Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 29. november 2016

Børne- og Familieudvalget - 29-11-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 29. november 2016 kl. 15:30
i Søndergade 12D - lokale 3


103. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Godkendt

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.104. Tema om forebyggelse på børn og unge området

Sagsnr: 27.24.00-P05-1-16 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde den 30. august 2016, i forbindelse med den månedlige budgetopfølgning på børn og unge området, en række temagennemgange af de store specialiserede områder; d. 27. september 2016 - anbringelser, d. 29. november 2016- forebyggende foranstaltninger, d. 28. marts 2017- egne tilbud og d. 2. maj 2017 - opsamling.

 

Til dette møde gennemgås det forebyggende område ved leder af Socialcentret.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Godkendt

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 105. Kommissorium - Helhedsplan for dagtilbudsområdet

Sagsnr: 28.00.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Kommissorium – helhedsplan for dagtilbudsområdet

Børne- og Familieudvalget blev den 1. november 2016 orienteret om, at der på mødet den 29. november fremlægges kommissorie for helhedsplan for dagtilbudsområdet.

Baggrunden for projektet er, at børnetallet i en årrække har været i en nedadgående retning, og i den forbindelse har der været afviklet dagtilbud. Der er nu en stigning af børnetallet for de 0 - 2 årige og dermed et øget behov for, at stille dagtilbudspladser for denne aldersgruppe til rådighed.

Udsvinget i antallet af børn i alderen 0 – 6 år har betydning for den samlede kapacitet og Faxe Kommunes forsyningspligt til at stille det nødvendige antal pladser til rådighed, så alle børn i kommunen kan få en dagtilbudsplads inden for pasningsgarantien (3 måneder). 

Der er et stigende behov for, at dagtilbud i Faxe Kommune kan række ind i fremtiden og have den fornødne kvalitet, fleksibilitet og bæredygtighed for, at kunne håndtere udsving i børnetallet og et svingende kapacitetsbehov for henholdsvis de 0 - 2 årige og de 3 - 6 årige dagtilbudspladser.

Kommissorie for helhedsplan for dagtilbudsområdet er vedlagt i bilag 1.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at kommissoriet tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Godkendt

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 106. Ansøgning om anlægsmidler til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo

Sagsnr: 28.06.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Ansøgning om anlægsbevilling til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo

Som følge af den positive stigning i antallet af 0-2 årige børn i Faxe Kommune har der været behov for, at etablere flere vuggestuepladser i Haslev by. 

Den 30. august 2016 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for tre modeller til etablering af flere vuggestuepladser i Haslev by.  Det blev besluttet at etablere flere vuggestuepladser i Lillebo. Denne beslutning blev efterfølgende godkendt i Byrådet den 15. september 2016. 

De faglige og pædagogiske begrundelser for etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo er, at institutionen allerede har én vuggestuegruppe, og dermed har de fornødne erfaringer og kompetencer med børn i alderen 0 – 2 år samt fysiske rammer til denne børnegruppe herunder legeplads.  

I forbindelse med udvidelse af antallet af vuggestuepladser, er der behov for udvidelse af liggehalskapacitet og ombygning af eksisterende badeværelseforhold jf. bilag 1. 

 

Liggehal                                                                        kr. 70.000,-

Ombygning af eksisterende badeværelsesforhold        kr. 61.000,-

Projektering og byggetilladelse                                     kr. 29.000,-

I alt eksklusiv moms:                                                       kr. 160.000,-

Hverken Center for Børn & Undervisning eller Center for Ejendomme har de økonomiske midler til at håndtere udgiften i forbindelse med udvidelsen. 

 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Projektet indgår ikke i budgetvedtagelsen for 2016 – 2019. 

Der vurderes derfor at være følgende økonomiske konsekvenser:
Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning forøges med 160.000 kr. i 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

·         at Center for Børn & Undervisning under Børne- og Familieudvalget gives en anlægsbevilling i 2016 på 160.000 kr. til etablering af vuggestuepladser i Lillebo

·         at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives

·         at bevillingen finansieres via kassebeholdningen i 2016 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Anbefales

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 107. Månedlig budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

Sagsnr: 00.30.14-6-16 Sagsansvarlig: Tove Wibholm

Sagsfremstilling

Børne - og Familieudvalget besluttede på udvalgsmødet i maj, at der i perioden maj til og med december 2016 udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område.

 

Budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2016 viser et skønnet merforbrug på 11,1 millioner kr. Det skønnede merforbrug er inklusiv 1 %-puljen som udgør 2 millioner kr.

 

Til sammenligning var det skønnede merforbrug i de forgangne måneder:

 

9,8 millioner kr. pr. 31. maj

10,5 millioner kr. pr. 31. juli

11,7 millioner kr. pr. 31. august

13,5 millioner kr. pr. 30. september

 

Der er overført et budgetbeløb på 2,3 millioner kr. fra puljen til Økonomiske fripladser. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag. Dette beløb er indregnet i ovenstående beløb.

  
 

Forbruget fordeler sig på følgende måde:

 

 

Center

Mill. kr.

Pr. 31. maj

2016

Pr. 31. juli

2016

Pr. 31. august

 2016

Pr. 30. september 2016

Pr. 31. oktober 2016

CFSB

9,7

9,4

11,6

10,7

10,7 

CBU

2,1

3,1

2,1

4,8

2,4

1 % puljen

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

I alt

9,8

10,5

11,7

13,5

11,1 

 

 

 

Derudover pågår der aktuelt et arbejde med at afdække afledte økonomiske konsekvenser af kapacitetsudvidelsen på vuggestuer. 

 

De månedlige opfølgninger fra såvel Center for Familie, Social & Beskæftigelse som Center for Børn & Undervisning fremgår af bilagene.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisninger indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

 

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Godkendt

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 108. Anlægsregnskab vedrørende forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 00.01.00-S00-5-13 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet - Godkendelse af anlægsregnskab

 

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet”.
Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.780.000

0

2.780.000

Forbrug

2.770.436

0

2.770.436

Difference

 9.564

0

9.564 

 

Regulering af beløb ved budgetoverførsel 436 kr.

 

Samlet set er der derfor et samlet mindreforbrug på 10.000 kr.

 

Projektet er gennemført som oprindeligt projekteret og afvigelsen mellem udgifter og bevilling ligger indenfor den forudseelige usikkerhedsmargen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015 og differencen mellem forbrug og bevilling er udlignet ved ”Overførselssagen fra 2015 til 2016” godkendt af Byrådet 19. maj 2016.
 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Anbefales, idet det bemærkes, at mindreforbruget på kr. 10.000 tilføres kassebeholdningen.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 109. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Faxe Kommune og Foreningen Det Sociale Netværk–Headspace Roskilde har indgået samarbejdsaftale i marts 2016 om at fremme mentorstøtte til udsatte unge med henblik på, at den unge påbegynder og fastholdes i en erhvervskompetencegivende uddannelse eller på arbejdsmarkedet.

Formålet skal vise sig ved at udsatte gruppers kompetencer og parathed til at træde indgå i en erhvervsrettet uddannelse understøttes, så de kan fuldføre på lige vilkår med andre.

I samarbejdet mellem Faxe kommune og Headspace Roskilde bliver der uddannet et frivilligt mentorkorps. Mentorernes opgave bliver at hjælpe, støtte og rådgive unge på kanten af uddannelses- og arbejdsmarkedet. Gennem vejledning og løbende støtte skal de fungere som rollemodeller, der viser, hvordan unge på kanten af uddannelses/arbejdsmarkedet positivt kan styrke vilje og tro på at kunne gennemføre, sociale relationer og deres vedholdenhed i forhold til uddannelse.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 29. november 2016

Meddelelser blev givet.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen