 

Kommunerne har nu haft ansvaret for at koordinere rammeaftalerne siden 2011. Efter kommunerne overtog koordineringsansvaret er regelsættet blevet justeret flere gange. Senest med indførelsen af National Koordinationsstruktur, hvor Socialstyrelsen har fået en række beføjelser ift. kommunerne.

 

KKR har besluttet, at nyt fokusområde i rammeaftale 2017, er ”proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018”. Man ønsker at skabe et nyt politisk grundlag og nyt politisk ejerskab til rammeaftalen. I rammeaftale Sjælland er det nuværende politiske grundlag, i form af de 7 fælles mål og principper for samarbejdet, fra 2008.

 

Den ny proces for rammeaftale 2018 har fokus på tidlig inddragelse politisk, fagligt og af brugere.

 

Som led i ny proces for rammeaftalen har der været afholdt Kick-Off møde for udvalgsmedlemmer den 25. november 2016. Den 18. januar 2017 var repræsentanter for brugerne ved de kommunale handicapråd og KKR’s dialogforum samlet til en tilsvarende drøftelse. På begge møder har også deltaget repræsentanter for styregruppen og KKRs formandskab.  

 

På begge dage var der faglige oplæg og drøftelser om økonomi, specialisering, recovery, kvalitet og effekt samt ønsker til rammeaftalen og kommende fokusområder.

 

Forslag til kommende fokusområder var bl.a. omkring brugerinddragelse og dialog, effekt og metodeudvikling, specialisering og fleksibilitet, recovery og involvering af civilsamfund samt videndeling og forpligtende samarbejder.

 

Den 17.marts afholdes tilsvarende møde med fagpersoner fra både bestiller og udførere i kommunerne: Myndighedsledere og virksomhedsledere mv. og med deltagelse af styregruppen.

 

Den 7. april 2017 samles udvalgsmedlemmerne og KKR dialogforum samt styregruppen igen til en drøftelse af fokusområder i den kommende rammeaftale. Det sker bl.a. med afsæt i input fra brugerne og faglige input fra kommunerne. Output fra den politiske temadag behandles på administrativt og politisk niveau i styregruppen, K17 og KKR.

 

Rammeaftale 2018 behandles på møde i KKR i juni og forinden i den administrative styregruppe for rammeaftale sjælland og i K17 i maj. Efter behandling i KKR i juni sendes rammeaftalen til politisk behandling i kommunerne med frist for godkendelse 15. oktober.  

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

- at Børne- og Familieudvalget udpeger to repræsentanter til den politiske temadag den 7. april 2017

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

Børne- og Familieudvalget udpeger Nadia Bruun Thurø (Ø) og Nellie Bradsted (V) til at deltage i mødet den 7. april 2017.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 16. Orientering om årsrapport for underretninger 2016

Sagsnr: 27.00.00-P05-2-17 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Med sagen fremlægges orientering om årsrapport for underretninger for 2016 på børne- og ungeområdet.

Det er anden gang, en sådan rapport er blevet udarbejdet. Formålet med rapporten er at følge udviklingen i underretninger, der indsendes til kommunen, og for at have et fælles databaseret grundlag at styre og tilpasse ressourcer, indsatser og udvikling ud fra på dette felt.

Rapporten er lavet på baggrund af databaseudtræk fra SB-sys. Udtrækket indeholder de oplysninger, der er registreret i underretningsnoden i børne- og ungemodulet i fagsystemet SB-sys. Registrering af underretninger og oplysninger i forbindelse hermed sker manuelt af medarbejdere i Socialcentrets børne- og ungeteam.

I 2016 er der jf. databaseudtrækket registreret 773 underretninger. Disse underretninger databehandles i årsrapporten med hensyn til antal underretninger, hvem der underretter, hvad der underrettes om samt afledte aktiviteter på baggrund af underretningerne. Årsrapporten ligger som bilag til sagen.

Der er følgende hovedkonklusioner:

 • Fra 2015 til 2016 er antallet steget med 21,5 %.
 • Der er underrettet om 502 enkelte børn, hvilket er 6,2 % af det samlede antal børn og unge 0-17 år i Faxe Kommune pr. 1. oktober 2016.
 • Der er underrettet mest om børn og unge født i 2001, 2002 og 2007.
 • Skoler og øvrigt sundhedsvæsen sender flest underretninger. Under øvrigt sundhedsvæsen hører eksempelvis sygehuse, praktiserende læger, akutmodtagelser, speciallæger og psykiatrien.
 • Der underrettes oftest om omsorgssvigt, voldelige overgreb, ulovligt fravær og "andet" (eksempelvis skilsmisseproblematikker, husspektakler, udeblivelse fra tandeftersyn og vold mellem forældre).

 

Steget i antal 2015-2016:

Udsættelsessager/boligforhold

Voldeligt overgreb mod barnet

Misbrug i hjemmet

Ulovligt skolefravær

Selvmordstanker eller-forsøg

Indadreagerende adfærd

Kriminalitet hos barnet/den unge

 

Faldet i antal 2015-2016:

Misbrug hos den unge

Seksuelt krænkende adfærd

Funktionsnedsættelser

Lovgrundlag

Lov om Social Service
Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 17. Månedlig budgetopfølgning BFU februar 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 28. februar 2017

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1 % - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen. 

 

Budgetopfølgningen pr. 28. februar opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 28. februar 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

Forbrugsprocent

CFSB

91.318.498 

13.169.552 

91.318.498 

14,29 % 

CBU

 124.118.568

22.784.863 

124.118.568 

 18,36 % 

1 % puljen

1.193.000 

I alt

216.630.066 

35.954.415 

215.437.066 

16,60 % 

  

Center for Familie, Social og Beskæftigelse forventer samlet set at overholde budgettet i 2017.

Center for Børn & Undervisning forventer samlet set at overholde budgettet i 2017.

 

Særlige bemærkninger

Center for Børn & Undervisning forventer et merforbrug på økonomiske fripladser på ca. 2,3 mio. kr. Årets skøn er baseret på tidligere budgetårs forbrug på økonomiske fripladser. Center for Børn & Undervisnings søger om frigivelse af midler fra puljen til dækning af økonomiske fripladser i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 18. Godkendelse af anlægsregnskab- For Ny organisering af den kommunale tandpleje

Sagsnr: 29.15.00-A00-1-15 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

 

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Børn & Undervisning har gennemført og afsluttet anlægsprojektet - Ny organisering af den kommunale tandpleje. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 

 12.304.000

12.304.000 

Forbrug

11.805.349 

 

11.805.349 

Difference

 

 

498.651 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindreforbruget kan henføres til, at anlægssagen har været stramt styret af ekstern rådgiver, som løbende har fulgt op på anlægssagen. Endvidere har flere af de tunge poster i anlægget været i udbud, som har resulteret i billigere, og faste priser på en lang række af projektets leverancer.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

 

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at regnskabet godkendes.

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Anbefales.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 19. Anlægsregnskab for Frøen etablering af yderligere vuggestuepladser

Sagsnr: 28.03.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Frøen etablering af yderlige vuggestuepladser - orientering om afsluttet anlæg.
 

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Børn & Undervisning har gennemført og afsluttet anlægsprojektet - Frøen etablering af yderligere vuggestuepladser. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 

 135.000

135.000 

Forbrug

99.873 

 

99.873 

Difference

 

 

35.127 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindreforbruget kan henføres til en lavere anlægspris end budgetteret.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Mindreforbrug er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at regnskabet tages til efterretning, idet anlægsregnskabet indgår i samlet sag vedrørende regnskabsafslutningen.

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 20. Anlægsregnskab for Småfolket/Regnbuen etablering af yderligere vuggestuepladser

Sagsnr: 28.03.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

 Småfolket/Regnbuen etablering af yderlige vuggestuepladser - orientering om afsluttet anlæg.
 

 I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Børn og Undervisning har gennemført og afsluttet anlægsprojektet - Småfolket/Regnbuen etablering af yderligere vuggestuepladser. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 

 67.000

67.000 

Forbrug

54.430 

 

54.430 

Difference

 

 

12.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindreforbruget kan henføres til en lavere anlægspris end budgetteret.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Mindreforbrug er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at regnskabet tages til efterretning, idet anlægsregnskabet indgår i samlet sag vedrørende regnskabsafslutningen.

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Godkendt.

 

Mogens Stilhoff (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 21. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

 • Orientering om forsøg med modulsystemer til ungehybler på Faxe Sundhedscenter. Byrådet vedtog den 9. februar 2017, at udgifter til drift og pædagogisk indhold af tilbuddet skal forelægges for Børne- og Familieudvalget. Byggeriet forventes jf. kommissoriet færdigt ultimo september 2017, hvorfor sagen til Børne- og Familieudvalget fremlægges på maj eller juni mødet.

 

 • Der blev orienteret om processen med sammenlægning af de tre fælleslegater.

 

 • Der er udsendt invitation til dialogmøde med forældrebestyrelserne. Mødet afholdes den 16. maj 2017.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. marts 2017

Meddelelser blev givet.Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen