Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 14. september 2017

Byrådet - 14-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 14. september 2017 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


170. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).171. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

 

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Ingen spørgsmål.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 172. Økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2017

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-3-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

 

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo august 2017

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. september opgjort til 113,6 mio. kr. og ligger således 3,2 mio. kr. under niveauet ved opgørelsen pr. 1. august.
I samme periode 2016 faldt 12 mdrs. likviditeten med 3,4 mio. kr.
12 mdrs. likviditeten udviser et fald på 57,8 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. september 2016.


Pr. 1. september kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 109,5 mio. kr. Det er en stigning på 1 mio. kr. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. 1. august.
I samme periode 2016 faldt 3 mdrs. likviditeten med 0,3 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 43,3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. september 2016.

 

Der har ikke været nogle ekstraordinære ind- og udbetalinger i august, der har påvirket kassebeholdningen nævneværdigt.

Den ekstraordinære gældsafvikling på 90 mio. kr. i september 2016 påvirker forsat det generelle niveau for såvel 12 som 3 mdrs. likviditeten i forhold til sidste år. og vil have fortsat negativ effekt på 12 mdrs. likviditeten den næste måned.

Derudover er det samlede forbrug på drifts- og anlægsrammen pr. ultimo august 2017 15,1 mio. kr. højere end pr. ultimo august 2016.

 

 

Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo august (løbende priser):


2016: 1.332,5 mio. kr.


2017: 1.359,8 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo august under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (64,3 % i forhold til 66,7 %). Altså 2,4 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2016 var 65,1 og i 2015 var den 64,2.

Det skal bemærkes, at automatiske overførsler (hovedsageligt projekter med ekstern finansiering og tværgående puljer) fra 2016 jf. Byrådets vedtagne bevillinger af 18. maj 2017 nu indgår i det budget, der danner grundlag for beregningen af forbrugsprocenter.
Overførselsbevillingerne fordeler sig således (i kr. 1.000):

Teknik- og Miljø

586

Uddannelse

1.285

Børn og Familie

-52

Erhverv og Kultur

1.031

Økonomi

4.817

Social og Sundhed

4.849

Beskæftigelse

-230

Bevillinger i alt

12.286Følgende udvalgsområder har pr. ultimo august en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Uddannelsesudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo august opgøres til 69 procent svarende til 2,3 procentpoint over den vejledende (i 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 69 og i 2015 68,4 %).

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

 • Bidrag til statslige og private skoler (der er betalt for hele året)
 • Efterskoler og ungdomskostskoler (der er betalt for hele året)
 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (behandlingsdelen af ”Skole/behandling”).

 

Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

 • Folkeskoler (herunder konteres modtageundervisningen)
 • Ungdomsskolevirksomhed

 


Børne- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo juli opgøres til 70,8 procent svarende til 4,1 procentpoint over den vejledende
I 2016 var den tilsvarende forbrugsprocent 72,3 og i 2015 70,1 %.

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

 • PPR
 • Daginstitutioner
 • Tilskud til privat institutioner m.v.
 • Opholdssteder m.v. for børn og unge
 • Plejefamilier
 • Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge
 • Særlige dagtilbud og særlige klubber
 • Kontaktperson- og ledsageordninger


Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

 • SSP og opsøgende arbejde
 • Kommunal Tandpleje
 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge

 


Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo august (netto - løbende priser):


2016: 34,7 mio. kr. Forbrugsprocent: 22,9 *)


2017: 22,5 mio. kr. (Udgifter: 25,3 mio. kr., indtægter: 2,8 mio. kr.).
Forbrugsprocent: 31 *)

*): Negativ overført bevilling på Vibeengskolen (20,8 mio. kr. i 2017) ikke medregnet i forbrugsprocent.

 

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2017 på mere end 100.000 kr.
  Børne- og Familieudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter, der ligger over denne grænse.


Bilag:

1.      Finans

2.      Drift

3.      Anlæg

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. nr. 180:

Anbefales.

 

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 173. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra Økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.124,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr., fordelt på serviceområderne (23,2 mio. kr.) og overførselsudgifter samt andre udgifter (33,3 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes at overførsler fra 2016 til 2017 er medtaget i korrigeret budget. Det bør tillige bemærkes, at 1% pulje samt P/L-puljen for 2017 indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positivt, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016 og der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnene, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. PL-skønnet pr. 30.6. er opgjort og der lægges samlet 8,2 mio. kr. i kassen, mens 12,7 mio. kr. frigives til områderne.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,2 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For Center for Ejendomme forventes merforbrug på vintertjeneste, mens der er ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. når der ses bort fra 1% og P/L-puljer. Center for Plan & Miljø venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet 6,2 mio. kr. i de låste puljer (1 % puljen og Pris og Lønfremskrivningspuljen).

Uden brug af de låste puljer forventes merforbrug på driften på ca. 7,6 mio. kr.

Områdets 1% pulje indeholder 2,9 mio. kr., som ikke er frigivet. Områdets Pris- og lønfremskrivningspulje indeholdt samlet 3,3 mio. kr. Puljen er opgjort pr. 30. juni, hvor der er frigivet 2,4 mio. kr. og der er tilbageholdt 0,9 mio. kr. Det reelle merforbrug er herefter på ca. 5,2 mio. kr. Samlet set bemærkes det, at området er præget af merforbrug. Problemet med merforbrug er påpeget overfor området.

Merforbruget skyldes primært vidtgående specialpædagogiske tilbud (5,2 mio. kr.). Efter en ny gennemgang af budgettet er der konstateret en teknisk fejl, der nedbringer beløbet med 0,5 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Budgettet på området er lagt ud fra en vurdering af det forventede forbrug i tidligere år. Årsagen til merforbruget er primært en stigning i antallet af anbringelser på opholdsstedet og tilhørende skoletilbud, samt en konsekvens af et øget antal visiterede anbringelser på Børn og Ungeområdet.

Merforbruget skyldes desuden "Privat- og efterskoler" (2,1 mio. kr.). Årsagen er at antallet af efterskoleelever har været stigende. Samtidig er antallet af elever der har søgt privatskole steget med ca. 30 procent og resulteret i en merudgift.

Endvidere har området en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbrug på modtageundervisning er udtryk for de faktiske afholdte udgifter til varetagelse af undervisningen. Uddannelsesudvalget er af centerchefen løbende orienteret om den budgetmæssige udvikling på området.

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som primært vedrører Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Der er for centeret 1,8 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 6,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Centeret konstaterer, at tilgangen til opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger er stærkt stigende.

For Center for Børn & Undervisnings del af udvalget forventes merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen i samarbejde med Centeret udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er dog ca. 1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket umiddelbart kunne signalere et forventet merforbrug.

En del af PL-puljemidlerne frigives til området, som herefter forventes at overholde det samlede budget.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 0,3 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger samlet ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

For Center for Sundhed & Pleje er der mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen, som delvis frigives inden næste budgetopfølgning. Der forventes merudgifter til udekørende personale, mens der ventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. SOSU-elever.

Merforbruget på Center for Familie, Social & Beskæftigelse udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud. Herudover er der mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 32,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter vedrørende kommunale beskæftigelsestilbud. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob +55 år. Der er siden sidste budgetopfølgning pr. 31.3. foretaget større budgetmæssige omplaceringer mellem funktionerne i udvalgets område.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er udgør 1.457,4 mio. kr., hvortil der skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.448,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 78,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært færdiggørelse af udskudte igangværende og ej påbegyndte anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter hovedparten af alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017. Det er dog ligeledes signaleret at enkelte projekter ikke udføres eller færdiggøres i 2017. Beløbsmæssigt er dette opgjort til ca. 6 mio. kr.

 

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskydelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen taget højde for negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,5 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver tillige ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der indgår endvidere særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et træk på kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har 12-mdrs. likviditeten været faldende herefter. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2017 var den faldet til 124,5 mio. kr., svarende til 3.466 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnet i 12 måneders likviditeten. Det forventes, at 12 måneders likviditeten holder sig over 100 mio. kr. i hele 2017.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 56,5 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2016 samt inklusiv 1%-pulje og P/L-pulje. 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme og ca. 23,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Overførselsudgifterne ligger 33,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 95 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug ifm. færdiggørelse af igangværende anlæg fra 2016. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 6,5 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 20,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre ca. 95 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Fagudvalgsbehandling

Oversigt over fagudvalgenes behandling/beslutninger ultimo august er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 56,5 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 23,2 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 33,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 nu indgår i de korrigerede budgetter, mens 1%-pulje og PL-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

12 måneders likviditeten udgør pr. 31. maj 2017 124,5 mio. kr., hvilket svarer til 3.466 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 3. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 181:

Økonomiudvalget anbefaler sagen overfor byrådet med følgende bemærkninger :

 • Der er på byrådsmødet den 24. august 2017 sket overførsel af anlæg fra 2017 til 2018 for samlet 27,3 mio. kr. hvilket ikke fremgår af denne budgetopfølgning.
 • Økonomiudvalget anbefaler overfor byrådet, at Børne- og Familieudvalgets anmodning om en tillægsbevilling på 4,4 mio. kr. ikke imødekommes på nuværende tidspunkt, før der er udarbejdet en konkret sag med handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgningen.
 • Økonomiudvalget opfordrer Uddannelsesudvalget til at følge den månedlige budgetopfølgning og sikre at den sammenholdes med de økonomiske nøgletal for området.

 

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

 Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 174. Midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017

Sagsnr: 00.32.10-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Søren Bo Jensen

Sagsfremstilling

Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen og KL blev der aftalt en midtvejsregulering af tilskud og udligning for 2017. Midtvejsreguleringen omfatter følgende:

 

Tabel 1: Midtvejsregulering for 2017 (1.000 kr.)

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (lov og cirkulære)

-588

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2017

-324

Særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden

-108

Endelig regulering af beskæftigelsestilskud

-6.504

Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår

11.052

I alt indtægt

3.528

 

Som tabel 1 viser får Faxe Kommune en positiv (indtægt) midtvejsregulering i 2017 på i alt 3,5 mio. kr. Beløbet modtages i 4. kvartal 2017 sammen med kommunens bloktilskud.

 

Følgende beløb foreslås fordelt ud på de berørte udvalgs driftsbudgetter i 2017:

 

Tabel 2: Fordeling på udvalgs driftsbudgetter (1.000 kr.)

Teknik- og Miljøudvalget, merudgift

25

Uddannelsesudvalget, merudgift

116

Børne- og Familieudvalget, merudgift

53

Økonomiudvalget, merudgift

357

Social- og Sundhedsudvalget, mindreudgift

-1.347

I alt mindreudgifter

-796

 

Fordelingen medfører således, at udvalgenes driftsudgifter reduceres med i alt 0,796 mio. kr. En kort oplistning af hvilke ændringer der berører det enkelte udvalg er beskrevet herunder:

 

Teknik- og Miljøudvalget:

 • Vandområdeplaner 2015 - 2021, mindreudgift 114.000 kr.
 • Vandrådssamarbejder mellem kommunalbestyrelser, udgift 139.000 kr.

 

Uddannelsesudvalget:

 • Større kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet tilskud statligt tilskud til de frie grundskoler, udgift 116.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget:

 • Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning, udgift 53.000 kr.

 

Økonomiudvalget:

 • Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner og kommunale forsyningsselskaber, udgift 116.000 kr.
 • Administration af fastfrysning af grundskylden i 2017, udgift 68.000 kr.
 • Midler til synlighed og åbenhed om resultater, udgift 173.000 kr.

 

Social- og Sundhedsudvalget:

 • Den kommunale medfinansiering af sundhed, mindreudgift 1.869.000 kr.
 • Forbedret tandsundhed for de svage ældre, udgift 63.000 kr.
 • Kræftplan IV, udgift 362.000 kr.
 • Driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer, udgift 97.000 kr.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Samlet set betyder midtvejsreguleringen større indtægter under tilskud og udligning på 3.528.000 kr., samt mindre driftsudgifter på 796.000 kr. Reguleringen finansieres ved at tilføre kassebeholdningen 4.324.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at der gives følgende bevillinger i 2017:

 

 1. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget forøges med 139.000 kr.
 2. Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget reduceres med 114.000 kr.
 3. Uddannelsesudvalgets driftsbudget forøges med 116.000 kr.
 4. Børne- og Familieudvalgets driftsbudget forøges med 53.000 kr.
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges med 357.000 kr.
 6. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget reduceres med 1.869.000 kr.
 7. Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget forøges med 522.000 kr.
 8. Tilskud og udligning, tilskud til kommuner med vanskelige vilkår, merindtægt på 11.052.000 kr.
 9. Tilskud og udligning, lov og cirkulære, udgift på 588.000 kr.
 10. Tilskud og udligning, beskæftigelsestilskud 2017, udgift på 324.000 kr.
 11. Tilskud og udligning, udvikling i ledigheden, udgift 108.000 kr.
 12. Tilskud og udligning, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2016, udgift 6.504.000 kr.
 13. Kassebeholdningen tilføres 4.324.000 kr.

 

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 182:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 175. Bevilling fra puljen: Flere skal med

Sagsnr: 00.16.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Flere skal Med".

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

Projektet består i, at projektets indsatsmodel skal implementeres. Indsatsmodellen indeholder tre trin (faser) og seks kerneelementer, som vi skal leve op til. Indsatsmodellen er vedhæftet dette punkt som bilag.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Flere skal med" på 1.152.000 kr. til initiativet "Flere skal med".

Projektperioden løber fra 01.07.2017 til og med 31.08.2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31.11.2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Brutto udgift

448.249

443.767

259.984

Brutto indtægt

 

 

1.152.000

Netto

448.249

443.767

-892.016

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

 

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 448.249 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 443.767 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 259.984 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 1.152.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 1. Der gives en udgiftsbevilling på 448.249 kr. i 2017
 2. Der gives en udgiftsbevilling på 443.767 kr. i 2018
 3. Der gives en udgiftsbevilling på 259.984 kr. i 2019
 4. Der gives en indtægtsbevilling på 1.152.000 kr. i 2019
 5. Bevillingen i 2017, 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen

 Beskæftigelsesudvalget, 28. august 2017, pkt. 43:

Jørgen Egede Johannessen (V) og Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i mødet.

 

Anbefalet.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 183:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 176. Anlægsbevilling - salg af areal til Karise vandværk

Sagsnr: 13.06.02-G01-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i mødet den 11. februar 2016, at et areal beliggende øst for Karise Tennis klub kunne sælges til opførelse af nyt vandværk.

 

Der er efterfølgende udarbejdet lokalplan, som udlægger områdets anvendelse til tekniske anlæg.

Arealet har været udbud til salg til opførelse af vandværk og tilbud fra Karise Vandværk på køb af arealet for en pris på 60 kr. pr. m2 excl. moms blev accepteret.

 

Arealet er nu endeligt opmålt til 4.213 m2 og købsprisen på 252.780 kr. excl. moms er indbetalt.

 

Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 252.780 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

 Merindtægt på 252.780 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 252.780 kr. i forbindelse med salg af arealet til Karise Vandværk, og
 • at beløbet tilføres kassen.Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 184:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

 Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 177. Møde i KKR Sjælland den 31. august 2017

Sagsnr: 00.17.15-I04-1-17 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 31. august 2017.

 

Referat og bilag fra mødet er vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 178. Ejendomsstrategiens spor 6, Faxe Ladeplads

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af SFO 2 og 3 samt klub på Østskolen, afdeling Hylleholt samt inventar og indretningsønsker fra interessenterne og udbedring af bygningsmæssige efterslæb. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Tidligere beslutninger: Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 90, at der ikke flyttes nye aktiviteter til Mælkevejen, og at overflødige stuer lukkes af, så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 11. februar 2016 pkt. 20, hvor det blev besluttet:

 • At den vidtgående specialundervisning af førskolebørnene, som tidligere blev varetaget af Taleinstituttet, skal placeres på Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Dette er effektueret.
 • At udearealer ved Østskolen, afd. Hylleholt opgraderes. Dette besluttede byrådet 17. november 2016 pkt. 226, og det er gennemført.
 • At Labyrint flyttes til Sømandshjemmet. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 13. april 2016 pkt. 65, hvor det blev besluttet, at Labyrint placeres i seminariebygningerne i Haslev. Dette er effektueret.
 • At Sømandshjemmets klubaktiviteter flyttes til afd. Hylleholt. Dette er effektueret men til midlertidig placering.
 • At omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.

 

Forslag efter interessentinvolvering: Klubaktiviteterne fra Sømandshjemmet er flyttet midlertidigt ind på Østskolen, afdeling Hylleholt i pavillonbygning, der kaldes Hytten. Klubaktiviteterne er i tidsrummet 18.30 til 21.30 tirsdag og torsdag, og der kommer 15 til 20 unge i alderen 13 til 18 år.

Hytten rummer endvidere SFO 2- og 3-aktiviteter om eftermiddagen for ca. 80 børn. Hytten kan ikke rumme alle børnene; der anvendes derfor også lokaler i blok A.

Meldingerne fra interessenterne er, at det ikke er optimalt at dele Hytten mellem SFO 2 og 3 og klubtilbuddet, da aldersforskellen er stor, og det er vanskeligt at multiindrette den forholdsvis lille pavillon til de forskellige behov.

Derfor anbefales det at indrette klub i blok F, hvor der tidligere var tandlægeklinik. Dette kan gøres ved at nedrive nogle lette vægge og afblænde nogle vvs-installationer. Klubben får med denne placering direkte adgang til det nyindrettede udeareal. Arbejdet vurderes til at koste 50.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der i Center for Børn & Undervisning arbejdes på en klubstrategi, hvor tre modeller er i spil. Dette er behandlet i Uddannelsesudvalget 28. marts 2017, pkt. 22. Der er sendt tre modeller for klubstruktur i høring. Vurderingen er, at der kan træffes beslutning om, hvordan klubstrukturen skal være i det tidlige forår 2018.

 

Modellerne for klubstruktur, som er i høring, har følgende indflydelse på placering af klubtilbud på Østskolen, afdeling Hylleholt.

Model 1 (nuværende klubstruktur): Den midlertidige klubløsning opgraderes til permanent løsning i tandlægeklinikken. Herunder at lokale C2 i blok C bookes til brug tirsdage og torsdage. Til SFO 2 og 3 optimeres indretningen i blok A.

Model 2 (to store klubber - en i vest og en i øst). SFO 2 og 3 rykker ind i tandlægeklinik, hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt.

Model 3 (to store klubber - en i vest og en i øst + mobil enhed). Hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt, vil mobil enhed komme til Hylleholt ca. 10 gange om året. Dette kan foregå i og omkring blok C i fælleslokale C2. Hvis klubtilbud placeres på Hylleholt i tandlægeklinikken, kan der indrettes SFO 2 og 3 i bygning A.

Uanset valg af klubstrukturen vil indretningen i tandlægeklinikken kunne anvendes. Enten til klub eller til SFO 2 og 3. Hytten foreslås rømmet og nedrevet.

 

Udover placering af klubtilbud og SFO 2 og 3 er der i det følgende en række forslag til forbedringer og istandsættelser fra interessenterne og Center for Ejendomme:

 • Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E.
 • Nye stole og borde til fire klasselokaler.
 • Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes, så skarpe kanter undgås.
 • Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen.
 • Generel udvendig maling af vinduer og facader.
 • Renovering af facader på hallen.

 

Skønnet økonomi på samtlige forslag:

Emne

Beløb kr.

Indretning af det nuværende klubtilbud i tandlægeklinik

50.000

Nedrivning af Hytten

50.000

Indretning af blok A

40.000

Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E

35.000

Nye stole og borde til fire klasselokaler

150.000

Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes

35.000

Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen

40.000

Generel udvendig maling af vinduer og facader

250.000

Renovering af facader på hallen

350.000

I alt

1.000.000

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivning.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,95 millioner kr. Alle ejendomsstrategiens spor er nu politisk behandlet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der indrettes klubtilbud i tidligere tandlægeklinik.
 2. Indretningen til SFO 2 og 3 i bygning A optimeres.
 3. Mødelokalet mellem blok F og E udvides.
 4. Der købes nye stole og borde til fire klasselokaler.
 5. Radiator i tumlesal flyttes/afskærmes.
 6. Der opsættes lys på p-plads ved varmecentral.
 7. Døre og vinduer males udvendigt.

 

 Uddannelsesudvalget, 29. august 2017, pkt. 62:

Anbefales

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 

Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2017, pkt. 93:

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 188:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 179. Frivilligcenter - Status

Sagsnr: 81.50.05-A21-1-17 Sagsansvarlig: Benny Agergaard

Sagsfremstilling

Med henblik på at styrke og øge frivillige initiativer, var én af anbefalingerne fra § 17 stk. 4 Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund, at se på mulighederne for etablering af et frivilligcenter i Faxe Kommune.

 

I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev der afsat midler til opfølgning på 17-4 udvalgets arbejde, herunder etablering af et Frivilligt Samråd og bidrag til et Frivilligcenter, hvortil der skulle søges statslig støtte.

Der blev afsat hhv. i 2017: 265.000 kr., i 2018: 345.000 kr. og fra 2019: 425.000 kr./år, fordelt med:

 • 75.000 kr./år til mødeomkostninger og administrativ support til Frivilligt Samråd og
 • som kommunens bidrag til et kommende Frivilligcenter: 190.000 kr. i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 350.000 kr./år fra 2019 og frem.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget besluttede på udvalgets møde i februar 2017 at afsøge mulighederne for at etablere og drive et frivilligcenter i kommunen. Det er primært gjort ved drøftelser i Faxe Frivilligråd samt i Folkeoplysningsudvalget som repræsentanter for hhv. frivillige sociale foreninger og det brede folkeoplysende område. Drøftelserne er sket i det enkelte råd/udvalg og i fællesskab mellem rådets og udvalgets formandsskaber. I Faxe Frivilligråd har der tillige været afholdt medlemsmøde, arbejdsmøde og temadrøftelser omkring emnet.

 

Frivilligrådet og Folkeoplysningsudvalget har drøftet fordele og ulemper i forhold til et Frivilligcenter:

 • Blandt ulemperne er nævnt, de tilbagevendende ansøgninger til Staten om tilskud og de frivillige kræfter som kræves for at etablere og drive selve organiseringen omkring et Frivilligcenter.
 • Blandt fordelene er nævnt muligheder for at støtte, udvikle og inspirere bestående frivillige foreninger og initiativer og mulighed for at hjælpe nye på vej - for alt i alt at øge omfanget af det frivillige arbejde.

Drøftelserne har ført til en fælles vurdering af, at ulemperne ved etablering af et Frivilligcenter på baggrund af parternes drøftelser, overstiger fordelene ved et selvstændigt frivilligcenter. Parterne anfører i øvrigt at man føler sig godt serviceret af Faxe Kommune.

 

I en fælles udtalelse til Erhvervs- og Kulturudvalget fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget foreslår de, at der ikke etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune, og at de afsatte midler i stedet anvendes til at oprette en stilling som forenings- /frivillighedskonsulent.

 

Som arbejdsopgaver for konsulenten peger Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalg på, at en sådan funktion kan hjælpe det frivillige arbejde med at fastholde, inspirere og udvikle aktiviteter, udbygge netværk, øge samarbejdet mellem skoler og foreninger, hjælpe og støtte indvandrere og flygtninge i gang med forskellige aktiviteter samt bistå de sociale foreninger med praktiske udfordringer, herunder at finde egnede lokaler.

 

Administrationen indstiller at man følger anbefalingerne fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget. Det kræver at budgetforligets parter er enig herom, hvorfor det indstilles at ønsket om en foreningskonsulent overgår til de aktuelle budgetforhandlinger samt at de afsatte midler vedr. Frivilligcenter tilføres kommunekassen.

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Følges indstillingen, tilfalder de afsatte midler til et frivilligcenter kommunekassen.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. der ikke etableres et frivilligcenter i Faxe Kommune, jf. anbefalingen fra Faxe Frivilligråd og Folkeoplysningsudvalget
 2. de afsatte midler til frivilligcenter (190.000 kr. i 2017, 270.000 kr. i 2018 og 350.000 kr./år fra 2019 og frem) overføres til kommunekassen
 3. ønsket/anbefalingen om midler til en foreningskonsulent overgår til de aktuelle budgetforhandlinger

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 113:

Anbefalet.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 189:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 180. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.03-P15-1-17 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 1 blev vedtaget til offentlig høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017.

 

I høringsperioden har erhvervsministeriet rettet henvendelse angående mangelfuld indberetning af kommuneplanrammer i PlansystemDK. På baggrund af henvendelsen blev fejlen rettet og høringsperioden forlænget til den 21. juli 2017. Kommuneplantillæg nr. 1 har således været i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2107 til den 21. juli 2017.

 

Der er ikke indkommet yderligere høringssvar i høringsperioden.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Kommuneplantillæg nr. 1 for Haslev midtby vedtages endeligt uden ændringer.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 103:

Anbefales.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 190:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 181. Endelig vedtagelse af lokalplan 500-80 for Haslev midtby

Sagsnr: 01.02.05-P16-24587-11 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 500-80 for Haslev midtby har været i offentlig høring i perioden fra den 28. april 2017 til den 23. juni 2017. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 

Center for Plan & miljø har modtaget 5 høringssvar i høringsperioden.

Høringssvarene omhandler i hovedtræk:

 • Konkeret problematik vedrørende udlæg af fazadezone
 • De generelle trafikale problemstillinger i Haslev midtby
 • Konkret problematik vedrørende bevaring af bygninger i blank mur
 • Arbejder omkring Banedanmarks arealer omkring jernbanen

 

Desuden indkom et høringssvar med tilkendegivelse af, hvor vigtigt det er at midtbyen bevarer det præg af gammel stationsby, som mange af bygningerne stadig bidrager til.

Høringssvarene er samlet i deres fulde længde og kommenteret i den vedhæftede hvidbog.

 

På baggrund af ovenstående høringssvar og administrationens gennemgang af lokalplanen foreslås det, at der foretages en række ændringer. Begrundelser for ændringerne fremgår sammen med præciseringer af vedhæftede Hvidbog. Ændringer og præciseringer fremgår desuden af vedhæftede rettelsesblad.

 

 

Baggrund

Lokalplan 500-80 er udabrejdet på baggrund af bystrategi Haslev 2010...20...30 og som opfølgning på Kommuneplan 2013, hvor Byrådet besluttede at udarbejde en ny lokalplan for Haslev midtby.

Formålet med lokalplanen er, at udvikle og sikre midtbyen som et varieret og mangfoldigt område med boliger, butikker, grønne områder, erhverv, byliv og stationsbyatmosfære. Det er formålet at forny, modernisere og ensrette planlægningen for området og at erstatte ældre utidssvarende lokalplaner med lokalplan 500-80. Der ud over skal det være lettere at etablere og drive virksomhed i området og områdets kulturarvsværdier skal sikres. Dette gøres blandt andet ved at:

 • Koncentrere lokalisering af butikker
 • Muliggøre etablering af nybyggeri i samspil med kulturarvsværdierne
 • Forenkle parkeringsreglerne
 • Muliggøre etablering af en ny busterminal i tilknytning til stationen
 • Sikre kulturarvsværdier og formidle bygningernes historie og byggestile

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 

 1. Lokalplan 500-80 vedtages endeligt med ændringer som fremgår nedenfor og som konsekvensrettet i rettelsesblad til lokalplanen.
  1. Grænsen mellem delområde C 1 og C3 ændres, så området omkring posthuset flyttes til C3 og bebyggelsesprocenten derved hæves til 100 %. § 2.3 og kortbilag 1 og 3 rettes.
  2. § 7.3.4, 7.4.8 og 7.5.2 rettes, så den maksimale facadehøjde i centerområderne ændres fra 7,5 meter til 9 meter.
  3. § 7.4.11 rettes, så den maksimale facadehøjde på bag- og sidehuse i delområde C", C3 og C4 ændres fra 5 meter til 6,2 meter.
  4. Facadezoner fjernes på ejendomme, hvor bebyggelsen ikke orienterer sig mod pågældende vej, samt på matr. 1 ps.
  5. At bebyggelse langs med Vestergade skal placeres med facaden i vejskal på hele vejens strækning.
  6. § 7.3.1 rettes, så bebyggelsesprocenten i delområde C1 ændres fra 60 % til 75 %.
  7. § 8.1.3 og 8.2.3 rettes, så bestemmelser om mål på sprosser og karme i forbindelse med udskiftning af vinduer til termovinduer udgår.
  8. § 5.3 præcisering af, at parkering som udgangspunkt skal udlægges på egen grund.
  9. § 7.4.3 præcisering af, at byrådet kan tillade bebyggelsesprocenten forøget, når der er tale om etablering af hovedhuse på hjørnegrunde.
  10. § 7.4.6 rettes, det præciseres, at forhuse skal være opført før, eller senest samtidig med bag- og sidehuse.
  11. § 7.4.7 rettes, præcisering af, at det kun er på Vestergade og Jernbanegade, der ikke må opføres altaner ud mod vejen.
  12. § 8.1.1, 8.2.1, 8.3.1, 8.5.1 og 8.6.1 præcisering af, at blank mur som hovedregel skal bevares.
  13. § 8.4.1 tilføjelse af at blank mur som hovedregel skal bevares.
  14. § 9.3.5 og 9.3.7 bestemmelser om skiltning præciseres i forhold til opstilling af pylon ved dagligvarebutikker og belysning af skilte.
  15. Ny § 13.3, tilføjelse af, at parkering og udendørs opholdsarealer skal være opført inden ibrugtagning.

 

 1. Tekniske rettelser og præciseringer med betydning for forståelse af lokalplanens redegørelse, kan indarbejdes inden planens offentliggørelse.

 

 1. Lokalplanens redegørelse og kortbilag konsekvensrettes som følge af ovenstående ændringer.

 

 1. At der gives tilladelse til, at pudse facaden på ejendommen beliggende Nygade 19.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. august 2017, pkt. 104:

Anbefales.

 

Torben Reiner Jensen (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 191:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 182. Rammeaftale 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr: 27.06.08-G00-1-16 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Alle Kommunalbestyrelser i Region Sjælland får forelagt nedenstående sagsfremstilling, der er udarbejdet af rammeaftalesekretariatet, til godkendelse af "Rammeaftale for 2018 og 2019 - det specialiserede social- og undervisningsområde". Sagsfremstillingen fremlægges samtidig i Børne- og Familieudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal årligt senest 15. oktober indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomi-styringsdel).

I forbindelse med rammeaftalen for 2017 besluttede KKR Sjælland en ny proces for rammeaftale 2018 med fokus på tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere.

Med rammeaftalen for 2018-19 styrker kommunerne samarbejdet. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har været involveret i en ny proces frem mod rammeaftale 2018-19, og behovet for et endnu tættere samarbejde har været gennemgående i processen. Et tættere, forpligtende samarbejde mellem de 17 kommuner og regionen er derfor en hjørnesten i rammeaftale 2018-19.

Processen har været præget af stort engagement fra deltagerne og mange vigtige drøftelser og forslag, som vil blive anvendt i det videre arbejde, og indgår i bilag til rammeaftalen. I processen er fremkommet ønske om en flerårig aftale. Aftalen foreslås derfor at være to-årig med midtvejsstatus og opfølgning efter 1 år. Det ligger i øvrigt fint i tråd med den netop indgåede økonomiaftale, her lægges nemlig op til en forenkling af rammeaftalekonceptet, herunder at rammeaftalerne gøres flerårige m.v.

Målet med rammeaftale 2018 og 2019 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv, får brug for en social indsats fra en kommune.

Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

Processen har skabt et klart billede af behovet og ønsket om:

– Et styrket og mere forpligtigende samarbejde mellem kommunerne samt en større videndeling

– En større inddragelse af borgerne – i tilbuddene og i forhold til den enkelte indsats

– Et fortsat fokus på styring.

 

Fokusområder

Med afsæt i input fra de 4 temamøder i processen foreslås derfor følgende fokusområder for 2018 og 2019:

1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende

2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper

3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil

4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

5. Vidensdeling om styring

6. Styringsdata og information

7. Stigende behov for støtte.

 

Behov for tilbud

Der skal i udviklingsstrategien indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på og herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem.

Opmærksomhedspunkterne vil blive indtænkt i arbejdet med fokusområderne i 2018 og 2019.

 

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

 

Anbefaling fra KKR Sjælland:

KKR Sjælland har på deres møde den 12. juni 2017 tiltrådt følgende indstilling:

– Tager status på den flerårige strategi til efterretning

– At KORA's benchmarkinganalyser tages til efterretning og videreformidles til kommunerne som grundlag for den lokale styring, at

– Der til oktobermødet i KKR Sjælland fremlægges en sag om, hvilke styringsinformationer på økonomiområdet, der skal satses på, på baggrund af oplysninger om problemer med datakvalitet, og at

– "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given procent takstreduktion ikke anvendes i 2018, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

 

Drøftelser i rammeaftalen

I rammeaftalen indgår en status i forhold til børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 12. juni 2017 og anbefaler rammeaftalen til kommunalbestyrelserne og regionsrådet, idet man peger på, at der bør være opmærksomhed på fortsat styring af området.

Rammeaftalen i år består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår en række bilag særligt til det administrative niveau med bilag 1(i Rammeaftalen) som hovedbilag. Bilag 11 (i Rammeaftalen) er en dokumentation af processen frem mod ny rammeaftale.

 

Lovgrundlag

Lov om social service § 6, almennyttigboligloven § 185b, folkeskoleloven § 47 stk. 3 og lov om specialundervisning til voksne § 6h stk 3.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

 Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at rammeaftale for 2018 og 2019 - det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.Børne- og Familieudvalget, 29. august 2017, pkt. 60:

Anbefales

 

Social- og Sundhedsudvalget, 30. august 2017, pkt. 75:

Anbefales.

 

Inger Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 193:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Godkendt.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 183. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

 

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

 

 

Trafikeringsmodel Lille Syd/Østbanen

Notat fra Region Sjælland af 1. september 2017 vedr. landspolitisk forlig om, at staten overlader betjeningen af den statslige banestrækning mellem Roskilde og Køge til Region Sjælland er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning i Byrådet den 14. september 2017

Inger Andersen (A) orienterede om, at Udsatterådet arrangerer Tour de Faxe.

Finn Hansen (A)orienterede om, at kommunen fremover ikke bruger Næstved Sprog- og integrationscenter.

Dorte Nybjerg (V) orienterede om, at Slots- og Kulturstyrelsen har fremsendt rapport om Østsjællands Museum og at der er ansat en ny direktør.

 

Der blev endvidere orienteret om:

 • Brev fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til Køge kommune vedrørende åbning og ibrugtagning af den nye bane mellem Ringsted og København. Brevet vedhæftes om bilag.
 • Åbent hus på "Seminariet" den 19. september 2017, kl. 17.00 - 20.00.

 

Arne Skovbæk (V) deltog i mødet i stedet for Nellie Bradsted (V).

 184. Vibeengskolen - MGO-plader

Sagsnr: 82.07.00-P20-4-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig185. Udleje og udbud af ejendom

Sagsnr: 82.16.00-Ø54-1-17 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig186. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-53-16 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Torben Reiner Jensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson
Michael Christensen