Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 6. februar 2014

Byrådet - 06-02-2014 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 6. februar 2014 kl. 18:30
i Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede


12. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-13 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Under punktet  "Meddelelser" medtages brev til politidirektøren vedrørende organiseringen af nærpolitiet i Faxe Kommune.

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.13. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-13 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.

 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.

 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.

 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.

 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.

 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.

 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.

 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.


Lydoptagelse af byrådsmøder
Byrådet har på deres møde den 29. januar 2009 besluttet, at give tilladelse til lydoptagelse fra byrådets møder. Optagelserne kan finde sted efter ansøgning, og må ikke virke forstyrrende på møderne. Der kan kun optages under spørgetid, såfremt spørgeren har givet tilladelse til dette.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Der blev stilet spørgsmål om

 • Færdiggørelse af gadekær i Hyllede

 • Konsekvenser for naboer af det nye erhvervsområde i Rønnede 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.14. Godkendelse af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget

Sagsnr: 18.00.00-A26-1-13 Sagsansvarlig: Tina Møller Jakobsen

Sagsfremstilling

Jvf. Faxe Kommunes Folkeoplysningspolitik og styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget, skal der vælges medlemmer til et nyt Folkeoplysningsudvalg for perioden 2014-2017.

 

Byrådet godkender Folkeoplysningsudvalgets sammensætning, på baggrund af indstillinger hertil.  

 

Den 9. januar 2014 blev der afholdt indstillingsmøde til Folkeoplysningsudvalget. På mødet skulle der jvf. styrelsesvedtægterne indstilles i alt 11 medlemmer:

  

 • 2 repræsentanter fra oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

 • 5 repræsentanter fra idrætsforeningerne

 • 1 repræsentant fra børne- og ungdomssamrådets område

 • 1 fra handicapområdet

 • 2 repræsentanter fra børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere

 

Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget lægger, med henvisning til ligestillingsloven, op til at der opstilles mænd og kvinder som kandidater i de enkelte valgkategorier.

 

Der foreligger følgende indstillinger til Byrådet fra indstillingsmødet:

 

Oplysningsforbund og andre foreninger, der modtager tilskud til folkeoplysende

voksenundervisning (prioriteret):

1. Henning Ryberg, 2. Lone Elgkær og 3. Lilli Andréa. 

  

Idrætsforeningerne (prioriteret):

1. Poul Erik Holm, 2. Else Jensen, 3. Alex Valeur Nielsen, 4. Ketty Pedersen, 5. Ole Jensen og 6. Kristian Pedersen.

 

Børne- og Ungdomssamrådets område:

Johnny Andersen.

 

Handicapområdet:

Ingrid Nielsen.

 

Børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere:

Per Henning Willumsen. 

 

På det sidste område er der 2 pladser, men der blev kun indstillet en kandidat. Jvf. Folkeoplysningsudvalgets vedtægter (§ 2) kan der vælges en repræsentant fra et af andre områder, hvis der ikke er indstillet det nødvendige antal i en valgkategori.

 

På opstillingsmødet den 9. januar anførte såvel Oplysningsforbundene som Idrætsområdet ønske om at komme i betragtning til den ledige plads i kategorien børneområdet, øvrige foreninger og andre initiativtagere.  

 

Foreningerne på de to områder indstiller således, at henholdsvis 3. og 6. kandidat  kommer i betragtning til den ledige plads.

 

Byrådet har allerede udpeget to medlemmer til Folkeoplysningsudvalget. Henholdsvis: Jesper Beckmann og Torben Reiner Jensen, så Folkeoplysningsudvalget i alt kommer til at bestå af 13 medlemmer.

 

Det konstituerende møde for Folkeoplysningsudvalget er planlagt til den 17. februar 2014.

Lovgrundlag

Lov nr. 854 af 11. juli 2011 - Folkeoplysningsloven samt styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Faxe Kommune.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Byrådet godkender de indstillede medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (2014- 2017), heraf:

 1. 2 repræsentanter fra oplysningsforbund,

 2. 5 fra idrætsforeningerne,

 3. 1 fra børne- og ungdomssamrådets område,

 4. 1 fra handicapområdet

 5. 2 repræsentanter for børneområdet, dog således at den ledige plads i denne valgkategori i stedet besættes med enten oplysningsforbundenes 3. kandidat eller idrætsforeningernes 6. kandidat.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Følgende blev godkendt:

Ad 1) Henning Ryberg og Lone Elgkær.

Ad 2) Poul Erik Holm, Else Jensen, Alex Valeur Nielsen, Ketty Pedersen og Ole Jensen.

Ad 3) Johnny Andersen

Ad 4) Ingrid Nielsen

Ad 5)Per Henning Willumsen og Kristian Pedersen.

 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.15. Forretningsorden for udvalgene

Sagsnr: 00.22.04-A30-2-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Fagudvalg og økonomiudvalget har på møderne i januar 2014 behandlet forslag til forretningsorden og har truffet følgende beslutninger:

 

Erhvervs- og Kulturudvalget:

Godkendt, idet der i § 4, stk. 4 tilføjes i parentes (standsningsret / løfte til byrådet).

 

Børne- og Familieudvalget:

Godkendt, idet det i § 1 stk.2 præciseres, at ”Disse personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og eventuelle afstemninger”.

 

Social- og Sundhedsudvalget:

Godkendt med bemærkning om, at § 1 stk. 2 linie 6 ændres til: ”Disse personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og eventuelle afstemninger”.

 

Beskæftigelsesudvalget:

Godkendt idet standsningsretten præciseres.

 

Uddannelsesudvalget:

Godkendt.

 

Teknik- og Miljøudvalget:

Godkendt.

 

Økonomiudvalget: 

Godkendt med følgende præciseringer:

 • I § 1, stk. 2 ændres sidste sætning således: ”Disse personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og eventuelle afstemninger”.

 • I § 4, stk. 4 tilføjes efter 1. sætning: ”(standsningsret / løfte til byrådet).

 

Ifølge styrelseslovens § 20 fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden, men for at få en ensartet sagsgang i udvalgene har udgangspunktet været, at forretningsordenerne skulle være enslydende.

 

Det foreslås derfor, at følgende præciseringer tilføjes i alle forretningsordener: 

 • I § 1, stk. 2 ændres sidste sætning således: ”Disse personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og eventuelle afstemninger”.

 • I § 4, stk. 4 tilføjes efter 1. sætning: ”(standsningsret / løfte til byrådet).

 

Forretningsorden for Økonomiudvalget er vedhæftet som eksempel.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at følgende præciseringer tilføjes i alle forretningsordener: 

 • I § 1, stk. 2 ændres sidste sætning således: ”Disse personer kan ikke overvære udvalgets forhandlinger og eventuelle afstemninger”.

 • I § 4, stk. 4 tilføjes efter 1. sætning: ”(standsningsret / løfte til byrådet).

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt. 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.16. Styrelsesvedtægt for Faxe Kommune - 2. behandling

Sagsnr: 00.22.02-A00-1-12 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i mødet den 16. januar 2014, at forslag til ændring af styrelsesvedtægt oversendes til 2. behandling i byrådet den 6. februar 2014, og at placeringen af SSP-området afklares inden 2. behandlingen. 

I forhold til den styrelsesvedtægt der trådte i kraft den 1. januar 2014 er der foretaget følgende ændringer:

 • Begrundelser for indkaldelse af stedfortræder er præsiceret.

 • Områderne "Rengørings- og servicefunktioner" samt "Fastsættelse af regler for de stående udvalgs anvendelse af en evt. udleje af kommunale bygninger og arealer" flyttes fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. 

 • Området "Dagtilbud til børn og unge ifølge dagtilbudslovens bestemmelser - over 6 år" flyttes fra Børne- og Familieudvalget til Uddannelsesudvalget. 

 • Herudover er opgaveområderne under Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget præciseret og tilrettet efter lovgivningsmæssige ændringer m.v.

 

I forhold til det forslag til styrelsesvedtægt, der forelå til 1. behandlingen foreslås det, at der foretages følgende ændringer / præsiceringer:

 1. SSP-området (lokalt kriminalpræventivt samarbejde) placeres under Børne- og Famileudvalget for at skabe klarhed omkring den politiske tilknytning.

 2. I § 2, stk. 2 præsiceres det, at det er et andet byrådsmedlem, der indtræder i udvalget ved et udvalgsmedlems forfald.

 

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i byrådet med mindst 6 dages mellemrum.

 

Forslag til ny styrelsesvedtægt er vedhæftet i 3 udgaver:

 • En udgave, hvor det er markeret med hhv. blåt og rødt, hvad der forelås tilføjet og fjernet i styrelsesvedtægten - dateret 5/12-2013 (forslag til 1. behandling)

 • En udgave, hvor det er markeret med hhv. blåt og rødt, hvad der forelås tilføjet og fjernet i styrelsesvedtægten - dateret 29/1-2014 (forslag til 2. behandling)

 • Forslag til styrelsesvedtægt - dateret 29/1-2014 (forslag til 2. behandling)

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv & Udvikling indstiller, at forslag til styrelsesvedtægt (dateret 29/1-2014) godkendes.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt. 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.17. Fordeling af udvalgs- og formandsvederlag

Sagsnr: 81.14.00-G01-2-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Ifølge § 7 i Bekendtgørelse om vederlag m.v. for varetagelsen af kommunale hverv kan byrådet beslutte, at yde

 1. udvalgsvederlag til medlemmer af byrådet for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, børn- og ungeudvalget samt § 17, stk. 4 udvalg, og

 2. vederlag til formænd for stående udvalg, børn- og ungeudvalget, folkeoplysningsudvalget og § 17, stk. 4 udvalg.

 

Summen af disse vederlag kan for Faxe kommunes vedkommende max. andrage 275 % af borgmestervederlaget svarende til ialt ca. 1.815.000 kr. årligt.

 

Det er i styrelsesvedtægten fastlagt, at der ydes et formandsvederlag på 22,5 % til formændene for de 6 stående udvalg, 5 % til formanden for folkeoplysningsudvalget, 5 % til formanden for Børn- og Ungeudvalget.

Ialt er der hermed fordelt 145 % af borgmestervederlaget.

 

Det foreslås, at den resterende del af puljen svarende til 130 % fordeles således:

 • 15 % reserveres til § 17, stk. 4 udvalg, og

 • 115 % fordeles til udvalgsvederlag til ialt 43 udvalgspladser (7 udvalg x 6 pladser + 1 plads i Børn- og Ungeudvalget)

 

De vederlag, der blev udbetalt pr. 1. januar 2014 er beregnet efter ovennævnte model.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, da udgifter til vederlag er medtaget i budgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv & Udvikling indstiller

 1. at der ydes formandsvederlag som fastlagt i styrelsesvedtægten - ialt 145 % af borgmestervederlaget,

 2. at der reserveres 15 % af borgmestervederlaget til § 17. stk. 4 udvalg, og

 3. at 115 % af borgmestervederlaget fordeles til udvalgsvederlag til ialt 43 udvalgspladser.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt. 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.18. Frigivelse af anlægsmidler til etablering af Kulturstrøget i Faxe by

Sagsnr: 01.02.05-P16-23033-11 Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Der er i budget 2014 afsat 3,6 millioner kr. til anlæg af Kulturstrøget i Faxe by.

Beløbet skal primært anvendes til ombygning / forskønnelse af Kalkbrudsvej med ny belægning, belysning og beplantning.

Erhvervsliv og butikker vil blive inddraget i den videre proces med henblik på at finde den mest hensigtsmæssige løsning omkring Kalkbrudsvej.

 

I juni 2012 vedtog byrådet en ny helhedsplan for kulturstrøget i Faxe.

Målet med planen er, at knytte aktiviteterne ved kalkbruddet - Kanten, Geomuseum, Danhostel mv. - bedre sammen med livet i bymidten.

 

Byrådet har besluttet, at faseopdele anlægsopgaven således:

- Forskønnelse af Kalkbrudsvej - udføres i 2014.

- Anlæg af sti fra Kulturhus Kanten til Kalkbrudsvej - udføres i 2015.

- Anlæg af Kalkparken - udføres i 2016.

- Anlæg af sti syd fra Kulturhus Kanten til Ny Strandvej - udføres i 2016.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er afsat i anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives en anlægsbevilling på 3,6 millioner kr. til etablering af Kulturstrøget - og at det nævnte rådighedsbeløb frigives.Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. januar 2014, pkt. 9:

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen deltog i mødet istedet for Eli Jacobi Nielsen.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 10:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt. 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.19. Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet – Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr: 00.01.00-S00-5-13 Sagsansvarlig: Ursula Mejade Merth Hansen

Sagsfremstilling

Af investeringsplanen for budget 2014 fremgår anlægsprojektet ”Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet” med budgetterede rådighedsbeløb således:

 
2014
2015
2016
2017
Udgift
250
500
0
0
Indtægt
0
0
0
0
Nettovirkning
250
500
0
0

Formålet med projektet er vedligeholdelse af legepladserne på dagtilbudsområdet, så det sikres, at krav til legepladssikkerheden i kommunens dagtilbud opfyldes.

Den afsatte anlægssum udmøntes efter ansøgning fra de enkelte dagtilbud til udbedringer af legepladserne, så de opfylder de sikkerhedsmæssige krav, ligesom der løbende foregår et arbejde med at løfte legeværdien og i øget omfang benytte udearealerne som deciderede læringsrum.

Dette skal ses i sammenhæng med den generelle kvalitetsudvikling på området.

Beløbet på 250.000 kr. i budget 2014, kan ikke løfte samtlige legepladser i en omgang, men vil over tid betyde, at det generelle niveau får et løft.

Der forventes ingen afledte driftsudgifter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Anlægsbevillingen er budgetteret i 2014.

Der er i budget 2014 afsat kr. 250.000 til formålet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller,

 • at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr., og

 • at rådighedsbeløbet i 2014 på 250.000 kr. frigives.Børne- og Familieudvalget, 21. januar 2014, pkt. 9:

Anbefales.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 11:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt.

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.20. Godkendelse af anlægsregnskaber under Børne- og Familieudvalget

Sagsnr: 00.01.00-S00-1-14 Sagsansvarlig: Ursula Mejade Merth Hansen

Sagsfremstilling

Det fremgår af kommunens gældende "Principper for økonomistyring - Bilag 6.2", at der skal aflægges særskilt anlægsregnskab i følgende tilfælde:

  • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

  • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

  • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

På følgende anlægsprojekter under Børne- og Familieudvalget er der samlet afholdt udgifter for mere end 2 mio. kr., eller overført midler fra udbygnings og omstillingspuljen. Regnskabet for udbygnings- og omstillingspuljen er endeligt opgjort nu og derfor aflægges regnskabet herfor nu.

 

 

Projekt
Samlet bevilling inkl. prisfremskrivning
Omplacering af bevillinger
Samlet forbrug
Mer-/mindreforbrug *)
Udbygning og omstilling af dagpleje og daginstitutioner
15.000.200
-14.922.584
0**
77.616
Lillebo, udbygning
 
6.756.903
6.767.171
-10.268
Karise Børnehus
2.800.000
 
2.880.996
-80.996
Terslev Børnehus, udvidelse
 
827.776
833.510
-5.734
Udbedring af skimmelsvamp
 
868.851
870.169
-1.318
Nordstjernen, skimmelsvamp
2.236.000
 
2.236.161
-161
I alt
20.036.200
-6.469.054
13.588.007
-20.861

*): Merforbrug: negativt.

**): Forbruget har været på andre anlæg. Budgettet er flyttet hertil
Specificerede regnskaber med bemærkninger fremgår af bilag 

 

Udbygning og omstilling af dagpleje og daginstitutioner
Bevillingen er anvendt af Center for Børn og Familie 2008 – 2011og er anvendt til en lang række anlæg.  Der har fra denne pulje været ført midler ud til en række andre anlæg. Hvis der har været overskud eller underskud på disse anlæg er pengene trukket/lagt tilbage i puljen. Langt hovedparten af disse anlæg er afsluttet i forbindelse med regnskaberne for 2009-2011. De anlæg der har modtaget penge fra puljen, men som endnu ikke er afsluttet, afsluttes også i forbindelse med denne sagsfremstilling.

Anlæggene fremgår af bilaget.

 

Lillebo, udbygning

Bevillingen er anvendt til udbygning af daginstitutionen Lillebo, med henblik på at rumme flere børnehavebørn

 

Karise Børnehus

Karise Børnehus er ombygget til blandt andet at modtage flere vuggestuebørn. Det skete i forbindelse med, at Spjellerup Idrætsinstitution ikke blev etableret.

 

Terslev Børnehus, udvidelse

Anlægget omhandler etablering af yderligere vuggestuegruppe i Terslev Børnehus.  

 

Udbedring af skimmelsvamp

Bevillingen er hovedsageligt anvendt til skimmelsvamprenovering på Maglegården.

 

Nordstjernen, skimmelsvamp

Anlægget omhandler renovering af Stjernehuset under Dalby Børnehuse, som følge af skimmelsvamp. En del af udgifterne vedrører genhusning af børn.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen i indeværende år. Regnskaberne er afsluttet i 2011 og afvigelsen mellem bevilling og forbrug er udlignet via kassebeholdningen i forbindelse med kommunens samlede regnskab.
 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Familie indstiller, at:

 1. Anlægsregnskab for Udbygning og omstilling af dagpleje og daginstitutioner godkendes

 2. Anlægsregnskab for Lillebo, udbygning godkendes

 3. Anlægsregnskab for Karise Børnehus godkendes

 4. Anlægsregnskab for Terslev Børnehus, udvidelse godkendes

 5. Anlægsregnskab for Udbedring af skimmelsvamp godkendes

 6. Anlægsregnskab for Nordstjernen, skimmelsvamp godkendesBørne- og Familieudvalget, 21. januar 2014, pkt. 11:

Anbefales.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 12:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt. 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.21. Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved

Sagsnr: 05.00.05-G00-1-13 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget har på møde den 10. juni 2013, den 26. august 2013 og senest den 30. august 2013 behandlet sagen om Bane Danmarks opgradering af jernbanen Køge Nord - Næstved, herunder elektrificering og højere hastigheder.

 

For Faxe Kommune handler det konkret om udskiftning af fem broer over jernbanen på henholdsvis Skuderløsevej, Teestrupvej, Terslev Skolevej, Ty Hastrupvej og Tollerødvej, samt en eventuel opgradering af overkørslen på Stoksbjergvej.

 

Bane Danmark har åbnet mulighed for alternative løsninger, såfremt de ligger indenfor de økonomiske projektrammer, og på mødet den 10. juni 2013 blev det besluttet at undersøge følgende alternative muligheder:

 • At nedlægge broen ved Ty Hastrupvej mod at udvide de resterende broer til to kørebaner.

 • At nedlægge broen ved Teestrupvej mod at anlægge en tunnel i forlængelse af Sdr. Teestrupvej.

 • At etablere en cykel-/gangbro over banen ved den eksisterende bro ved Teestrupvej.

 

I forbindelse med sagsfremstillingen til mødet den 10. juni blev det oplyst, at udskiftningen af broerne sker i forholdet 1:1. På et efterfølgende møde den 11. juni 2013 har Bane Danmark oplyst, at de er forpligtet til at genopføre alle broer med tillæg i bredden på en til halvanden meter. Det betyder, at der reelt er mulighed for at etablere to smalle kørespor på alle broer, hvis hastighedsbegrænsningen reduceres til 30 - 40 km/t.

 

På baggrund af de nye oplysninger og forslag til nye alternative løsninger udarbejdede Center for Teknik & Miljø en trafikredegørelse til det ordinære møde i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august 2013, som anbefalede, at undersøge følgende alternative muligheder:

 

 • At udvide broen på Skuderløsevej med en dobbeltrettet cykelsti.

 • At nedlægge broen på Teestrupvej og erstatte den med en cykel/-gangbro.

 • At anlægge en tunnel under jernbanen i forlængelse af Sdr. Teestrupvej. Vest for jernbanen med tilslutning til Teestrupvej ved Islandsgade.

 • At nedlægge broen på Ty Hastrupvej.


Der er i forbindelse med sagen set på muligheden for at gennemføre den i lokalplan og kommuneplan udlagte og planlagte forlængelse af Sdr. Teestrupvej via en tunnel under banearealet, som delvis erstatning for biltrafikken via Teestrupvej, samt en alternativ tunnelløsning under jernbanen mellem Stadionvej og Energivej i den østlige del af Haslev by.

Umiddelbart før mødet i Teknik- og Miljøudvalget den 26. august modtog Center for Teknik & Miljø et teknisk notat, hvor Bane Danmark vurderer, at det er muligt at udvide den eksisterende bro på Teestrupvej uden ekspropriation af ejendomme eller bygninger.

Sidstnævnte forhold medfører, at et supplerende alternativ om en genopbygning af broen på Teestrupvej ligeledes bør indgå i de fremadrettede overvejelser om alternative løsninger, eftersom dette alternativ ikke tidligere har været vurderet som en realistisk mulighed.

I forbindelse med behandlingen af sagen den 26. august besluttet udvalget derfor, at sagen skulle behandles på et ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2013.

På baggrund af de omtalte forhold udarbejdede Center for Teknik & Miljø en revideret trafikredegørelse til brug for mødet den 30. august 2013. Trafikredegørelsen, der omhandler en uddybende vurdering af de alternative muligheder, herunder den aktuelle trafikbelastning på de pågældende broer/strækninger er vedlagt som bilag.

 

På mødet den 30. august 2013 blev det besluttet at arbejde videre med følgende alternative muligheder:

 

 1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofilet i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig undersøges muligheden for at broen udvides til også at omfatte en dobbeltrettet cykelsti uden, at der skal ske ekspropriation af ejendomme eller bygninger.

 2. Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig anlægges dobbeltrettet cykelsti.

 3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges, og den økonomiske besparelse ved ikke at genopføre broen her benyttes til at gennemføre kommunens øvrige alternative ønsker. Nedlægges broen på Ty Hastrupvej, vil det medføre omkørsel på 2 – 3 km for mindre end 50 køretøjer i døgnet. Set ud fra et samfundsøkonomisk proportionalitetsprincip anbefales det, at broen ikke genetableres.

 4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.

 5. Broen på Tollerødvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden eller med begrænset hastighedsnedsættelse.

Bane Danmark har nu gennemført økonomiske overslagsberegninger på ovenstående alternative ønsker fra Faxe Kommune. Beregningerne viser, at det er muligt at gennemføre kommunens alternative ønsker i punkt 1-3 indenfor Bane Danmarks økonomiske anlægsrammer. De oplyser, at det ikke er muligt at gennemføre punkterne 4 og 5 uden hastighedsbegrænsning, som var Faxe Kommunes ønske. Færdsel over broerne, uden hastighedsbegrænsning vil kræve større bredde på broerne, og dermed øgede anlægsudgifter. Dette betyder, at Faxe Kommune enten skal finansiere større anlægsudgifter, alternativt prioritere kommunens ønsker således, at disse harmonerer med Bane Danmarks anlægsbudget.

 

Bane Danmarks overslagsberegninger er vedlagt som bilag. Af beregningerne fremgår det, at:

 

 • Gennemførelsen af alle kommunens ønsker uden hastighedsnedsættelse på Terslev Skolevej og Tollerødvej vil overskride budgettet for Bane Danmarks grundløsning og medfører en medfinansiering for Faxe Kommune, som svarer til ca. 21,25 millioner kr.

 • En delvis gennemførelse af kommunens ønsker med en begrænset hastighedsnedsættelse på Terslev Skolevej og Tollerødvej på 60 km/t vil overskride budgettet for Bane Danmarks grundløsning og medfører en medfinansiering for Faxe Kommune, som svarer til ca. 8,23 millioner kr.

 

Anlæg af en dobbeltrettet cykelsti over broen på Skuderløsevej er taget ud af projektet, idet dette vil medfører ekspropriation af ejendom, som økonomisk vil udvande mulighederne for at gennemføre kommunens øvrige ønsker.

 

Center for Teknik & Miljø vil derfor anbefale, at Teknik- og Miljøudvalget overvejer følgende to alternative prioriteringer:

 

Prioritering A

 1. Broen på Skuderløsevej udvides i tværprofilet i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t).

 2. Broen på Teestrupvej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor uden hastighedsnedsættelse (50 km/t). Samtidig anlægges dobbeltrettet cykelsti.

 3. Broen på Ty Hastrupvej nedlægges og den økonomiske besparelse ved ikke at genopføre broen her benyttes til at gennemføre kommunens øvrige ønsker. Nedlægges broen på Ty Hastrupvej, vil det medføre omkørsel på 2 – 3 km for mindre end 50 køretøjer i døgnet. Set ud fra et samfundsøkonomisk proportionalitetsprincip anbefales det, at broen ikke genetableres.

 4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med hastighedsbegrænsning på 60 km/t.

 5. Broen på Tollerødvej ændres alene i overensstemmelse med Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med hastighedsbegrænsning på 30 km/t.

Denne løsning vil ligeledes overskride Bane Danmarks anlægsbudget, men begrænser Faxe Kommunes medfinansiering til ca. 0,5 millioner kr.

Prioritering B

Punkterne 1, 2, 3 og 5 fra prioritering A er ens i prioritering B. Eneste forskel er punkt 4:

4. Broen på Terslev Skolevej udvides i tværprofil i forhold til Bane Danmarks grundløsning således, at der etableres to kørespor med hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Denne løsning ligger indenfor Bane Danmarks anlægsbudget og et overskud på ca. 1,6 millioner kr. vil tilfalde staten.

 

Center for Teknik & Miljø vurderer, at valg af prioritering A vil sikre de bedste muligheder for at afvikle trafikken i området fremadrettet.

 

Hvis Faxe Kommune ønsker at realisere alternative projekter, så Bane Danmarks samlede budget overskrides, forventes det, at kommunen afsætter tilstrækkelige supplerende midler i budget 2015.

Såfremt ”Prioritering A” vælges, vil det således medføre et forøget forbrug på Faxe Kommunes anlægsramme i 2015 på 500.000 kr.

 

Bane Danmark forventer at påbegynde anlægsarbejdet med udskiftning af broer i 2015. Projekteringen påbegyndes derfor allerede i februar 2014. Her skal eventuelle alternative løsninger i Faxe Kommune være afklaret både politisk og i forhold til berørte borgere med videre. I forhold til de alternative løsninger skal Faxe Kommune selv håndtere al dialog med berørte borgere samt forestå plan- og myndighedsarbejdet.

 

Information til de direkte berørte borgere om de endelige løsninger sendes med brev.

 

Der er tale om en stram tidshorisont, som betyder, at de alternative løsningsforslag i Faxe Kommune skal være afklaret politisk i februar 2014. 

I forbindelse med projektering og VVM undersøgelser afholder Bane Danmark borgermøde i Faxe Kommune i marts måned 2014. I den forbindelse har Bane Danmark inviteret Faxe Kommune til at deltage og foreslår Teknik- og Miljøudvalgets formand som ordstyrer.

Lovgrundlag

Elektrificeringsloven (Bane Danmark).

Planloven.

Vejlovgivningen.

Økonomi

Valg af ”Prioritering A” vil det medføre et forøget forbrug på Faxe Kommunes anlægsramme i 2015 på 500.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Teknik & Miljø indstiller: 

 • At Bane Danmark anmodes om at arbejde videre med ønskerne i prioritering A, og

 • at der i budget 2015 gives en anlægsbevilling til Teknik- og Miljøudvalget på 500.000 kroner til dækning af Bane Danmarks forventede merforbrug ved gennemførelsen af Faxe Kommunes alternative ønsker, og

 • at anlægsbevillingen finansieres af Faxe Kommunes kassebeholdning.Teknik- og Miljøudvalget, 20. januar 2014, pkt. 13:

Anbefales.

Fraværende: Steen Petersen deltog i mødet i stedet for Eli Jacobi Nielsen.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 17:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt. 

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 9

Sagsnr: 01.02.15-P16-1-13 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 for Sygehuskvarteret i Faxe har været i offentlig høring fra den 11. september til den 6. november 2013.

 

Tillægget er udarbejdet i direkte sammenhæng med lokalplan 100-63, der giver mulighed for en bredere anvendelse af området – fra sygehus til sundhedscenter, boligområde samt lettere erhverv.

 

Med tillæg nr. 9 ændres kommuneplanens ramme for området derfor til blandet bolig og erhverv – F-BE2 – Sundhedscenter mv. Bebyggelsens art fastlægges til: Virksomhed indenfor sundheds-, social- og uddannelsessektoren, anden let erhvervsvirksomhed samt boliger.

 

Herudover indeholder kommuneplantillægget en række tekniske justeringer af rammebestemmelserne i fht. beregning af bebyggelsesprocenter, udlæg af opholdsarealer, samt bygningshøjder ved genopførelse.

 

Center for Udvikling har ikke modtaget indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer.Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. januar 2014, pkt. 7:

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen deltog i mødet istedet for Eli Jacobi Nielsen.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 18:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt.

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.23. Endelig vedtagelse af lokalplan 100-63 for Sygehuskvarteret i Faxe

Sagsnr: 01.02.05-P16-5-12 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 100-63 for "Sygehuskvarteret i Faxe" har været i offentlig høring fra den 11. september til den 6. november 2013.

 

Planen omfatter det gamle Faxe Sygehus, herunder de tidligere sygehusbygninger, personaleboliger, dampvaskeri, krematorium mv.

 

Med lokalplan 100-63 åbnes der mulighed for en bredere anvendelse af området til sundhedserhverv og andre lettere erhverv, samt boliger.  

Center for Udvikling har ikke modtaget indsigelser i forbindelse med den offentlige høring.

 

Å-beskyttelseslinje
En del af lokalplanområdet ligger indenfor 150 m beskyttelseslinjen langs Faxe å. Både eksisterende bygninger og nye byggefelter ligger inden for den beskyttede zone.

 

I forbindelse med den offentlige høring har Naturstyrelsen meddelt, at de er sindet at justere å-beskyttelseslinjen i overensstemmelse med lokalplanens anvisninger.

 

Ny adgangsvej via Rådhusvej

Trafikafdelingen er bekymrede over den nye vejadgang fra Rådhusvej til Sygehuskvarteret. Den seneste hastighedsmåling viser, at der er rigtigt meget trafik på Rådhusvej og at gennemsnitshastigheden er for høj. Trafikafdelingen anbefaler, at der etableres en rundkørsel ved den nye overkørsel.

 

Rådhusvej ligger ikke indenfor lokalplanensområde på omhandlende sted og en eventuel rundkørsel vil kun delvist ligge indenfor lokalplanensområde. Udstykningsplanen for delområde B3 (kortbilag 5) er retningsgivende. Såfremt det viser sig nødvendigt at etablere en rundkørsel i omhandlende kryds er det muligt at justere udstykningsplanen.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Sagen har ingen direkte budgetmæssige konsekvenser. Lokalplanen åbner bl.a. mulighed for at frastykke en række bygninger og arealer som kommunen ikke har interesse i at eje. Et salg af disse bygninger og byggemuligheder kan betyde en indtægt for kommunen. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Erhverv og Udvikling indstiller, at lokalplan 100-63 vedtages endeligt uden ændringer.Erhvervs- og Kulturudvalget, 20. januar 2014, pkt. 8:

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen deltog i mødet istedet for Eli Jacobi Nielsen.Økonomiudvalget, 28. januar 2014, pkt. 19:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Godkendt.

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen.24. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-13 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Orientering om

 • Konstituerende møde i KKR - referat er vedhæftet

 • Genopslag af stillingen som kommunaldirektør

Beslutning i Byrådet den 6. februar 2014

Forslag til brev til Politidirektøren vedrørende organiseringen af nærpolitiet i Faxe Kommune, der var sendt til byrådets medlemmer inden mødet, tilknyttes som bilag.

Borgerlisten havde sendt et ændringsforslag til brevet til Politidirektøren.

Dette forslag tilknyttes også som bilag.

For Borgerlistens ændringsforslag stemte 4 (Borgerlisten).

Imod stemte 21.

Forslaget nedstemt.

Borgmesterens forslag til brev sendes til Politidirektøren.

 

Pia Paaske deltog i mødet istedet for Per Thomsen. 25. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-P21-1-13 Sagsansvarlig: Annette Johansen26. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-34-13 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Jesper Beckman
Torben Reiner Jensen
Peter Joensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Kurt Munck
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast