Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 9. februar 2017

Byrådet - 09-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 9. februar 2017 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).2. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Der blev stillet spørgsmål om:

 • Cykelforhold for elever til Privatskolen og Vibeengskolen
 • Faxe Forsynings bidrag til Haslev Privatskoles julefest

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 3. Ny 1. stedfortræder for Borgerlisten

Sagsnr: 00.22.02-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På grund af sygdom kan Borgerlistens 1. stedfortræder Flemming Rønhoff Pedersen ikke længere indkaldes, når der er afbud til byrådmøderne fra Borgerlistens medlemmer.

2. stedfortræder Nina Gulddal har meddelt, at hun p.g.a. sit arbejde som fast aftenvagt heller ikke har mulighed for at deltage i byrådsmøderne i 2017.

 

På baggrund heraf vil det fremover være Marianne Kølle, der er 1. stedfortræder for Borgerlisten og hun vil blive indkaldt til at deltage i byrådsmøderne, når der er afbud fra Borgerlistens medlemmer.

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven og styrelsevedtægten.

Økonomi

Ingen konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk Sekretariat indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 4. Stedfortræderes deltagelse i byrådsmøder

Sagsnr: 00.22.02-A30-1-15 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Ifølge styrelsesvedtægtens § 2 indkaldes stedfortræderen når et medlem af byrådet har forfald af de grunde der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2 (sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger, studier, ferie el.lign.) uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned.

 

For at give stedfortræderne rimelige arbejdsvilkår og mulighed for at gennemgå dagsorden m.v. foreslås det, at stedfortrædere skal indkaldes senest dagen før byrådsmødet.

Der vil således ikke blive indkaldt stedfortræder, såfremt afbud først modtages samme dag, som byrådsmødet holdes.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægten

Økonomi

 Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller, at indkaldelse af stedfortræder til byrådets møder fremover skal ske senest dagen før byrådsmødet.

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Stedfortrædere indkaldes fremover alene pr. mail og der indkaldes kun den næste suppleant, såfremt der modtages aktivt afbud fra suppleanten.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 5. Statusmøder med Business Faxe - deltagere fra Faxe kommune

Sagsnr: 24.10.00-A30-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Ifølge punkt. 6.2.3. i kontrakt mellem Faxe Kommune og Business Faxe om udførelse af erhvervsservice m.v. afholdes der 2-4 gange årligt statusmøder, hvor det aftales hvilke konkrete initiativer, der skal iværksættes.

Fra Faxe Kommune deltager borgmesteren, formanden for Erhvervs- og Kulturudvalget og 1 repræsentant fra mindretalsgruppen i statusmøderne.

 

Som repræsentant for mindretalsgruppen har Torben Reiner Jensen deltaget i statusmøderne, men efter hans skifte til Venstre skal der udpeges en ny repræsentant fra mindretalsgruppen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

 

at der udpeges en ny repræsentant for mindretalsgruppen til deltagelse i statusmøder med Business Faxe

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Marianne Ørgaard (L) er ny repræsentant for mindretalsgruppen.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 6. Budgetvejledning 2018

Sagsnr: 00.30.00-S00-4-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- og handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2018.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor.

 

Politisk - administrativt spor

Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet. Der behandles ligeledes i marts oplæg til nye demografi- og tildelingsmodeller.

Der udarbejdes i januar - marts budgetforslag. Forslag til flerårig anlægsplan udarbejdes i april.

I juni afholdes 1. budgettemadag og i august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne godkende et samlet budget iht. lovgivningens krav.

 

Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Det samlede budgetmateriale i høring den 1. juni.

 

Medarbejdersporet

Det foreslås, at Hovedudvalget deltager på begge budgettemadage for Byrådet. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august. 

 

Bemærkninger til budgetvejledningen

Som ved udarbejdelsen af Budget 2017 er den politiske 1. behandling af budgettet fremrykket ca. 14 dage i forhold til tidligere års procedure. Dette medfører, at det er samme budgetmateriale, der anvendes til 2. budgettemadag og til 1. behandling i ØK. Det skal tillige bemærkes, at i det omfang f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet ikke er udmøntet fuldt ud til den politiske 1. behandling, så vil disse ændringer rent teknisk skulle fremsættes som ændringsforslag med tilhørende finansiering til 1. eller 2. behandlingen.

 

 

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

 

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at budgetvejledningen for 2018 godkendes.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 3:

Anbefales, dog således at borgermødet flyttes til den 31. august 2017.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 7. Bevilling eksternt finansieret projekt

Sagsnr: 15.00.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen til projekt ”Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere” j.nr. 1077-014 på 980.876,00 kr. Projektperioden løber fra 1.12.2016 til og med 31.3.2019.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Brutto udgift

 830.775

 120.000

30.000

Brutto indtægt

 

 

980.775 

Netto

 830.775

120.00

980.775

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 830.775 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 120.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 30.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 980.775 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 1. der gives en udgiftsbevilling på 830.775,00 kr. i 2017
 2. der gives en udgiftsbevilling på 120.000,00 kr. i 2018
 3. der gives en udgiftsbevilling på 30.000,00 kr. i 2019
 4. der gives en indtægtsbevilling på 980.775,00 kr. i 2019
 5. bevillingen i 2017, 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

 Beskæftigelsesudvalget, 26. januar 2017, pkt. 7:

Anbefalet.

 

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke vil bruge flere midler til flygtninge og indvandrere.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 4:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale indstillingen, idet Dansk Folkeparti ikke vil bruge flere midler til flygninge og indvandrere.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

Dansk Folkeparti (3) kan ikke godkende indstillingen, idet de ikke vil bruge flere midler til flygtninge og indvandrere.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 8. Opkrævningsindsats

Sagsnr: 25.45.00-Ø30-1-16 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

Der er tidligere orienteret om at kommunens Opkrævningsenhed har intensiveret opkrævningsindsatsen efter at SKAT stoppede inddrivelsen af kommunens restancer i efteråret 2015.

Opkrævningsenheden har særligt sat fokus på inddrivelse af ejendomsskatterestancer, hvor skyldnerne telefonisk er kontaktet for aftale om en afdragsordning. Denne indsats har pr. 31.12.16 bevirket at borgere, der skyldte, har indbetalt ca. 633.000 kr. til kommunen. Faxe Kommune havde ikke modtaget beløbet, hvis der ikke var lavet denne særlige indsats. Udover den særlige indsats med ejendomsskatterne har der været sendt saldoopgørelser ud til alle borgere, der skylder kommunen penge, med en oplysning om, hvor meget de samlet skylder Faxe Kommune. Der er manuelt opgjort træk til modregning i børnefamilie- og ungeydelserne i perioden 1.3 til og med 30.9. Den sidste indsats har givet en samlet indtægt på ca. 2,2 millioner kr. SKAT har igen fra oktober kvartal overtaget modregningen.

De særlige indsatser i Opkrævningsenheden afspejler sig også i den samlede restanceopgørelse pr. 31.12.16. Her ses der et fald i restancemassen på 8,268 mio. kr., for restancer opstået før 1.1.16., hvoraf SKAT har inddrevet 2,925 millioner kr. Det er svært helt at måle effekten af den særlige indsats, da nogle af de restancer der er oprettet i december 2015, har betalingsforfald i løbet af 2016. Men det er administrationens klare vurdering, at indsatsen har lønnet sig.

I den fremlagte status (Sag 258 / Økonomiudvalget den 7.12.2016), som omhandler den øgede opkrævningsindsats, var der en bemærkning om, at der var et lovforslag undervejs. KL har den 16.12.16 orienteret kommunerne om, at regeringen har fremsat et lovforslag, hvor kommunerne overtager opgaven med at inddrive ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra den 1. februar 2017. Lovforslaget forventes 3. behandlet i Folketinget ultimo januar 2017. Der er tale om en midlertidig lov, da regeringen har lanceret boligudspillet ”Tryghed for boligejeren”. Hvis boligudspillet vedtages i foråret 2017, vil opgaven med opkrævning og inddrivelse af ejendomsskat igen overgå til SKAT, formentlig i 2019. Hvilket gør at den kommunale overtagelse af inddrivelsesopgaven bliver midlertidig.

Til løsning af den nye opgave vil kommunerne fra 2017 blive kompenseret med ca. 18,2 mio. kr. igennem DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip - DUT indebærer, at staten tilpasser bloktilskuddet). For Faxe Kommune forventes det at give ca. 113.000 kr. årligt.

På baggrund af de gode resultater med den særlige opkrævningsindsats og den nu nye opgave om inddrivelse af fortrinsberettigede krav, giver det Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice baggrund for at søge om en opnormering i Opkrævningsenheden, svarende til et halvt årsværk for i alt 250.000 kr. Det foreslås at beløbet i 2017 finansieres af kassebeholdningen og fra 2018 indarbejdes i budgettet.

Økonomi

En merudgift i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice på 250.000 kr.
Jfr. ovenstående forventes en kompensation på ca. 113.000 kr., hvorefter den årlige nettoudgiften vil blive ca. 137.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at Opkrævningsenheden opnormeres
 • at centret tilføres 250.000 kr. til den nødvendige bemanding, i 2017 finansieret af kassebeholdningen
 • at beløbet fra 2018 søges indarbejdet i budgettet 2018 - 2021

 Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 6:

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 9. Garantistillelse til Faxe Forsyning A/S

Sagsnr: 13.00.00-Ø60-1-17 Sagsansvarlig: Arne Denwers

Sagsfremstilling

Faxe Forsyning A/S har den 2. januar 2017 rettet henvendelse til Faxe Kommune med anmodning om at stille garanti for lån i forbindelse med investering i 2017 til:

 

 • Faxe Spildevandscenter A/S, anlægslån på 7,0 mio. kr. Lånet optages med en løbetid på 25 år
 • Faxe Vandforsyning A/S, byggekredit/lån på 5,0 mio. kr. Det endelige lån optages med en løbetid på 40 år (i henhold til selskabets ajourførte finansieringspolitik af 16. december 2016)
 • Faxe Spildevand A/S, byggekredit/lån på 30,0 mio. kr. Det endelige lån optages med en løbetid på 25 år

 

I henhold til § 16 i Vandsektorloven kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og renseanlæg i op til 40 år i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Kommuner kan kun stille garanti for lån som opfylder betingelserne for kommunal låntagning med hensyn til lånetyper og løbetider, jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2.

 

Faxe Forsyning A/S vil opnå en rentebesparelse ved at kunne optage lån på baggrund af en kommunal garanti. Rentebesparelsen ved at optage lån med kommunal garanti afhænger af det konkrete lånetilbud, men vil være i størrelsesorden 1 % p.a.

Kommunen opkræver en garantiprovision svarende til markedsværdi og risici, som er opgjort til ½ % p.a.

Lovgrundlag

Vandsektorlovens § 16

Lånebekendtgørelsens § 12, stk. 1, og § 10, stk. 1 og 2

Økonomi

Provisionsindtægt vil på årsbasis udgøre 210.000,- kr. for alle 3 lån.

I henhold til lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3, belaster garantistillelsen ikke kommunens låneramme.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at:

 

 1. Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på Faxe Spildevandscenter A/S 7,0 mio. kr. i 25 år
 2. Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på Faxe Vandforsyning A/S 5,0 mio. kr. i 40 år
 3. Faxe Kommune stiller garanti til Faxe Forsyning A/S til låneoptagelse på Faxe Spildevand A/S 30,0 mio. kr. i 25 år
 4. Faxe Kommune opkræver garantiprovision med ½ % p.a. af de til garantierne tilknyttede lån i lånenes løbetid

 Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 7:

Anbefales med bemærkning om at supplerende oplysninger om de anlægsprojekter, der ønskes lånefinansieret, fremskaffes inden byrådsmødet.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Der er fremsendt og vedhæftet en opgørelse fra Faxe Forsyning omkring de konkrete anlægsprojekter der skal lånes til.

 

Indstillingen godkendt.

Dansk Folkeparti stemmer imod indstillingen, da punkt 3 ikke kan godkendes, idet behovet for investeringer i det åbne land ønskes revurderet efter vedtagelsen af ny spildevandsplan.

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 10. Godkendelse af låneoptagelse og garantistillelse for Lejerbos afd. 327-0 Møllehusene.

Sagsnr: 03.02.00-K08-1-17 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsfremstilling

Beboerne i Lejerbos afdeling 327-0 Møllehusene, Rønnede afholdt afdelingsmøde den 31/10 2016. Afdelingen består af 82 boliger. På beboermødet deltog 62 beboere fra 31 husstande. Et flertal på 58 besluttede at skifte afdelingens gasfyr. Afdelingen har i dag 84 gasfyr, hvoraf nogle er udskiftet inden for de senere år. I forbindelse med projektet vil den mest energieffektiviserende løsning blive valgt. Dette betyder, at nogle af de nyere gasfyr måske bliver udskiftet igen.  

Den samlede udskiftning af gasfyr inklusiv omkostninger til rådgivning og lån mv. forventes at koste 3.615.000,00 kr. under forudsætning af, at alle gasfyr udskiftes.

Beløbet finansieres ved optagelse af et 20-årigt realkreditlån på 3.615.000,00 kr.

Såfremt udgiften til nye gasfyr bliver mindre, optages et tilsvarende lavere realkreditlån. Beløbet reguleres endeligt efter udskiftning af gasfyrene.

Tilbagebetaling af realkreditlånet skal finansieres ved en lejeforhøjelse.

Lejeforhøjelsen bliver på 34,41 kr. pr. kvadratmeter pr. år svarende til 3,95 %.

Den nuværende leje er på 870,87 kr. og stiger til 899,19 pr. kvadratmeter pr. år.

Eksempler på stigning af den månedlige husleje for boligerne findes i bilaget ”Anlægsbudget”.

Låneoptagelsen og lejeforhøjelsen er godkendt af organisationsbestyrelsen den 7/11 2016.

Låneoptagelsen kræver Faxe Kommunes godkendelse.

Det er en betingelse fra realkreditinstituttet, at der stilles 100% kommunal garanti for lånet. Garantien påvirker ikke den kommunale låneramme.

Såfremt der ikke stilles kommunal garanti, skal udskiftningen af gasfyr finansieres via et dyrere lån. Dette medfører en højere huslejestigning og dermed større risiko for tab af lejeindtægt ved lejeledighed. Afdelingens økonomi er fornuftig og der er budgetteret med tilbagebetaling af lånet.

Da lejeforhøjelsen ikke overstiger 5% af lejen inden for et regnskabsår, skal lejeforhøjelsen ikke godkendes af Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger § 29, stk. 1.

Lov om drift af almene boliger § 116, stk. 1, nr. 4).

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. § 3, stk.2, nr. 1).

Økonomi

Eventulle merudgifter til boligsikring/boligydelse.   

En garanti på op til 3.615.000,00 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 - at låneoptagelsen godkendes og

- at der stilles kommunal garanti på op til 3.615.000,00 kr.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 9:

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 

 11. Foto af byråd og borgmestre - nye og afgående

Sagsnr: 00.20.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Den 14. marts 2013 besluttede byrådet følgende omkring foto m.v. af nuværende og afgående byråd og borgmestre:

 

 1. Byrådsmedlemmer fotograferes individuelt og som gruppe i begyndelsen af byrådsperioden.
 2. Borgmestre får ikke malet portræt, men fotograferes ved afgang fra posten.
 3. Tidligere borgmestres malede portrætter og fremtidige borgmesterfotografier ophænges på rådhuset i Haslev.
 4. Gruppefoto af det aktuelle byråd ophænges i byrådssalen i byrådsperioden og derefter på rådhuset i Haslev.

 

Der foreslås nu følgende ændringer til den tidligere beslutning:

 1. Foto af hele byrådet hænges i byrådssalen i byrådets funktionsperiode - herefter flyttes det til gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.
 2. Foto / maleri af tidligere borgmestre opsættes i gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.

 

Ovenstående er gældende for byråd og borgmestre i Faxe Kommune d.v.s. fra 1/1-2007.

 

Foto og malerier af borgmestre og byråd fra før 1/1-2007 flyttes til arkivet.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 

 1. Foto af hele byrådet hænges i byrådssalen i byrådets funktionsperiode - herefter flyttes det til gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.
 2. Foto / maleri af tidligere borgmestre opsættes i gangen ved mødelokalerne på Søndergade 12.
 3. Ovenstående er gældende for byråd og borgmestre i Faxe kommune d.v.s. fra 1/1-2007.
 4. Foto og malerier af borgmestre og byråd fra før 1/1-2007 flyttes til arkivet.

 Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 13:

 

Økonomiudvalget anbefaler, at

 1. foto af hele byrådet hænges i byrådssalen - gælder for alle byråd efter 1/1-2007,
 2. fremover males et portræt af de afgående borgmestre, alle portrætter af borgmestre efter 1/1-2007 hænges i byrådssalen, og udgiften til maleriet finansieres via udviklingspuljen, og
 3. foto og malerier af borgmestre og byråd fra før 1/1-2007 flyttes til en samlet placering i en bygning med offentlig adgang.

 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet det tilføjes, at økonomiudvalget skal godkende udgiften til maleriet af borgmesteren.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).

 

 

 12. Valg til Ældrerådet 2018 - 2022

Sagsnr: 84.12.00-A30-1-16 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år.

Ældrerådet besluttede på sit møde d. 24. oktober 2016 at indstille til, at det kommende ældrerådsvalg gennemføres som et fremmødevalg og at selve valghandlingen finder sted d. 21. november 2017, hvor der samtidig er kommunal- og regionsrådsvalg.

Ældrerådet ønsker at finde ud af om valgdeltagelsen kan blive højere ved fremmødevalg.

Byrådet beslutter endeligt hvor ofte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges.

 

Danske Ældreråd har set på valgdeltagelse ved henholdsvis fremmødevalg og brevvalg.

Tal for 2013 viser, at den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 ældreråd der afholdte fremmødevalg, samtidig med kommunalvalget, var 71,4 %, mens det tilsvarende gennemsnitlige tal for de 30 ældreråd der benyttede brevvalg, var 47,8%.

 

I de følgende afsnit beskrives forskellen på de to slags valg.

 

Fremmødevalg:

Ønsker man fremmødevalg, kan valget til Ældrerådet for perioden 2018 - 2022 gennemføres sammen med kommune- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017. 

Fremmødevalg gennemføres ved, at valgberettigede vælgere møder frem på de valgsteder, hvor der samtidig gennemføres kommune- og regionsrådsvalg.

Valghandlingen skal kunne gennemføres, så den ikke er til gene for gennemførsel af kommunal- og regionsrådsvalg

Der kan efter gældende regler brevstemmes på Borgerservice enten i Faxe eller Haslev.

Desuden kan borgere af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet.

På plejecentrene afgives brevstemmer samme dag, som der modtages brevstemmer til kommunal -og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i valghandlingen og Center for Sundhed & Pleje stiller med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

For at gennemføre et fremmødevalg, skal der bruges ca. 42 valgtilforordnede til at dække valgstederne. De tilforordnede aflønnes på samme vilkår, som personer der er udpeget til at være tilordnede vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalget.  Administrativt personale aflønnes i henhold til lokalaftale fra d. 1. april 2015.

Ældrerådet stiller med 28 personer og Center for Sundhed & Pleje med 14. Når Center for Sundhed & Pleje skal bemande valgstederne med to personer pr. valgsted, formodes det, at der kun i mindre omfang kan stilles med yderligere tilforordnede til kommunal - og regionsvalget.

 

Skriftligt valg:

Der sendes stemmeseddel til vælgeren, som udfylder den og returnerer den til kommunen.

Desuden kan borgere, som af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet. Hjælpen gives af den SOSU-hjælper eller assistent, der primært kommer i hjemmet.

På plejecentrene kan der afgives stemmer samme dag, som der stemmes til kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i det praktiske arbejde vedr. valget, primært optælling af stemmer. Desuden stiller Center for Sundhed & Pleje med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

 

Retningslinjer

Når Byrådet har besluttet, hvilken valgform der skal anvendes, udarbejder Center for Sundhed & Pleje detaljerede retningslinjer for forberedelse og afvikling af ældrerådsvalget.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.

Økonomi

Brevvalg 185.500 kr.

Fremmødevalg 159.000 kr.

Udgifterne dækkes indenfor afsatte budgetmidler, under Økonomiudvalgets kontoområde, vedrørende udgifter til valg.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ældrerådsvalget gennemføres som et fremmødevalg.Social- og Sundhedsudvalget, 25. januar 2017, pkt. 8:

Indstillingen anbefales med en anbefaling af, at Center for Sundhed & Pleje, sammen med Ældrerådet, planlægger valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 14:

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).13. Forsøg med modulsystemer til ungehybler og flygtningeboliger på Faxe Sundhedscenter

Sagsnr: 02.03.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Randi Kynde

Sagsfremstilling

Administrationen har søgt om og fået tilsagn om op til 2.469.000 kr. i støtte til forsøg med modulsystemer fra en pulje i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til et projekt om etablering af et bofællesskab med 6 ungehybler på Faxe Sundhedscenter, bygning 19, 2. sal. (de tidligere sygeplejeboliger). Bygningen benyttes p.t. til flygtningeboliger. På 2. sal er der i den ene halvdel flygtningeboliger, mens den anden halvdel er uudnyttet tagetage. Der er søgt om midler til hele etagen, hvor tanken er, at der gøres forsøg med modulsystemer og fleksible løsninger, f.eks. ved at gøre visse vægge mobile, således at antal rum og størrelserne løbende kan justeres efter kommunens skiftende behov over tid. Endvidere skal mulighederne for fleksible løsninger til køkken og bad/wc undersøges. Den samlede udgift skønnes at udgøre 4.338.000 kr.

Målgruppen for bofællesskabet med 6 ungehybler er udsatte unge med særlige behov, og 2. salen tiltænkes samtidig flygtninge, både enlige og familier. Desuden er det tanken, at der tilknyttes en form for social vicevært, der skal være med til at understøtte beboernes behov for støtte, vejledning og social kontakt.

Samme styrelse har godkendt, at kommunens egenfinansiering på ca. 1.869.000 kr. kan finansieres af en pulje på ca. 8 mio. kr., som kommunen fik tildelt i forbindelse med det selvejende HHF-kollegiums konkurs, og som har været forbeholdt ungdomsboligformål.

 

Ungdomshybler og fleksibel indretning af 2. salen kan således etableres, uden at kommunen skal skaffe finansiering ved tillægsbevilling.

 

For at håndtere de stigende økonomiske udfordringer på det specialiserede børneområde har Børne- og Familieudvalget tidligere drøftet sag om etablering af værelser i kommunens eksisterende ejendomme til udsatte unge, som alternativ til anbringelse på opholdssted. Målgruppen er unge borgere, som af forskellige årsager ikke har mulighed for at blive boende hjemme hos forældrene. Et større antal unge anbringes fra omkring deres 15. år, f.eks. anbringelse på eget værelse. Dette har hidtil primært været uden for kommunegrænsen, da der har manglet en lokal indsats. Ungehyblerne skal fungere som midlertidig beboelse for de unge, som overgang til voksentilværelsen. Det er generelt en del af Faxe Kommunes indsats, at der forsøges en løsning tæt på det netværk, man kender. På den måde er der gode forudsætninger for, at man kan fortsætte sin uddannelse, bevare sin omgangskreds og ideelt også bevare en god relation til forældrene.

 

I projektforslaget lægges der umiddelbart op til, at de unge skal have eget værelse, samt mulighed for eget køkken, bad og wc, alt efter den enkeltes konkrete situation og behov.

 

Formålet med puljen om forsøg med modulsystemer er dels at sikre moderne og fleksible lejeboliger og dels at bidrage til en udnyttelse af tomme bygninger.

 

Kommunen forpligter sig til sammen med samarbejdspartnere at idé- og konceptudvikle samt afprøve, hvordan modulsystemer kan tænkes smart sammen med en tom bygning, samt til at stå til rådighed med den erfaring, kommunen har gjort sig. Kommunen skal deltage i en løbende evaluering af forsøgsprojektet, som igangsættes af ministeriet umiddelbart efter uddelingen af puljemidlerne. Der efterspørges innovative og kreative idéer til, hvordan modulerne kan tage udgangspunkt i arkitekturen med respekt for bygningsarven, være flytbare og kunne opføres og nedtages relativt hurtigt. Fleksibilitet, anvendelighed og mulighed for omstilling/transformerbarhed er vigtige nøgleord. Forsøgsprojektet skal skabe væsentlige og nye resultater, være nytænkende og innovativt og udvikle nye løsningsmodeller.

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

Projektet er estimeret til 4.338.000 kr. ekskl. moms. Heraf er der opnået tilsagn om tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 2.469.000 kr. Dette er baseret på, at der er 50% refusion af udgifter, dog 100% af forsøgsudgifter (600.000 kr. i anlægsbudget).

Restbeløbet på 1.869.000 kr. kan finansieres via restmidler fra HHF-konkursen.

Såfremt projektet bliver billigere i udførelsen eller forholdet mellem forsøgsudgifter og andre udgifter ændres vil tilskuddet fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og restfinansieringen blive justeret. Projektet vil dog kunne være fuldt finansieret.

Driftsudgifter vedrørende bygningen afholdes som hidtil af eksisterende budget indenfor Teknik- og Miljøudvalgets område.

Der forelægges efterfølgende sag for Børne- og Familieudvalget vedrørende udgifter til drift af tilbuddet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller,

 1. at forsøgsprojektet med modulsystemer iværksættes,
 2. at kommunens egenfinansiering på ca. 1.869.000 kr. finansieres af den pulje på ca. 8 mio. kr., som kommunen fik tildelt i forbindelse med det selvejende HHF-kollegiums konkurs, og som har været forbeholdt ungdomsboligformål, og
 3. at der indenfor økonomiudvalgets område gives anlægsbevilling til hhv. indtægt og udgift på 4.338.000 kr. til projektet og at rådighedsbeløbet samtidig frigives.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 15:

Anbefales, idet det tilføjes, at sagen efterfølgende forelægges for Børne- og Familieudvalget vedrørende udgifter til drift og pædagogisk indhold af tilbuddet.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, idet det præsiceres at forsøgsprojektet kun omfatter ungehybler.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).14. Potentialeafklaring vedrørende kantine og mødeforplejning

Sagsnr: 82.10.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet har ønsket en potentialeafklaring af kommunens kantine og mødeforplejning. Målet er bedre kvalitet uden at det bliver dyrere. Et eksternt rådgivningsfirma med speciale i kantine- og rengøringsområderne er blevet bedt om at vurdere mulighederne ved tre scenarier:

1. Udlicitering,

2. Som nu i eget regi med halvfabrikata og underleverandører til mødeforplejning.

3. I eget regi med underleverandører men med mere egenproduktion og eget valg af underleverandør til mødeforplejning.

Rådgivernes rapport og anbefalinger er bilagt sagen.

Maden til kantinesalget fremstilles i dag i kantinerne på Tingvej, Frederiksgade og Rådhusvej. Køkkenerne fungerer primært som ”anretterkøkkener”, hvor man ikke forarbejder råt kød eller æg. Disse varer købes som halvfabrikata, fx færdigstegte frikadeller. Kantinerne står desuden for anretning af mødeforplejning, som for størstedelens vedkommende leveres fra ældreområdets køkken på Frederiksgadecenteret, mens kantinerne selv laver kaffe/te samt frugtfad og småkager til mødeforplejningen.

Rådgiveren vurderer, at udlicitering vil medføre en fordyrelse af kantinerne og anbefaler i stedet, at kantinerne i højere grad selv producerer mødeforplejningen og i det hele taget selv producerer mere der, hvor det kan svare sig i forhold til økonomi og kvalitet. Hvis kantinerne gøres fri af aftalen med ældrecentrets køkken, kan kantinefunktionen selv vælge passende underleverandører til mødeforplejningen til de enkelte arrangementer. En løbende investering i uddannelse og udvikling vil gøre det muligt at lave mødeforplejning af god kvalitet som en del af den daglige madfremstilling til kantinesalget. Madproduktion ”fra bunden” er desuden mulig i Tingvejs kantinekøkken.

På den baggrund foreslår Center for Ejendomme, at kantinerne reorganiseres og fortsætter i eget regi indenfor den nuværende økonomi og selv vælger underleverandører og omfanget heraf til mødeforplejning. Undtaget er politiske møder, hvor der, efter tilbud, kan vælges en anden leverandør. Kantinerne kan endvidere selv stå for produktion af mad både med og uden brug af halvfabrikata. Kantinerne skal i reorganiseringen have øget fokus på kvalitet og servicering indenfor både kantinemad og mødeforplejning indenfor de afsatte rammer. Kantinernes nettobudget er på 1.826.669 kr. inkl. 274.320 kr. til momsafregning.

Hvis det besluttes, at kantinerne selv kan vælge underleverandør til mødeforplejning, vil det ifølge Frederiksgadecentret køkkenfunktion få personalemæssige konsekvenser svarende til et årsværk, som har været afsat til mødeforplejning. Det vil ikke få betydning for køkkenet øvrige leverancer. Det foreslås, at de besluttede ændringer træder i kraft, når ældreområdets køkken har tilpasset de personalemæssige ressourcer, hvilket forventeligt kan ske indenfor seks måneder sådan, at reorganiseringen træder i kraft efter sommerferien 2017.

Lovgrundlag

Fødevareloven.

Lov om kommuners styring.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet kantinefunktionen reorganiseres indenfor den samlede økonomi, der er til kantinefunktionen samt mødeforplejning.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At kantinedriften videreføres i eget regi.
 2. At kantinerne selv kan vælge underleverandører til mødeforplejning; undtaget er politiske møder, hvor mødearrangøren kan vælge anden leverandør.
 3. At kantinerne selv styrer madproduktionen; det vil sige, at der både laves mad ”fra bunden” og med brug af halvfabrikata, og at kantinerne selv vurderer, hvor det giver mening at gøre hvad.
 4. At kantinerne står for madtransport til serveringsstedet, borddækning og afrydning efter møder.Teknik- og Miljøudvalget, 25. januar 2017, pkt. 13:

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et udbudsmateriale og en kvalitetsstandard, hvorefter opgaven sendes i udbud.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 16:

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

Per Thomsen (A) kan ikke godkende.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).15. Ejendomsstrategiens spor 1, 2 og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning

Sagsnr: 82.11.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under ejendomsstrategipunkterne at opgradere udearealerne på følgende syv skoleafdelinger: Sofiendal, Nordskov, Bavne, Møllevang, Terslev, Rollo og Hylleholt. Byrådet besluttede endvidere, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling, inden de iværksættes.

Denne sag omhandler tre afdelinger: Sofiendal, Terslev og Nordskov. Bavne, Møllevang, Rollo og Hylleholt blev behandlet på Byrådets møde 17. november 2016.

Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Interessenter fra afdeling Sofiendal, Terslev og Nordskov har været igennem en ideudviklingsproces sammen med Center for Ejendomme og landskabsarkitektfirmaet SLA. Fokus har været at skabe rum og plads til de aktiviteter, som lærere og pædagoger ønsker, at fremtidens udearealer skal rumme og understøtte.

Projektforslagene bygger endvidere på erfaringerne fra Vibeengs udearealer og henter inspiration i Faxe Kommunes landskaber og natur med bakker, skov, dyrkede arealer, vandløb, smukke haver og herregårdsparker. De giver muligheder for naturfaglige oplevelser, gode opholdskroge til gruppearbejde og hygge samt udfordringer både til vilde vovehalse og de mere stille typer. Terræn og beplantning udformes, så de sætter gang i fantasien og giver fin- og grovmotoriske udfordringer.

Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægninger, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park.

Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret Wi-Fi i projekterne.

Det er ikke nødvendigvis meningen, at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

På afdeling Sofiendal arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Der etableres et naturpræget område vest for mellemtrinnets bygning med mange muligheder for leg og naturundervisning. Som andre steder gøres terrænet mere varieret med mulighed for, at der kan samle sig vand i lavninger, men her tilføjes endvidere en vandpumpe og render i træ. Der suppleres med nye beplantninger som en grøn forbindelseslinje rundt om bygningerne mod syd. Med placering af bænke, plinte og sten skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Der skabes gårdhavestemning mellem indskoling og gymnastiksalen til læsning og stille ophold. Ud for faglokaler etableres afskærmede ”haverum” med relation til fagene, men de kan også bruges som skærmede legerum. Den nuværende jordhøj bliver suppleret med mere kuperet terræn uden om en sandgryde, der blandt andet kan bruges til boldspil og giver mulighed for forskellige plantetyper. Se skitsetegning i bilag.

På afdeling Nordskov arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Atletikfaciliteterne renoveres og indrettes, så de i videst muligt omfang kan bruges multifunktionelt. Der indrettes nye opholdsarealer med boldbaner og borde til bordtennis og faglige aktiviteter nord for udskolingen og mellemtrinnets bygninger. Den nuværende beplantning indeholder kvaliteter, der med lidt fornyelse kan indeholde flere funktioner og mikrobiotoper som fx engbeplantning. Ud for faglokaler etableres afskærmede arbejdspladser til undervisning og gruppearbejde. Området med den gamle pedelbolig er i dag vandlidende og benyttes derfor til en vådbiotop med et shelter til undervisningsbrug. Betondækket består som en tør platform i den frodige våde bund. Strædet fra vådbiotop (pedelboligen) og parkering op til hovedindgangen fornyes med opholdsmuligheder for de klasser, der ligger lige ud til. Se bilaget Nordskovs udeareal.

På afdeling Terslev arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Asfaltskolegården blødes op med opholds- og legemuligheder på tværs af alderstrin. Forbindelsen langs gymnastiksalen skærpes og der etableres en ”grøn omvej” hele vejen rundt langs den store boldbane. ”Lilleskoven” nord for gymnastiksalen og ”Storskoven” mod øst danner grundstammen i et naturpræget område. Med placering af plinte, sten og trædæk skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Mellem de to boldbaner er der et trekantet areal, som kan udnyttes til opholdsarealer, men dette element udføres ikke i nuværende projekt. Forbindelseslinjen i øst indbyder med plinte og træer på linje til leg og træning men også til ophold i forbindelse med fodboldbanerne. Forbindelseslinjen langs parkeringen holdes relativt åben men med et engpræg, der giver oplevelser med et varieret dyre- og planteliv. Se bilaget Terslevs udeareal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,3 millioner kr. Opgradering af udearealerne er skønnet til at koste samlet 7,6 millioner kr. Dette er indregnet i det samlede skøn på 43,3 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At udearealerne på Vestskolen afdeling Terslev opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 2. At udearealerne på Vestskolen afdeling Nordskov opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 3. At udearealerne på Midtskolen afdeling Sofiendal opgraderes som beskrevet og vist på bilag.Uddannelsesudvalget, 24. januar 2017, pkt. 6:
Steen Petersen (O) kan ikke anbefale.

Anbefales.
Henrik Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Teknik- og Miljøudvalget, 25. januar 2017, pkt. 14:

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale.

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 18:

Anbefales.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

Dansk Folkeparti (3) kan ikke godkende.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).16. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 9 for gl. Lysholm Skole mv. i Haslev

Sagsnr: 01.02.15-P15-2-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ejendomsstrategien er det tanken, at Lysholm Skole i Haslev skal afhændes. Lysholm Skole og den tilstødende boldbane er i kommuneplan 2013 udlagt til offentlige formål. Området er imidlertid også omfattet af lokalplan nr. 500-25 fra 1990, der udlægger arealet til blandet bolig- og erhvervsformål.

Med tillæg nr. 9 bringes kommuneplanrammen for Lysholm Skole i overensstemmelse med lokalplanens intentioner.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra 29. september til 23. november 2016. I forbindelse med høringen har kommunen modtaget ét høringssvar fra Grundejerforeningen Skovholmslund. Grundejerforeningen foreslår etablering af en grøn port til Haslev, bevaring af hovedbygningen og en mindesten. Endvidere foreslås anvendelsesmulighederne af arealet mod vest reduceres til liberale erhverv som kontorer, klinikker, institutioner, undervisning, gallerier, hotel- og restaurationsvirksomhed. Høringssvaret er behandlet i vedlagte hvidbog.

I forbindelse med den offentlige høring har Erhvervsstyrelsen kontaktet Kommunen og bedt om en redegørelse for behovet for, at udlægge nye arealer til blandede bolig og erhvervsformål i Haslev. Center for Plan og Miljø har på den baggrund udarbejdet og sendt vedlagte redegørelse. Erhvervsstyrelsen har i mail af 23. november 2016 godkendt det nye udlæg.

Med vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 9 vil det fortsat være lokalplan 500-25, der er gældende for ejendommen. Dvs. skolen og boldbanen vil kunne anvendes og sælges til blandede bolig og erhvervsformål jævnfør lokalplanens anvendelsesbestemmelser. Det nyudlagte areal vest for Lysholm Skole vil derimod først kunne udvikles, når der er udarbejdet en lokalplan for arealet.

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Lokalplan 500-25

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • at kommuneplantillæg nr. 9 vedtages endeligt uden ændringer

 

 • at der tinglyses en servitut på ejendommen som sikrer bevaring af mindestenen, for Lysholms frikøb fra Gisselfeld KlosterErhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2017, pkt. 4:

Anbefales.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 19:

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

 Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).17. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 - Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.15-P15-5-16 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Bregentved Gods ønsker, at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

 

Området er på nuværende tidspunkt ikke udlagt i kommuneplanen, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan for området, før området bliver udlagt til tekniske anlæg i kommuneplanen. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 14 udlægges derfor et nyt rammeområde Å-T12 "Solscellepark ved Turebylille" til tekniske anlæg i form af et solcellanlæg med tilhørende faciliteter.

 

Idefase

Inden udabejdelse af forslag til kommuneplantillæg er der gennemført en to ugers idefase jf. planlovens § 23c. I forbindelse med idefasen har kommunen modtaget to høringssvar fra henholdsvis Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet.

 • Ifølge de statslige interesser i den kommunale planlægning skal solenergianlæg som udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende byzone. Erhvervsstyrelsen beder i den forbindelse om en planlægningsmæssig begrundelse for den valgte placering af anlægget.
 • Vejdirektoratet gør opmærksom på den tinglyste vejbyggelinje omkring Sydmotorvejen, der skal sikre mulighed for en eventuel fremtidig udvidelse af motorvejen. Derudover henstiller Vejdirektoratet til, at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om visuel afskærmning mod motorvejen i form af eksempelvis et beplantningsbælte, så eventuel visuel distraktion af trafikanterne undgås.

 

Nævnte krav er indarbejdet i redegørelse og bestemmelser i forslag til lokalplan 1200-38.

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1200-38, fordi:

 • projektet ikke vil tilsidesætte det bærende landskabselement ”Turebyholm herregårdslandskab”, og at det afskærmende plantebælte på sigt vil understøtte landskabselementet.
 • landskabet og lokalplanområdet allerede er præget af tekniske anlæg – Sydmotorvejen og Vordingborgvej.
 • de gennemgående veje allerede udgør en barriere for spredning af dyrelivet, og derfor vil anlægget ikke påvirke dyrelivet negativt.
 • projektet har en uændret eller positiv betydning for grundvandsressourcen og dyrelivet, fordi arealet hidtil er blevet anvendt til konventionel jordbrug.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

 

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og

 

 • at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2017, pkt. 5:

Anbefales.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 20:

Anbefales. 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).18. Forslag til lokalplan 1200-38 for Solceller ved Turebylille

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-15 Sagsansvarlig: Mikael Saugstrup Nielsen

Sagsfremstilling

Bregentved Gods ønsker at etablere en solcellepark sydvest for Turebylille på godsets jorde imellem Sydmotorvejen og Vordingborgvej. Arealet er valgt, da det ligger klemt inde mellem infrastrukturanlæg motorvej og landevej, hvor den landskabelige påvirkning vurderes mindst mulig, og i nærheden af Tureby. Ligeledes er det et areal, hvor der ved beplantning kan skabes en fladedækning af solceller, uden at det virker forstyrrende og har væsentlige visuelle effekter.

 

Solcelleparken får en samlet størrelse på knap 28 ha og vil kunne producere cirka 19.000.000 kWh om året, hvad der svarer til cirka 7.600 husstandes årlige forbrug. Anlægget forventes at have en funktionstid på til 30 år, hvorefter arealerne tilbageføres til den nuværende landbrugsanvendelse.

 

Arealerne imellem og under solcellepanelerne vil fremstå græsbeklædte og afgræsses af får.

 

Lokalplanen skal muliggøre realisering af solcelleparken ved Turebylille. Derudover er lokalplanens formål at fastlægge principperne for arealdisponeringen og beplantningen indenfor lokalplanområdet således, at solcelleparken udformes hensigtsmæssigt i forhold til nærmiljøet og herregårdslandskabet. Lokalplanen fastlægger blandt andet krav om:

 • at solpaneler med videre skal være overfladebehandlede og ikke må give refleksionsgener for naboer og trafikanter.
 • at højden på bygninger og anlæg ikke må overstige 2,5 m.
 • at alle solceller i området skal fremstå i samme farve, størrelse og udformning.
 • at anlægget skal skærmes af et 6 m bredt beplaningsbælte bestående af egnstypiske træer og buske.

 

Opstilling af solceller er i tråd med Faxe Kommunes Klima- og energipolitik, hvoraf det fremgår, at Faxe Kommune vil arbejde målrettet for at den samlede udledning af CO2 reduceres med mere end 20 % inden 2020 i forhold til basisåret 2008.

 

Kommuneplantillæg nr. 13 og Miljøvurdering

Området er ikke udlagt/rammelagt i kommuneplan 2013. Derfor er der parallelt med forslag til lokalplan 1200-38 udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 13, som udlægger et nyt rammeområde: ”Å-T12 Solcellepark ved Turebylille” og dermed ændrer områdets anvendelse til tekniske anlæg.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de to planforslag er der i henhold til ”lov om miljøvurdering af planer og programmer” udarbejdet en screening, der vurderer lokalplanens indvirkning på miljøet. I screeningen konkluderes det, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering i forbindelse med lokalplan 1200-38, fordi:

 • projektet ikke vil tilsidesætte det bærende landskabselement ”Turebyholm herregårdslandskab”, og at det afskærmende plantebælte på sigt vil understøtte landskabselementet.
 • landskabet og lokalplanområdet allerede er præget af tekniske anlæg – Sydmotorvejen og Vordingborgvej.
 • de gennemgående veje allerede udgør en barriere for spredning af dyrelivet, og derfor vil anlægget ikke påvirke dyrelivet negativt.
 • projektet har en uændret eller positiv betydning for grundvandsressourcen og dyrelivet, fordi arealet hidtil er blevet anvendt til konventionelt jordbrug.

 

Lovgrundlag

Lov om Planlægning.

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer.

Økonomi

 Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan og Miljø indstiller:

 

 • at forslag til lokalplan 1200-38 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 • ��at der ikke udarbejdes en miljøvurdering af planforslaget.Erhvervs- og Kulturudvalget, 23. januar 2017, pkt. 6:

Anbefales.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 21:

Anbefales.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).19. Endelig takst for omsorgs- og specialtandpleje 2017

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, har Byrådet behandlet taksterne for omsorgs- og specialtandpleje.

De til budgetbehandlingen indarbejdede takster har været skønnet og har således ikke været de endelige.

 

Indenfor omsorgs- og specialtandpleje er der fastsat loft over egenbetaling for patienter, der er omfattet af ordningen. Ifølge bekendtgørelsen reguleres det fastsatte loft en gang årligt, den 1. januar.

Taksten over for borgerne reguleres årligt med hvad der svarer til satsreguleringsprocenten, som fra 2016 til 2017 udgør 2%.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 12. december 2016 meddelt den maksimale takst for omsorgs- og specialtandplejen, gældende fra den 1. januar 2017.

 

 • Taksten for egenbetaling for omsorgstandpleje i 2017 udgør 510 kr. årligt.
 • Taksten for egenbetaling for specialtandpleje i 2017 udgør 1.895 kr. årligt.

 

Taksten for kørsel til omsorgstandpleje er fastsat af Faxe Kommune, og udgør for 2017 25 kr. pr. måned.

Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, samt cirkulæreskrivelse nr. 10253 af 12. december 2016.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for den samlede afsatte ramme til omsorgs- og specialtandpleje.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udmeldte takster for omsorgs- og specialtandpleje for 2017 godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 25. januar 2017, pkt. 9:

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 22:

Anbefales. 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).20. Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon-sag

Sagsnr: 00.07.00-G01-3-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På vegne af Borgerlisten (L) ønsker René Tuekær en sag på næste ordinære Økonomiudvalgsmøde den 17. august 2016.

 

Borgerlisten vil have undersøgt muligheden for økonomisk kompensation af borgernes udgifter til advokat i Pylon sagen i Rønnede. Borgerlisten ønsker, at det fremgår via sagsfremstillingen og/eller bilag til sagen, hvilke muligheder der er for økonomisk kompensation eller ej til borgerne i dækning af regning til advokatsalær. Det ønskes præciseret, hvordan følgende skal forstås eller tolkes: ..”med mindre der er særlig hjemmel til at dække udgifterne”.

 

Dette citat er taget fra borgmesterens besvarelse på læserbrev bragt i Dagbladets trykte avis den. 14. juli 2016. Afslutningen på samme læserindlæg gør, at Borgerlisten ønsker sagen belyst.

 

Borgerlisten ønsker sagen som selvstændigt punkt på ØK dagsordenen.

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.Økonomiudvalget, 17. august 2016, pkt. 143:

De juridiske vurderinger af sagen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.

René Tuekær (L) ønsker sagen løftet til byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes et brev til Tilsynet om afklaring af de principielle forhold i sagen om lovhjemlen til at betale for privates brug af advokater og lignende.Byrådet, 25. august 2016, pkt. 139:

Borgerlisten (L) foreslår at borgmester og direktion indleder en konstruktiv dialog med beboer-rep. fra Nabo-gruppen, for at afprøve om man kan aftale en passende kompensation for beboernes udgifter til advokatbistand.

For forslaget stemte 8 (Borgerlisten (3), Dansk Folkeparti (3), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod stemte 16.

Forslaget nedstemt.

 

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 23.

Imod stemte 1 (Martin Hillerup (L)).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (L) deltog ikke i mødet.
Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 31. august 2015:

På baggrund af byrådets beslutning er der udarbejdet forslag til brev til Tilsynet.

Forslaget er vedhæftet som bilag.

 

 
Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 175:

Forslag til brev til Tilsynet anbefales.Byrådet, 15. september 2016, pkt. 171:

Borgerlisten ønsker belyst om Faxe Kommune har handlet ansvarspådragende og dermed risikerer at blive dømt erstatningsansvarlig hvis borgerne indbringer kommunen for domstolen. 
Borgerlisten gør opmærksom på, at det er en skærpende omstændighed at Faxe Kommune tidligere og i samme geografiske område har fået afvist lignende projekter ved Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 og dermed burde forvente, at et nyt og markant større pylonprojekt også ville blive afvist ved samme ankeinstans. 

For Borgerlistens forslag stemte 10 (Borgerlisten (4), Dansk Folkeparti (3), Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 15 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2), Enhedslisten (2), Socialistisk Folkeparti (1), Dorte Nybjerg (V), Nellie Bradsted (V), Jesper Beckmann (V) og Knud Green (V),

Forslag til brev til Tilsynet godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) medsendes til Tilsynet.

 

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 9. december 2016:

Tilsynet har den 1. december 2016 meddelt kommunen, at de ikke finder at kunne afgive en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens henvendelser, men henviser kommunen til at tage stilling til hvilken beslutning, der konkret påtænkes truffet, samt at beskrive kommunens egen vurdering og uddybe, hvad man konkret er i tvivl om. Tilsynet har i mellemtiden oprettet et skema til brug for anmodning om forhåndsudtalelser, som er anvendt i det vedlagte forslag til fornyet henvendelse.

Tilsynet bemærker i øvrigt, at de kun kan afgive en forhåndsudtalelse om lovligheden af en disposition, hvis Tilsynet har kompetence til at udtale sig om lovligheden af den eventuelle senere beslutning.

Brev af 1/12-2016 fra Tilsynet samt forslag til fornyet henvendelse er vedhæftet som bilag.

 

Det anbefales, at forslag til fornyet henvendelse sendes til Tilsynet.

 

 
Byrådet, 15. december 2016, pkt. 267:

Forslag til fornyet henvendelse til Tilsynet godkendes.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 26. januar 2017:

Statsforvaltningen, Tilsynet, har den 24. januar 2017 fremsendt telefonnotat vedrørende lovligheden af en evt. betaling af advokatomkostninger i forbindelse med pylonsagen. Notatet er vedhæftet som bilag.

I notatet fremføres bl,a. at der i sagens lovgivning ikke er bestemmelser om omkostninger i forbindelse med klage til Natur- og Miljøklagenævnet ud over gebyrbestemmelser, hvor det er bestemt, at gebyr tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvis medhold i klagen.

Omkostninger ved en eventuelt sagkyndig bistand skal betales af parten selv, når der ikke er særlig hjemmel til, at kommunen dækker udgiften, og der i øvrigt ikke er grund til at antage, at kommunen har handlet ansvarspådragende.

Statsforvaltningen har ikke grundlag for at tage konkret stilling til det omhandlede projekt og dets eventuelle lighed med tidligere projekter.

 

Sagen afgøres af
Byrådet

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sagen tages til efterretning og at der ikke foretages yderligere i sagen.

 Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 23:

Anbefales. 

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Godkendt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).21. Sag fremsendt af gruppeformand René Tuekær, Borgerlisten (L). Forslag om anvendelse af Rådhusvej 2, Faxe

Sagsnr: 82.00.00-G01-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Gruppeformand, René Tuekær, Borgerlisten (L) har fremsendt følgende forslag til anvendelse af Rådhusvej 2 i Faxe til Økonomiudvalgets møde den 2. februar 2017:

"Sagsfremstilling:

Borgerlisten (L) fremsætter hermed forslag til fremtidig udnyttelse af - Rådhusvej 2, 4640 Faxe.  Bygningens oprindelige og hidtidige funktion har været rådhus, hvor personalet fysisk har været placeret og betjent borgere.

I henhold til den vedtagne ejendomsstrategi, som Borgerlisten ikke har stemt for – skal ejendommen sælges, Hvis det ikke sker skal ejendommen eventuelt nedrives. Borgerlisten vil bevare ejendommen og vil  have undersøgt muligheden for ejendommens fortsatte eksistens.

Derfor foreslår Borgerlisten, at Faxe Kommune bestiller en arbejdsopgave hos Business Faxe Copenhagen om, at der undersøges mulighederne for, at ejendommen kan indrettes efter samme koncept, som Grobund i Haslev oprindeligt blev etableret efter. Altså sondere mulighederne for, at virksomheder og iværksættere kan leje sig ind i et passende antal m2 og med muligheder for fælles kantine og andre fællesarealer efter nærmere konkret aftale. Der henvises i øvrigt til særdeles gode parkeringsforhold i tilknytning til ejendommen.

 Lovgrundlag:

-

 Økonomi:

Ejendommen er ikke blevet solgt og derfor endnu ingen indtægt. Hvis ejendommen bliver udlejet kan der komme en positiv indtægt.

 Sagen afgøres af:

Økonomiudvalget.

 Indstilling:

Sagen forelægges uden administrativ indstilling, da det er et politisk forslag.

Borgerlistens (L) indstilling er, at Faxe Kommune indgår aftale med Business Faxe Copenhagen om inden for en given periode, at sondere markedet for, at udleje ejendommen til virksomheder samt iværksættere."

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.Økonomiudvalget, 2. februar 2017, pkt. 24:

Réne Tuekær (L) ønsker sagen løftet til byrådet.

 

Steen Andersen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Peter Joensen (C) deltog i mødet i stedet for Ivan Lilleng (C).

Eli Jacobi Nielsen (O) deltog i mødet i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Da det offentlige udbud først er udløbet den 3. februar 2017 og dermed ikke er behandlet i Økonomiudvalget endnu, anbefales forslaget fra Borgerlisten at indgå i det videre arbejde omkring ejendommen.

Der er enighed om, at bygningen ikke skal nedrives.

Dansk Folkeparti kan ikke støtte protokolatet, da man Ikke ønsker at udelukke muligheden for nedrivning på et senere tidspunkt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).22. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

 

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning i Byrådet den 9. februar 2017

Der blev endvidere orienteret om

 • Det ikke er muligt at etablere et solcelleanlæg ved varmeværket i Terslev, da der ikke kan erhverves det nødvendige areal hertil.
 • Møde med telebranchen om master i Faxe kommune - der arbejdes videre med 2 områder i kommunen (Vemmetofte og Førslev).
 • Næstved og Faxe kommuner har sendt et fælles-brev til transportministeren vedrørende rute 54.
 • Artikel i Danske kommuner om genanvendelse af byggematerialer - Møllen i Rønnede indgår i dette projekt.

 

Jeannie Thorving Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Inger Andersen (A).23. Bortforpagtning af Cafè Ådalen på Faxe Sundhedscenter

Sagsnr: 82.16.05-G10-1-17 Sagsansvarlig: Randi Kynde24. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen25. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-2-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen26. Tilbud på køb af ejendom

Sagsnr: 82.02.00-G01-5-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen27. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Torben Reiner Jensen
Peter Joensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson