Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 8. oktober 2015

Byrådet - 08-10-2015 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 8. oktober 2015 kl. 18:30
i Byrådssalen, Administrationsbygningen i Rønnede


160. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Borgmesteren orienterede om, at kommunen er blevet opmærksom på, at der på referatet fra byrådsmødet den 10. september 2015 burde have været tilknyttet yderligere bilag.

Det drejer sig om de bilag, der inden mødet var sendt til byrådets medlemmer til sag nr. 147. Opførelse af almene boliger i Karise Permatopia.

Bilagene er nu tilknyttet og referatet gen-publiceret til Edagsorden og hjemmesiden.

 

Dagsordenen blev godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).161. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Der blev stillet spørgsmål til

 • Bevarelse af dagplejen
 • Uddannelsesudvalgets drøftelse af lærernes tilstedeværelsespligt
 • Vielser på Haslev Museum 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 162. Økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2015

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo september 2015

 

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. oktober opgjort til 209 mio. kr. og ligger således 5,5 mio. kr. over niveauet som ved sidste opgørelse pr. 1. september 2015.
I forhold til 1. oktober 2014 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. oktober 2015 41,7 mio. kr. højere.

 

Pr. 1. oktober kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 211,7 mio. kr. Det er en stigning på 4 mio. forhold til niveauet som ved opgørelsen pr. 1. september.
I forhold til 1. oktober 2014 er 3 mdrs. likviditeten pr. 1. oktober 2015 57,4 mio. kr. højere.

 

Den fortsatte stigning i såvel 3 som 12 mdrs. likviditeten kan henføres til, at 2. rate af ejendomsskatterne (ca. 58 mio.) er tilgået og desuden påvirkes likviditetsniveauet generelt også af det forholdsvis lave forbrug på anlægsrammen.

 

Den ekstraordinære gældsafvikling (66 mio. kr.)vil få indflydelse på det gennemsnitlige likviditetsniveau i de kommende måneder.

Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo september (løbende priser):
 

2014: 1.394,9 mio. kr.


2015: 1.1.426,4 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo september under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (71,8 % i forhold til 75 %). Altså 3,2 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2014 var 70,4 og i 2013 var den 72,4.

 

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsaglig projekter med ekstern finansiering og driftsunderskud) fra 2014 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 7. maj 2015 indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.
Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø

1.119

Uddannelse

525

Børn og Familie

0

Erhverv og Kultur

267

Økonomi

6.882

Social og Sundhed

419

Beskæftigelse

165

Bevillinger i alt

9.377


I forbrugsprocenten beregnet for samme periode i 2013, indgik overførsler ikke i budgettet, idet det på daværende tidspunkt - rent teknisk - ikke var mulig, at adskille automatiske og bundne overførsler.

Forbrugsprocenten for nedenstående udvalgsområder ligger pr. ultimo september mere end 1 procentpoint over den vejledende:

 

Børn- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten pr. ultimo september 2015 kan opgøres til 79,1 % svarende til 4,1 procentpoint over den vejledende. Ultimo august lå forbrugsprocenten 3,3 procentpoint over.
I 2014 var den tilsvarende forbrugsprocent 75,3 og i 2013 76,1 %.
Billedet stort set det samme som pr. ultimo august:

Følgende områder bidrager til en højere forbrugsprocent end den vejledende:

 •       Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
 •       Daginstitutioner (ej integrerede)
 •       Fripladser – dagtilbud
 •       Særlige dagtilbud og klubber
 •       Tilskud til private institutioner, dagpleje m.v.
 •       Kontante ydelser

 

Anlæg (bilag 3)

 

Forbruget pr. ultimo september (løbende priser):

2014: 56,3 mio. kr. (heraf vedrørte 26 mio. kr. Vibeengskolen)


2015: 18,5 mio. kr.

 

Forbrugsprocent pr. ultimo september 2015: 22,7
Såfremt den negative overførsel fra 2014 på Vibeengskolen (18,4 mio. kr.) ikke medregnes kan forbrugsprocenten opgøres til 19.

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2015 på mere end 100.000 kr.
  Af samme årsag er anlæggene under Teknik- og Miljøudvalget nu opdelt på Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme.


Bilag:

1.      Finans

2.      Drift

3.      Anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 163. 2. behandling af budget 2016-2019

Sagsnr: 00.30.10-S00-11-14 Sagsansvarlig: Gitte Olsen

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede 10. september 2015 budgetforslag for 2016 med overslagsårene 2017-2019. Budgetforslaget indebar et træk på kassebeholdningen på 4,3 mio. kr. i 2016. Det indgik i budgetforslaget, at alle skattesatser er uændrede og at der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

 

Der blev den 17. september indgået budgetforlig mellem alle partier i Byrådet. Der er på baggrund af budgetforliget fremsendt nedenstående ændringsforslag til forslaget til 1. behandlingen:

 

 

Ændringer som følge af budgetforlig

(Alle beløb i 1000 kr. Positive beløb er større udgift/mindre reduktion i forhold til budgetoplægget til 1. behandling)

 

Reduktionsforslag

 

Opprioriteringsforslag

 

 

Afledt drift af anlægsforslag

 

Anlægsforslag

 

Finansiering og finansielle poster

 

I forhold til budgettet til 1. behandling bevirker de fremsatte ændringsforslag samlet set et træk på kassebeholdningen på 3,0 mio. kr. i 2016.

 

Samlet balance

Med de ovenfor nævnte ændringsforslag 1-39 medfører det følgende balance for årene 2016-2019:

 

(Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016-pris- og lønniveau)

 

Noter: "-" lig med træk på kassebeholdning, "+" lig med styrkelse af kassebeholdning

PL fremskrivningen ændres ca. 0,2 mio. kr. i 2017 i forhold til ved 1. behandlingen. I 2019 er ændringen ca. 0,5 mio. kr. Dette skyldes den beregnede pl-virkning af de ændrede forslag jf. budgetaftalen. Når der eksempelvis er indregnes færre udgifter til anlæg påvirkes PL fremskrivningen.

 

Det indgåede budgetforlig bevirker et træk på kassebeholdningen på 7,3 mio. kr. i 2016 og 10,1 mio. kr. i 2017.

 

Øvrige ændringsforslag

Venstre, Borgerlisten, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti har fremsat følgende yderligere ændringsforslag:

 

 

Ændringsforslagene medfører et yderligere træk på kassebeholdningen på 4,8 mio. kr. i 2016, stigende til 5,1 mio. kr. i 2019. Ses der samlet på ændringsforslagene 1-41 medfører det et træk på kassebeholdningen på 12,1 mio. kr. i 2016 og 15 mio. kr. i 2017.

 

Det skal bemærkes, at der til budget 2016 er afsat en pulje / tilskudsordning til de kommuner, som nedsætter skatten i 2016. Tilskuddet udgør 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Puljen udgør 150 mio. kr. i 2016, faldende til 50 mio. kr. i 2019. Hvis der gennemføres skattelettelser for mere end 200 mio. kr., reduceres tilskuddet for de kommuner, som har de største beregnede tilskud. Det vides således ikke pt., hvor stort tilskud Faxe Kommune kan forvente fra puljen.

 

Opfølgning på de økonomiske mål

Med udgangspunkt i budgetforliget inklusiv ovennævnte ændringsforslag giver det følgende status på de besluttede økonomiske mål:

 

Opfølgning på de økonomiske mål

 

 

Ændringsforslag på baggrund af borgmestermøde 23. september

KL har udmeldt, at kommunerne har en udfordring i forhold til at overholde økonomiaftalen for 2016 vedrørende anlægsrammen - hvorimod serviceudgifterne tegner til at ligge under den udmeldte serviceramme.

Der er derfor set på, om der er anlægsudgifter, som kan flyttes til drift og dermed reducere kommunens anlægsudgifter. På den baggrund foreslås det at flytte anlægsudgifter for ialt 12,7 mio. kr. i 2016. Heraf flyttes 5,5 mio. kr. til drift i 2016.

Anlæggene ”Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej” samt ”Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg” foreslås fremrykket til 2015. Det indstilles derfor, at der gives anlægsbevillinger til disse anlæg.

 

Det giver følgende ændringsforslag:

 

Ændringsforslag anlæg:

 

Ændringsforslag drift:

 

 Ændringsforslag finansielle poster:

 

 Flytningen af budget fra anlæg til drift vil medføre en tilsvarende forøgelse af kommunens serviceudgifter på 5,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse 669 af 20. maj 2015 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

De fremsatte ændringsforslag 1-39 vil bevirke følgende:

 • en påvirkning af kassebeholdningen efter deres respektive indtægts- og udgiftsvirkning
 • Et træk på kassebeholdningen på samlet set 3,0 mio. kr. i forhold til forslaget til 1. behandling
 • En ubalance på 7,3 mio. kr. i 2016 og 10,1 mio. kr. i 2017, som skal finansieres af kassebeholdningen
 • Likviditeten efter kassekreditreglen skønnes at udgøre 75,3 mio. kr. ved udgangen af 2016
 • Serviceudgifterne forventes at blive lig med den vejledende serviceramme

 

De fremsatte ændringsforslag 40-41 medfører en ubalance på 12,1 mio. kr. i 2016 og 15,0 mio.kr. i 2017 og et ekstra kassetræk på  4,8 mio. kr. i 2016 og 4,9 mio. kr. i 2017.

Ændringsforslagene 42-56 vil medføre et ekstra kassetræk i 2015 på 7,3 mio.kr. og en tilsvarende forbedring af balancen i 2016. Det vil medføre en forøgelse af serviceudgifterne med 5,5 mio. kr. i 2016.

  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at

 

 1. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
 2. Ændringsforslagene 1-39 godkendes
 3. Der foretages en samlet afstemning om ændringsforslagene 40-41
 4. Ændringsforslagene 42-56 godkendes
 5. Mer- eller mindreudgift i forhold til ændringsforslag 1-56 finansieres af kassebeholdningen
 6. Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget tildeles en anlægsbevilling i 2015 på 1.000.000 kr. til ”Højre- og venstresvingbane ved Dalgårdsvej og venstresvingbane ved Lystrupvej” og at rådighedsbeløbet frigives
 7. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice under Erhvervs- og Kulturudvalget tildeles en anlægsbevilling i 2015 på 6.225.000 kr. til ”Modernisering af Faxe Svømmehals vandbehandlingsanlæg” og at rådighedsbeløbet frigives
 8. Anlægsbevillingerne på ialt 7.225.000 kr. i 2015 finansieres af kassen

 Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 172:

 

Indstillingerne i punkt 1-2 og 4-8 anbefales.

 

For ændringsforslagene nr. 40 og 41 stemte 5 (René Tuekær (Å), Jonas Kristinsson (V), Dorte Nybjerg (V), Ivan Lilleng (C) og Bente Abrahamsen (O)).

Imod stemte 2 (Knud Erik Hansen (A) og Camilla Meyer (A)).

Ændringsforslag nr. 40 og 41 anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Indstillingerne i punkt 1-2 og 4-8 godkendes.

 

For punkt 3 (ændringsforslagene nr. 40 og 41) stemte 16 (Venstre (7), Det Konservative Folkeparti (2), Dansk Folkeparti (3) og Borgerlisten (4)).

Imod stemte 9 (Socialdemokratiet (6), Socialistisk Folkeparti (1) og Enhedslisten (2)).

Ændringsforslag nr. 40 og 41 godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 164. Takster og brugerbetaling for 2016

Sagsnr: 00.30.10-S00-11-14 Sagsansvarlig: Lillian Fløjgaard

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2016-2019 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2015 for at have virkning fra 1. januar 2016.

Det er tidligere blevet besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne har været fremlagt til godkendelse i fagudvalgene og indgår i det samlede takstblad for 2016.

Det samlede takstblad for 2016 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i henholdsvis september og oktober 2015.

Byrådet har endvidere besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

Budget for 2016 godkendes først på Byrådets møde den 8. oktober 2015. Derfor er der i beregningen af taksterne taget udgangspunkt i budget 2016 på baggrund af budgetforliget den 17. september 2015.

Materialet er i overensstemmelse med budgetforligets aftaler om drift og anlæg og den del der vedrører indtægtsgrundlaget / grundskyld ikke er tilrettet. Det vil ske efterfølgende.

 

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 41 a.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægterne fra taksterner er indregnet i budget 2016-2019.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi og HR instiller, at taksterne for år 2016 godkendes.Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 173:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 165. Budget til Beredskabet for 2016, Midt og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsnr: 00.30.10-S00-10-14 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har sammen med Næstved, Vordingborg og Ringsted Kommuner lavet er § 60 selskab, som løser kommunernes beredskabsopgaver, selskabet hedder Midt og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR).

 

MSBR har fremsat budgetforslag for 2016 for Faxe Kommunes andel i selskabet på 8.441.000 kr.

Faxe Kommunes økonomiafdeling har beregnet, at budgettet i 2016 til beredskabet, med de korrekte fremskrivninger, er 8.322.160 kr., heri er indregnet administrations-, forsikrings- og huslejeudgifter.

 

Det foreslås, at MSBR meddeles, at næste års budget er 8.322.160 kr. fra Faxe Kommunes side, hvilket svarer til det serviceniveau der har været i de foregående år tillagt udgifter til administration, forsikring og husleje.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Beløbet på 8.322.160 kr. er det beløb, der har været med i 1. behandlingsforslaget til budget  2016 – 2019. Sagen har således ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 

• MSBR meddeles, at næste års budget er 8.322.160 kr. fra Faxe Kommunes side, hvilket svarer til det serviceniveau, der har været i de foregående år tillagt udgifter til administration, forsikring og husleje.

 Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 174:
Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 166. Takstforslag for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2016.

Sagsnr: 00.30.10-S00-10-14 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Forslaget til takster er udarbejdet af Midt- og sydsjællands Brand & Redning på baggrund af de takster, der har været gældende i de fire ejerkommuners redningsberedskaber. Der er fortaget en gennemsnitsberegning af de eksisterende takster, der sammen med en markedsmæssig vurdering danner baggrund for forslaget til de nye takster.

 

Det vurderes, at forslaget til takster ligger på niveau med tidligere års takster og vurderes at være rimelige og konkurrencedygtige.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

 Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 • Takster for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes, og at dette meddeles til selskabet.

 

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 175:
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 167. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2015

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-5-15 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

Som led i økonomiaftalen for 2016 er der endvidere aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2015. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

 

Tabel 1: Midtvejsregulering 2015 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære), indtægt

1.520

Midtvejsregulering af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, indtægt

4.115

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2015, mindreindtægt

-852

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2014, mindreindtægt

-8.256

Supplerende midtvejsregulering 2015 (Økonomiaftale med regioner), indtægt

348

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden, mindreindtægt

-84

I alt mindreindtægter

-3.209

 

Som tabel 1 viser får Faxe kommune en negativ midtvejsregulering i 2015 på i alt 3,2 mio. kr. Beløbet modregnes i kommunens bloktilskud i 4. kvartal 2015. Der er ved budgetvedtagelsen i oktober måned 2014, indregnet en forventet negativ regulering på 5,1 mio. kr. vedr. kommunal medfinansiering på både driftsbudgettet og finansiering.

 

Følgende beløb foreslås fordelt ud på de berørte udvalg:

 

Tabel 2: Fordeling på udvalg (1.000 kr.)

Teknik- og Miljøudvalg, mindreudgift

-17

Økonomiudvalg, merudgift

940

Social- og Sundhedsudvalg, merudgift

4.120

I alt merudgifter

5.043

 

Fordelingen medfører således, at udvalgenes driftsbudgetter forøges med ialt 5,043 mio. kr. Fordelingen af mindreudgift på 17.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalg skyldes merudgifter på 72.000 kr. vedrørende vandplaner samt mindreudgifter på 89.000 kr. vedrørende ændringer i vejloven. Fordelingen af merudgifter på 940.000 kr. skyldes lovændringer på beskæftigelsesområdet, der betyder en øget understøttelse i beskæftigelsesindsatsen. Fordelingen af de 4,120 mio. kr til Social- og Sundhedsudvalget, skyldes øget aktivitet på sundhedsområdet med kommunal medfinansiering.

 

Samlet set betyder det, at der budgetmæssigt trækkes 8,252 mio. kr. på kassebeholdningen, som dækker over reducerede tilskudsbeløb på ialt 3,209 mio kr. samt merudgift til driften på 5,043 mio. kr., som følge af den fordelte midtvejsregulering.

 

I seneste budgetopfølgning pr. 31. maj blev skønnet en negativ midtvejsregulering på 8 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen mindre indtægter på 3,209 mio. kr. samt yderligere driftsudgifter på 5,043 mio. kr., som følge af fordelt midtvejsregulering. Reguleringen finansieres ved et træk på kassebeholdningen med 8,252 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 var mindreindtægter på 8,0 mio. kr. indregnet som skøn for midtvejsreguleringen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at der gives følgende bevillinger i 2015:

 

 • Der trækkes 8.252.000 kr. på kassen som følge af mindreindtægter på 3.209.000 kr vedr. midtvejsreguleringen af tilskud og udligning samt merudgifter på 5.043.000 kr. fordelt til udvalgene som følge af midtvejsregulering og øget aktivitet på sundhedsområdet
 • Mindreindtægt på tilskud og udligning på 3.209.000 kr. som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning
 • Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 17.000 kr. som følge af merudgifter på 72.000 kr. vedrørende vandplaner samt mindreudgifter på 89.000 kr. vedrørende ændringer i vejloven
 • Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 940.000 kr. som følge af lovændringer på beskæftigelsesområdet, der betyder en øget understøttelse i beskæftigelsesindsatsen
 • Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 4.120.000 kr. som følge af øget aktivitet på sundhedsområdet med kommunal medfinansiering

 Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 176:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen.

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 168. Eco Valley - merudgift til gennemførelse af vejprojekt

Sagsnr: 13.06.04-P20-2-13 Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Ved møde i Teknik- og Miljøudvalget den 25. februar 2015 besluttede udvalget at forlænge Symbiosen med ca. 100 m samt forlægge en mindre del af Birkegårdsvej.

Projektet er nødvendigt for at kunne udstykke de tre nordligste grunde i Eco Valley.

I budget 2015 har der været afsat 1.129.000 kr. til byggemodningsarbejder i Eco Valley.

Efter at have haft opgaven i udbud vil der med accept af laveste bud og besparelser i projektet mangle finansiering af ca. 200.000 kr. i forhold til bevillingen og de allerede afholdte udgifter samt reduktion i anlægsopgaven.

I indeværende år er der afholdt landinspektørudgifter, udstykningsafgifter og ekstraordinære udgifter til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med 1. etape af udstykningen.

De øgede udgifter til arkæologiske undersøgelser skyldes fund af spor af jernalderhuse og en oldtidsvej. Herudover er der først i sommeren 2015 fundet en afklaring på et spørgsmål om fordeling af merudgifter til udlæg af jernplader ved udførelse af 1. etape af byggemodningen.

For at reducere anlægsudgifterne undlades fjernelse af befæstelsen på den gamle del af Birkegårdsvej, der herefter kan anvendes af køberne af de berørte tre grunde. Der er herved opnået en besparelse på ca. 100.000 kr.

Det udførte projekt vil herefter omfatte forlængelse af Symbiosen med ca. 100 m samt forlægning af ca. 150 m af Birkegårdvej.

De nye vejanlæg udføres befæstet med asfalt i 5 m´s bredde. Der udføres ikke stianlæg eller fortove. 

Lovgrundlag

Planloven.

Vejloven.

Lov om udstykning.

Økonomi

Der mangler 200.000 kr. for gennemførelse af vejprojektet i Eco Valley.

Beløbet foreslås finansieret via kassebeholdningen. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At merudgiften 200.000 kr. til gennemførelse af vejprojektet i Eco Valley finansieres fra kassebeholdningen, og at der frigives tilsvarende rådighedsbeløb.Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 124:

Anbefales.

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale indstillingen med henvisning til, at han ved behandling af sagen i februar stemte for en anden model.

Fraværende: Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å) deltog ikke i behandlingen af punktet, Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen, og Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannesen.

 

  
Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 177:

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen (O) kan ikke anbefale indstillingen med henvisning til, at hun ved behandling af sagen i februar stemte for en anden model.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

Dansk Folkeparti (Eli Jacobi Nielsen, Steen Petersen og Bente Abrahamsen) kan ikke godkende indstillingen med henvisning til, at de ved behandling af sagen i februar stemte for en anden model.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 169. Byggeri af seks handicapboliger på Rådhusvej 63-65

Sagsnr: 03.02.00-A00-1-14 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2014 godkendte Byrådet skema A vedr. Faxe Ældreboligselskabs opførelse af seks handicapboliger på Rådhusvej 63-65 i Faxe ved siden af 12 eksisterende handicapboliger.

Efterfølgende har Byrådet den 20. august 2015 godkendt Faxe Ældreboligselskabs anmodning om at forlænge fristen for indberetning af skema B til den 10. november 2015.  

Samtidig med denne anmodning orienterede Faxe Ældreboligselskab Byrådet om, at der grundet den generelle prisudvikling i byggeriet var en potentiel risiko for, at der i forbindelse med licitationen ville blive afgivet tilbud på et prisniveau, der ville ligge over forventningerne ved skema A. Hvis det skulle vise sig at være tilfældet, vil det blive nødvendigt med yderligere tid til revidering af projektet.

Status på byggeprojektet er, at den gennemførte licitation har vist, at byggeriet er steget fra en forventet anskaffelsessum på kr. 8.302.000 til kr. 10.116.481. Hvilket er en stigning på kr. 1.814.481.

Social- og Sundhedsudvalgets oprindelige anlægsbevilling var på kr. 830.200 til grundkapitallånet (10 % af anskaffelsessummen). En udgift som skulle finansieres ved Faxe Kommunes salg af den grund, boligerne skal opføres på. Indtægten ved grundsalget var på kr. 870.000.

Som følge af stigningen i anskaffelsessummen stiger beløbet til grundkapitallånet tilsvarende. Grundkapitallånet efter licitationen er dermed på kr. 1.011.648. En stigning på kr. 181.448.

Indtægten ved grundsalget er imidlertid ikke steget, hvilket påfører Faxe Kommune en forventet ekstraudgift, når grundkapitallånet fratrækkes indtægten fra grundsalget på kr. (1.011.648 – 870.000) 141.648.

Herudover påtog Faxe Kommune sig oprindeligt en garantiforpligtelse på op til kr. 7.305.706. Den er nu steget til en garantiforpligtelse på op til kr. 8.902.381.

Prisstigningerne har yderligere den konsekvens, at beboernes boligudgift stiger med ca. 630 kr. pr. måned.

Projektleder har tilkendegivet overfor Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at prisstigningerne skyldes generelle prisstigninger i byggeriet siden byggeprojektets start. Stigninger som projektleder forventer fortsætter en tid endnu.

På baggrund af prisstigningerne har Center for Familie, Social & Beskæftigelse i samråd med projektleder overvejet følgende alternativer:

 • Sende opgaven i en ny licitation
 • Opgive projektet
 • Gennemføre projektet

Der er ingen grund til at tro, at en ny licitation vil give os en lavere anskaffelsessum på byggeriet.

Hvis vi vælger at opgive projektet, vil de allerede afholdte udgifter blive pålagt beboerne i de eksisterede boliger, og vi kommer til at mangle de planlagte seks boliger.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse kan derfor ikke anbefale nogle af disse to alternativer.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse anbefaler derfor, at kommunen, i samarbejde med projektleder og Boligkontoret Danmark, forsøger at finde en løsning, så byggeriet kan gennemføres uden yderligere budgetoverskridelser.

Ved byggeprojektets opstart var det forventet, at boligerne kunne tages i brug den 1. november 2015. Det kommer jf. ovenstående ikke til at holde stik. Så snart der er en afklaring på det videre forløb, vil udvalget blive orienteret om et nyt tidspunkt for forventet ibrugtagning.

Lovgrundlag

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Økonomi

En tillægsbevilling til stigning i udgiften til grundkapitallån på kr. 181.448. Bevillingen finansieres via Faxe Kommunes kassebeholdning.

Faxe Kommune påtager sig en garantiforpligtelse på op til kr. 8.902.381(mod tidligere op til kr. 7.305.706).  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • byggeri af de 6 handicapboliger på Rådhusvej 63-65 fortsætter på trods af, at anskaffelsessummen er steget.
 • der gives en tillægsbevilling til den oprindelige anlægsbevilling på 181.448,00 kr.
 • bevillingen finansieres via Faxe Kommunes kassebeholdning.Social- og Sundhedsudvalget, 23. september 2015, pkt. 96:
Anbefales.

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 25. september 2015:

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om godkendelse af skema B den 24. september 2015.
Der er ved udarbejdelse af skema B sket finjustering af projektets tal, og de tal som er forelagt Social- og Sundhedsudvalget er ændret en smule og ser således ud i det endelige skema B:

Den endelige anskaffelsessum i skema B er 10.153.981 svarende til en stigning på 1.814.481 fra anskaffelsessummen på 8.302.000 i skema A.

Den forhøjede anskaffelsessum medfører et grundkapitallån på 1.015.398 svarende til en stigning på 185.198,00 kr. fra det oprindelige grundkapitallån på 830.200 i skema A.

Når det forhøjede grundkapitallån på 1.015.648 fratrækkes indtægten fra grundsalget på 870.000 får Faxe Kommune en forventet ekstraudgift på 145.398,00 kr.

Den forhøjede anskaffelsessum har den konsekvens, at boligafgiften stiger med 72 kr. pr. m2 således at boligafgiften stiger fra 975,00 kr. pr. m2 i skema A til 1.047,00 kr. i skema B. Dette svarer til en stigning på 577,00 kr. pr. måned pr. bolig og den månedlige boligudgift bliver således på 5.858,00 kr. pr. bolig.

Da det ikke er muligt at forlænge fristen for modtagelse af skema B i indberetningssystemet BOSSINF, anmoder Faxe Ældreboligselskab om, at Faxe Kommune nedlægger det oprindelige projekt i BOSSINF og opretter et nyt projekt. Herefter skal Faxe Kommune af tekniske årsager vedstå sig, at skema A i det nye BOSSINF projekt indberettes med samme oplysninger som i det oprindelige BOSSINF projekt.

Indstilling:

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller sammen med Center for Økonomi & HR, at

 1. Byggeri af de seks handicapboliger på Rådhusvej 63-65 fortsætter på trods af, at anskaffelsessummen er steget.
 2. Der gives en tillægsbevilling på 185.198,00 kr. til den oprindelige anlægsbevilling.
 3. Bevillingen finansieres via Faxe Kommunes kassebeholdning.
 4. Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 10.153.981,00 kr.
 5. Der stilles garanti for op til 8.902.381,00.
 6. Boligafgiften på 1.047,00 kr. pr. m2 pr. år godkendes
 7. Det oprindelige projekt i BOSSINF med BOSSINF ID 0000.4000  09-10-2014 5 30 nedlægges og der oprettes nyT projekt.
 8. Byrådet vedstår sig godkendelse af skema A med samme indhold som i ovennævnte BOSSINF projekt.

 Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 178:
Anbefales.

Det anbefales endvidere, at rådighedsbeløb på 870.000 kr. frigives. Beløbet vedrører indtægt ved salg af grund til projektet.

 

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 170. S/I Æblehaven - regnskab for 2014

Sagsnr: 27.03.00-A01-1-12 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Fra april 2014 har S/I Æblehaven, efter aftale med Faxe Kommune, selvstændigt varetaget registrering af institutionens økonomiske bevægelser i eget økonomisystem. Fra januar og frem til april 2014 har S/I Æblehavens bevægelser været registreret i Faxe Kommunes økonomisystem Prisme.

 

Institutionens regnskab for 2014 har således været sammensat af bevægelser registreret i Faxe Kommunes økonomisystem og i Æblehavens eget system.

Denne konstruktion har medført tekniske udfordringer både for Æblehaven, Faxe Kommune og revisionen (PWC).

 

Regnskabet for Æblehaven for 2014 udviste ved regnskabsaflæggelsen et merforbrug på 493.139,42. Uderskud på 493.000 indgik i overførselssagen til 2015, behandlet af byrådet den 7. maj 2015. S/I Æblehaven er omfattet af, og følger, Faxe Kommunes regler om overførselsadgange.

 

På baggrund af resultatet i overførselssagen er S/I Æblehavens budget for 2015 således blevet reduceret med den negative overførsel på kr. 493.000.

 

Faxe Kommune har efterfølgende anmodet revisionen (PWC) om at gennemgå regnskabet for S/I Æblehaven for 2014, med henblik på at få elimeneret eventuelle dobbeltregistreringer, som har kunne være medvirkende til det store merforbrug.

 

Den 25. august 2015 har Faxe Kommune modtaget et færdigt revideret og korrekt regnskab for 2014 for S/I Æblehaven. 

 

Det nye regnskab for 2014 udviser et mindreforbrug på kr. 10.133, hvorfor regnskabet for 2014 forelægges for byrådets behandling påny.

 

Som følge af resultatet af det korrekte regnskab skal Æblehavens negative overførsel fra 2014 budgetmæssigt udlignes med kr. 493.000, hertil skal Æblehaven have overført sidste års mindreforbrug på 10.133. I alt kr. 503.272. Da Æblehavens ramme i 2015 er reduceret, vil det betyde, at den budgetmæssige dækning, skal findes på andre områder i Center for Sundhed & Pleje. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Såfremt udligning med Æblehaven på kr. 503.272 foretages inden for centerets egen ramme, vil det få negativ budgetmæssig konsekvens for de øvrige områder.

Tilpasningen af Æblehavens budget søges derfor finansieret via et træk på Faxe Kommunes kasse.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

 

 • Det nye regnskab 2014 for S/I Æblehaven godkendes.
 • S/I Æblehavens budget i 2015 reguleres med kr. 503.272, beløbet finansieres ved træk på Faxe Kommunes kasse.Social- og Sundhedsudvalget, 23. september 2015, pkt. 99:

Anbefales.

 

 Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 179:
Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 171. Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S

Sagsnr: 13.00.00-Ø60-1-12 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 23. september 2015 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for låneomlægning.

 

Faxe Byråd har på sit møde den 17. november 2011 givet garanti for lån til renovering af Haslev Renseanlæg med 27,5 mio. kr. Dette lån blev optaget med variabel rente som nu ønskes omlagt til fast rente.

Restgæld på lånet og restløbetid forbliver uændret.

Lovgrundlag

 • Vandsektorlovens § 16
 • Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1 og § 10, stk. 1 og 2

Økonomi

Provisionsindtægt forbliver uændret

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3,  belaster garantistillelsen ikke kommunes låneramme.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller,at Faxe Kommune giver garanti til Faxe Forsynings låneomlægning.Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 180:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 172. Ligestillingsredegørelse 2015

Sagsnr: 81.00.15-K07-1-15 Sagsansvarlig: Thomas Hansen

Sagsfremstilling

Efter Ligestillingslovens § 5A skal alle kommuner, senest den 1. november i ulige år, indberette en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Redegørelsen omhandler alene ligestilling hvad angår køn.

 

Faxe Kommune har en ligestillingspolitik, der blev behandlet i Hovedudvalget i maj 2008, og denne er vedlagt som bilag.

 

Politikken lægger op til, at alle afdelinger og institutioner løbende forholder sig til ligestilling. Samtidig skal den enkelte arbejdsplads beskrive de ligestillingsinitiativer, man ønsker at sætte fokus på.

 

HR-afdelingen har i september 2015 udsendt et spørgeskema til alle centerchefer, for at få afdækket de lokale ligestillingsinitiativer. Af de modtagne svar fremgår det overordnet, at ligestillingsområdet har fundet et naturligt leje i organisationen.

 

Det skal bemærkes, at det af svarene fremgår, at der særligt i forhold til de borgerrettede ydelser, har været et lidt større fokus på ligestillingstemaet. Dette viser sig blandt andet ved, at brugerundersøgelser og øvrigt eksternt materiale, mere og mere målrettes modtagerne/slutbrugerne.

 

Generelt set, er der dog tale om små forskydninger på de enkelte områder.

 

Ligestillingsredegørelsen skal ifølge ligestillingsloven vedtages i Byrådet inden indberetning, samt forelægges Hovedudvalget til orientering. Sagen forventes behandlet i Byrådet den 8. oktober 2015.

 

Ligestillingsredegørelsen er behandlet og godkendt i direktionen den 15. september 2015. 

 

 

Lovgrundlag

Lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at Ligestillingsredegørelsen for 2015 godkendes.Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 181:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 173. Møde i KKR Sjælland den 10. september 2015

Sagsnr: 00.17.15-I04-1-15 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Orientering fra mødet i KKR Sjælland den 10. september 2015.

 

Referat fra mødet samt nyhedsbrev og pressemeddelelse er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 174. Anvisningsretten for almene boliger i boligprojekt Permatopia.

Sagsnr: 03.02.13-K08-1-15 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Sagen er rejst i forlængelse af byrådsmødet den 10. september, hvor byrådet behandlede skema A for boligprojektet Permatopia.

Sagen vedrører spørgsmålet om fravigelse af anvisningsretten i forhold til det omtalte boligprojektet, hvilken tilkendegivelse er positiv, dog med forbehold for byrådets stillingtagen.

 

Byrådet har ved beslutning af 7. september 2011 delegeret kompetencen til at indgå aftaler om anvisningsret og fleksible udlejningsregler til administrationen. Behovet for at indgå aftaler er blevet en fast del af styringsdialogmøderne med de enkelte boligorganisationer.

 

Da der er afgivet en foreløbig tilkendegivelse i sagen og der er tale om en ikke eksisterende afdeling fremsendes Sydkystens Boligselskabs anmodning til politisk behandling.

 

Sydkystens Boligselskab har anmodet Faxe Kommune om at indgå aftale om fleksible udlejningsregler i henhold til almenboliglovens § 60, hvorefter kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation kan indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier.

 

Sydkystens Boligselskab har anmodet om, at beboere der har meldt sig ind i andelslandbruget eller skrevet sig op hertil får fortrinsret til de almene boliger.

 

De almene boliger i Karise opføres med henblik på, at de fremtidige beboere kan indgå på lige fod med de øvrige beboere i andelslandbruget, delebilordningen og fællesgården.

 

Det er en forudsætning for det samlede projekts succes, at der fra start er en fælles interesse hos alle beboere for at indgå i andelslandbruget og fællesgården og at beboerne støtter mest muligt op om de fælles aktiviteter.

 

Der findes ikke andre af denne type almene boliger i Faxe Kommune.

 

Det er svært at forudsige risikoen for udlejningsvanskeligheder i en ikke eksisterende boligafdeling. Ikke desto mindre har der ikke tidligere været efterspørgsel på almene boliger i Karise. Der er således en formodning om, at de beboere som ønsker at bo i de almene boliger i Karise Permatopia, ønsker dette med udgangspunkt i de særlige muligheder, det giver familien at bosætte sig her.

Hvis det samlede projekt ikke bliver en succes pga. manglende opbakning fra beboerne i de almene boliger, er der således en risiko for, at afdelingen fremover får udlejningsvanskeligheder.

 

Som et led i godkendelsen af disse fleksible udlejningsregler, har Sydkystens Boligselskab anmodet om, at boligselskabet ikke skal stille boliger til rådighed for løsning af boligsociale formål. Dette betyder, at Faxe Kommune ved godkendelse af de fleksible udlejningsregler fraskriver sig muligheden for at udnytte anvisningsretten til op til hver 4. bolig.

 

En sådan aftale med boligselskabet skal i henhold til gældende bestemmelser tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Aftalen kan tages op til revision inden udløbet af 4-års perioden, hvis Faxe Kommune og Sydkystens Boligselskab er enige herom.

 

På det tidspunkt aftalen senest skal tages op til revision forventes de almene boliger at have været i brug i godt to år og der således er et reelt grundlag at vurdere evt. fremtidige aftaler om fleksible udlejningsregler og anvisningsret ud fra.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller

 

 1. at Faxe Kommune indgår aftale med Sydkystens Boligselskab om udlejningsregler således, at beboere der har meldt sig ind i andelslandbruget eller skrevet sig op hertil får fortrinsret til de almene boliger andelslandbruget, og
 2. at anvisningsretten frasiges, således at aftalerne revideres senest i efteråret 2019 som et led i styringsdialogenØkonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 184:

Økonomiudvalget anbefaler sagen overfor byrådet dog således, at indstillingens punkt 2 ændres: Sydkystens boligselskab har anvisningsretten ved førstegangsudlejningen til Permatopia. Fremadrettet kan Faxe Kommune anvende anvisningsretten til boligerne, såfremt de står ledige mere end 3 måneder. Der gennemføres en politisk og administrativ evaluering i slutningen af 2019, som et led i styringsdialogen med boligforeningen.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Martin Hillerup (Borgerlisten) stemmer imod, da han stadig synes, at projektet indeholder for mange almene boliger og at han mener, at kommunens frafald af anvisningsretten er forkert, i forhold til praksis over for andre almene boligforeninger i Faxe Kommune.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 175. Godkendelse af huslejestigning i Haslev Almennyttige Boligselskabs afdeling 300 Kildehøjparken.

Sagsnr: 03.02.00-K08-3-15 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Haslev Almennyttige Boligselskab har anmodet om godkendelse af huslejestigning i afdeling 300 Kildehøjparken i forbindelse med renovering af individuelle moderniseringer af køkken og bad.

 

Moderniseringen foretages som et led i den kollektive råderet, hvor afdelingsmødet beslutter, hvor stor valgfrihed den enkelte lejer har for at deltage i morderniseringsprojektet. Morderniseringen giver en lejeforhøjelse, der svarer til udgifterne til finansieringen for den enkelte bolig. Lejeforhøjelsen er midlertidig og stopper, når det lån, der er optaget til finansiering af projektet er tilbagebetalt.

Det er besluttet at give tilbuddet om mordernisering til samtlige nuværende beboere og nye beboere af de boliger som ikke har fået moderniseret køkken.

Lejerne kan tilmelde sig hos ejendomskontoret og moderniseringen sker efter princippet ”først til mølle”.

Projektet er godkendt på afdelingsmøde den 17. september 2015, og af selskabsbestyrelsen den 15. september 2015.
På afdelingsmødet deltog 25 beboere som repræsenterede 20 lejemål.

Afdelingsmødet har godkendt et maksimumsbeløb på kr. 50.000,- pr. køkken/bad, og der kan i puljen højest gives tilladelse til 10 individuelle moderniseringer.

Finansieringen sker ved, at afdelingen låner i egne midler. Huslejestigningen påvirker kun de lejere, som tilmelder sig den individuelle modernisering. Det samlede maksimale finansieringsbehov for afdelingen er 515.625,00 kr. Ved udnyttelse af den maksimale beløbsramme udgør lejetillægget 498,00 kr. pr. mdr. i 10 år pr. bolig, der får moderniseret køkken. Lejeforhøjelsen fastsættes ikke pr. kvadratmeter, men pr. reel udgift i den enkelte bolig.

Tilbagebetalingen sker ved et lejetillæg gældende i 10 år i de lejligheder, der har fået udskiftet køkken eller bad. Derved betaler den enkelte lejer kun et beløb, som dækker omkostningerne for lejerens egen individuelle modernisering. Lejeforhøjelsen gælder således ikke alle lejere.

Ved fraflytning inden de 10 år er gået, overtages lejetillægget af den nye lejer.

 

Såfremt maksimumbeløbet udnyttes fuldt ud i den enkelte bolig, giver det en lejeforhøjelse på mellem 7 - 10 % i den enkelte bolig.

 

Lovgrundlag

Lov om leje af almene boliger.

Økonomi

 En evt. merudgift til boligsikring.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi & HR indstiller, at moderniseringsprojektet godkendes og at lejeforhøjelse på op til 10% for den enkelte bolig godkendes.Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 185:

Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 176. Godkendelse af huslejestigning og låneoptagelse for Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling 18, Frejasvej.

Sagsnr: 03.02.00-K08-2-15 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Beboerne i Faxe og Hylleholt Boligforenings afdeling18 afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 21/1 2015.  Referat fra beboermødet er vedhæftet som bilag.

Afdelingen består af 6 boliger. 

På beboermødet deltog 9 beboere fra 5 husstande. Den husstand som ikke var repræsenteret, havde på forhånd skriftligt tilkendegivet sin tilslutning til renoveringen. 4 yderligere husstande tilkendegav, at de ønsker at få renoveret badeværelset. En husstand har efter mødet besluttet ikke at få sit badeværelse renoveret.

Pga fraflytning fra de boliger , hvor husstandene ikke ønskede renovering er det efterfølgende besluttet at renovere badeværelset i alle afdelingens  boliger. Repræsentantskabet har på bestyrelsesmøde den 17. september 2015 besluttet, at der bevilges yderligre 50.000,00 kr. fra disposionsfonden til ekstraomkostninger af de første 5 badeværelser, således, at beboernes lejestigning bliver som tidligere besluttet. Det sidste badeværelse renoveres ved førstkommende lejerskifte. Finansieringen af det sidste badeværelse foretages, udover tilskud fra dispositionsfonden på 50.000,00 kr. som lån af egne midler over 10 år.

Arbejderne omfatter renovering af baderum, med nye overflader, gulvvarme og sanitet, og tekniske installationer.

Budgettet inkl. moms på renoveringen udgør ca. 900.000 kr., som finansieres ved realkreditlån, henlagte midler til vedligeholdelse og trækningsret fra dispositionsfonden.

Organisationsbestyrelsen har godkendt et tilskud fra dispositionsfonden på 350.000 kroner.
Den gennemsnitlige lejestigning er herefter 8,12%,  eller i gennemsnit  62 kr. pr. m2. pr. år.

Både låneoptagelsen og lejeforhøjelsen blev godkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 6/11 2014.

Låneoptagelsen og tinglysning af et pantebrev med en hovedstol på op til ca. 450.000,00 kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Faxe Kommune skal ikke stille garanti for lånet.

Da lejeforhøjelsen overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 76, stk. 4 og stk.10 samt § 116, stk. 1, nr. 4)

Almenlejeloven § 10.

Økonomi

 Eventulle merudgifter til boligsikring/boligydelse.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

 Center for Økonomi & HR indstiller

 1. at låneoptagelsen godkendes og at administrationen får delegeret kompetencen til at godkende tinglysning af pantebrevet, når den endelige størrelse på realkreditlånet kendes, og
 2. at lejeforhøjelsen på gennemsnitligt 8,12% pr. bolig godkendes under forudsætning af, at almenlejelovens regler om varsling af huslejestigning bliver overholdt.Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 186:
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 177. Projekt Jævnstrømsværket

Sagsnr: 20.00.00-G01-3-15 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Denne sag følger op på tidligere drøftelser i både Social og Sundhedsudvalget og Erhvervs- og kulturudvalget om hhv. værestedet Perlen og Haslev Museum. Der foreligger nu et konkret forslag til etablering og udvikling af et samarbejde under overskiften: "Projekt Jævnstrømsværket". Projektet udmønter samtidig et delprojekt under ejendomstrategi-projektets spor 10.

Projekt Jævnstrømsværket sigter mod at skabe et bofællesskab og samarbejde imellem Haslev Museum (under Østsjællands Museum) og værestedet Perlen i den kulturhistoriske bygning, der i sin tid blev bygget som jævnstrøms el-værk til Haslev by. Bygningens stueetage rummer i dag Haslev Museum.

Formålet er at skabe en fælles base i bygningen Frederiksgade 6, hvor værestedet i kraft af bofællesskabet med Haslev Museum får et særligt fokus på meningsfulde og identitets-skabende kulturelle aktiviteter og hvor byens øvrige borgere naturligt inviteres inden for til sociale og kulturelle aktiviteter. Projektet understøtter den udvikling, der er i gang med at gøre Haslev Museum til en mere aktuel og synlig medspiller for alle borgere i Haslev, med planerne om at lave en opgradering af den permanente udstilling på Haslev Museum og flere udadvendte aktiviteter for børn og voksne.

Værestedet i Haslev er et fristed for socialt udsatte voksne, der har sociale og/eller psykiatriske problemer. På værestedet lægges der vægt på det sociale samvær og på at brugerne knytter bånd og netværk. Samværsaktiviteter er en central del af dagligdagen på værestedet.

Haslev Museum formidler Haslevs historie med udgangspunkt i byens udvikling fra landsbysamfund til driftig stationsby efter etableringen af Haslev station i 1870. Museet arbejder på at opgradere og aktualisere museets udstillinger og aktiviteter og at gøre museets tilbud i og uden for museumsudstillingerne mere synligt for borgere og institutioner i Faxe Kommune. Museet ønsker at bidrage til den almene dannelse og den lokale identitet, og at underbygge det lokale fællesskab. Besøgstallet er, som følge af den ekstra indsats der er gjort i den indeværende sæson, allerede vokset markant i forhold til de foregående år.

Værestedet og museet kunne i princippet videreføre hver deres virksomhed uafhængigt af hinanden, hvis værestedet flytter ind på første sal af bygningen, men begge institutioner er opsat på at skabe synergi af det bofællesskab, som hermed opstår.

Bofællesskabet giver mulighed for at invitere socialt udsatte til at indgå i et nyt socialt samspil sammen med museet, som kan være med til at modvirke stigmatisering og det lokale samfunds afvisning og eksklusion – idet det lokale samfund omkring museet gøres til en integreret del af det liv, som værestedets brugere deltager i.

Bygningens struktur giver gode muligheder for samarbejde: Rummene er klart afgrænsede til hhv. museets og værestedets selvstændige aktiviteter, der er to indgange, aflukkede rum med forskellige funktionsmuligheder, og mulighed for at låse af/skærme af. Der er ligeledes gode muligheder for etablering af meningsfulde fællesrum, især i haven, med mulighed for rum i flere niveauer/terasser, svalegang,mm .  Der kan endvidere etableres nye fællesrum til funktionerne omkring Cafe Jævnstrøm, dvs. køkken, cafelokale og handicaptoilet – samt tilstødende værksted.

 

Vedlagte projektbeskrivelse beskriver herudover:

 • Revitalisering af museumsbygningens historiske identitet
 • Bofællesskab som arbejdsgrundlag
 • Forudsætninger for fælles aktiviteter, herunder Cafe Jævnstrøm
 • Det ny Haslev Museum
 • Istandsættelse af bygningen og etablering af nye fællesrum i haven
 • Projektplan

Sammen med projektbeskrivelsen er vedlagt illustrationer til projektbeskrivelsen  og en oversigt over Haslev Museums bygningshistorie.

Denne sag vil være på dagsordnen i Social - og Sundhedsudvalget, Erhvervs- og kulturudvalget og Teknik og Miljøudvalget samtidigt. Det sker med henvisning til de to første udvalgs ansvar for hhv. tilbud om væresteder (her: Perlen) og museumsvirksomheden. Teknik og Miljøudvalget får projektet til orientering, idet projektet som indledningsvis anført giver svar på den fysiske placering af værestedet Perlen.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, vurderer at projektet rummer gode muligheder for både at udvikle værestedet Perlens aktiviteter, herunder at få aktiviteter og lokalitet mere borgernært og samtidig udvikle Haslev Museums udstillings- og formidlingsaktiviteter. Det sidste vurderes tillige at kunne ske indenfor rammerne af den nuværende aftale med Østsjællands Museum.  

De to centre konstaterer samtidig:

 • at projektoplægget inkluderer Center for Ejendommes forslag og beregninger vedr. den basale istandsættelse af ejendommen og tillige nødvendige ombygninger for at understøtte de beskrevne aktiviteter fælles og hver for sig i Projekt Jævnstrøm.
 • at der er afsat og frigivet midler til at projektet kan realiseres - forudsat de to udvalg begge bekræfter at man er enige i projektbeskrivelsen.

 

Lovgrundlag

Museumslov og Servicelovens § 104

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser. Der er tidligere frigivet 2,6 millioner kr. til flytning af Perlen og byfornyelsesmidler hvoraf projektet vedr. Perlen udgør 0,6 millioner kroner.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at

 

 1. projekt Jævnstrømsværket godkendes
 2. projektet sættes i gang snarest

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 21. september 2015, pkt. 107:
Anbefales.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 23. september 2015, pkt. 95:

Anbefales.

 

Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 125:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å) deltog ikke i behandlingen af punktet, Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen, og Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannesen.

 

 
Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 187:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 

 178. Faxe Kommune har købt daginstitutionen Frøen, institutionen kan derfor forblive i Frøgården

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 9. juni 2015 i sag 85, Ejendomsstrategi projekt 1 - Haslev/Sofiendal blandt andet, at Frøens endelige placering afventer afklaring af de økonomiske/finansielle forhold. Dette er nu afklaret.

Byrådet besluttede den 10. september 2015 at købe daginstitutionen Frøen for 7,15 millioner kr. , og derfor er der ikke behov for, at daginstitutionen Frøen indgår i bygningsfællesskab på Midtskolen afd. Sofiendal.

Med købet af Frøen kan den derfor udgå af ejendomsstrategiens spor 1. De øvrige beslutninger i spor 1, hvor Øen forbliver på afd. Sofiendal, Skolen ved Skoven flyttes ind på selve afd. Sofiendal og Klub Tingvej flytter ind på afd. Sofiendal er stadig gældende og følger den overordnede tidsplan, som Byrådet besluttede på møde den 20. august 2015 pkt. 126.

Sagen bliver ligeledes behandlet i Børne- og Familieudvalget og Uddannelsesudvalget.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At daginstitutionen Frøen ikke indgår i Ejendomsstrategiens spor 1, men forbliver i bygningen i Frøgården.


Børne- og Familieudvalget, 22. september 2015, pkt. 69:
Anbefales.

 

Uddannelsesudvalget, 22. september 2015, pkt. 76:
Anbefales. Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen


Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 123:

Anbefales.

Fraværende: Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å) deltog ikke i behandlingen af punktet, Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen, og Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannesen.

 

Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 188:
Anbefales.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 

 179. Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - kloakering i det åbne land 2, Brandskov, Hovvænget og Fuglsang

Sagsnr: 06.00.05-P15-1-15 Sagsansvarlig: Jacob Hald

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget godkendte på møde den 25. juni 2015 forslag til "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - kloakering i det åbne land 2, Brandskov, Hovvænget og Fuglsang". Tillægget har været i offentlig høring i perioden 26. juni - 24. august 2015.  I høringsperioden afholdt Faxe Forsyning og Center for Plan & Miljø møde med de berørte grundejere.

 

Der er ikke indkommet høringssvar i høringsperioden, og der er ikke foretaget ændringer i forslaget.

 

Brandskov, Hovvænget og Fuglsang er beliggende nord for Faxe Ladeplads. Ejendommene i området er omfattet af krav om forbedret spildevandsrensning senest med udgangen af oktober 2016.

 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke vil ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en konkret vurdering. Borgere på Brandskov, Hovvænget og Fuglsang har udtrykt ønske om kloakering. Faxe Forsyning vurderer, ar den samlede entreprise for spildevandskloakering af området beløber sig til 2 millioner kr., som finansieres blandt andet via tilslutningsbidrag. Området er beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde, hvor nedsivning af spildevand kan være problematisk. Administrationen har herefter vurderet, at de økonomiske og miljømæssige forhold understøtter ønsket om en kloakeringsløsning i området.

 

For den enkelte grundejer betyder det, at Faxe Forsyning fører en spildevandsledning frem til grundgrænsen, hvor ejendommens spildevand skal tilsluttes (se skitse i vedlagte bilag). I forbindelse med tilslutningen skal grundejer betale for kloakarbejder på egen grund samt det såkaldte tilslutningsbidrag, som er en engangsydelse på 36.075 kr. (inkl. moms). Herefter indgår grundejer i forsyningens kloakfællesskab på linje med grundejere i kommunens øvrige kloakoplande. Det betyder, at grundejer fremover betaler vandafledningsbidrag efter Faxe Forsynings gældende takst (pt. 30,83 kr. pr. m3 inkl. moms).

 

Til sammenligning kan nævnes, at en individuel renseløsning i form af for eksempel et biologisk minirenseanlæg typisk koster omkring 100.000 kr. Dog er vandafledningsbidraget pr. m3 lavere ved en individuel renseløsning end forsyningstaksten.

 

Der er tilslutningspligt, når spildevandsledning er ført frem til grundgrænsen. Tilslutningen skal være foretaget senest 30. oktober 2016 svarende til fristen for kravet om forbedret spildevandsrensning i vandplanen.

 

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, spildevandsbekendtgørelsen og Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At "Tillæg til spildevandsplan 2012 - 2015 - kloakering i det åbne land 2, Brandskov, Hovvænget og Fuglsang" vedtages endeligt.Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 118:

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag: Da der blandt partierne bag den nye regering er flertal for en ændring af Miljølovgivningen, således at kloakering i det åbne land kun kan blive påbudt i tilfælde, hvor der kan påvises en konkret risiko for forurening, foreslås det at behandlingen af forslag om tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, udsættes indtil der foreligger klarhed om ny lovgivning på området.

For ændringsforslaget stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Venstre stemte imod ændringsforslaget, da ovenstående påstand ikke har afsæt i regeringsgrundlaget, og at Venstre på Christiansborg derfor ikke arbejder videre med ny lovgivning på området.

Imod ændringsforslaget stemte Dorte Nybjerg (V), Knud Green (V), Per Thomsen (A), Ivan Lilleng (C).

Ændringsforslaget kan ikke anbefales.

 

Centrets indstilling anbefales.

 

Fraværende: Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å) deltog ikke i behandlingen af punktet, Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen, og Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannesen.Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 189:

Bente Abrahamsen (O) stillede følgende ændringsforslag:

 

For at undgå store investeringer i miljøtiltag med begrænset effekt, og da der blandt partierne bag den nye regering fortsat arbejdes for en ændring af Miljølovgivningen, således at kloakering i det åbne land kun kan blive påbudt i tilfælde, hvor der kan påvises en konkret risiko for forurening, foreslås det at behandlingen af forslag om tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, udsættes indtil der foreligger klarhed om ny lovgivning på området.

 

For ændringsforslaget stemte 1 (Bente Abrahamsen (O)).

 

Imod ændringsforslaget stemte 6 (Knud Erik Hansen (A), Camilla Meyer (A), Dorte Nybjerg (V), Jonas Kristinsson (V), Ivan Lilleng (C) og René Tuekær (Å))

 

Venstre stemte imod ændringsforslaget, da ovenstående påstand ikke har afsæt i regeringsgrundlaget, og at Venstre på Christiansborg derfor ikke arbejder videre med ny lovgivning på området.

 

Centrets indstilling anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag:

For at undgå store investeringer i miljøtiltag med begrænset effekt, og da der blandt partierne bag den nye regering fortsat arbejdes for en ændring af Miljølovgivningen, således at kloakering i det åbne land kun kan blive påbudt i tilfælde, hvor der kan påvises en konkret risiko for forurening, foreslås det at behandlingen af forslag om tillæg til spildevandsplan, kloakering i det åbne land, udsættes indtil der foreligger klarhed om ny lovgivning på området.

 

For ændringsforslaget stemte 3 (Eli Jacobi Nielsen (O), Steen Petersen (O) og Bente Abrahamsen (O)).

Imod ændringsforslaget stemte 22.

Venstre stemte imod ændringsforslaget, da ovenstående påstand ikke har afsæt i regeringsgrundlaget, og at Venstre på Christiansborg derfor ikke arbejder videre med ny lovgivning på området.

 

Centrets indstilling godkendt.

  

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 

 180. Regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer og pladser i Faxe Kommune

Sagsnr: 05.14.08-G07-1-14 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget havde i 2014 en temadrøftelse om administration af de offentlige torve i kommunen. I den forbindelse blev det besluttet at invitere Haslev Handelsstandsforening, Foreningen for stadeholdere på Haslev Torv, Faxe Erhvervsforening og Faxe Ladeplads Borger- og erhvervsforening til en drøftelse af brugen af offentlige torve. Denne fandt sted i februar 2015. Referatet fra mødet er vedhæftet som bilag.

 

På baggrund af mødet og udvalgets efterfølgende behandling af punktet, blev administrationen anmodet om at foretage en opsamling på indlæg fra mødet og præsentere disse for udvalget på Teknik- og udvalgets møde i maj 2015.

Oplægget lagde op til, at der skulle udarbejdes et nyt regulativ, der vil gøre det mere enkelt for administrationen at implementere den nye vejlov, der trådte i kraft den 1. juli 2015.

 

Administrationen har udarbejdet et udkast til regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer og pladser i Faxe Kommune. Regulativet har været i høring hos foreningerne samt hos Center for Ejendomme, da Center for Ejendomme administrerer udlån af grønne pladser i kommunen.

 

I høringsperioden er der indkommet to høringsvar.

I et af høringssvarene er ønske om forenkling af ansøgningssystemet. Det kan ikke imødekommes, da systemet er udviklet for alle kommuner af central enhed. Administrationen er i løbende dialog med Vejdirektoratet, som understøtter ansøgningssystemet, omkring udvikling af systemet, og der vil løbende komme forbedringer til.

Administrationen har ud fra de øvrige høringssvar udarbejdet en hvidbog.

 

Administrationen gør opmærksom på, at først ved et godkendt regulativ fremsendes regulativet til endelig godkendelse hos politiet.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje og Bekendtgørelse af færdselsloven.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At forslag til nyt regulativ for anvendelse af offentlige vejarealer og pladser i Faxe Kommune godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 23. september 2015, pkt. 119:

Anbefales til Byrådet. Det skal præciseres, at kommunen kan anvise, hvor på pladsen stadeholdere skal være. 

Fraværende: Kurt Munck (Ø) og Martin Hillerup (Å) deltog ikke i behandlingen af punktet, Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen, og Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannesen.

 Økonomiudvalget, 30. september 2015, pkt. 190:

Teknik- og  Miljøudvalgets indstilling anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at behandle en revideret udgave af regulativet, hvor ansvaret for fordeling af stadepladser ved større arrangementer er tydeliggjort, samt at der ved større arrangementer kun søges om tilladelse fra hovedarrangøren.

Jonas Kristinsson (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 181. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

SSP Styregruppen - forslag fra byrådsmedlem Steen Petersen:

Byrådsmedlem Steen Petersen har fremsendt følgende forslag til dagsordenen under meddelelser:

"SSP Styregruppen orienterer om resultatet af politiets efterforskning i forbindelse med det nylige overfald på nye efterskoleelever".

 

 

Byrådsseminar i foråret 2016:

Seminaret foreslås holdt den 7. - 8. april 2016 med følgende indhold:

 • Bo Smidt-udvalget - samspillet mellem politikere og administration
 • COK-projektet - de politiske roller som bestyrelsesmedlem for organisationen
 • Kodeks for godt byrådsarbejde
 • Visioner og politik fremfor enkeltsager i fagudvalgene

 

 

Bedre Balance

Regeringens notat "Bedre balance - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder" om flytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til de fire regioner i landet er vedhæftet som bilag.

Beslutning i Byrådet den 8. oktober 2015

Der blev orienteret om, at politiet har afhørt og sigtet 2 personer og at sagen fortsat er under efterforskning. 

 

Der blev endvidere orienteret om:

 • Afgørelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet, som er sendt til byrådets medlemmer den 6. oktober 2015 - afgørelsen er vedhæftet som bilag.
 • Invitation sendt til Transport- og Bygningsminister Hans Christian Schmidt om dialog og drøftelse af kommunens planer for områderne langs det eksisterende motorvejsnet m.v. Brevet er vedhæftet som bilag.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

 

 

 182. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-14 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Jesper Beckmann
Torben Reiner Jensen
Peter Joensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Kurt Munck
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast