Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. november 2017

Børne- og Familieudvalget - 28-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 28. november 2017 kl. 16:00
i Skovfogedstedet, Ny Strandskov 4, 4640 Faxe


87. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. november 2017

Godkendt88. Månedlig budgetopfølgning Børne- og Familieudvalget oktober 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 for Børne- og Familieudvalget.

  

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlig budgetopfølgning på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1% - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen fordelt med 0,32 mio. kr. under Center for Børn & Undervisning (CBU) og 0,87 mio.kr. under Center for Familie, Social & Beskæftigelse (CFSB). 1%-puljen er frigivet til Børne- og Familieudvalgets ramme.

 

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2017 opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 31. oktober 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

CFSB

93.090.000

79.023.236

(84,88%)

95.553.000

(102,7 %)

CBU

128.219.328

111.274.808

(86,78 %)

126.949.328

(99 %) 

1 % puljen

 

1.193.000 

-

 

0

(0 %) 

I alt

222.502.328

190.298.044

(85,59) 

222.502.328

100%) 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. november 2017

Godkendt89. Ankestatistik 2017

Sagsnr: 00.01.10-K03-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for 1. halvår 2017 i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.

 

Børne- og Familieudvalget har tidligere fået forelagt statistikker for hele 2015 og 2016, hvor dataene ligeledes har været opdelt mellem fagudvalgene på baggrund af udtræk fra ankestyrelsens statistikbank. Til disse grafer er der tilføjet data fra 1. halvår 2017 således, at udviklingen i ankesager kan følges.

 

Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2017 afgjort 102 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 22 sager er på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde.

 

Kilde: www.ast.statistik.dk

 

Tallene viser, at der i 1. kvartal 2017 har været 5 sager behandlet i Ankestyrelsen på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Heraf er fire sager stadfæstet og én sag er hjemvist. Alle sager er på det specialiserede børneområde og hører derfor under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

 

I 2. kvartal af 2017 blev der behandlet 17 sager i Ankestyrelsen, heraf blev 6 sager stadfæstet, 7 sager blev ændret og 4 sager blev hjemsendt. Alle sager er på det specialiserede børneområde og hører derfor under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

 

For 1. halvår 2017 er omgørelsesprocenten derfor på 54,5% kun for Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Det vil sige andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises, i andel af alle klager fratrukket de afviste/bortfaldne. Til sammenligning var tallet 64,2% i 2. halvår 2016.

 

På alle lovområder havde Faxe Kommune i 1. halvår af 2017 en omgørelsesprocent på 34%, hvor omgørelsesprocenten for hele landet på alle lovområder i 1. kvartal 2017 var på 29%. Faxe Kommune ligger således højere end landsgennemsnittet.

 

For at kunne vurdere om niveauet for ankesager i Faxe Kommune er på niveau med resten af landet, tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede sager i Ankestyrelsen pr. 10.000 indbyggere for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan:

Kilde: www.ast.statistikbank.dk

 

Grafen viser, at Faxe Kommune har 26 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på alle lovområder, sammenlignet med 24 på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt over gennemsnittet.

  • Faxe Kommune har 10 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på beskæftigelseslovgivningen, sammenlignet med 8 på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt over gennemsnittet.
  • Faxe Kommune har 5 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på lovgivning om sociale forhold, sammenlignet med 6 på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt under gennemsnittet.
  • Faxe Kommune har 11 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på lovgivning vedrørende børn og familier samt serviceloven, sammenlignet med 10 på landsplan. Faxe Kommune ligger således en smule over gennemsnittet.

 

Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af ankestyrelsens afgørelser.

 

Ankestatistikken for 1. halvår og listen over ankesager på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde er vedlagt som bilag.

 

Centerchefen gennemgår de omgjorte og hjemviste sager på udvalgsmødet.  

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Ankestatistikken for 1. halvår 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. november 2017

Godkendt90. Særlig befordring i Tandplejen

Sagsnr: 29.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

På Børne- og Familieudvalgets møde den 31. oktober 2017 behandlede udvalget evalueringen af den kommunale tandpleje i Faxe Kommune. På baggrund af denne drøftelse fremsættes hermed sag vedrørende særlig kørselspulje.

 

I forbindelse med budget 2015 blev det med BFU-Ø-01 vedtaget, at der skulle afsættes en pulje på 0,05 mio.kr. i 2016 og efterfølgende 0,1 mio.kr. årligt.

Midlerne er afsat til, at der via visitation i den kommunale tandpleje, kan ydes tilskud til familier med særligt behov for hjælp til befordring i forbindelse med tandlægebesøg.

 

Efter etablering af den nye tandklinik i Faxe, har der ikke været tilfælde, hvor der har været behov for at visitere tilskud fra puljen. Puljen kommer derfor ikke i anvendelse til oprindelig tiltænkt formål.

 

Tandplejen er imidlertid udfordret i forhold til budgetoverholdelse bl.a. på grund af øgede udgifter til administration af klasseundersøgelser.

  

På baggrund af ovenstående indstiller Center for Børn & Undervisning at kørselspuljen i BFU-Ø-01 omplaceres og indgår i tandplejens samlede ramme til dækning af personaleudgifter i den daglige drift.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Puljen til særlig befordring på 0,1 mio. kr. nedlægges og Tandplejens samlede ramme foreslås opskrevet med 0,1 mio. kr. til dækning af udgifter til personale. 

Ændringen gældende fra 2018 og fremadrettet.

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at kørselspuljen i BFU-Ø-01 på 0,1 mio. kr. omplaceres og indgår i tandplejens samlede ramme til dækning af personaleudgifter i den daglige drift.

- at ændringerne er gældende fra 2018 og fremadrettet

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. november 2017

Børne- og Familieudvalget ønsker at budgettet til visiteret kørsel fastholdes fremadrettet og, at der udarbejdes retningslinjer for tilskud til visiteret kørsel

 

 91. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om:

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 28. november 2017

GodkendtUnderskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen