Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 30. maj 2017

Børne- og Familieudvalget - 30-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 30. maj 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


29. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Godkendt30. Udvidelse af åbningstid - privatinstitutionen Svalebækgård

Sagsnr: 28.00.00-P19-1-17 Sagsansvarlig: Mette Hjelmar Foged

Sagsfremstilling

Udvidelse af åbningstid – Svalebækgård

I denne sag orienteres om henvendelse fra Svalebækgård, Privat børnehave, som ønsker at udvide deres åbningstid.  

På baggrund af BFU-OM-04 har Center for Børn & Undervisning meddelt Svalebækgård, at deres driftstilskud pr. 1. juli 2017 nedsættes, grundet kortere åbningstid end de kommunale institutioner.  

Center for Børn & Undervisning har efterfølgende modtaget en henvendelse fra Svalebækgård, der ønsker at udvide åbningstiden med 3,5 time/ugen pr. 1. juli 2017. Dermed kommer de tættere på den kommunale åbningstid og opnår en mindre reduktion af driftstilskuddet end først meddelt.  

 

Lovgrundlag

Ifølge dagtilbudsvejledningen stk. 237 har en privatinstitution etableringsret, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles på centralt plan og på kommunalt plan. Det betyder, at Faxe Kommune ikke kan modsige sig ønsket om udvidet åbningstid.  

 

Økonomi

Konsekvensen for Faxe Kommune er en mindre besparelse på driftstilskuddet end beregnet. Jf. BFU-OM-04 skal der indhentes en besparelse på 50.000 kr. ved regulering af driftstilskud til private institutioner. Den oprindelige besparelse på Svalebækgård var 73.493 kr. Ved en udvidelse af åbningstiden bliver besparelsen reduceret til 26.428 kr.  

 

Besparelsen var jf. ovenstående tabel indhentet ved reduktion af driftstilskud i forhold til den åbningstid de to institutioner har på nuværende tidspunkt. Når Svalebækgård ønsker at udvide åbningstiden, reduceres den samlede besparelse til 41.368 kr. hvorefter der mangler en besparelse på 8.632 kr. ( 9.000 kr,)

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

- at manglende besparelse på driftstilskuddet på 9.000 kr. afholdes indenfor Børne- og Familieudvalgets samlede ramme.  

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Godkendt31. Godkendelse af privat børnehave Humlebo

Sagsnr: 28.06.00-P19-1-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Godkendelse af privat børnehave Humlebo 

Humlebo har for nuværende driftsoverenskomst med Faxe Kommune og denne er blevet opsagt pr. 31. september 2017. 

Humlebo har søgt om, at fortsætte som privat børnehave og ifølge dagtilbudsloven § 19 har privatinstitutioner etableringsret, hvis denne lever op til de kvalitetskrav, der stilles på centralt plan og kommunalt plan. 

Center for  Børn & Undervisning har behandlet ansøgning og den private Børnehave Humlebo lever op til de kvalitetskrav, der stilles på centralt plan som kommunalt plan.

Børnehaven Humlebo har mulighed for, at indskrive 45 børn fra 3 år og frem til skolestart og med en ugentlig åbningstid på 52 timer og 5 minutter - fra kl. 6.35 til kl. 17 mandag til fredag.

Udkast til godkendelse er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at etablering af den private Børnehave Humlebo godkendes

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Anbefales.32. Opgørelse over antallet af pædagogisk personaler og antallet af børn i dagtilbuddenes åbningstid

Sagsnr: 28.00.00-G01-5-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres Center for Børn & Undervisnings undersøgelse over antallet af pædagogiske personaler og antallet af børn i dagtilbuddenes åbningstid. Undersøgelsen er tilvejebragt på baggrund af en undersøgelse lanceret af BUPL i marts 2017. I BUPL’s undersøgelse konkluderes det, at 75 procent af de adspurgte pædagoger på en tilfældig dag i februar/ marts 2017 var alene med den samlede børnegruppe på 17 børn, og pædagogerne var i gennemsnit alene med den samlede børnegruppe i 56 minutter. I undersøgelsen blev Faxe Kommune fremhævet som en af de kommuner, hvor det særligt var tilfældet. 

Center for Børn & Undervisnings undersøgelse

I uge 14 blev der foretaget en opgørelse i alle kommunale dagtilbud som har registreret antallet af henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn og personaler fra kl. 7 og frem til kl. 16. Registreringen har fundet sted pr. hele time. Opgørelsen er baseret på tilbagemeldinger fra alle kommunale dagtilbud. 

Der skal tages forbehold for den generelle usikkerhed, der er forbundet ved en optællingsopgørelse og medtænke dette i undersøgelsens konklusioner. Opgørelsen er ikke foretaget stuevis og antallet af voksne dækker således både vuggestuebørn og børnehavebørn. I opgørelsen af barn/voksen ratioen er der taget udgangspunkt i at vuggestuedelen bliver dækket med en belastningsgrad på 5,15. Den resterende personalenormering beregnes som en ratio til pasning af børnehavebørn.

Opgørelsen viser, at der er 3 institutioner der i optællingsperioden har tidspunkter gennem dagen med betydeligt mere end 11,11 børn pr. personale i relation til børnehavebørn. Der er her tale om en personaleratio på over 17 i følgende institutioner og givne tidspunkter. Den fulde opgørelse kan ses i vedlagte bilag.

På baggrund af undersøgelsen i uge 14 kan det konkluderes, at der ikke er tale om ”alene tid” med børnegrupper på op til 17 børn. Den beregnede belastningsgrad indeholder så store beregningsmæssige usikkerheder, at det ikke er muligt at konkludere at belastningsgraden generelt medfører alenetid med store børnegrupper.

Der er en generel tilbagemelding fra dagtilbuddene om, at det nødvendigvis ikke giver mening, at samle flere børnegrupper med det formål, at flere pædagoger er sammen om en børnegruppe.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Godkendt33. Frigivelse af midler fra puljen Øgede udgifter til økonomiske fripladser

Sagsnr: 28.00.00-S00-3-15 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Frigivelse af midler fra puljen "Øgede udgifter til økonomiske fripladser"

Center for Børn & Undervisning har i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2017 estimeret et merforbrug på økonomiske fripladser på ca. 2,3 mio. kr. og søger derfor om fuld frigivelse af Økonomiudvalgets pulje til Økonomiske fripladser i 2017 og årene frem.

Økonomisk friplads bevilliges til børn i dag- og klubtilbud og SFO efter dagtilbudsbekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011. Fripladsen beregnes efter husstandsindkomst defineret som personlig indkomst for ansøger samt evt. ægtefælle eller samlever.

Der er fortsat ikke budgetdækning til stigningen i antallet af familier der er berettigede til økonomisk friplads. Økonomiske fripladser er ikke direkte afhængige af børnetallet, men af udviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer i kommunen. Udgiften til fripladser er fortsat stigende om end ikke i samme takt som de foregående år.

 

Der er under Økonomiudvalget i budget 2017 afsat en pulje til "Øgede udgifter til økonomiske fripladser" på 3,5 mio. kr., der kan anvendes til medfinansiering af den økonomiske udfordring i forbindelse med bevilling af økonomisk friplads i dagtilbud.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Dagtilbudsbekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011

Økonomi

Økonomiudvalgets driftsramme reduceres med 3,5 mio. kr. i 2017 og årene frem.
Center for Børn & Undervisnings driftsramme under Børne- og Familieudvalget forøges med 3,5 mio kr. i 2017 og årene frem

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

at puljen ØK-TEK.KOR-11 Økonomiske fripladser på i alt 3,5 mio. kr. frigives,
at Økonomiudvalgets driftsramme reduceres med 3,5 mio kr. i 2017 og årene frem
at Center for Børn & Undervisnings driftsramme under Børne- og Familieudvalget forøges med 3,5 mio kr. i 2017 og årene frem 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Anbefales dog således at det kun gælder for 201734. Ansøgning om anlægsbevilling - etablering af vuggestuepladser i Karise Børnehus

Sagsnr: 28.03.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling og tillægsbevilling til etablering af vuggestuepladser i Karise Børnehus

I denne sag søges der om anlægsbevilling til etablering af vuggestuepladser i Karise Børnehus grundet udviklingen i børnetallet. 

Baggrund

Der er et stigende antal 0–2 årige i Karise blandt andet på grund af tilflytning til Permatopia.  På baggrund af prognosen fra 2017 og 2018 er der brug for, at oprette 20 nye vuggestuepladser i Karise Børnehus fra og med det sidste halve år af 2017 jf. bilag 1, Børnetal og kvadratmeter i Karise Børnehus, bilag 2 Indskrevne børn i Karise Børnehus fra maj til december 2017 og bilag 3 Oversigt fra Permatopia - børnetal.

I Dagplejen i Karise er der ikke yderligere kapacitet til flere børn end 12 pladser.  Der er den fornødne kapacitet til de 3-6 årige i Karise Børnehus.

Det er muligt, at oprette vuggestuepladser i de eksisterende bygninger og det vurderes ud fra nuværende prognose, at Karise Børnehus på sigt har mulighed for, at imødekomme det svingende behov for henholdsvis 0–2 årige og 3–6 årige med udvidelse af vuggestuepladser i de eksisterende bygninger.

Anlæg

I forbindelse med etablering af 20 vuggestuepladser i Karise Børnehus er der behov for en udvidelse af de to eksisterende vuggestuegrupper samt etablering af en ny vuggestuegruppe.

Aktivitet

Beløb

Indkøb af diverse materialer og inventar herunder puslebord, barnevogne, borde, stole osv.

Kr. 350.000

Etableringsomkostninger bygning. Indvendige ombygninger og tilpasninger i forbindelse med etablering af puslerum og adgangsforhold

kr. 38.980

 

Etablering af liggehaller i forbindelse med mellemgang

kr. 318.600.-

 

Etablering af fuldt dækkende ABA anlæg. Der er ikke tidligere blevet etableret ABA i institutionen

kr. 295.000

Anlægsudgifter i alt

Kr. 1.002,580 (1.003.000)

 

Ved etablering af 20 vuggestuepladser er en forøgelse med ca. 20 % af afledte drift udgifter (el og vand) svarende til 8.890 kr årligt (9.000 kr. årligt)

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om Kommunernes Styrelse

Økonomi

Projektet indgår ikke i budgetvedtagelsen for 2017 – 2020. 

Der vurderes derfor at være følgende økonomiske konsekvenser:
Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning forøges med 1.003.000 kr. i 2017.

Dette skal ses i lyset af, at en overskridelse af service- og /eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017.

Det forventes, at der ved etablering af 20 vuggestuepladser er en forøgelse med ca. 20 % af afledte drift udgifter (el og vand) svarende til 8.890 kr. årligt (9.000 kr. årligt)

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

at Teknik -og Miljøudvalget gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling på 1.003.000 kr.
at anlægsbevillingen og tillægsbevillingen finansieres via Faxe Kommunes kassebeholdning
at driftsbudgettet i Center for Ejendomme under Teknik og Miljøudvalget, i 2017 og årene frem øges med 9.000 kr.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Anbefales

Der skal ligeledes kunne tilbydes dagplejepladser, hvis behovet opstår35. Ejendomsstrategien spor 10, Faxe Sundhedscenteret

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af afdelingerne for Pædagogisk - Psykologisk rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen. Der skal endvidere tages stilling til flytning af en hjemmeplejegruppe fra lejet lokale ved Faxehallen til Faxe Sundhedscenter.

 

Byrådet besluttede 9. juni 2015 at PPR og Sundhedsplejen skal flytte fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter.

Byrådet besluttede 13. oktober 2016 at PPR’s og Sundhedsplejens aktiviteter fra Tingvej placeres midlertidigt i ledige lokaler på Midtskolen, afd. Sofiendal.

 

Denne sag behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget.

 

PPR’s og Sundhedsplejen er på Sofiendalsskolen placeret i lokaler, der ifølge afdelingslederne for PPR og Sundhedsplejen ikke er velegnede til formålet. Det opleves, at afdelingerne fragmenteres, og at medarbejderne i højere grad arbejder fra andre adresser. Placeringen tilgodeser heller ikke snitfladerne til sagsbehandlere på Tingvej og de områder, som placeres i de gamle seminariebygninger efter sommerferien.

En række af disse forhold hænger sammen med, hvordan man overordnet vil organisere de opgaver, som PPR og Sundhedsplejen løser. Der er ikke taget endelig stilling til organiseringen i Center for Børn & Undervisning .

Det foreslås derfor, at afdelingerne PPR og Sundhedsplejen fortsat kan råde over den midlertidige indretning på Midtskolen afd. Sofiendal, og at dette suppleres med adgang til flyverarbejdspladser på Tingvej og i de gamle seminariebygninger. Herudover har Sundhedsplejen adgang til 323 m², og PPR har adgang til 226 m² på kommunens ni skoleafdelinger og på Faxe Sundhedscenter, hvor en række af afdelingernes opgaver løses. Når Center for Børn og Uddannelse har taget stilling til organiseringen af områderne, vil vi kunne vurdere, om dette har bygnings- og indretningsmæssige konsekvenser.

 

Center for Sundhed & Pleje har for at skabe synergi mellem medarbejderne i hjemmepleje og sygepleje foreslået at samle disse medarbejdergrupper på Faxe Sundhedscenter. Konkret foreslår Center for Sundhed & Pleje, at hjemmeplejegruppen, som er placeret i lejemål på Rådhusvej 6 (Faxehallen), flyttes til Faxe Sundhedscenter og placeres i Bygning 2 i stuen, hvor der hidtil har været enhed for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sygeplejeenhed samt akutpladser. Akutpladserne er flyttet til Grøndalscenteret; desuden vil ca. halvdelen af sygeplejerskerne, som følge af organisationsændringen, fraflytte Faxe Sundhedscenter for at indgå i hjemmeplejegruppe Vest.

 

I Bygning 2 stuen har der efter 1. januar 2017 være tilstrækkelige ledige m² til den samlede personalegruppe bestående af medarbejdere fra Hjemmeplejen og de sygeplejersker, der skal forblive i Faxe (se bilag - tegning over Bygning 2 stuen, med fordeling af faciliteter til administration, gruppe/teamfaciliteter, Klinik for sårpleje og kontinenspleje og gruppen af sundhedskonsulenter).

 

I kælderen under Bygning 2 vil der kunne skabes de nødvendige omklædnings- og badefaciliteter for mænd og kvinder samt depotfaciliteter. Forudsætningen for indretningen er, at flytningsvejledernes flyttes til et andet rum, hvor eksisterende faciliteter etableres.

 

Faxe Sundhedscenter kan efter Befordringsenhedens udflytning tilbyde P-plads til Hjemmeplejens bilpark, så der vil kunne etableres 25-30 pladser fordelt på P-pladsen på sydsiden af Bygning 2 og på P-pladsen bag Teknisk Afdeling. Personalets private biler kan parkeres på P-pladserne på Hertelsvej.

 

Den samlede pris for disse indretningstiltag skønnes til 475.000 kr., som finansieres af Center for Sundhed & Pleje.

Som konsekvens heraf opsiges lejemålet på Rådhusvej 6 og lejeudgiften på 236.272 kr. årligt flyttes til Faxe Sundhedscenter til at dække driftsudgifter for disse nyindrettede arealer. Faxehallen kommer herved til at mangle denne indtægt, som ifølge Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er nødvendig for hallens økonomi.

 

Lovgrundlag

Byggelovgivningen.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indretningen på Faxe Sundhedscenter finansieres af vedtagne budgetter hos Center for Sundhed & Pleje.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At PPR og sundhedsplejen fortsat kan råde over den midlertidige indretning på Midtskolen afd. Sofiendal, og at dette suppleres med adgang til flyverarbejdspladser på Tingvej og i de gamle seminariebygninger.
 2. At Hjemmeplejegruppen på Rådhusvej 6 flyttes til Faxe Sundhedscenter, Bygning 2.
 3. At lejemålet på Rådhusvej 6 opsiges og lejeudgiften på 236.272 kr. årligt flyttes til Faxe Sundhedscenter til dækning af driftsudgifter på de nyindrettede arealer.

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Anbefales

René Tuekær (L) stemmer imod36. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af centerchefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.059,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.111,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 52,7 mio. kr., fordelt på serviceområderne (17,7 mio. kr.) og overførselsudgifter (35,0 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke fremgår af korrigeret budget, da sagen endnu ikke er endelig politisk vedtaget. De korrigerede budgetter vil være tilrettet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Det bør tillige bemærkes, at1% pulje samt P/L-puljen for 2017 er indeholdt i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1%-pulje skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2016, men inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016. Der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnenes udgangspunkt, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. Når P/L-puljen helt eller delvist frigives senere på året, vil der således være et ændret budget. Center for HR, Økonomi & IT vil til næste opfølgning pr. 31. maj 2017 sikre, at skønnene foretages med udgangspunkt i forventet forbrug.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med 3,6 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,3 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. For CPM ventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er 6,2 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 5,1 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til de vidtgående, specialpædagogiske tilbud og til "Privat- og efterskoler" Endvidere er der en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Årsagen er, at der teknisk endnu ikke er omplceret budget internt til modtageundervisningen. Centeret oplyser desuden, at der er en særlig udfordring med optimering ved klassedannelsen i modtageklasserne, da disse geografisk nu er både i ØST og i VEST og en modtageklasse kun må have elever dækkende tre klassetrin. Fra 2015 til 2017 er elevtallet samlet set steget fra 73 til 98

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som alene vedrører Center for Børn & Undervisning. Center for Familie, Social og Beskæftigelse har skønnet forbrug = budget. Der er 1,6 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 0,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Der er merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

Et mindre, påbegyndt anlægsarbejde med 12 vuggestuepladser fra 2016 forventes afsluttet i 2017 og udgiften hertil skønnes i 2017 at være 49.000 kr.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet. Der er signaleret merforbrug til projekter vedrørernde Musikskolen: Dette vil budgetmæssigt blive finansieret når overførselssagen er godkendt.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Puljen vedrørede økonomiske fripladser er under overførsel til Børne- og Familieudvalget og indgår i områdets skøn. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når overførsler fra 2016 til 2017 og P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 1,7 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr.

Merforbruget på CFSB udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud samt at restbudget fra 2016 vedrørende ældremilliarden endnu ikke er overført til 2017. Dette løses dog ved godkendelsen af sag vedrørende Overførsler. Herudover er der et mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

For CSP er der mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen.

Anlægsprojektet "Perlen" afsluttes i 2017 og er finansieret af budgetrester fra 2016 jf sagen om Overførsler.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 29,3 mio. kr. Generelt skyldes dette ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter til kommunal beskæftigelse. Det skønnede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med den kommende efterregulering. I skønnet på indtægtssiden ses det, at der forventes en merudgift til efterregulering af beskæftigelsestilskudet på 6,6 mio. kr. for 2016 og 0,8 mio. kr. for 2017. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob + 55 år.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.457,4 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.440,8 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2016 til 2017 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2016. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017.

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på 89,9 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 ventes dog ca. 0,8 mio. kr. højere end budgetteret. Der ventes tillige særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.) toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likividiteten herefter været faldende. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2017 var den faldet til 130,7 mio. kr., hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnes i 365-dages likviditeten. Det forventes, at likviditeten holder sig over 100 mio. kr. opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.).

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 52,7 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2016, men inkl. 1%-pulje og P/L-pulje.

 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 35,0 mio. kr. under det korrigerede budget. I de anlagte skøn på de forskellige udvalgsområder er medtaget forventningen om, at der sker budgettilførsel jf. sag om Overførsler.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på 89,9 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2016 til 2017. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 28,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 89,9 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 52,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 17,7 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 35 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 28,7 mio. kr. mere end i det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Likviditeten efter 365-dages reglen udgør 130,7 mio. kr. pr. 31. marts 2017, hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Anbefalet.

Der skal fremlægges konkrete forslag til budgetoverholdelse for Børne- og Familieudvalget i henhold til Børne- og Familieudvalgets sag 37 (budgetopfølgning pr. 30. april 2017).

 

Henrik Aakast (V), Steen Andersen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.37. Månedlig budgetopfølgning BFU april 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 30. april 2017

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1 % - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen. 

 

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2017 opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 30. april 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

Forbrugsprocent

CFSB

91.318.498 

31.722.315

95.718.498 

34,51 % 

CBU

 124.118.568

46.088.251 

124.118.568 

 37,13 % 

1 % puljen

1.193.000 

I alt

216.630.066 

77.810.566 

219.837.066 

35,39 % 

  

Center for Familie, Social & Beskæftigelse forventer på baggrund af aktiviteten de første 4 måneder af 2017 et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Center for Børn & Undervisning forventer samlet set at overholde budgettet i 2017.

 

Særlige bemærkninger

Center for Børn & Undervisning forventer et merforbrug på økonomiske fripladser. Årets skøn er tilpasset med et justeret skøn baseret på tidligere budgetårs forbrug på økonomiske fripladser. Center for Børn & Undervisning søger om frigivelse af hele puljen til dækning af økonomiske fripladser i forbindelse med 1. budgetopfølgning.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har noteret en stor stigning i antallet af underretninger som potentielt kan sætte den samlede budgetoverholdelse under pres. Der var forudsat et uændret antal underretninger i 2017, og der er aktuelt kommet ca. 50% flere end i 2016.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Der er ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller,

- at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning.

