Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Børne- og Familieudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 31. oktober 2017

Børne- og Familieudvalget - 31-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Børne- og Familieudvalget
den 31. oktober 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 3


76. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen77. Evaluering af sammenlægning af kommunal tandpleje i Faxe Sundhedscenter

Sagsnr: 29.15.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Mette Hjelmar Foged

Sagsfremstilling

I denne sag orienteres om evaluering af sammenlægningen af Den Kommunale Tandpleje på Faxe Sundhedscenter.

 

Baggrund

Børne- og Familieudvalget besluttede den 27. maj 2014 at samle Den Kommunale Tandpleje med placering på Faxe Sundhedscenter.

Tandklinikken har nu eksisteret i 1 år og der er gennemført en evaluering med udgangspunkt i de kriterier, der lå til grund for beslutningen om en sammenlægning, samt en brugertilfredshedsundersøgelse blandt børn og forældre. Ligeledes har lærerne foretaget evaluering.

 

Administrativ evaluering

Evalueringen er vedlagt som bilag 1. Kriterierne for sammenlægningen er gengivet i bilaget og opdeles i Brugerperspektiv, Fysiske rammer og Personaleperspektiv.

 

Leder af tandplejen har evalueret på baggrund af spørgsmål udsendt af Center for Børn & Undervisning, med afsæt i ovenstående kriterier samt plads til øvrige konsekvenser.

 

Overordnet viser den administrative evaluering følgende:

Brugerperspektiv:

Udeblivelsesprocenten er faldet fra 10,95% til 6,35%. Dette er væsentligt lavere end "branchens" tommelfingerregel, der lyder at det er svært at komme under 10%. Der er her tale om en driftsmæssig effektivisering grundet færre efterbehandlinger.

 

Fysiske rammer:

Lokalerne er ikke brandteknisk kvalificeret til at klinikken må udføre narkosebehandling, hvorfor denne type behandling må købes af ekstern udbyder. Alle øvrige kriterier i forhold til de fysiske rammer vurderes at være indfriet.

 

Personaleperspektiv:

Det opleves at rekrutteringsproblematikken er blevet mindre efter sammenlægningen.

 

Øvrige konsekvenser af sammenlægningen:

 

Indretning af klasseværelse er finansieret af driften, da det ikke var indregnet i anlægssagen.

Indførelse af klasseundersøgelser har på den ene side effektiviseret arbejdet, og på den anden side gjort tandplejen mindre fleksibel da man ikke som tidligere på de mindre klinikker kan hente et andet barn ind ved udeblivelse. Det medfører at man i pressede situationer er nødsaget til at indkalde vikarer eller sende børnene ud i privat praksis.

Administration af klasseundersøgelser samt bemanding af receptionen og sterilen kræver samlet en fuldtidsmedarbejder mere end forventet, der er pt. ansat vikar, en merudgift på ca. 396.000 kr. Udgifter til buskørsel har vist sig at være billigere end budgetteret, en mindreudgift på ca. 350.000 kr.  Da buskørsel i forvejen finansieres af Den Kommunale Tandpleje, har det været muligt at prioritere merudgift til administration mv. inden for det eksisterende budget.

 

Forældre- og elevevaluering

Forældre- og elevevalueringen blev gennemført i uge 17-20 2017 og er vedlagt i bilag 2. Fritekstbesvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen er vedlagt som bilag 3.

 

Hovedpointer:
Evalueringen viser, at der generelt set er god tilfredshed med Tandplejen, som samlet set vurderes til 4,1 på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst.

Tilfredsheden med Tandplejen er højest i øst og daler mod vest. Dette ses især blandt forældrene, som i øst har en samlet vurdering på 4,3 point, i midt på 4,2 og i vest på 3,9.

 

Forældre:

Tilfredsheden blandt forældrene er højest, når det drejer sig om de ansattes betjening og imødekommenhed. Dette afspejles i de kvalitative besvarelser, hvor de ansattes imødekommenhed og kompetencer oftest fremhæves som betydningsfulde.

Tilfredsheden blandt forældrene er lavest, når det drejer sig om Tandplejens åbningstider. Dette er et forhold, der også ofte fremhæves i de kvalitative besvarelser. Her kan der muligvis være en sammenhæng mellem de forældre, som fremhæver udfordringer med åbningstiden og de som fremhæver udfordringer med afstande og transport i de kvalitative svar.

 

Elever:

Tilfredsheden blandt eleverne er højest, når det drejer sig om tandlægernes imødekommenhed. Dette afspejles i de kvalitative besvarelser, hvor de ansattes venlighed og kompetencer oftest fremhæves som betydningsfuld.

Tilfredsheden blandt eleverne er lavest, når det drejer sig om forhold i venteværelset. Dette afspejles i de kvalitative besvarelser, hvor ventetid ofte fremhæves som noget, der kan blive bedre.

 

Tandplejen har arbejdet fokuseret på indretning af venteværelset siden efteråret 2016, og det bemærkes, at nogle besvarelser kan henvise til før denne periode.

 

Lærerevaluering

Lærerevalueringen er vedlagt i bilag 4.

Hovedpointer:

Tilfredsheden med samarbejdet mellem lærer og tandpleje vurderes neutral til godt. Blot 11,8% svarer at samarbejdet er dårligt eller meget dårligt.

Til spørgsmålet om hvor egnet de vurderer venteværelset til undervisning svarer 73,6% enten i lav grad eller meget lav grad.

Flere af de kvalitative besvarelser går på dårlige fysiske rammer til undervisning og for meget spildtid grundet transporttid. Af positive tilbagemeldinger kan fremhæves flere besvarelser om venligt personale der tager sig godt af børnene.   

  

Sammenfatning

 

Det samlede vurdering og evaluering viser et positivt billede af Den Kommunale Tandplejes placering i Faxe Sundhedscenter.

Børn, forældre er generelt tilfredse og fremhæver især de ansattes betjening og imødekommenhed.

Samarbejdet mellem lærerne og tandplejen vurderes som godt.

Udeblivelsesprocenten er faldet med 58 %.

Det er blevet nemmere at rekruttere personale til vakante stillinger.

 

Forhold der kalder på fortsat opmærksomhed er de fysiske rammer for undervisning, der fremhæves som et stort problem i lærernes evaluering.

Herudover peges der fra flere sider på transport som et fokusområde.

Endelig er etablering af klasseundersøgelser og de øgede behov for personaleressourcer til administration af klasseundersøgelser en udfordring i forhold til både planlægning og optimering af driften i den nye tandklinik.

 

Afslutningsvis skal det bemærkes, at Center for Ejendomme oplyser, at der i det godkendte projekt ikke var skitseret brandsektionering til narkosebehandling, hvorfor bemærkningen i evalueringen herom må betragtes som et ønske og ikke en del af evalueringen.
 

Lovgrundlag

Sundhedsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at, evalueringen tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt.

Der ønskes en yderligere undersøgelse af de resterende bygningsmæssige udfordringer i forhold til brandsektionering til narkosebehandling samt forventningsafstemning vedr. undervisningslokalets udstyrsniveau og indretning.

Desuden ønsker udvalget at der arbejdes videre med efterspørgselsstyret differentiering af åbningstiden.

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 78. Månedlig budgetopfølgning Børne- og Familieudvalget september 2017

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Månedlig budgetopfølgning pr. 30. september 2017 for Børne- og Familieudvalget

  

Børne - og Familieudvalget har besluttet, at der udarbejdes månedlig budgetopfølgning på udvalgets område.

På udvalgets område er der i 2017 en samlet 1% - pulje som udgør 1.193.000 kr. af rammen fordelt med 0,32 mio. kr. under Center for Børn & Undervisning (CBU) og 0,87 mio.kr. under Center for Familie, Social & Beskæftigelse (CFSB). 1%-puljen er frigivet til Børne- og Familieudvalgets ramme.

 

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 opdelt på centerniveau

Center

Korrigeret budget 2017

Faktisk forbrug pr. 30. september 2017

Skønnet samlet forbrug 2017

CFSB

93.090.000

70.248.168

(75,5 %)

95.553.000

(102,7 %)

CBU

128.047.600

100.204.939

(78,26 %)

126.777.600

(99 %) 

1 % puljen

 

1.193.000 

-

 

0

(0 %) 

I alt

222.330.600 

170.453.107

222.330.600

100%) 

 *)Byrådet besluttede den 12. oktober at give Børne- og Familieudvalget en tillægsbevilling på 2,78 mio. kr. - denne er indarbejdet i korrigeret budget under Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Årsager til ændret skøn fra 31/8 til 30/9 under CBU:

 

1) Puljen til økonomiske fripladser viser forventet mindreforbrug på 1,07 mio.kr. I opfølgningen pr. 31/8 var forudsætningen at CBU skulle tilbagelevere uforbrugte midler. Børne- og Familieudvalget har i september måned besluttet at bibeholde hele puljen på området, hvorfor det forventede mindreforbrug nu påvirker årets skøn positivt.

2) Der er indført indkøbsstop hvilket medfører forventet mindreforbrug på materiale- og aktivitetsudgifter på 0,2 mio.kr.

  

Årsager til ændret skøn fra 31/8 til 30/9 under CFSB:

 

1) Indkøbsstop, Socialcentret 0,25 mio. kr.

2) Ansættelses- og indkøbsstop, Familiehuset 0,3 mio. kr.

3) Ansættelses- og indkøbsstop, Ungecenter Faxe 0,2 mio. kr.

Børne- og Familieudvalget har i september måned vedtaget følgende øvrige tiltag til imødegåelse af merforbrug på det samlede område. Tiltagene er indarbejdet i forventet skøn i ovenstående opfølgning.

1) der indføres ansættelses- og indkøbsstop indtil udgangen af 2017, dog således, at Centerchefen har mulighed for at dispensere herfor

2) der indføres ”Indkøbsstop” i Socialcentret på 0,25 mio.kr.

3) evt. forældreevneundersøgelser udarbejdes internt (ikke muligt at prissætte)

4) 1-% puljen i Center for Børn & Undervisning på 0,3 mio.kr. reserveres

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Børn & Undervisning indstiller, at den månedlige budgetopfølgning tages til efterretning

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 79. Fastsættelse af serviceniveau på børnehandicapområdet efter høringsperiode

Sagsnr: 27.03.00-G14-1-16 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

 

Børne- og Familieudvalget behandlede fastlæggelse af serviceniveau på børnehandicapområdet på møde d. 28. august 2017. Serviceniveaubeskrivelsen blev sendt i høring hos Handicaprådet.

Med sagen fremlægges høringssvar (vedlagt som bilag 1) og tilpasning af tekst i serviceniveaubeskrivelsen (samlet beskrivelse vedlagt som bilag 2).

 

Handicaprådet ser gerne, at serviceniveauet afspejler, at kommunen proaktivt vil hjælpe og støtte familier, børn og unge med handicap. Handicaprådet bemærker, at der bør være fokus på den individuelle vurdering udfra et oplyst grundlag, således at eksempelvis bevillinger til udgifter understøtter en velfungerende hverdag i familien og at vurderinger bygger på et solidt vidensgrundlag. Handicaprådet pointerer desuden, at når målgruppen kategoriseres som værende børn og unge med et betydelig og varigt nedsat handicap, kan dem med et usynligt handicap overses og deraf er vurderingen eventuelt ikke retvisende.

 

Handicaprådets høringssvar har givet anledning til, at den indledende tekst i beskrivelsen har fået følgende tilføjelse:

"[...] det ikke er lidelsens art eller omfang, der er afgørende, men derimod følgerne af den nedsatte kropslige eller kognitive funktion. Funktionsnedsættelsen kan være synlig såvel som usynlig, og vil som oftest være en lægelig diagnosticeret lidelse. Det er imidlertid den samlede vurdering af funktionsnedsættelsen i forhold til den daglige tilværelse, der er afgørende i forhold til vurderingen af begrebet nedsat funktionsevne " samt "Der vil være fokus på, at det er en vurdering af funktionsnedsættelsens indgribende påvirkning af den enkeltes mulighed for at leve en daglig tilværelse på nogenlunde lige fod – så vidt det er muligt - med ikke funktionsnedsatte, der indgår, når de kompenserende ydelser vurderes. "

I afsnit om målgruppe og betingelser er der tilføjet aspektet om fokus på den samlede funktionsnedsættelse samt lidelsens synlighed som usynlighed.

 

Ankestyrelsen har desuden netop udsendt en artikel med præcisering af dækning af merudgifter til et barn med laktoseintolerans, cøliaki eller fødevareallergi, hvorfor dette afsnit er tilpasset i serviceniveaubeskrivelsen. Afsnittets overskrift et tilpasset og henvisning til Ankestyrelsens principafgørelse er tilrettet.

 

Serviceniveauet træder i kraft 1. januar 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at serviceniveaubeskrivelsen vedtages.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 80. Fastsættelse af serviceniveau på plejefamilieområdet

Sagsnr: 27.03.00-G14-1-16 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Et serviceniveau på et område er en ramme for, hvad man typisk vil tilbyde, og hvad der vil være gældende i langt de fleste situationer. Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte denne ramme som et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter lov om social service.

Med sagen fremlægges forslag til fastlæggelse af serviceniveau på plejefamilieområdet efter lov om social service. Det er første gang, der fremlægges et sådant forslag på dette område for udvalget.

 

Serviceniveau på plejefamilieområdet er udformet som en håndbog, der henvender sig til de forskellige former for plejefamilier, der findes efter lov om social service; plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier. Håndbogen beskriver retningslinjer, forventninger, rammer, regler, tilbud, ydelser og lovgivning med henblik på at skabe større klarhed for plejefamilierne. Håndbogen indeholder desuden en række nyttige links til såvel hjemmesider som skemaer.

Til udarbejdelse af håndbogen er der taget udgangspunkt i kommunens tidligere praksis og KL´s materialer om plejefamilier. Der er således ikke tale om, at der ændres i nuværende praksis, men derimod en justering, præcisering og samling af serviceniveau, rammer og regler. Administrationen har desuden udarbejdet forslag til konkretisering af, hvad der hører under yderligere udgifter og hvad der kan høre under omkostningsbeløbet. Konkret er indskrivnings- og udskrivningsbeløb justeret, således at de dels er harmoniseret dels er tilpasset beløb, som gives til andre befolkningsgrupper i forbindelse med etablering i egen bolig. Der skal gøres opmærksom på, at der altid vil blive foretaget en konkret vurdering i de enkelte sager samt at håndbogens indhold ikke kan anses for udtømmende.

 

Med beskrivelsen af kommunens serviceniveau på et område opnår kommunen:

 • at sætte en fælles faglig ramme, der kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomien,
 • at skabe sammenhæng mellem økonomi og de ydelser, som borgerne modtager,
 • at sætte et grundlag for forventningsafstemning – både i forhold til borgerne og i forhold til de leverandører, der skal udføre indsatsen,
 • at ledelsen får et redskab til sikre en daglig styring af området, grundlag for opfølgning på budget og service m.m. der ydes til borgerne,
 • at medarbejderne i forvaltningen og hos leverandørerne får en fælles faglig ramme for det daglige arbejde,
 • at borgerne får klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp
 • at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

For plejefamilier, netværksplejefamilier og aflastningsfamilier er der forskellige regler i forhold til økonomiske forhold. Der er tale om vederlag, omkostningsbeløb (kost- og logibeløb) foruden mulighed for at få dækket yderligere udgifter og kørselsgodtgørelse. Ydermere kan børn få udbetalt et tøj- og lommepengebeløb. Dette gennemgås i håndbogen.

Håndbogen revideres administrativt minimum en gang årligt samt ved lovændringer. Større ændringer forelægges politisk.

Idet der ikke er tale om et lovpligtigt dokument, men en håndbog, der beskriver, hvad der forventes af familierne, og hvad familierne kan forvente af kommunen samt fordi håndbogen ikke erstatter den aftale, der konkret indgås med den enkelte familie om et pleje- eller aflastningsforhold, vurderes det ikke, at håndbogen skal i høring inden vedtagelse. Ved første revision af håndbogen inddrages plejefamiliernes erfaringer med denne.

 

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslag om serviceniveau for plejefamilier vedtages.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 81. Forslag til udmøntning af opprioriteringsforslag

Sagsnr: 28.00.00-A00-30-17 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Forslag til udmøntning af opprioriteringsforslag

I budgetforlig for Faxe Kommune 2018-2021 er det besluttet, at give en opprioritering på 2,1 mio. kr. i årene 2018 – 2021 til styrkelse af daginstitutionernes sociale normeringer gennem ansættelse af uddannet personale.

Center for Børn & Undervisning foreslår, at opprioriteringen anvendes til udvidelse af allerede eksisterende pulje til sociale normeringer. Den eksisterende pulje for 2017 er kr. 1.041.000.

Børne- og Familieudvalget blev den 28. februar 2017 under dagsordenpunktet, ”Udmøntning af kvalitetsmidler på dagtilbudsområdet 2017” præsenteret for de nuværende erfaringer med at anvende sociale normeringer.

Sociale normeringer som tildelingsmetode øger muligheden for, at arbejde med tidlig forebyggelse ved effektivt, fleksibelt og lokalt at målrette pædagogiske indsatser for børn i udsatte positioner. Sociale normeringer styrker ligeledes det almene pædagogiske arbejde, da det pædagogiske personale selv er med til, at udvikle indsatsernes forløb. Dette fordrer didaktiske overvejelser omkring arbejdet med pædagogiske læreplaner, kompetencehjulet og den generelle organisering af det almene pædagogiske arbejde.  Med de sociale normeringer er det muligt at iværksætte hverdagsindsatser, der tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone eller børnegruppens udfordringer. 

Center for Børn & Undervisning anbefaler at tildelingen til de sociale normeringer fortsætter under nuværende ramme, hvor ansøgningen bliver behandlet af områdeleder og centerstaben i Center for Børn & Undervisning med afsæt i klare mål for indsatsen som understøtter systematik, pædagogiske overvejelser og løbende evaluering af indsatserne.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne - og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at opprioriteringsmidlerne anvendes til forøgelse af puljen til sociale normeringer 

 

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 82. Orientering - udsatte børn og unge aktivitets- og nøgletal 3. kvartal 2017

Sagsnr: 27.03.00-P05-3-16 Sagsansvarlig: Lotte Rahbek-Slott

Sagsfremstilling

Med sagen orienteres om aktivitets- og nøgletal på udsatte børne- og ungeområdet for 3. kvartal 2017. Nøgletallene anvendes som styringsværktøj og til anskueliggørelse af udfordringer på området. Der gives et samlet overblik over, hvordan området udvikler sig i forhold til antal underretninger og foranstaltninger, der er et af de store udgiftsområder.

Underretninger

Underretninger tælles pr. barn jf. principperne for indberetning til Ankestyrelsen. Dvs. en underretning, som nævner 3 børn, tæller for 3 underretninger. Antal underretninger er derfor lig med antal børn. Alle underretninger skal vurderes inden for 24 timer i forhold til at vurdere, om der er behov for en akut indsats.

 

Børne- og Familieudvalget besluttede på møde d. 2. maj 2017, at der hvert andet kvartal suppleres med en minianalyse af underretningsdata grundet stigning i antallet af disse. En sådan minianalyse blev fremlagt for 2. kvartal og fremlægges igen for 4. kvartal 2017.

  

Foranstaltninger

Foranstaltninger ydes efter lov om social service med det formål at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, for at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Nedenstående er foranstaltninger med henvisning.

 

Anbringelser:

Data vedrørende anbringelsestallet er samme data som oplyst i de månedlige budgetopfølgningssager på Børne- og Familieudvalgsmøderne.

Der er 114 anbragte pr. 31.08.17 mellem 0 og 23 år. Det svarer til 1,24 % af Faxe Kommunes befolkning i denne aldersgruppe pr. 3. kvartal 2017.

 

Egne foranstaltninger:

Familiehusets antal er indskrevne familier, hvilket vil sige, at antallet af borgere, der er i kontakt med Familiehuset er større end det angivne tal, idet en familie består af minimum to personer og oftest flere.

Labyrint og Specialiseret indsats´ antal er indskrevne cpr numre i værkstedsforløb, gruppeforløb, individuelle forløb, specialiseret indsats samt § 54 støtte til anbragte børns forældre. 

 

Lovgrundlag

Lov om social service

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 83. Helhedsplan for det samlede dagtilbud - spor 2

Sagsnr: 28.00.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Helhedsplan for det samlede dagtilbud – spor 2 

Med denne sag præsenteres spor 2, som omhandler en analyse af Faxe Kommunes kommunale dagtilbuds bygningsmæssige kvalitet. Analysen af dagtilbuddenes kvalitet er foretaget i september 2017 af medarbejdere fra Center for Ejendomme og Center for Børn & Undervisning.

Spor 1 i helhedsplanen for det samlede dagtilbudsområde blev forelagt Børne- og Familieudvalget den 27. juni 2017.

Der forligger ikke politisk vedtagne kvalitetsparametre for den bygningsmæssige kvalitet på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune. Som følge heraf, er der udarbejdet faglige kvalitetsparametre for vurderingen af de fysiske rammer som er systematiske og forskningsbaseret og som er blevet kvalificeret blandt en bred gruppe af relevante aktører fra dagtilbudsområdet og Center for Ejendomme.

Kvalitet i dagtilbud

Børn tilbringer en stor del af deres vågne timer i daginstitution og derfor er det vigtigt, at de fysiske rammer bidrager til at understøtte den pædagogiske kvalitet i Faxe Kommunes dagtilbud.

”Kvalitet i dagtilbud” indbefatter også de fysiske rammer, og er en del af den strukturelle kvalitet. Flere studier viser, at de fysiske rammer har betydning for barnets aktivitetsniveau, læringsmuligheder, sundhed og trivsel og at de fysiske rammer kan bidrage til, at understøtte børn som har vanskeligheder ved at indgå i det almene fællesskab.

Hvad kendetegner kvalitet for de fysiske rammer? 

Indretning af de fysiske rum og rammer har central betydning for både det læringsmæssige og sociale miljø, og kvalitet er bl.a. kendetegnet ved at indretningen er overskuelig og æstetisk, så det er muligt for børnene at afkode hvilke lege/ aktiviteter rummet inviterer til. Det kan gøres ved at inddele de fysiske rammer i forskellige legezoner med plads til stille lege, rollelege, lege der tilgodeser et højt motorisk aktivitetsniveau mv. Denne form for fysisk indretning bidrager til, at det er nemmere for børn at lege, lære og udvikle sig samt at skabe rammer for inklusion af alle børn. 

Kvalitet i de fysiske rammer er ligeledes kendetegnet ved bæredygtige dagtilbud som både er bygget til formålet så vel som indrettet fleksibelt således, at forholdet mellem antal af vuggestuepladser og børnehavepladser ændres efter behov.  

Vurdering af den bygningsmæssige kvalitet

Vurderingen af den bygningsmæssige kvalitet er delt op i 12 temaer. Resultaterne for vurderingen af hvert enkelt dagtilbud fremgår af nedenstående tabel og er et gennemsnit af hvert enkelt dagtilbud samlede score. For en uddybning af kriterier for vurderingerne og datamaterialet henvises til bilag 1, Baggrundsmateriale for udarbejdelse af datamateriale og kvalitetsparametre for vurdering af dagtilbuddenes bygningsmæssige kvalitet. 

 

 

Opsamling på vurdering af den bygningsmæssige kvalitet

Halvdelen af Faxe Kommunes kommunale dagtilbud - 6 ud af 12 dagtilbud er oprindeligt bygget til andet formål end til at være et dagtilbud. Bygningerne har tidligere været fritidshjem/ klub, beboelsesbygninger eller midlertidige løsninger som er blevet permanente, hvorfor indretningen ikke tilgodeser grundlæggende behov for aldersgruppen fra 0 – 6 år.

Høj score

Småfolket, Mælkevejen og Dalby Børnehus er de dagtilbud, som får den højeste score og er ligeledes også dagtilbud som er nyere byggeri og bygget til formålet. 

Mellem score

Heimdal, Karise Børnehus, Børnehuset Frøen, Møllen og Lillebo får en mellem score og bærer præg af enten ikke at være bygget til formålet eller, at det er ældre byggeri. Det er gennem årene søgt, at tilpasse de bygningsmæssige rammer til dagtilbuddenes behov i form af om- og tilbygninger herunder etablering af vuggestuegrupper med gulvvarme, liggehaller, forbedring af puslerum og toiletforhold, etablering af døre mellem grupperummene, vinduer mellem puslerum og grupperum mv. 

Årsagen til af disse dagtilbud får en mellem score er, at de generelt scorer lavere på temaer som fleksibilitet, grupperum, belysning, liggehal, depot/ opbevaring og personale faciliteter.  

Lav score

Terslev Børnehus, Regnbuen, Valmuen og Maglegården er de dagtilbud som scorer lavest og er ligeledes bygninger af ældre dato.

Terslev Børnehus både vuggestue- og børnehave afdeling er oprindelige beboelsesejendomme og er placeret i hver sin ende af Terslev by. I forlængelse af ejendomsstrategien flytter vuggestueafdeling til november 2017 i nybygget tilbygning ved siden af børnehaven, hvilket er årsagen til at det udelukkende er børnehaveafdelingen, der indgår i vurderingen.

Maglegården er barakker som blev opsat til fritidshjem og klub, Regnbuen er ligeledes barakker som var tiltænkt som en midlertidig løsning og Valmuen er fra en tid med små enheder og er udelukkende indrettet til børnehavebørn. 

Fælles for ovenstående bygninger er, at de fremstår utidssvarende, slidte og rummer ikke de basale behov for faciliteter og fleksibilitet som et tidssvarende kvalitets dagtilbud skal have. 

Det videre arbejde med helhedsplan for det samlede dagtilbud

Næste skridt i helhedsplan for det samlede dagtilbud er spor 3, som indeholder en plan for udvikling af dagtilbuddenes fysiske kvalitet herunder en vurdering af om- og udbygning samt om der er behov for, at opføre nye dagtilbud.

Dette arbejde vil blive forelagt udvalget i 1. kvartal 2018. 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at sagen tages efterretning

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 84. Takster og brugerbetaling på Børne- og Familieudvalgets område for 2018

Sagsnr: 28.77.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges beregnede takster for 2018 på dagtilbudsområdet.

Taksterne er fastsat på baggrund af dagtilbudsloven. Ændring af takster kan ske med en måneds varsel, når det sker i forbindelse med nyt budgetår. Taksterne skal således godkendes og varsles inden den 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

I bilag 1 er oplistet hvilke udgifter der medtages i opgørelsen af de budgetterede bruttodriftsudgifter, der ligger til grund for beregning af takst og dermed forældrebetaling.  

De beregnede takster for 2017 og 2018 ser således ud:

 

Takster 2017

Takster 2018

Vuggestue

2.899,00 kr.

2.844,00 kr.

Børnehave

1.665,00 kr.

1.684,00 kr.

Dagpleje

2.582,00 kr.

2.606,00 kr.

Børnehave deltid

830,00 kr.

842,00 kr.

Kommunal frokostordning i daginstitutioner

547,00 kr.

549,00 kr.

Tilskud til privat pasning for børn fra 24 uger og indtil 3 år

6.402,00 kr.

5.607,00 kr.

Tilskud til privatinstitution for børn fra 3 år og indtil skolestart

4.655,00 kr.

4.590,00 kr.

 

Der er med budget 2018 vedtaget tilførsel af 2,1 mio.kr. til opnormering af pædagogisk personale i daginstitutioner. Beløbet indgår som en del af ovenstående takstberegning.

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at taksterne for 2018 godkendes.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Anbefales

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 85. Orientering om spørgeskemaundersøgelse om alkoholretningslinjen og samtalen om alkohol i skole og dagtilbud

Sagsnr: 00.01.00-A00-61-17 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

Spørgeskemaundersøgelsen belyser medarbejdernes kendskab til alkoholretningslinjen og deres oplevelse af at tage samtalen om alkohol med forældre i relation til barnets trivsel. 200 medarbejdere fra daginstitution og skole har deltaget i undersøgelsen, som blev besvaret i juni 2017. Rapport og pixi-udgave af rapport er vedhæftet som bilag.

 

Hovedresultater:

 • 87% kender Faxe Kommunes alkoholpolitik/-retningslinje
  • Kommentar fra medarbejder: ”Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.”
 • 98% serverer ikke alkohol til forældrearrangementer – de resterende 2% ved ikke, om der bliver serveret alkohol
 • Hver anden har på et tidspunkt været i tvivl, om en forælder/et barns primære omsorgsperson har haft problemer med alkohol
 • 65% oplever samtalen med forældre som svær eller meget svær
 • 31% oplever, at relationen til forældre/barnets primære omsorgsperson er blevet bedre eller meget bedre
  • Kommentar fra medarbejder: ”Det [at tage samtalen] var godt, fordi vedkommende følte, at det var godt, jeg vidste besked.”
 • Hver anden oplever, at samtalen har haft positiv betydning for barnets trivsel – ingen oplever, at det har haft negativ betydning for barnets trivsel
  • Kommentar fra medarbejder: ”Barnet har fået tillid til, at de voksne omkring ham er en hjælp. Det virkede som om, eleven blev lettet over, at nogen handlede på hans store udfordring.”
 • Den primære årsag til, at man ikke har talt med forældre om problemer med alkohol er, at man har været i tvivl, om der var et problem med alkohol

 

Anbefalinger for det videre arbejde:

 • Nye medarbejdere skal have viden om alkoholpolitikken/-retningslinjen:
  Undersøgelsen viser, at nyansatte medarbejdere i mindre grad kender til Faxe Kommunes alkoholpolitik/-retningslinje, og det er derfor relevant, at nye medarbejdere systematisk får viden om retningslinjen.
 • Rådgivning til frontpersonale:
  Fagpersoner synes fortsat, at det er svært at tale om alkohol med forældre, og det anbefales derfor, at frontpersonalet fortsat rådgives i samtalen.
 • Fortsat fokus på tidlig opsporing:
  Den primære årsag til ikke at tale med forældre om alkohol er, at man er i tvivl, om der er et problem med alkohol. Derfor anbefales det, at der fortsat er fokus på den tidlige opsporing.

Lovgrundlag

Sundhedslovens §119.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller til, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 86. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der afholdes indvielse af ungehyblerne på Præstøvej 78 onsdag d.15. november, kl.14-16. Der inviteres relevante interessenter

til indvielse af innovativt og fleksibelt byggeri.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Børne- og Familieudvalget

Beslutning i Børne- og Familieudvalget den 31. oktober 2017

Camilla Meyer deltog i stedet for Per Thomsen

 Underskrifter

Steen Andersen
Mogens Stilhoff
Nellie Bradsted
René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Henrik Aakast
Per Thomsen