Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Byrådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 15. december 2016

Byrådet - 15-12-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Byrådet
den 15. december 2016 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
236 Godkendelse af dagsorden
237 Spørgetid
238 Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2016
239 Bevillingsmæssige omplaceringer i 2016
240 Endelig behandling af VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede
241 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede
242 Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede
243 Frigivelse af overførte midler til § 17, stk. 4 udvalg
244 Frigivelse af anlægsmidler til Grøndalsgrunden
245 Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning
246 Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse - Haslev Station
247 Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse, Haslev
248 Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan
249 Frigivelse af anlægsmidler til nye modulvogntogsruter
250 Frigivelse af anlægsmidler til Faxe Ladeplads Havn
251 Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på demensområdet
252 Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særlig indsats i ressourceforløb
253 Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb
254 Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning
255 Ansøgning om anlægsmidler til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo
256 Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019
257 Anlægsregnskab vedrørende forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet
258 Køb af Søndergade 12 A og B samt Vesterled 24, Haslev (Kultunariet og hallen m.v.) - Godkendelse af anlægsregnskab
259 Høringssvar - VVM-redegørelse, Rute 54
260 Møde i KKR Sjælland den 22. november 2016
261 Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S
262 Godkendelse af spildevandsbidrag 2017, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S
263 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2017, Faxe Vandforsyning A/S
264 Budget og husleje for 2017, ældreboliger på Kongsted Ældrecenter
265 Beskæftigelsesplan 2017
266 Indstilling af repræsentanter til Udsatterådet
267 Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon-sag
268 Meddelelser
269 Evt. køb af ejendom
270 Meddelelser

236. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

 

Det blev godkendt, at tillægsdagsorden behandles.

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).237. Spørgetid

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

 Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

 Der blev stillet spørgsmål om

 • Bortskaffelse af affald fra Frøgården
 • Genåbning af Haslev Museum

 

 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 238. Økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2016

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-9-16 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

 

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2016

Finans (bilag 1)

Likviditet
Faxe kommunes 12 mdrs. likviditet er 1. december opgjort til 152 mio. kr. og ligger således 6,7 mio. kr. under niveauet ved sidste opgørelse pr. 1. november.
I samme periode i 2015 faldt 12 mdrs. likviditeten med 0,5 mio. kr.
I forhold til 1. december 2015 er 12 mdrs. likviditeten pr. 1. november 2016 56,8 mio. kr. lavere.

 

Pr. 1. december kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 129,1 mio. kr. Det er et fald på 22 mio. forhold til niveauet ved opgørelsen pr. 1. november.
I samme periode i 2015 faldt 3 mdrs. likviditeten med 7,6 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 78,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 1. december 2015.

 

Faldet i 3 mdrs. likviditeten kan henføres til den ekstraordinære gældafvikling (90 mio. kr.) i september, idet der ikke har været større ekstraordinære indtægter og udgifter der påvirker kassebeholdningen væsentligt i november.

I forhold til niveauet sidste år er det særligt følgende forhold – ud over ovenstående -der har indflydelse:

 • Det samlede forbrug (drifts- og anlægsrammen) pr. ultimo november 2016 er 72,5 mio. højere end pr. ultimo oktober 2015.


12 mdrs. likviditeten udviser fortsat et jævnt faldende niveau, hvilket kan henføres til gældsafviklingens forholdsmæssigt større indvirkning – måned for måned. Denne tendens må forventes at fortsætte de næste 10 måneder.


Drift (bilag 2)


Forbruget pr. ultimo november (løbende priser):

2015: 1.746,2 mio. kr.


2016: 1.792 mio. kr.

 

Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo november under den vejledende gennemsnitlige forbrugsprocent (87,6 % i forhold til 91,7 %). Altså 4,1 procentpoint under. Den tilsvarende periodiske procent for 2015 var 87,7 og i 2014 var den 84,9.

Følgende udvalgsområder har pr. ultimo november en forbrugsprocent, der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende:

Børne- og Familieudvalget
Forbrugsprocenten kan pr. ultimo november opgøres til 95,8 procent svarende til 4,1 procentpoint over den vejledende (ved opgørelsen ultimo oktober lå den 4,5 procentpoint over).
I 2015 var den tilsvarende forbrugsprocent 97,3 og i 2014 92 %.

Til trods for at der er tilført midler fra ”Fripladspuljen” til Center for Børn & Undervisning, har fripladser på daginstitutionsområdet - isoleret set - nu en forbrugsprocent på 100 og der mangler registrering af udgiften for december.
Fripladser konteres under ”Daginstitutioner” nedenfor.

Følgende områder bidrager i særlig grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mere end 3 procentpoint over vejledende):

 • Daginstitutioner (ej integrerede institutioner)
 • Særlige dagtilbud og klubber
 • Opholdssteder m.v. for børn og unge
 • Forebyggende foranstaltninger for børn og unge
 • Plejefamilier


Følgende områder bidrager i mindre grad til en højere forbrugsprocent end den vejledende (mellem 1 og 3 procentpoint over vejledende):

 • PPR

 


Anlæg (bilag 3)

Forbruget pr. ultimo november (løbende priser):

2015: 27,4 mio. kr. Forbrugsprocent: 23,7 *)


2016: 54,2 mio. kr. Forbrugsprocent: 37,9 *)

*): Negativ overført bevilling på Vibeengskolen ikke medregnet i forbrugsprocent.

 

På baggrund af forbrugsprocenten pr. 30. november jf. ovenfor vurderes det usikkert, hvorvidt de samlede rådighedsbeløb i 2016, når at blive anvendt.

 

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2016 på mere end 100.000 kr.


Bilag:

1.      Finans

2.      Drift

3.      Anlæg

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser p.t.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & HR indstiller, at sagen tages til efterretning.

 

Økonomiudvalget, den 7. december 2016, pkt. 239:

 

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 239. Bevillingsmæssige omplaceringer i 2016

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-15 Sagsansvarlig: Annette Neumann Nielsen

Sagsfremstilling

Drift og anlæg

I løbet af 2016 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver politisk godkendelse.

 

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1. Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

 Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift og anlæg i 2016, netto

   

Teknik- og Miljøudvalget, drift

993.300

Uddannelsesudvalget, drift

-175.700

Børne- og Familieudvalget, drift

3.165.900

Erhvervs- og Kulturudvalget, drift

-301.900

Økonomiudvalget, drift

-3.731.500

Social- og Sundhedsudvalget, drift

686.800

Beskæftigelsesudvalget, drift

-900

Økonomiudvalget, anlæg

-636.000

 

Omplaceringerne for 2016 er foretaget og indgår i det korrigerede budget 2016. Omplaceringerne med virkning for budgetårene 2017-2020 er indregnet i vedtaget budget 2017.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg – det vil sige mellem bevillingsniveauerne – men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

   

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

De bevillingsmæssige omplaceringer har ingen udgiftsmæssig virkning.

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg. 

  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 • Teknik- og Miljøudvalget i 2016 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 993.300 kr.
 • Uddannelsesudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 175.700 kr.
 • Børne- og Familieudvalget i 2016 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 3.165.900 kr.
 • Erhvervs- og Kulturudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 301.900 kr.
 • Økonomiudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 3.731.500 kr.
 • Social- og sundhedsudvalget i 2016 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 686.800 kr.
 • Beskæftigelsesudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på 900 kr.
 • Økonomiudvalget i 2016 bevilges en reduktion af deres anlægsbudget på 636.000 kr.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 240:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 240. Endelig behandling af VVM-redegørelse for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.16.06-P19-2-15 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

VVM-redegørelsen (Vurdering af Virkning på Miljøet) for Camp Adventure ved Vester Egede har været fremlagt i offentlig høring i perioden 20. september 2016 til 15. november 2016. VVM-redegørelsen følges af lokalplan 1200-37 Camp Adventure ved Vester Egede og kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013. VVM-redegørelsen omfatter kun den del af planområdet, der er konkret nok til at få udarbejdet en VVM-redegørelse, det vil sige trætoptårn, aktivitetstårn, adgangsvej og parkeringsplads men ikke dyreparkdel.

 

Der er blevet foretaget høring sammen med lokalplanen og kommuneplantillægget, hvor kommunen modtog 16 høringssvar fra borgere, organisationer og andre myndigheder. Alle indsigelser er samlet i den vedhæftede sammenfattende redegørelse og hvidbog. Høringssvarene er langt overvejende imod projektet, og mange udtrykker betænkeligheder i forhold til trafik, landskabelig påvirkning, påvirkning af flora og fauna og områdets rekreative værdi, støv fra adgangsvej, klimapåvirkning, dyrepark og voliere med eksotiske dyr og at projektet bør afvente de fremtidige planer for Rute 54.

 

Som resultat af høringsperioden er der udarbejdet et notat om fugle i området og der er indstillet til følgende større ændringer med relevans for VVM-redegørelsen:

 • Fuglevolieren i udsigtstårnet udgår af projektet.
 • Byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.

 

Disse forhold er uddybet i den sammenfattende redegørelse/hvidbogen, hvor det også fremgår, at Center for Plan & Miljø med nedenstående vilkår i en VVM-tilladelse vurderer, at projektet overholder gældende lovgivning.

 

Vilkårene i VVM-tilladelsen vil i hovedtræk omhandle afværgeforanstaltninger vedrørende:

 • Flagermus
 • Hasselmus
 • Brødebækken og dens brinker
 • §3 erstatningsnatur
 • Anlægsfasen
 • Støv fra adgangsvej
 • Naturplejeplan

 

 

Lovgrundlag

Planloven.

VVM-bekendtgørelsen.

 

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at VVM-redegørelsen for Camp Adventure vedtages endeligt.
 • at VVM-tilladelsen gives med følgende vilkår:

 

A) Anlægget skal i al væsentlighed etableres indenfor de fysiske og miljømæssige rammer, som er angivet for hovedforslaget i VVM-redegørelsen, herunder at adgangen til tårnet gennem skoven sker ved gangbro.

B) Arbejdsarealer og anlægsområder skal reetableres efter brug, herunder genplantning af skovområder.

C) Det skal sikres at der ikke sker spild af jord eller lignende til Brødebækken i forbindelse med anlæg af gangbro.
D) Besøgende skal ledes til Brødebækken ved hjælp af skiltning og der må ikke være passagemuligheder fra gangbro til terræn, ud over hvad der kræves af sikkerhedsmæssige hensyn.
E)At der udlægges køreplader i beskyttet natur i forbindelse med adgangsvej.
F) Etablering af erstatningsnatur som erstatning for det areal med § 3-beskyttet eng, der inddrages til adgangsvej. Arealet med erstatningsnatur skal være af samme naturtype og som minimum udgøre det dobbelte areal, sammenlignet med det inddragede.
G) Potentielle flagermustræer skal udpeges i forbindelse med placering af gangbro, så denne kan placeres udenom træer, hvor der kan være raste- eller ynglested for flagermus. I den forbindelse skal det sikres af en flagermuskyndig, at der er en afstand på mindst 10 meter mellem en hulhed med tilstedeværelse af flagermus og broens eller udsigtstårnets konstruktion.
H) Hvis der er usikkerhed om eventuel raste- eller yngleaktivitet i enkelte træer, må træerne ikke fældes, før det kan ske uden påvirkning af den økologiske funktionalitet.
I) Hvis det bliver nødvendigt at fælde et træ med flagermus i, skal det ske uden væsentlig påvirkning af den økologiske funktionalitet for den enkelte flagermusart. Fx ved i form af udslusning af kolonier i træer, der skal fældes, sikring af fremtidige flagermustræer eller midlertidig opsætning af kunstige opholdssteder.
J) Udsigtstårnet og gangbro skal placeres i samarbejde med en hasselmuskyndig, så der ikke sker en påvirkning af potentielle forekomster af hasselmus.
K) Der skal udarbejdes en naturplejeplan for hele arealet, som Camp Adventure får ansvar for. Naturplejeplanen har til formål at sikre naturværdier i området og beskrive hvilke tiltag.
L)Adgangsvejen må ikke give anledning til støvgener udenfor ejendommen, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse er væsentlige. Adgangsvejen, der kan afgive støv, skal overvandes i tørre perioder umiddelbart før kørsel.
M) Der fastsættes en maksimal hastighed på 30 km/t på adgangsvejen.
N) Diger må ikke påvirkes ved anlæg af gangbro.
O) Tårnene skal fjernes senest et år efter endt brug. Hvis fjernelse ikke er udført efter et år, kan Faxe Kommune lade arbejdet udføre for grundejers regning.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 159:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 267:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 241. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 med miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.02.15-P16-2-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Camp Adventure ønsker at udvide deres aktiviteter med blandt andet et trætårn, et aktivitetstårn, besøgsgård og dyrepark. Derfor er der udarbejdet lokalplan 1200-37, som muliggør et fritidsanlæg, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, parkeringsplads og andre bygninger til dyr, reception, cafeteria, kiosker, toiletter, udstillingsbygninger, overnatning med videre. Lokalplanen fremlægges i særskilt sag.

 

Området er ikke i forvejen udlagt i Faxe Kommuneplan 2013, hvorfor der ikke kan vedtages en lokalplan, før området bliver udlagt til rekreativt område i kommuneplanens rammer for lokalplanlægning. Der er derfor parallelt med lokalplan 1200-37 udarbejdet kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013 med tilhørende miljørapport, som ændrer områdets anvendelse fra åbent land til rekreativt område og tilføjer to punkter i kommuneplanens hovedstruktur. Disse to punkter er:

- at oplevelsesområdet bliver indskrevet under afsnittet om større fritidsanlæg,

- at formuleringen af vejreservationen ved Ny Næstvedvej til opgradering af Rute 54 ændres under "planer for det overordnede vejnet" således, at der nu står, at der "kun efter særlig aftale med vejmyndigheden" kan udlægges arealer til andre formål og gives tilladelse til ny bebyggelse og lignende hvor der tidligere stod, at der ikke kunne udlægges arealer til andre formål i området.

 

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1200-37 og kommuneplantillæg nr. 6 er der i henhold til "lov om miljøvurdering af planer og programmer" udarbejdet en miljørapport for planerne.

 

I forbindelse med planerne og miljørapporten har der været afholdt offentlig høring, blandt andet med et orienteringsmøde om projektet. I høringsperioden har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Politiet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet. De indkomne idéer og forslag er gennemgået i vedhæftede sammenfattende redegørelse med hvidbog og er blevet vurderet i forhold til kommuneplantillægget. Det har ført til, at der indstilles ændringer til kommuneplantillægget, som beskrives enkeltvis i det vedhæftede rettelsesblad. Ændringerne er i hovedtræk:

 • At bebyggelsesprocenten fastsættes til 1 for området i sin helhed, hvor der før kun var fastsat bebyggelsesprocent for byggefelter.
 • At det præciseres, at bebyggelse hovedsagelig skal opføres omkring eksisterende byggeri indenfor byggefelter og i samlede klynger.
 • At det det samlede bruttoetageareal til butikker i henhold til planlovens § 5O maksimalt må udgøre 250 m².

 

Vejdirektoratet har foretaget en supplerende undersøgelse af trafikbelastningen på Ny Næstved vej i høringsperioden. Denne rapport konkluderer at det kan blive nødvendigt at stille krav om forlængelse af venstresvingsbanen evt. suppleret med en signalregulering ved Denderupvej, når det samlede rammeområde er fuldt udbygget med dyreparkdelen og såfremt der ikke er sket en opgradering af rute 54. Vurderingen heraf vil skulle foretages i forbindelse med den senere behandling af en konkret projektansøgning for dyreparkdelen.

 

Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøvurderinger ved realisering af de planlagte forhold ved henholdsvis kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 1200-37.

 

Forrest i Miljørapporten ses et ikke-teknisk resumé, der kort samler op på hele redegørelsen. Hovedkonklusionerne er:  

 • At planerne er i overensstemmelse med statslig og regional planlægning, Turismestrategi 2014 for Faxe Kommune og Masterplan 2020 for Visit Sydsjælland-Møn.
 • At projektet medfører mindre påvirkninger af naturforholdene i projektområdet. I forbindelse med anlæg af ny vejadgang påvirkes en § 3- beskyttet eng direkte. Der etableres erstatningsnatur for det nedlagte areal, og det vurderes, at påvirkningen er af moderat karakter. Herudover bliver projektet udformet således, at naturen herunder Brødebækken ikke forstyrres.
 • At der i dyrepark-delen kun bør udsættes dyr, der ikke ændrer tilstanden af de beskyttede naturtyper, at der ikke gives tilskudsfoder i beskyttet natur, og at belastningen af de beskyttede græsarealer skal være passende for de konkrete arealer. Efterleves det vil det potentielt medføre en positiv påvirkning af naturområdernes værdi. Det forudsættes endvidere, at der ikke må opsættes læskure indenfor de beskyttede naturtyper.
 • At der med et øget besøgstal ved visse lejligheder kunne skabes mindre kødannelser på Denderupvej i et begrænset tidsrum. Som et resultat af et øget besøgstal og trafikmængde vil uheldstætheden statistisk set dog stige. Beregninger viser, at uheldstætheden vil stige med 5-10 %. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der rent faktisk vil ske uheld.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering planer og programmer.

 

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At tillæg nr. 6 til Faxe Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ændringer som fremgår nedenfor og som er konsekvensrettet i teksten, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen. 
 1. At bebyggelsesprocenten fastsættes til 1 for området i sin helhed.
 2. At det præciseres, at bebyggelse hovedsagelig skal opføres omkring eksisterende byggeri indenfor byggefelterne og i samlede klynger.
 3. At det samlede bruttoetageareal til butikker maksimalt må udgøre 250 m². 

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 158:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 266:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 242. Endelig vedtagelse af lokalplan 1200-37 og miljørapport for Camp Adventure ved Vester Egede

Sagsnr: 01.02.05-G01-1-16 Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Camp Adventure har i samarbejde med Gisselfeld Gods, Rambøll og Center for Plan & Miljø udarbejdet lokalplan 1200-37 med tilhørende miljørapport for et rekreativt område med tårnprojekt, dyrepark, besøgsgårde med videre. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 6 til Faxe kommuneplan 2013, som behandles i særskilt sag.

 

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et fritidsanlæg i det åbne land, der rummer et oplevelsesområde med nuværende og kommende rekreative faciliteter såsom trætopbaner, udsigtstårn, aktivitetstårn, svævebane, gangbroer, parkeringsplads, besøgsgårde, dyrepark, publikumsorienterede faciliteter og overnatning i form af sheltere samt ferieboliger i de eksisterende gårde i området. Lokalplanens formål er ligeledes, at bebyggelse og anlæg indpasses under hensyn til det kuperede landskab. Lokalplanen fastlægger ved delområder og byggefelter, hvor ny bebyggelse og anlæg må opføres og hvilke anvendelser, der må finde sted i det enkelte delområde.

 

Der har været afholdt offentlig høring om planerne og været afholdt et orienteringsmøde om projektet. I denne forbindelse har Faxe Kommune modtaget 16 bidrag fra borgere, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Museum Sydøstdanmark, Politiet, Dansk Ornitologisk Forening, Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet. De indkomne idéer, forslag og kommentarer er gennemgået i vedhæftede sammenfattende redegørelse med hvidbog og er blevet vurderet i forhold til lokalplanen. Hovedpunkterne i høringssvarene omhandler overordnet trafik, landskabelig påvirkning og påvirkning af områdets rekreative værdier, påvirkning af flora og fauna, støv fra adgangsvej, modstand mod dyrepark og fuglevoliere, sammenhæng med Rute 54, at planen ikke regulerer tilstrækkeligt samt tilgængelighed, som gennemgås i den sammenfattende redegørelse/hvidbog.

Der er i høringssvar udtrykt bekymring for om hældningen vil blive på 5 % af hensyn til tilgængeligheden til tårnet, som det er forudsat for bygninger i bygningsreglementet.

Samtidig har bygherre oplyst at de ikke vil kunne overholde de 5 % i tårnet. Dette skyldes særligt at den geometriske form der arbejdes med i tårnet er en udfordring, da den forøgede gangbro i tårnet ville betyde at frihøjden mellem ramperne vil blive lavere end de nuværende 2,3 meter. Bygherre henviser også til erfaringer fra udlandet, hvor andre lignende tårne har en hældningsgrad på 6 % uden at dette i praksis har medført større vanskeligheder for kørestolsbrugere.

Gennem projektbearbejdningen har det vist sig, at tårnet konstruktionsmæssigt set ikke bliver en egentlig bygning, men må betragtes, som en forlystelse, hvor bygningsreglementets tilgængeligheds krav som udgangspunkt ikke gælder. Center for Plan & Miljø finder det derfor rimeligt, at lægge den vurdering ind, at der er tale om et privat projekt med en forlystelse, som man ikke benytter til dagligt og som man selv vælger at ville besøge.

Omvendt har Faxe Kommune prioriteret arbejdet med tilgængelighed i sin handicappolitik med tilhørende handlingsplan og anbefaler derfor fortsat bygherre at arbejde videre med en god tilgængelighed på gangbroen i tårnet i forbindelse med den videre projektering og gerne i samråd med Faxe Kommunes handicapråd, således at personer med funktionsnedsættelser og også børnefamilier med klap- eller barnevogne kan anvende udsigtstårnet.

Center for Plan & Miljø har her ud over forhandlet ændringer i lokalplanen med Erhvervsstyrelsen og Vejdirektoratet, som af de overordnede myndigheder forudsættes indarbejdet i lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Det har ført til, at der indstilles ændringer til lokalplanen, som beskrives enkeltvis i det vedhæftede rettelsesblad. De væsentligste af disse er:

 • Byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.
 • Voliere i udsigtstårnet udgår.
 • Det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souvenirs må maksimalt udgøre 250 m² samlet bruttoetageareal.
 • Bebyggelsesmulighederne præciseres i flere af byggefelterne.
 • Der indsættes et supplerende afsnit om sommerhuslovens regler for ferieboliger og hoteldrift.
 • Det præciseres i hvilke tilfælde, Vejdirektoratet skal meddele godkendelse i medfør af vejlovgivningen.
 • Der åbnes mulighed for at adgangsvejen kan asfalteres.
 • Hældningsgraden på gangbroen udgår af lokalplanen.

 

Center for Plan & Miljø skal gøre opmærksom på, at gennemførelsen af projektet forudsætter, at Faxe Kommune meddeler dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af 1.500 m² beskyttet eng, gennembrud af dige til adgangsvejen samt dispensation til placering af dele af projektet indenfor fortidsmindebeskyttelse ved mølledæmningen. Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven kan påklages af ejer og ansøger samt lokale foreninger med særlig interesse i afgørelsen og landsdækkende foreninger, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

 

Endvidere er projektets realisering betinget af Vejdirektoratets tilladelse til etablering af ny vejadgang, da denne er beliggende indenfor 100 meter fra Ny Næstvedvej, der er en statsvej.

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Lov om miljøvurdering planer og programmer.

Økonomi

Planen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 1. At lokalplan 1200-37 vedtages endeligt med de ændringer, som fremgår nedenfor, og som er konsekvensrettet i tekst og kortbilag, som det fremgår af rettelsesblad til lokalplanen.
 2. At hældningsgraden på 5 % i tårndelen udgår af redegørelsen. Ligeledes ændres § 7.13 om gangbroen, således at hældningen på 5 % ikke længere er et krav i lokalplanen.
 3. At byggefeltet for udsigtstårnet flyttes 15 meter længere væk fra Brødebækken.
 4. At voliere i udsigtstårnet udgår.
 5. At det samlede bruttoetageareal til kiosk og salg af souvenirs maksimalt må udgøre 250 m² bruttoetageareal.
 6. At bebyggelsesmulighederne præciseres i flere af byggefelterne.
 7. At der indsættes et supplerende afsnit om sommerhuslovens regler for ferieboliger og hoteldrift.
 8. At det præciseres i hvilke tilfælde Vejdirektoratet skal meddele godkendelse i medfør af vejlovgivningen.
 9. At der åbnes mulighed for at adgangsvejen kan asfalteres.

 

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 160:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 268:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 243. Frigivelse af overførte midler til § 17, stk. 4 udvalg

Sagsnr: 85.00.00-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetoverførselssagen fra 2013 til 2014 blev det besluttet at oprette en overførselspulje, hvor positive budgetoverførsler uden automatisk overførselsadagng blev placeret. Overførslerne er ikke indberettet i det korrigerede budget, men ligger i en reserveret pulje.

 

I overførselssagen fra 2015 til 2016 blev der overført 250.000 kr. til brug for de 2 § 17, stk. 4 udvalg, da der ikke i budgettet er afsat beløb hertil.

 

Politisk & Juridisk sekretariat har ønsker om at få bevilget 145.000 kr. fra puljen til udgifter til de 2 § 17, stk. 4 udvalg således;

 

Udvalget for Vækst og Erhvervsudvikling:

Udgifter til erhvervskonference, mødeafholdelse m.v. = 27.000 kr.

 

Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfund:

Udgifter til diæter, mødeafholdelse m.v. = 30.000 kr.

 

Herudover er der afholdt udgifter til administrativ hjælp (studentermedhjælpere) på ialt 88.000 kr.

 

Udgifter ialt i 2016 på 145.000 kr. som søges frigivet fra overførselspuljen.

 

Da beløbet ikke er indberettet i det korrigerede budget, søges der derfor om en tillægsbevilling til opgaven. Tillægsbevillingen nedskriver samtidig beløbet, der er reserveret under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen.

 

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

En tillægsbevilling på 145.000 kr. vil medføre et øget kassetræk.

Tillægsbevillingen vil endvidere forøge kommunens serviceramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Politisk & Juridisk sekretariat indstiller

 1. at der gives en tillægsbevilling i 2016 til økonomiudvalget på 145.000 kr.,
 2. at det reserverede beløb under Politisk & Juridisk sekretariat i overførselspuljen nedskrives med et tilsvarende beløb, og
 3. at tillægsbevillingen finansieres af kassen.Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 241:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 244. Frigivelse af anlægsmidler til Grøndalsgrunden

Sagsnr: 01.02.17-P20-1-16 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev. Grunden rummer et stort potentiale for fremtidig byudvikling centralt placeret i Haslev, og for at blive et samlingspunkt for fælles rekreative muligheder i bydelen. De midlertidige aktiviteter skal etableres i samarbejde med naboer, klubber og foreninger, og på den måde understøtte grundens videre udvikling.

 

Anslået anlægsudgift 250.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudget 2017.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 250.000 kr. til midlertidige aktiviteter på Grøndalsgrunden i Haslev.Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 167:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 242:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 245. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 500.000 kr. til byggemodning.

 

I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i ’18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv.

 

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byggemodning.

 Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 158:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 243:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 246. Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse - Haslev Station

Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 500.000 kr. til trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev Station. Disse søges nu frigivet.

 

De afsatte midler anvendes til forundersøgelse og projektudvikling, og første fase er projektudarbejdelse og ansøgning om puljemidler fra Trafikstyrelsen. Der er afsat yderligere 10,2 millioner kr. til udførelse i overslagsårene.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forundersøgelse og projektudarbejdelse for området omkring Haslev Station.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 155:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 244:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 247. Frigivelse af anlægsmidler til områdefornyelse, Haslev

Sagsnr: 01.00.05-P20-2-15 Sagsansvarlig: Milena Mille Rudez

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 2.200.000 kr. til områdefornyelsen i Haslev. En 1/3- del af beløbet refunderes af Staten . I 2017 gennemføres der tre større anlægsprojekter i bymidten med det mål at styrke bylivet og understøtte handelsgaden. 

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven.

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (udgiftsbevilling) til områdefornyelse i Haslev, og
 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet.

 Erhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 168:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 245:

Økonomiudvalget anbefaler

 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 3.148.000 kr. (udgiftsbevilling) til områdefornyelsen i Haslev, og
 • at der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.043.000 kr. (indtægtsbevilling) til modtagelse af refusion fra ministeriet

i overensstemmelse med de beløb, der er afsat i anlægsbudgettet for 2017.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 248. Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 1.200.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet udføres i henhold til de tiltag, som er udpeget i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 - 2020.

Der gennemføres revision af trafikhandlingsplanen hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. Trafiksikkerhedsplanen 2017 - 2020 blev vedtaget i september 2016 og indeholder en liste over udpegede trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i de udpegede tiltag fremlægges der primo 2017 en anlægsplan omfattende de konkrete tiltag, som prioriteres i pågældende budgetår.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser da midlerne er afsat på anlægsbudget 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til trafikhandlingsplanen.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 157:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 246:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 249. Frigivelse af anlægsmidler til nye modulvogntogsruter

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 2.500.000 kr. til udvidelse af eksisterende modulvogntogsrute fra Faxe til industri og virksomheder i kommunens nordøstlige del samt til etablering af ny rute fra motorvejstilslutning nr. 35 ved Høsten til Dalby. Etableringen af omtalte modulvogntogsruter omfatter ændringer og tilpasninger af eksisterende vejinfrastruktur.

 

Formålet er at tilgodese transportbehovet for kommunens eksisterende industri og virksomheder og dermed fastholde et højt serviceniveau. Formålet er endvidere at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv kommune for ny industri og nye virksomheder med lignende transportbehov og samtidig tilbyde gode og trafiksikre løsninger, som tager hensyn til de bløde trafikanter.

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der midlerne er afsat anlægsbudget 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til nye modulvogntogsruter.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 156:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 247:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 250. Frigivelse af anlægsmidler til Faxe Ladeplads Havn

Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. som tilskud til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen

 

Midlerne er afsat til at renovere brandvejen således, at den er mere brugervenlig – også for kørestolsbrugere. Lystbådehavnen er et aktiv i udviklingen at Faxe Ladeplads i forlængelse af kommunens bosætningsstrategi både for den lokale befolkning og turismeudviklingen.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på anlægsbudget 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 159:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 248:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 251. Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på demensområdet

Sagsnr: 00.30.08-A00-1-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet til 2017 afsat 2,5 millioner kr. til anlægsinvesteringer på demensområdet.

 

Der er på landsplan et stort fokus på demensområdet, og den demografiske udvikling forventes at stige med demente borgere. Faxe Kommune ønsker at sætte fokus på demensområdet, og med en anlægsramme på 2,5 millioner kr. sikres og udbygges rammerne for demente borgere, således demensvenligheden øges.

 

Demente borgere har i høj grad udfordringer i boligmiljøer målrettet somatiske borgere. Grøndalshusene vil blive omdrejningspunkt i etablering af en demenslandsby i Faxe Kommune. Demenslandsbyen bliver hermed et specialindrettet plejemiljø målrettet demente.

 

Den videre planlægning og projektering forventes forelagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet i februar 2017.

 

Demenslandsbyens formål er at skabe et plejecenter, der imødekommer beboere med demens. Dette gøres ved at skabe egnede rammer for beboere med demens i svær grad, hvor aktiviteter med beboerne, pårørende, frivillige og personale kan ske i trygge rammer og med et stærkt fagligt miljø omkring plejen af demente og deres livssituation.

I efteråret 2016 har Center for Sundhed & Pleje arbejdet på at færdiggøre planen for demenslandsbyen i samarbejde med Center for Ejendomme og et eksternt arkitektfirma. Den endelige plan forventes at være færdig i starten af 2017.

Planen indeholder en beskrivelse af de nye tiltag der skal skabe rammerne for den nye demenslandsby herunder:

 • Etablering af et nyt demensdags- og aktivitetscenter.
 • Et udvidet grønt areal med flisebelagt og handicapvenligt stisystem, der kan lede borgerne rundt på området. Der vil langs stien være en række sanseindtryk fra bybilledet (busstoppesteder, vejskilte, blomsterkasser mv.)
 • Indhegning af Grøndalshusenes 11.124 m2 grund inklusiv en port med adgang til området.
 • Etablering af et torvemiljø. Torvet skal fungere som samlingspunkt for alle husene. Torvet bliver et åbent og venligt areal, der inddrager elementer fra det byrum, som beboerne vil kunne genkende.
 • Etablering af en aktivitetspavillion på det nye torv, der kan anvendes som iskiosk, café, æbleskivebod mv. og dermed understøtte et aktivt udemiljø.

 

For at ovenstående kan realiseres hurtigst muligt, ønskes frigivelse af anlægsmidler.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er indarbejdet i Faxe Kommunes anlægsbudget for 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2017 og at rådighedsbeløbet på 2,5 millioner kr. frigives.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 104:

Anbefales.Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 249:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 252. Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særlig indsats i ressourceforløb

Sagsnr: 15.04.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

 

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen om en særlig indsats for mere virksomhedsrettet indsats i ressourceforløb. Tilsagnsbrevet er vedlagt som bilag.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har givet tilskud på i alt 270.000 kr. under forudsætning af, at Jobcenter Faxe øger antallet af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet indsats med 32 ekstra personer i ressourceforløb i virksomhedsrettet tilbud ud over det i budget for 2016 angivne antal personer i ressourceforløb i virksomhedsrettede tilbud i december 2016. Det svarer til, at der i december 2016 skal være mindst 52 ressourceforløbspersoner i virksomhedsrettet indsats. Tilskuddet udbetales bagudrettet på baggrund af regnskab og udbetalingsblanket.

 

 

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2016

2017

Ialt

Brutto udgift

135.000

135.000

270.000

Brutto indtægt

 

270.000

270.000

Netto

135.000

135.000

0

 

Midlerne anvendes til at koble en virksomhedskonsulent på ressourceforløbsteamet i projektperioden som løber fra 1. oktober 2016 til 31. marts 2017. Projektet er tilpasset det tilsagn der er givet således, at Faxe Kommune ingen egenfinansiering har.

 

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2016 på 135.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 270.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 

- der gives en udgiftsbevilling på 135.000 kr. i 2016

- der gives en indtægtsbevilling på 270.000 kr. i 2017

- der gives en udgiftsbevilling på 135.000 kr. i 2017

- bevillingen i 2016 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2017 tilgår kassen

 Beskæftigelsesudvalget, 31. oktober 2016, pkt. 73:

AnbefaletØkonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 250:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 253. Bevilling til projekt med ekstern finansiering - Særligt tilrettelagt virksomhedsforløb

Sagsnr: 15.00.26-P20-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3. skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen, hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn om tilskud fra puljen Særlige indsatser (§ 17.49.20.10) på 1.592.500 kr. til projekt Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV). Projektperioden løber fra 1.11.2016 til og med 31.12.2018. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er d. 31.3.2019, det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Midlerne tilføres Økonomiudvalgets ramme som serviceudgifter på konto 6.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

 

2017

2018

2019

Total

Brutto udgift

  808.250

 808.250

 

1.616.500 

Brutto indtægt

- 612.500

- 367.500

- 612.500

1.592.500

Netto

  195.750

 440.750

 - 612.500

24.000

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2017 på 195.750 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 440.750 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 612.500 kr.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

- der gives en udgiftsbevilling på 808.250,00 kr. samt en indtægtsbevilling på 612.500 kr. i 2017

- der gives en udgiftsbevilling på 808.250,00 kr. samt en indtægtsbevilling på 367.500 kr. i 2018

- der gives en indtægtsbevilling på 612.500 kr. i 2019

- bevillingen i 2017 og 2018 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassenBeskæftigelsesudvalget, 28. november 2016, pkt. 78:

Anbefalet

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 251:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 254. Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Sagsnr: 29.21.00-A00-58-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes træningsafdeling har ansøgt, og fået tilsagn, om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Puljen fordeles og løber over 3 år, fra 2016 til 2019. Bevillingen udgør samlet 589.987 kr.

 

Faxe Kommune har modtaget tilsagnet fra Ministeriet den 4. november 2016.

 

Som følge af den sene udmøntning af projektmidlerne i 2016, er Faxe Kommune tilskrevet, at Ministeriet allerede på nuværende tidspunkt giver kommunen mulighed for at overføre uforbrugte midler i 2016 til de følgende år. Den samlede bevilling skal være anvendt senest udgangen af 2018.

 

Der er ansøgt om, og bevilget, til følgende formål:

 

2016

 • Uddannelse af terapeuter inden for kinesiotape. Kinesiotape medvirker til smertereducerende oplevelse for borgerne, 35.000 kr.
 • Investering i apparater til brug for laserbehandling, som også udføres som smertelindrende behandling, 54.134 kr.
 • Investering i nye kondicykler, 33.225 kr.
 • Investering i nustep-træningsmaskiner, 90.000 kr.
 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 19.658 kr.

 

2017

 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 178.985 kr.

 

2018

 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 178.985 kr.

 

Alle ovenstående punkter, som er specificeret i ansøgningen og efterfølgende bevilget fra Ministeriet, vil medvirke til nedbringelse af ventetid på genoptræning, samt bidrage til øget kvalitet i træningsafdelingens tilbud.

 

Som udgangspunkt overholder Faxe Kommune sundhedsaftalens anbefalinger, som er syv dages ventetid, men ønsker via dette projekt at nedbringe ventetiden yderligere.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet. Udgifter og indtægter er periodiseret ligeligt indenfor hvert finansår.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 1. Der gives en indtægtsbevilling til puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til nedbringelse af ventetider til genoptræning i årene:
 • 2016 på 232.017 kr.
 • 2017 på 178.985 kr.
 • 2018 på 178.985 kr.

 

2. Der gives en udgiftsbevilling, svarende til puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, til nedbringelse af ventetider til genoptræning i årene:

 • 2016 på 232.017 kr.
 • 2017 på 178.985 kr.
 • 2018 på 178.985 kr.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 105:

Anbefales.Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 252:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 255. Ansøgning om anlægsmidler til etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo

Sagsnr: 28.06.00-P00-1-16 Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Som følge af den positive stigning i antallet af 0-2 årige børn i Faxe Kommune har der været behov for, at etablere flere vuggestuepladser i Haslev by. 

Den 30. august 2016 blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for tre modeller til etablering af flere vuggestuepladser i Haslev by.  Det blev besluttet at etablere flere vuggestuepladser i Lillebo. Denne beslutning blev efterfølgende godkendt i Byrådet den 15. september 2016. 

De faglige og pædagogiske begrundelser for etablering af 12 vuggestuepladser i Lillebo er, at institutionen allerede har én vuggestuegruppe, og dermed har de fornødne erfaringer og kompetencer med børn i alderen 0 – 2 år samt fysiske rammer til denne børnegruppe herunder legeplads.  

I forbindelse med udvidelse af antallet af vuggestuepladser, er der behov for udvidelse af liggehalskapacitet og ombygning af eksisterende badeværelseforhold jf. bilag 1. 

 

Liggehal                                                                        kr. 70.000,-

Ombygning af eksisterende badeværelsesforhold        kr. 61.000,-

Projektering og byggetilladelse                                     kr. 29.000,-

I alt eksklusiv moms:                                                       kr. 160.000,-

Hverken Center for Børn & Undervisning eller Center for Ejendomme har de økonomiske midler til at håndtere udgiften i forbindelse med udvidelsen. 

 

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Projektet indgår ikke i budgetvedtagelsen for 2016 – 2019. 

Der vurderes derfor at være følgende økonomiske konsekvenser:
Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning forøges med 160.000 kr. i 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 • at Center for Børn & Undervisning under Børne- og Familieudvalget gives en anlægsbevilling i 2016 på 160.000 kr. til etablering af  vuggestuepladser i Lillebo
 • at det tilsvarende rådighedsbeløb frigives
 • at bevillingen finansieres via kassebeholdningen i 2016 Børne- og Familieudvalget, 29. november 2016, pkt. 106:

Anbefales

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 253:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 256. Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019

Sagsnr: 00.15.00-A21-7-16 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2016 – 2019 beskriver, at drift og vedligehold af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

 

Denne sag udmønter budgetforliget og omplacerer det bygningsmæssige ansvar for en række bygninger, inkl. økonomi til Teknik- og Miljøudvalget, med administrativ placering i Center for Ejendomme.

 

Der er tale om bygninger, der frem til nu har været placeret under henholdsvis Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomiopgørelserne er udarbejdet i samarbejde mellem de implicerede centre samt økonomiafdelingen og er bilagt sagen.

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt, der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med sagen. Der er tale om omplacering af økonomi fra Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beløb

Udvalg

                449.602

Beskæftigelsesudvalget

             1.647.193

Erhvervs- og Kulturudvalget

723.042

Udgifter, Social- og Sundhedsudvalget

-13.274.261

Indtægter, Social- og Sundhedsudvalget

          -10.454.423

Overgår til Teknik- og Miljøudvalget

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. Det bygningsmæssige ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget fra de respektive udvalg og administrativt til Center for Ejendomme fra de respektive centre og at:
 2. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på -12.551.219 kr. fra 2017 og frem.
 3. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.
 4. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Erhvervs- og kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 1.647.193 kr. fra 2017 og frem.

 

Beskæftigelsesudvalget, den 28. november 2016, pkt. 79:

Anbefaler punkt 3: Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget, den 28. november 2016, pkt. 166:
Punkt 4 anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 

Social- og Sundhedsudvalget, den 30. november 2016, pkt. 106:

1. Anbefales.

2. Anbefales.


Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 160:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 254:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 257. Anlægsregnskab vedrørende forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet

Sagsnr: 00.01.00-S00-5-13 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet - Godkendelse af anlægsregnskab

 

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

- Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.

- Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

- Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Forbedring af legepladser på dagtilbudsområdet”.
Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

2.780.000

0

2.780.000

Forbrug

2.770.436

0

2.770.436

Difference

 9.564

0

9.564 

 

Regulering af beløb ved budgetoverførsel 436 kr.

 

Samlet set er der derfor et samlet mindreforbrug på 10.000 kr.

 

Projektet er gennemført som oprindeligt projekteret og afvigelsen mellem udgifter og bevilling ligger indenfor den forudseelige usikkerhedsmargen.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015 og differencen mellem forbrug og bevilling er udlignet ved ”Overførselssagen fra 2015 til 2016” godkendt af Byrådet 19. maj 2016.
 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.Børne- og Familieudvalget, 29. november 2016, pkt. 108:

Anbefales, idet det bemærkes, at mindreforbruget på kr. 10.000 tilføres kassebeholdningen.

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 255:

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 258. Køb af Søndergade 12 A og B samt Vesterled 24, Haslev (Kultunariet og hallen m.v.) - Godkendelse af anlægsregnskab

Sagsnr: 82.01.00-P20-2-13 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 ·      Bruttoudgift udgør 2 mio. kr. eller mere

·      Regnskab afviger med mere end +/- 30% fra bevillingen

·      Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ” Kulturhus Haslev”.

 

Faxe Kommune erhvervede i 2014 Kultunariet, Pavillionen og Sportshallen Vesterled (tidl. Haslev Seminarium) fra University College Sjælland til en samlet sum på 6 mio. kr. Købet er finansieret med 2 mio. kr. fra Områdefornyelsen og 4 mio. kr. fra nærværende projekt.

Bevillingen på 4,2 mio. kr. har været anvendt til delfinansiering for købet af bygningerne, udmatrikulering og sagsomkostninger i forbindelse med købet.

 

Regnskabets hovedtalt kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag): 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

4.199.660

0

4.199.660

Forbrug

4.101.929

0

4.101.929

Difference

97.731

0

97.731

 

Lovgrundlag

Styrelsesloven

Økonomi

Kommunens anlægsramme og det budgetterede træk på kommunens kassebeholdning reduceres med 97.731 kr. i 2016.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 

 • at regnskabet godkendes
 • at Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice tildeles en anlægsbevilling på -97.731 kr.
 • at mindreforbruget på 97.731 kr. tilføres kassebeholdningenErhvervs- og Kulturudvalget, 28. november 2016, pkt. 169:

Anbefales.

 

Jonas Kristinsson (V) deltog på mødet i stedet for Steen Klintø Gunnarson (V).

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 256:

Anbefales.

 

Camilla Meyer deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 259. Høringssvar - VVM-redegørelse, Rute 54

Sagsnr: 01.16.06-G01-1-16 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i november 2016 udsendt VVM-redegørelse til offentlig høring. Fristen for høringssvar er fastsat til 20. januar 2017.

 

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar. Der er særligt lagt vægt på:

 

 • At linjeføring A, som er den mest samfundsøkonomisk rentable, vælges.
 • At den nye motorvej tager sit udspring ved afkørsel 37 og Rønnede by, samt tager sin indledningsvise afslutning ved fordelerringen ved den nordlige omfartsvej i Næstved.
 • At tilslutningen til sydmotorvejen etableres som en højhastighedstilslutning både i nord- og sydgående retning.

 

Lovgrundlag

Planloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at forslaget til høringssvar godkendes.Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 260:

Revideret forslag til høringssvar blev udleveret og vedhæftes som bilag til referatet.

 

Det reviderede forslag til høringssvar anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Marianne Albertsen (Ø) kan ikke godkende.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 260. Møde i KKR Sjælland den 22. november 2016

Sagsnr: 00.17.15-I04-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

Orientering fra møde i KKR Sjælland den 22. november 2016.

 

Referat og bilag fra mødet er vedhæftet.

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Borgmesteren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 261. Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-1-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte betalingsbetingelser til godkendelse i kommunen.

 

I forhold til de nuværende betalingsbetingelser er betalingsbetingelserne ændret vedrørende særbidrag og vejbidrag. Baggrunden herfor er nye bestemmelser om særbidrag for særligt forurenet spildevand, og at vejbidraget for kommunale veje og private fællesveje ændres fra 5 % til 4 %. Der henvises til betalingsbetingelsernes afsnit 4.4 og 5.2.

 

Kommunen har bemyndigelse til at godkende eller afvise betalingsvedtægten.

 

Center for Plan & Miljø finder, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen, blandt andet Betalingsloven, Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og tilhørende bekendtgørelser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At den af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S udarbejdede betalingsvedtægt godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 152:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 261:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt. 

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 262. Godkendelse af spildevandsbidrag 2017, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-2-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2017 til godkendelse i kommunen.

 

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

 

Bidrag for rensning

 

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 11,95 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 3,0 % i forhold til 2016.

 

Bidrag for transport

 

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 21,09 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 2,8 % i forhold til 2016. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 473 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 1,9 % i forhold til 2016.

 

Samlet bidrag

 

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 33,04 kr. pr. m³; svarende til en stigning på 2,9 % (0,93 kr. pr. m³) i forhold til 2016.

 

Trappemodel

 

Det variable bidrag fastsættes i tre trin afhængig af vandforbruget:

 

Trappemodel

Trin 1

til og med 500 m³

Trin 2

501-20.000 m³

Trin 3

over 20.000 m³

Rensebidrag

 11,95 kr.

10,04 kr. 

 6,21 kr.

Transportbidrag

 21,09 kr.

17,72 kr. 

10,97 kr. 

 

Baggrund for trappemodel

 

De variable spildevandsbidrag skal fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

 

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

 

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

 

Administrationens vurdering

 

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

 

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2017 godkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2017 godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 153:

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod, idet han mener, at den fremlagte stigning i tillæg til sidste års store forhøjelse er for høj.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 262:

Anbefales.

 

Bente Abrahamsen (O) stemte imod, idet hun mener, at den fremtidige stigning i tillæg til sidste års store forhøjelse er for høj.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) og John Henrik Petersen (O) kan ikke godkende, idet de mener, at den fremlagte stigning i tillæg til sidste års store forhøjelse er for høj.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 263. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2017, Faxe Vandforsyning A/S

Sagsnr: 13.02.03-P19-2-16 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlæg- og driftsbidrag for 2017 til godkendelse i kommunen.

 

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

 

Tilslutningsbidraget fastsættes til 27.152 kr., hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 3,2 %. Vandafgiften fastsættes til 10,76 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 6,0 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 108 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 1,9 %.

 

Administrationens vurdering

 

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2017 godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 30. november 2016, pkt. 154:

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 263:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 264. Budget og husleje for 2017, ældreboliger på Kongsted Ældrecenter

Sagsnr: 03.11.01-A00-1-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer en række almene ældre- og plejeboliger beliggende i Haslev, Kongsted og Dalby. Ældre- og plejeboligerne er opdelt i afdelinger, med egen beboerbestyrelse og eget budget, regnskab og huslejefastsættelse.

 

Boligkontoret Danmark administrerer boligafdelingerne, og varetager deraf afledte opgaver som udlejningsadministration, huslejeopkrævninger samt udarbejdelse af budgetter og regnskaber for boligafdelingerne.

 

Boligkontoret Danmark fremlægger budgetter og huslejestørrelser for det kommende år, på beboerbestyrelsesmøder i de enkelte afdelinger. Det er beboerbestyrelserne der har myndighed til at godkende de fremlagte budgetter og at komme med ændringsforslag til det forelagte.

 

Såfremt afdelingen ikke har godkendt budgettet for det kommende år, skal budgettet forelægges Kommunalbestyrelsen til dennes godkendelse.

 

Ved fremlæggelse af budgetterne til godkendelse, har det ikke været muligt at få godkendt budgettet for 2017 vedr. afdeling 20, Kongsted Ældrecenter. Der var ingen beboere mødt op til det indkaldte afdelingsmøde den 26. september 2016 og afdelingsmødet kunne derfor ikke gennemføres.

 

For afdeling 20, Kongsted Ældrecenter, er der til budget 2017 varslet en huslejestigning, svarende til 3,05%. Stigningen skyldes hovedsageligt indhentning af tidligere års underskud med 50.000 kr.; hertil almindelig prisstigninger. Den samlede ændring i huslejen fra 2016 til 2017 for afdelingen udgør 53.515 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det udarbejdede budget 2017, for afdeling 20, Kongsted Ældrecenter, godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 99:

Anbefales.Økonomiudvalget, 7. december 2016, pkt. 265:

Anbefales.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 265. Beskæftigelsesplan 2017

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-16 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger forslag til Beskæftigelsesplan 2017 nedenfor. Beskæftigelsesplanen inkl. handleplan er også vedlagt som bilag.

 

Beskæftigelsesplanen er opbygget omkring temaerne

 

 • Rekruttering
 • Uddannelse og opkvalificering
 • Helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

 

Sådan vil vi arbejde med beskæftigelsesindsatsen i 2017

 • Faxe Kommunes planstrategi: ”Dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem – sammen udvikler vi sundhed, uddannelse, erhverv og bosætning” sætter sammen med Faxe Kommunes Erhvervsstrategi den overordnede ramme for arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2017
 • Vi ser beskæftigelsesindsatsen som en naturlig del af en helhedsorienteret plan for borgeren
 • Vi samarbejder aktivt med det lokale erhvervsliv, a-kasser, uddannelsesinstitutioner og det øvrige civilsamfund
 • Vi løfter beskæftigelsesindsatsen udover kommunegrænsen og indgår i tværkommunale samarbejder, sådan at vi i fællesskab kan imødegå udfordringerne på beskæftigelsesområdet

 

Målsætning, indsats og indikatorer

 

1.   Virksomhederne skal understøttes i at opnå den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Vi har fokus på opkvalificering og omskoling med udgangspunkt i virksomhedernes behov
 • Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv gennem netværk og partnerskabsaftaler
 • Vi er jævnligt i kontakt med virksomhederne i kommunen med henblik på at være behjælpelig med deres eventuelle rekrutteringsbehov

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • 25 borgere skal ultimo 2017 have gennemført et opkvalificerings- eller omskolingsforløb inden for Bygge og Anlæg
 • I 2017 vil der være fokus på jobåbninger i mindre virksomheder. Jobcentret opsøger i løbet af 2017 500 virksomheder, hvoraf 50 pct. har 5 ansatte eller derunder
 • Ultimo 2017 er der foretaget mindst 400 rekrutteringer
 • 85 pct. af virksomhederne, der samarbejder med Faxe Kommune, er tilfredse med den service, de modtager fra Jobcentret
 • Mindst 200 virksomheder har i løbet af 2017 mindst en ledig eller sygemeldt i praktik eller løntilskud. Mindst 100 af pladserne vil være i virksomheder med 5 ansatte eller derunder

 

2.   Flere unge skal have en uddannelse

 

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Vi arbejder målrettet med at understøtte de unges motivation for at gå i gang med og gennemføre en ungdomsuddannelse, med sigte på at den nationale målsætning om at mindst 95 pct. af alle i en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, også er gældende for Faxe Kommune
 • Vi vil samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv for at løfte opgaven
 • Vi arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i den enkelte unges behov

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • Andelen af ledige unge, som påbegynder en uddannelse skal stige til 15 pct. i august 2018, i august 2015 var andelen 10,1 pct.
 • Andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, skal stige til mindst 80 pct. i 2020. I 2013 var niveauet på 74,1 pct.

 

3.   Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejdsmarkedet

  

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Vi understøtter en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i den enkeltes potentiale
 • Vi styrker den virksomhedsrettede indsats overfor borgere på kanten af arbejdsmarkedet
 • Udsatte unge skal støttes i at komme i gang med et fritidsjob
 • Vi understøtter virksomhederne i at rumme udsatte borgere

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • Andelen af langtidsforsørgede med virksomhedsrettet tilbud i de seneste 6 måneder skal stige fra 35,4 pct. i december 2015 til 50 pct. ultimo 2017
 • 3 borgere tilkendt ressourceforløb kommer i ordinær beskæftigelse ultimo 2017
 • Minimum 50 pct. ledige i jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er i virksomhedspraktik eller løntilskud ultimo 2017
 • Andelen af borgere som rammes af 225 reglen skal følges tæt

 

4.   Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  

Indsats: Eksempler på hvordan vi vil arbejde

 • Styrke samarbejdet med lokale virksomheder
 • Inddrage lokalt foreningsliv i indsatsen for målgruppen
 • Understøtte effektiv integration ved at samtænke sprogundervisning og praktikker

 

Indikatorer: Det måler vi på

 • Ultimo 2017 er andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse steget med 20 pct.
 • Ultimo 2017 er der 30 igangværende IGU forløb
 • Ultimo 2017 er der etableret 50 ekstra pladser på virksomhedscentre i Faxe Kommune
 • I løbet af 2017 igangsættes et pilotprojekt med det formål at afklare flygtninges kvalifikationer inden ankomst til kommunen. Målsætningen er, at 50 pct. af de visiterede kvoteflygtninge kompetenceafklares, inden de ankommer til kommunen inden udgangen af 2017

 

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesplanen 2017 godkendes.Beskæftigelsesudvalget, 28. november 2016, pkt. 76:

Anbefalet

 

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale indstillingen med følgende bemærkning: Flygtninge skal ikke integreres.

 

Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

Steen Klintø Gunnarson (V) deltog ikke i behandlingen af punktet. Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Godkendt.

Eli Jacobi Nielsen (O) og John Henrik Petersen (O) kan ikke godkende indstillingen med følgende bemærkning: Flygtninge skal ikke integreres.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 266. Indstilling af repræsentanter til Udsatterådet

Sagsnr: 27.15.00-A21-2-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt Udsatterådet og dets vedtægter til mødet den 13. oktober 2016.

 

Der er blevet udpeget en række organisationer, som er relevante for de målgrupper, Udsatterådet skal omfatte, til at indstille kandidater til Udsatterådet.

 

Der er lagt vægt på, at der, så vidt det er muligt, gerne må være tale om personer, som selv er, eller har været, omfattet af målgrupperne. Det har ikke været muligt for alle at udpege personer, der matcher dette ønske, men for de fleste er det opfyldt. For en enkel indstillende organisation, Frøgården/de almene boligområder, er der ikke foretaget en indstilling. De to personligt udpegede pladser indstilles af Udsatterådet, når det er konstitueret.

 

Disse repræsentanter udpeges endeligt af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Herudover er der én plads, som indstilles af Social- og Sundhedsudvalget, til udpegning til Byrådet.

 

Følgende er oversigten over de indstillede personer:

Udpeget af Faxe Kommune

Opsøgende medarbejder

Jørgen Olsen

Udpeget af Byrådet

Politiker

Indstilles af SSU

Indstillet af
værestederne

Rosenhøj

Jens Røi

Perlen

Claus Cubbin

Café Paraplyen

Klaus Duelund

Indstillet af organisationerne

Ensomme, økonomisk udsatte mm. (Røde Kors)

Jane Hansen

Hjemløse (SAND)

Henning Söder

Sindslidende (LAP/SIND)

Preben Lund

Indstillet af almene boliger

Boligorganisationer

Vakant

Personligt indstillet

Uorganiseret

Indstilles af det konstituerede Udsatteråd

Uorganiseret

Indstilles af det konstituerede Udsatteråd

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Medlemmet udpeget af Byrådet afgøres af Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 1. Social- og Sundhedsudvalget indstiller et medlem til Udsatterådet i deres midte, at
 2. kompetencen til at udpege et medlem til Udsatterådet fra Social-og Sundhedsusvalgets midte fremover delegeres til Social- og Sundhedsusvalget, og at
 3. de øvrige indstillede kandidater til Udsatterådet godkendes.Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 98:

1. Social- og Sundhedsudvalget indstiller Inger Andersen.

2. Anbefales.

3. Godkendt.

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Pkt. 1: Social- og Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Pkt. 2: Godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 267. Sag fremsendt af René Tuekær, Borgerlisten (L) om mulighed for kompensation af borgeres advokatudgifter i Pylon-sag

Sagsnr: 00.07.00-G01-3-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen

Sagsfremstilling

På vegne af Borgerlisten (L) ønsker René Tuekær en sag på næste ordinære Økonomiudvalgsmøde den 17. august 2016.

 

Borgerlisten vil have undersøgt muligheden for økonomisk kompensation af borgernes udgifter til advokat i Pylon sagen i Rønnede. Borgerlisten ønsker, at det fremgår via sagsfremstillingen og/eller bilag til sagen, hvilke muligheder der er for økonomisk kompensation eller ej til borgerne i dækning af regning til advokatsalær. Det ønskes præciseret, hvordan følgende skal forstås eller tolkes: ..”med mindre der er særlig hjemmel til at dække udgifterne”.

 

Dette citat er taget fra borgmesterens besvarelse på læserbrev bragt i Dagbladets trykte avis den. 14. juli 2016. Afslutningen på samme læserindlæg gør, at Borgerlisten ønsker sagen belyst.

 

Borgerlisten ønsker sagen som selvstændigt punkt på ØK dagsordenen.

 

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Sagen forelægges uden administrativ indstilling.Økonomiudvalget, 17. august 2016, pkt. 143:

De juridiske vurderinger af sagen vedhæftes som bilag til dagsordenspunktet.

René Tuekær (L) ønsker sagen løftet til byrådet.

Økonomiudvalget anbefaler, at der udarbejdes et brev til Tilsynet om afklaring af de principielle forhold i sagen om lovhjemlen til at betale for privates brug af advokater og lignende.Byrådet, 25. august 2016, pkt. 139:

Borgerlisten (L) foreslår at borgmester og direktion indleder en konstruktiv dialog med beboer-rep. fra Nabo-gruppen, for at afprøve om man kan aftale en passende kompensation for beboernes udgifter til advokatbistand.

For forslaget stemte 8 (Borgerlisten (3), Dansk Folkeparti (3), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod stemte 16.

Forslaget nedstemt.

 

For Økonomiudvalgets indstilling stemte 23.

Imod stemte 1 (Martin Hillerup (L)).

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Torben Reiner Jensen (L) deltog ikke i mødet.
Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Steen Andersen (A).

 

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 31. august 2015:

På baggrund af byrådets beslutning er der udarbejdet forslag til brev til Tilsynet.

Forslaget er vedhæftet som bilag.

 

 
Økonomiudvalget, 7. september 2016, pkt. 175:

Forslag til brev til Tilsynet anbefales.Byrådet, 15. september 2016, pkt. 171:

Borgerlisten ønsker belyst om Faxe Kommune har handlet ansvarspådragende og dermed risikerer at blive dømt erstatningsansvarlig hvis borgerne indbringer kommunen for domstolen. 
Borgerlisten gør opmærksom på, at det er en skærpende omstændighed at Faxe Kommune tidligere og i samme geografiske område har fået afvist lignende projekter ved Natur- og Miljøklagenævnet med henvisning til Naturbeskyttelseslovens paragraf 21 og dermed burde forvente, at et nyt og markant større pylonprojekt også ville blive afvist ved samme ankeinstans. 

For Borgerlistens forslag stemte 10 (Borgerlisten (4), Dansk Folkeparti (3), Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V)).

Imod stemte 15 (Socialdemokratiet (6), Det Konservative Folkeparti (2), Enhedslisten (2), Socialistisk Folkeparti (1), Dorte Nybjerg (V), Nellie Bradsted (V), Jesper Beckmann (V) og Knud Green (V),

Forslag til brev til Tilsynet godkendt.

Mindretalsudtalelse fra Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Henrik Aakast (V), Jonas Kristinsson (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) medsendes til Tilsynet.

 

Pia Paaske (A) deltog i mødet i stedet for Per Thomsen (A).

 

Supplerende sagsfremstilling tilføjet 9. december 2016:

Tilsynet har den 1. december 2016 meddelt kommunen, at de ikke finder at kunne afgive en forhåndsudtalelse på baggrund af kommunens henvendelser, men henviser kommunen til at tage stilling til hvilken beslutning, der konkret påtænkes truffet, samt at beskrive kommunens egen vurdering og uddybe, hvad man konkret er i tvivl om. Tilsynet har i mellemtiden oprettet et skema til brug for anmodning om forhåndsudtalelser, som er anvendt i det vedlagte forslag til fornyet henvendelse.

Tilsynet bemærker i øvrigt, at de kun kan afgive en forhåndsudtalelse om lovligheden af en disposition, hvis Tilsynet har kompetence til at udtale sig om lovligheden af den eventuelle senere beslutning.

Brev af 1/12-2016 fra Tilsynet samt forslag til fornyet henvendelse er vedhæftet som bilag.

 

Det anbefales, at forslag til fornyet henvendelse sendes til Tilsynet.

 

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Forslag til fornyet henvendelse til Tilsynet godkendes.

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 268. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

 

 

Byrådsmedlem Torben Reiner Jensen har meddelt, at han pr. 4. december 2016 er udtrådt af Borgerlistens byrådsgruppe og samtidig indtrådt i Venstres byrådsgruppe.

 

 

Statsforvaltningen, Tilsynet

Svar fra Tilsynet vedrørende klage over, at Faxe kommune har nægtet at give aktindsigt.

Brevet er vedhæftet som bilag.

 

Beslutning i Byrådet den 15. december 2016

Der blev endvidere orienteret om

 • Ændring af vedtægterne for Østsjællands Museum og herunder bestyrelsens sammensætning
 • Bevillinger i LAG Sydsjælland, herunder til Camp Adventure
 • Uddannelsestiltag fra University College Sjælland
 • Første spadestik på Permatopia
 • Indvielse af vindmøller i Turebylille

 

Torben Reiner Jensen (V) og Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i mødet.

John Henrik Petersen (O) deltog i mødet i stedet for Steen Petersen (O).

Marianne Albertsen (Ø) deltog i mødet i stedet for Nadia Bruun Thurø (Ø).

 269. Evt. køb af ejendom

Sagsnr: 82.01.00-P27-1-16 Sagsansvarlig: Annette Johansen270. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-15 Sagsansvarlig: Ulla Irene SørensenUnderskrifter

Inger Andersen
Ivan Lilleng
Dorte Nybjerg
Martin Hillerup
Knud Erik Hansen
Nellie Bradsted
Knud Green
Jørgen Egede Johannessen
Steen Petersen
Marianne Ørgaard
René Tuekær
Mogens Stilhoff
Per Thomsen
Steen Andersen
Finn Hansen
Bente Abrahamsen
Torben Reiner Jensen
Peter Joensen
Jonas Kristinsson
Anne Camilla Meyer
Eli Jacobi Nielsen
Nadia Bruun Thurø
Henrik Rützou Aakast
Lars Christensen
Steen K. Gunnarson