 

 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Godkendt.

Der skal fremlægges konkrete forslag til budgetoverholdelse for Børne- og Familieudvalget.

 

Henrik Aakast (V), Steen Andersen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 38. Ankestatistik 2. halvår 2016

Sagsnr: 00.01.00-K03-6-16 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens Statistik for 2. Halvår 2016 Børne- og Familieudvalget

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for første halvår 2016 i klagesager vedrørende kommunens afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.

Udvalget hat tidligere fået forelagt statistikker for hele 2015 og 1. halvår 2016, hvor dataene ligeledes har været opdelt mellem udvalgene på baggrund af udtræk fra statistikbanken. Til disse grafer er der tilføjet dataene for 2. halvår, således at udviklingen i ankesager kan følges.

Ankestyrelsen har i 2. halvår af 2016 i alt afgjort 85 sager fra Faxe Kommune, heraf er 14 på Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde.

Kilde: ast.statistik.dk

Tallene viser, at der i 3. kvartal har været behandlet 7 sager i Ankestyrelsen fra Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Heraf er 4 sager blever stadfæstet, én er blevet ændret og to er hjemvist. Alle sager  er på det specialiserede børneområde, og hører derfor under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

I 4. kvartal er der blevet behandlet 7 sager, heraf er én blevet stadfæstet, to er ændret og fire sager er hjemvist. Alle sager  er på det specialiserede børneområde, og hører derfor under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Center for Familie, Social & Beskæftigelses sager forklares således:

 • Én ændring af sag om efterværn har vi ingen aktier i, da det oprindeligt er en sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgeren var i mellemtiden flyttet til Faxe Kommune, hvorfor vi blev orienteret om sagens udfald.
 • Én hjemvisning af sag om anbringelse uden for hjemmet af et barn, blev hjemvist bl.a. på grund af en manglende børnesamtale. Sagsbehandleren afholdte bevidst ikke en samtale, da det blev vurderet at pigens handicap gjorde, at hun ikke ville kunne forholde sig til foranstaltningen. Denne vurdering blev dog ikke journalført, hvilket var en fejl.
 • Én hjemvisning af sag om anbringelse uden for hjemmet af et barn, på grund af manglende oplysninger. Faxe Kommune vurderer, at hjemvisning reelt set bunder i, at Ankestyrelsen var uening i afsalget på anbringelse. Drengen var på tidspunktet af afslaget 16 år.
  • Denne sag figurerer sandsynligvis to gange i statistikken, da begge forældre indsendte sagen til Ankestyrelsen, som behandlede den individuelt.
 • Én hjemvisning af sag om klage over valg af anbringelsessted, der blev hjemvist bl.a. på grund af manglende børnesamtale. Her var der afholdt en børnesamtale, men notet vedrørende samtalen blev ved en fejl ikke oversendt til Ankestyrelsen i forbindelse med klagen.
  • Denne sag figurerer sandsynligvis to gange i statistikken. I en uddybende liste fra Ankestyrelsen figurerer borgerens cpr-nummer i relation til to forskellige sags-numre. Klagerne til de to sager er indsendt sammen dag og Ankestyrelsen har afgjort sagerne samme dag. Det antages derfor at sagen ved en fejl er registreret to gange.
 • Én hjemvisning af sag om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse uden for hjemmet, er beklageligvis et resultat af fejl i sagsbehandlingen fra Faxe Kommune.
 • Én ændring af sag om anbringelse med samtykke fra den unge over 15 år, er Faxe Kommune ikke enige med Ankestyrelsen om. Hvis en lignende sag foreligger i fremtiden, ville Faxe Kommune træffe samme afgørelse. Den unge sagen omhandler fyldte 18 år, 3 måneder efter Ankestyrelsen traf beslutningen om anbringelse.
 • Én ændring af sag om tabt arbejdsfortjeneste, var udtryk for en justering af Ankestyrelsens hidtige praksis. Den principafgørelse, som betød at Faxe Kommunes afgørelse blev ændret, var ikke offenliggjort, da Faxe Kommune traf den oprindelige afgørelse.

For 2. halvår 2016 er omgørelsesprocenten derfor på 64.3 % kun for Børne- og Familieudvalgets ansvarsområde. Det vil sige andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager fratrukket de afviste/bortfaldende. Til sammenligning var tallet i 1. halvår af 2016 44,4 %.

På alle lovområder havde Faxe Kommune i 2016 en omgørelsesprocent på 36 %, hvor omgørelsesprocenten på landsplan på alle lovområder i 2016 var på 29 %. Faxe ligger således fortsat lidt højere end gennemsnitligt for kommunerne i Danmark.

For at kunne vurdere, om niveauet for ankesager i Faxe Kommune er på niveau med resten af landet, tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede sager i ankestyrelsen pr. 10.000 indbygger for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan:

Kilde: ast.statistikbank.dk

Som grafen viser, ligger Faxe Kommune lidt over det gennemsnitlige antal ankesager pr. 10.000 indbyggere på landsplan i 2. halvår af 2016. På Servicelovens område og anden lovgivning vedrørende børn og unge har Faxe Kommune 12 afsluttede sager pr. 10.000 sammenlignet med gennemsnitlig 7 på landsplan.

Lovgivningen om sociale forhold, der dækker områder som sygedagpenge, sociale pensioner, boliger m.m., ligger Faxe Kommune lige under landsgennemsnittet, med henholdsvis 6 og 7 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere.

På Beskæftigelseslovgivningen ligger Faxe igen under gennemsnittet på landsplan, med henholdsvis 4 og 7 afsluttede sager i ankestyrelsen pr. 10.000 indbyggere.

Det er således afgørelserne vedrørende børn og familier samt serviceloven, unge der er hovedårsagen til, at Faxe Kommune er lidt over det gennemsnitlige antal ankesager pr. 10.000 indbyggere på landsplan i 2. halvår af 2016.

Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Ankestatistikken for 2. halvår 2016 og listen over ankesager på Social- og Sundhedsområdet ansvarsområde er vedlagt som bilag.

Centerchefen gennemgår de afviste og hjemviste sager på udvalgsmødet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

at ankestatistikken for 2. halvår tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Udsættes.39. Orientering om decisionsskrivelse vedrørende Faxe Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2015

Sagsnr: 00.01.00-G01-3908-17 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget decisionsskrivelse vedrørende kommunens revisionsberetning for 2015. Decisionsskrivelsen vedrører de områder af beretningen, der omhandler statsrefusion på Børne- og Socialministeriets område.

Gennemgang af revisionsberetningen foretaget af Ankestyrelsen på vegne af Børne- og Socialministeriet vedrører alene de områder, der efter regeringsomdannelsen i november 2016 vedrører ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område, jf. kongelig resolution af 28. november 2016.

Konklusionen på revisionen er, at Faxe kommunes forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud har givet revisionen anledning til revisionsbemærkninger på Børne- og Socialministeriets område.

Bemærkningen kan henføres til:

 • SEL § 176 - Særligt dyre enkeltsager (SEL §§ 50, 52 og 176)

Bemærkningen vedrører, at der er fundet fejl i seks af de ti gennemgåede sager i form af manglende børnesamtale, manglende handleplan eller manglende opfølgning herpå, manglende tilbyd om forældrehandleplan, utilstrækkelig journalføring og manglende dokumentation af bevillingsgrundlaget.

Ministeriet finder det positivt, at kommunen vil gennemgå alle anbringelsessager med henblik på at sikre, at sagerne bliver bragt i orden. Ministeriet har ligeledes noteret sig, at kommunen er med i et treårigt projekt med fokus på bedre børneinddragelse og handleplaner i samarbejde med Børns Vilkår.

 

 • SEL §§ 41 og 42 – Merudgiftsydelse til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste.

Bemærkningen vedrører, at der er fundet fejl i en af de gennemgåede sager, som kan henføres til, at der ikke var ført tydelig journal, hvorfor bevillingsgrundlaget var uklart.

Ministeriet finder positivt, at der efterfølgende er foretaget en ajourføring af journalen, og at det herefter er vurderet, at grundlaget for bevillingen er i orden.

 

Afsluttende bemærkninger

Ministeriet anser ovenstående punkter, som det revisor bedes følge op på i kommunens beretning for regnskabsåret 2016. Endvidere forudsætter Ministeriet, at kommunen har rettet de fundne fejl, og at revisor har påset, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor det har været påkrævet.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 552 af 8. april 2015 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

Udsættes40. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelser om følgende:

 

Status på analyse af "godt købmandskab" ved anbringelse og aflastning besluttet i forbindelse med budget 2017.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 30. maj 2017

meddelelser blev givetUnderskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen